ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေအာင္ဆန္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ သဒၶမၼ ကိတၲိသာရ

 

 

ေအာင္ဆန္း ဆရာေတာ္

ဘဒၵႏၲ သဒၶမၼ ကိတၲိသာရ

မိုးကုတ္ မဟာကမၼ႒ာနာစရိယ

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

**************************************

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႕ပြားေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၌
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား
 

 

 

၁။ ၂၇-၉-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

၂။ ၂၈-၉-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

၃။ ၂၉-၉-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

၄။ ၃၀-၉-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

၅။ ၁-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

၆။ ၂-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

၇။ ၃-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

၈။ ၄-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

၉။ ၅-၁၀-၁၉၉၉ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းတရားေတာ္

 

 

 

 

 

****************************************

 

 

၃၀-၇-၂၀၀၀ ကံေလးမ်ိဳး တရာေတာ္

 

 

****************************************

 

 

မိုးကုတ္၀ိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႕ပြားေရး အဖြဲ႕ခြဲ အမွတ္ (၇၇) ၌
၁၅-ရက္ စခန္းပြဲတြင္ ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

၂၄-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္

၂၅-၉-၂၀၀၂ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္

၂၅-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သာသနာ (၃) ရပ္ရွင္း တရားေတာ္

၂၆-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္

၂၆-၉-၂၀၀၂ အ၀ိဇၨာအဖုံး ၅ ခ်ပ္ခြာ တရားေတာ္

၂၇-၉-၂၀၀၂ ကမၼႆကတ သမၼာဒိ႒ိရွင္း တရားေတာ္

၂၇-၉-၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ တရားေတာ္

၂၈-၉-၂၀၀၂ ပညတ္ ပရမတ္ရွင္း တရားေတာ္

၂၈-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိရွင္း တရားေတာ္

၂၉-၉-၂၀၀၂ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အာယတနရွင္း တရားေတာ္

၂၉-၉-၂၀၀၂ သစၥာႏွင့္ ကံေလးမ်ိဳး တရားေတာ္

၃၀-၉-၂၀၀၂ ခႏၶာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္

၃၀-၉-၂၀၀၂ အာယတနရွင္းခဏ္း တရားေတာ္

၁-၁၀-၂၀၀၂ သမထႏွင္႕ ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ (၁)

၂-၁၀-၂၀၀၂ သမထႏွင္႕ ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ (၂)

၂-၁၀-၂၀၀၂ အာသေ၀ါေလးပါး တရားေတာ္

၃-၁၀-၂၀၀၂ ရ႒၀ိနီတသုတ္ တရားေတာ္

၃-၁၀-၂၀၀၂ ဓမၼာဒါသ တရားေၾကးမုံျပင္ တရားေတာ္

 

 

 

 

 

စိတၲာႏုပႆနာရႈနည္း တရားေတာ္

 

 

၁။ ၁၅-၂-၂၀၀၄ ေနေရးထက္ေသေရးအေရးႀကီးပု့ံ

၂။ ၁၆-၂-၂၀၀၄ လမ္းသုံးသြယ္ဘယ္လမ္းေ႐ြးၾကမလဲ

၃။ ၁၇-၂-၂၀၀၄ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင္႔ဒိဌိျဖဳတ္တရားေတာ္

၄။ ၁၈-၂-၂၀၀၄ အေမွာင္ငါးစင္း အလင္းငါးခ်က္တရားေတာ္

၅။ ၁၉-၂-၂၀၀၄ ကထာငါးခ်က္႐ွင္းေဟာတရားေတာ္

၆။ ၂၀-၂-၂၀၀၄ သာသနာသံုးရပ္ႏွင့္ကမၼႆကတသမၼာဒိဌိတရားေတာ္

၇။ ၂၁-၂-၂၀၀၄ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နာမ႐ူပပရိေစၦဒဥာဏ္္တရားေတာ္္

၈။ ၂၂-၂-၂၀၀၄ ပညတ္ႏွင့္ပရမတ္ တရားေတာ္

၉။ ၂၃-၂-၂၀၀၄ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင္႔နဂိုအေရးအပိုအေရး႐ွင္းေဟာ တရားေတာ္

၁၀။ ၂၄-၂-၂၀၀၄ သတိပဌာန္သုံးမ်ိဳး ႏွင္႔ ၀ိဇၨာဥာဏ္႐ွင္းေဟာတရားေတာ္

၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

 

 

 

၁။ ငါးပါးသီလ ခံယူျခင္း

၂။ တရားေဟာပလ�င္ဖြင့္ ပရိကံ

 

 

အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ အသင္း (နယးူေယာက္)

 

 

၃။ ၂၉-၅-၂၀၀၄ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ နိဒါန္း တရားေတာ္

၄။ ၅-၆-၂၀၀၄ ေနေရး ထက္ ေသေရး အေရး ႀကီးပုံတရားေတာ္

၅။ ၆-၆-၂၀၀၄ ၀ိမုတၲိေခတ္ ၀ိပႆနာ႐ႈရန္ တရားေတာ္

၆။ ၇-၆-၂၀၀၄ ဘယ္ကိုသြားမလဲ တရားေတာ္

၇။ ၈-၆-၂၀၀၄ အဖုံး ငါးဖံုးဖြင္. ၀ိဇၨာဥဏ္ တရားေတာ္

၈။ ၉-၆-၂၀၀၄ ရင္တြင္း၌ေစတီတည္ျခင္း တရားေတာ္

၉။ ၁၀-၆-၂၀၀၄ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္

၁၀။ ၁၁-၆-၂၀၀၄ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ႏွင္.ဘံုဆိုင္အလုပ္ တရားေတာ္

၁၁။ ၁၂-၆-၂၀၀၄ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္

၁၂။ ၁၃-၆-၂၀၀၄ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္

 

 

 

အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ အသင္း (နယးူဂ်ာစီ)

 

 

၁၃။ ၁၈-၆-၂၀၀၄ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္(၁)

၁၄။ ၁၉-၆-၂၀၀၄ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္(၂)

၁၅။ ၂၀-၆-၂၀၀၄ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္(၃)

၁၆။ ေမတၱာပို့ အမွ်ေ၀

 

 

အလုပ္ေပးတရားေတာ္

 

၁၇။ ပရိကံ ျပုပုံႏွင္. ထိုိုင္၍႐ႈ့ မွတ္နည္း

၁၈။ အစာ သုံးေဆာင္စဥ္ ႐ႈ့မွတ္နည္း

 

 

ဓမၶ က်မ္းစာမ်ား

 

 

 

 

ရင့္က်က္စိတ္ထားဥာဏ္စြမ္းအာျဖင့္

 

 

ပဋိစသမုပၸါဒ္ ျပတ္လမ္း (၁၀)ရက္ အထူးသင္တန္း

 

http://dhammadownload.com

မွ ထပ္ဆင့္မွ်ေ၀ ဓမၼဒါနျပဳပါသည္။

Views: 340

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service