ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သဲအင္းဂူဆရာေတာ္၏ ဝိပႆနာရႈနည္းတရားေတာ္

သဲအင္းဂူ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒

 

၁။ ၆-၁၁-၁၉၆၄  အဂုၤလိမာလအေၾကာင္းခံ

၂။  ၇-၁၁-၁၉၆၄  လူမိုက္ႀကီးေလးဦးႏွင့္ မေပါင္းရန

၃။  ၈-၁၁-၁၉၆၄  အသိ(၃)မ်ိဳး (ေန႕)

၄။  ၈-၁၁-၁၉၆၄  နိဗၺာန္ကို တကယ္လိုခ်င္ၾကသလား

၅။  ၁၇-၆-၁၉၆၇  မိစ ၦာဒိ႒ိ

၆။  ၁၈-၆-၁၉၆၇  အထူးတရား

၇။  ၂၄-၆-၁၉၆၇  အသိ(၂)မ်ိဳး

၈။  ၈-၆-၁၉၆၈   သာသနာ(၃)ရပ္

၉။  ၁၉-၁၂-၁၉၆၄  ယာဥ္(၃)ယာဥ္ တရားေတာ္

၁၀။  သႀကၤန္ အဓိ႒ာန္

၁၁။  ကံ(၃)ကံ

၁၂။  ၁၆-၁၁-၁၉၆၆  ျမဳပ္တရား၊ ေပၚတရား

၁၃။  ၁၇-၁၁-၁၉၆၆  သီလေလးပါး၊ ေစတီေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး

၁၄။  ၁၈-၁၁-၁၉၆၆  မဂ္ေလးပါး

၁၅။  ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ မိစာၦဒိ႒ိအျမင္

 

 

MP3 Disc02

 

၁။  ၁၄-၁-၁၉၆၇  ေသာတပန္(၄)မ်ိဳး

၂။  ၁၅-၁-၁၉၆၇  ေသာတပန္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ေန႕)

၃။  ၁၅-၁-၁၉၆၇  စႀကၤာမင္းႏွင့္ ဘိုးဘိုးေအာင္ (ည)

၄။  မိုးေကာင္းၾသဝါဒ

၅။  ၆-၂-၁၉၆၆  အတၳဳပၸတၱိ

၆။  အပါယ္ပိတ္

၇။  ၂၀-၁-၁၉၆၇  ေသာတပန္စိတ္

၈။  ၂၁-၁-၁၉၆၇  ခ်ည္တိုင္တရားေတာ္

၉။  ၂၂-၁-၁၉၆၇  ဘီလူးမႏွင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္

၁၀။ အေၾကာင္းအက်ိဳး

၁၁။  ၉-၄-၁၉၆၇  မဂ္ေလးပါး

၁၂။  ၂၃-၁၁-၁၉၆၄  အသိေပးတရား

၁၃။  ၇-၂-၁၉၆၈  သာသနာ(၃)ရပ္

၁၄။  ပဋိစၥသမုပၸါဒ္

၁၅။  ၅-၁၂-၁၉၆၈  သန္လွ်င္ စစ္တမ္း

၁၆။  ၆-၁၂-၁၉၆၈  လမ္းတိုလမ္းရွည္

 

 

 

MP3 Disc 03

 

၁။  ၁၇-၁၂-၁၉၆၈  အျမင္(၄)ရပ္

၂။  ၁၈-၁၂-၁၉၆၈  အေၾကာင္းအက်ိဳး

၃။  ၁၉-၁၂-၁၉၆၈  ျဖစ္စဥ္က်င့္စဥ္

၄။ ၂၁-၂-၁၉၆၉  အနတၱတရား

၅။  ၂၁-၂-၁၉၆၉  အရိယာစစ္တမ္း

၆။  ၂-၂-၁၉၆၉  ဒါနပရမတၱပါရမီ

၇။  ၂၄-၅-၁၉၆၇  ယာဥ္(၃)ယာဥ္ ေသာတပန္

၈။  ၂၄-၂-၁၉၆၉  ရုပ္ႏွင့္ နာမ္

၉။  ၂၅-၂-၁၉၆၉  မေဟာ္သဓာ

၁၀။  ၁၈-၁၁-၁၉၆၃  ရုပ္နာမ္ကြဲ၊ ရုပ္နာမ္တြဲ

၁၁။  ၁၉၇၂  ကံျဖစ္ ကံပ်က္

၁၂။  ၁၇-၃-၁၉၆၉  မဂ္ေလးပါး

၁၃။  ၂၄-၃-၁၉၆၉   အရူပါစ်ာန္

၁၄။  ၂၆-၃-၁၉၆၉    မဂ္ေလးပါး

၁၅။  သစၥာေလးပါး

၁၆။  ဥယ်ာဥ္ေတာ္(၁၂)ရပ္ (မဂ္ေလးပါး)

၁၇။  ၂၆-၁-၁၉၆၃  ခႏၶာ(၅)ပါး

 

 

 

MP3 Disc04

 

၁။ မဟာေသာတပန္

၂။  ၅-၆-၁၉၆၃  အရိယာ (မဂ္ေလးပါး)

၃။  ၂၈-၃-၁၉၆၉  သရဏဂုံ(၃)ပါး

၄။  ၂၉-၃-၁၉၆၉  ေသာတာပန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး

၅။  ၁၁-၁၁-၁၉၆၈  မဂ္ေလးပါး

၆။  ၁၁-၅-၁၉၆၈  မဂ္ေလးပါး (ရတနာပုံဒုလႅဘ ေရတပ္စခန္း)

၇။  ၁၂-၄-၁၉၆၈  ေသာတာပန္

၈။  သဒၵါဂမ္

၉။ ၁၈-၁၁-၁၉၆၇  ရုပ္ဓမၼ၊ နာမ္ဓမၼ

၁၀။  ၁၃-၇-၁၉၆၄  မဂ္တက္စဥ္

၁၁။  ၁၄-၇-၁၉၆၄  အသိ(၄)မ်ိဳး (ထိုးထြင္းဉာဏ္)

၁၂။   အတၳဳပၸတၱိ (ေတ့၊ ခ်ိတ္၊ ဂြင္း၊ ဆက္)

၁၃။  ၁၃-၁-၁၉၆၆  ေသာတပန္(၆)မ်ိဳး

၁၄။  ၂၈-၁-၁၉၆၆  မဂ္ေလးပါး

၁၅။  ၂-၂-၁၉၆၆  ႏွစ္မဂ္ႏွစ္ဖိုလ္၊ အမွားသိ အမွန္သိ

၁၆။  ၃-၂-၁၉၆၆  ကံ(၂)မ်ိဳး

၁၇။  ၂၅-၂-၁၉၆၇  ဝိမုတၱိစိတ္ (လယ္၊ ရပ္၊ လြတ္)

 

 

 

 

 

MP3 Disc05

 

 

၁။  တံခါး(၆)ေပါက္ ေသာတပန္

၂။  လဗိမာန္

၃။  ကိေလသာမီး(၃)ပါး

၄။  ၁၃-၃-၁၉၆၉  သုံးခြဂုဏ္(၃)ဂုဏ္

၅။  ၁၄-၃-၁၉၆၉  သုံးခြသီလ(၄)မ်ိဳးႏွင့္ မဂ္ႏွစ္ဖိုလ္

၆။  ၁၅-၃-၁၉၆၉  သုံးခြမဂ္ေလးပါး

၇။  ဦးစိန္ခို

၈။  သာသနာ(၃)ရပ္

၉။  သစၥာ(၂)ပါး

၁၀။  သံသရာ(၂)ရပ္

၁၁။  သံသရာ(၃)ရပ္

၁၂။  လူလိမၼာ

၁၃။  ေပါ႒ိလ

၁၄။  အသုဘ

၁၅။  စ်ာန္အဘိဉာဏ္

၁၆။  ေပါ႒ိလ

 

 

 

 

MP3 Disc 06

 

 

၁။  ၁၃-၁-၁၉၆၆  မိုးေကာင္းအလႉဒါန

၂။  ၅-၃-၁၉၆၃  ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္ႏွင့္ အေမးအေျဖ

၃။  ဥပါဒါန္ကၡႏၶာ

၄။  အဂၢသာဝက

၅။  အသုံးလံုး

၆။  ဦးေအာင္ထြန္းႏွင့္ အရွင္ဥကၠ႒

၇။  ရုပ္ထူး၊ နာမ္ထူး

၈။  ၂၇-၁၂-၂၉၆၃  သတိပ႒ာန္(၄)ပါး

၉။  ေထရုပတၱိ

၁၀။  သတိပ႒ာန္(၄)ပါး

၁၁။  သစၥာ(၂)ပါး

၁၂။  မဂ္ေလးပါး မေဟာ္သဓာ

၁၃။  နိဗၺာန္ေလးဆင့္

၁၄။  ေစတီ(၂)ပါး

၁၅။  ထီးရိုးမိုးႀကိဳးပစ္

 

by http://www.dhammadownload.com/

Views: 2265

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service