ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

မင္းကြန္း တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဓမၼၾသ၀ါဒမ်ား

အေခြ(၁) ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပရိတ္နိဒါန္း+မဂၤလသုတ္
၂။ ရတနသုတ္
၃။ ေမတၱသုတ္
၄။ ခႏၶသုတ္
၅။ ေမာရသုတ္
၆။ ၀႗သုတ္
၇။ ဓဇဂၢသုတ္
၈။ အာ႗နာဋိယသုတ္
၉။ အဂုၤလိမာလသုတ္
၁၀။ ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္
၁၁။ ပုဗၺဏွသုတ္
၁၂။ မဟာသာမယသုတ္ေတာ္

၁၃။ ဓမၼစၾကာသုတ္ေတာ္+အနတၱလကၡဏာသုတ္ေတာ္

အေခြ(၂) ခ်ိန္ခြင္ႀကီးေလးလက္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁)
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂)
၃။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃)
၄။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄)
၅။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅)
၆။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆)
၇။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၇)
၈။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၈)
၉။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၉)
၁၀။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၆)
၁၇။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၇)
၁၈။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၈)
၁၉။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၁၉)
၂၀။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၀)
၂၁။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၁)
၂၂။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၂)
၂၃။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၃)
၂၄။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၄)
၂၅။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၅)
၂၆။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၆)
၂၇။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၇)
၂၈။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၈)
၂၉။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၂၉)
၃၀။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၀)
၃၁။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၁)
၃၂။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၂)
၃၃။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၃)
၃၄။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၄)
၃၅။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၅)
၃၆။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၆)
၃၇။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၇)
၃၈။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၈)
၃၉။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၃၉)
၄၀။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၀)
၄၁။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၁)
၄၂။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၂)
၄၃။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၃)
၄၄။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၄)
၄၅။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၅)
၄၆။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၆)
၄၇။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၇)
၄၈။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၈)
၄၉။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၄၉)
၅၀။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၀)
၅၁။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၁)
၅၂။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၂)
၅၃။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၃)
၅၄။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၄)
၅၅။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၅)
၅၆။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၆)
၅၇။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၇)
၅၈။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၈)
၅၉။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၅၉)
၆၀။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၀)
၆၁။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၁)
၆၂။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၂)
၆၃။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၃)
၆၄။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၄)
၆၅။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၅)
၆၆။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၆)
၆၇။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၇)
၆၈။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၈)
၆၉။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၆၉)
၇၀။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၇၀)
၇၁။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၇၁)
၇၂။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၇၂)
၇၃။ တရားေတာ္- အပိုင္း(၇၃)

ဘဒၵႏၲ ၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ေထရုပၸတိအႏွစ္ခ်ဳပ္
 

အရပ္(၁၀)မ်က္ႏွာေမတၲာပို႕ႏွင့္ ေမတၲာသုတ္တရားေတာ္

ပဌာန္းအမႊန္းပါဠိေတာ္
ဓမၼစႀကၤာ ၊ အနတၲလကၡဏသုတ္၊ မဟာသမယသုတ္
ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (ျမန္မာျပန္ -၁)
ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (ျမန္မာျပန္ -၂)
ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (ျမန္မာျပန္ -၃)
ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (ျမန္မာျပန္ -၄)
ပရိတိႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ကမၼ၀ါ
 

ဆ႒သဂၤါယနာတင္ တရားေတာ္မ်ား
မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေမး၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေျဖဆိုသည္
 

 


MP3 Disc 1
 


၁။ စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတၲန္
၂။ ရွင္သာမေဏေက်ာ္ ၄ ပါး
၃။ မယ္ယွက သုတၲန္
၄။ သု၀ဏၰမိဂ ေရႊသမင္ သုတၲန္
၅။ ကိဏွဒီပ သုတၲန္
၆။ နကုလပီတုသုတၲန္။ ယမတသတၲန္
၇။ ေတသသုဏဇာတ္
၈။ စူ႒သုဘဒၵါ - ရဟန္းငါးပါးေစာရသုတၲန္
၉။ ေရ၀တသာမေဏ သုတၲန္
၁၀။ ကု႑ကကုစိ ၦသိႏၶသ သုတၲန္
၁၁။ ပါရရာသိ သုတၲန္
၁၂။ ဥဒယ သုတၲန္မွ ကတိဘာရဒြါဇသုတၲန္
၁၃။ အာဇိ၀က- ဥပါလီသုတၲန္
၁၄။ မဟာသတိပဌာန္ႏွင့္ စႏၵပမသုတၲန္


 

 


MP3 Disc 2

၁။ မူလပရိယာယ သုတၲန္
၂။ ရာဓ မေထရ္ - အႆဇိပုနပၺသုတ ရဟန္ငါးရာ လကၡဏာေရးသုံးပါး
၃။ ေဇာတိယဇာတ္
၄။ ကႏၵရာက သုတၲန္။ ေပါတတိယသုတၲန္
၅။ ပုပၸ သုတ္ - ဂီလာနသုတၲန္
၆။ မရဒြါဇသုတၲန္
၇။ ေကာသမ ၻီပါသီတိႆ။ သာမေဏ။ ပဥၥဥပါသကာ၀တၳဳ
၈။ မိလကၡသုတၲန္။ မဏသတိသုတ္
၉။ ၀ိသာခါဥပါသိကာ၀တၳဳ
၁၀။ မိဠတသုတ္၊ အ႒ိကသုတ္
၁၁။ ကုလမကသုတ္၊ သဒၶမၸပဋိရူပကသုတ္
၁၂။ စူဠတဏွာ၊ သခၤါယသုတ္၊ မာရကဇၨဏိသသုတ္
၁၃။ ကာကစူပမသုတ၊ နိ၀ါပသုတ္္
၁၄။ ေခါမဒူတသုတ္

 


MP3 Disc 3

၁။ အဗ်ာကတသုတ္
၂။ ၀ိဂၢိလသုတ္
၃။ သုမနသုတၲန္
၄။ မလႅိကာ၊ ၀ိမုတၲိရတနာသုတ္
၅။ အနိစၥသုတ္မွ သမၼာဒိ႒ိသုတ္
၆။ မဟာသိတနခံ သုတ္
၇။ မဟာပဒါနသုတ္၊ မဟာပရိနိဗၺာသုတ္
၈။ အဘရကုမာရသုတ္
၉။ ဂါရ၀သုတ္၊ ဘာရဒြါဇသုတ္
၁၀။ ခႏၶာယမိုက္သုတ္
၁၁။ ပိ႑သုတၲန္
၁၂။ ဒု၀ါယပတၲသုတ္၊ ဒီဂါရသုတ္
၁၃။ ဗာသ၊ ပ႑ိတသုတ္၊ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္
၁၄။ ဓာတု၀ိဘဂၤသုတ္
၁၅။ အာဠာ၀ကသုတ္၊ သုပၸဗုဒၶသုတ္
 


 


MP3 Disc 4

 

၁။ အမၺဋသုတ္၊ ရာဟုလာသံယုတ္
၂။ ယမကသုတ္၊ မဟာစုႏၵသုတ္
၃။ ဓမၼသဂၤဏီသုတ္
၄။ ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း
၅။ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၊ ပါရာသိရာဇသုတ္
၆။ အတၲိပေဒါမပသုတ္၊ ဒါရုကၡေႏၶာမပသုတ္
၇။ စူဠသစၥကသုတၲန္၊ မဟာသစၥကသုတၲန္
၈။ စကႌသုတၲန္
၉။ ယမိုက္ပါဠိေတာ္
၁၀။ မဟာပရိနိဗၺာန္နသုတၲန္၊ မဟာပေဒသ (၄)ပါး
၁၁။ မဟာဓမၼပါလဇတ္
၁၂။ ေသာနကဇတ္
၁၃။ မဟာသီဟနာဒဇာတ္
၁၄။ အာနႏၵေသ႒ီ၊ ပဥၥဥယသကာ၀တၳ၊ လယ္သမား၀တၳဳ
 

 

 

 

 

MP3 Disc 5
 

 

၁။ ၀ိသာခါ၀တၳဳ၊ သမၼဟုသိလာဒိ ဘိကၡဳ၀တၳဳ
၂။ ကုလူပကသဒၶမၼပဋိရူပကသုတ္
၃။ မဟာသီယနာဒသုတၲန္၊ တိတယသဒိၶယသုတၲန္
၄။ ရဟန္းငါးရာ၀တၳဳ၊ ပတိပူဇိကာ၀တၳဳ၊ ထင္းခုတ္သမား၀တၳဳ
၅။ ဓမၼသန၀တၳဳ၊ တိႆသာမေဏ၊ ပဥၥဥပႆကာ၀တၳဳ
၆။ ဒုကၠဋ္အာပါတ္ေတာ္၀ိနည္းေတာ္
၇။ နိသိ၀ိနည္းေတာ္
၈။ ယမကသုတ္၊ ရွင္နာဂီယသုတ္၊ ဣနသုတ္၊ မဟာစုႏၵသုတ္၊ ေဖာ္သဠိယသုတ္
၉။ ေခါမဒုႆသုတ္၊ ၀ဂႌသုတ္၊ အာနႏၵသုတ္
၁၀။ ဧကပုတၲသုတၲံ၊ ဧကသီသုတ္၊ ရာဟုလာသုတ္၊ အတၲိသုတ္
၁၁။ ပါတရာသိ(၀ါ) အရိယာပရိေယသန၊ စူဠအတၲိကေသာပမာသုတၲန္
၁၂။ တတိယၾသ၀ါဒသုတ္၊ ဘဒၵမပတိရူပသုတ္၊ ေမာလိကၤာ ဖဂၢဳဏရဟန္း
၁၃။  -----------------------


 

 

 

MP3 Disc 6
 

 

 

၁။ ၀က္မေလး၀တၳဳ၊ အညတရပူရသသုတ္
၂။ နကုလပီတုသုတ္၊ အနိစၥလကၡဏသုတ္၊ အာနိသုတ္၊ န၀သုတ္၊ မိဠကသုတ္
၃။ ရ႒၀ိနိတၲသုတ္၊ န၀ါယသုတ္၊ ဂႏၵရထပုဂၢလစတုတၳသုတ္
 

 

 

 

****the following dhamma talks uploaded and published on 3 August 2010 ****

 

 

 

ၾသကာသ ရွင္းတမ္း

 

သရဏဂုံတည္ေဆာက္ပံု

 

ရွစ္ပါးသီလ တည္ေဆာက္ပံု

 

ဝိပႆနာ ရႈပြားနည္း

 

သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

 

 

 

 

****the following dhamma talks uploaded and published on 9 April 2011 ****

 

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေတမိယ)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ဇနက)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (သု၀ဏၰသာမ)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေနမိ)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (မေဟာသဓာ - ၁)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (မေဟာသဓာ - ၂)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (မေဟာသဓာ - ၃)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (မေဟာသဓာ - ၄)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ဘူရိတၳ - ၁)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ဘူရိတၳ - ၂)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (စႏၵကုမာရ)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (နာရဒ)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (၀ိဓုရ - ၁)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (၀ိဓုရ - ၂)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေဝႆႏ ၱရာ - ၁)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေဝႆႏ ၱရာ - ၂)

 

ဇာတ္ႀကီး ဆယ္ဘြဲ႕ (ေဝႆႏ ၱရာ - ၃)


Views: 1534

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service