ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကိုျမန္ဆန္ေစရန္

System Speed ကိုျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ား

Computer_speed

Computer_speed

ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကိုျမန္ဆန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္-

၁။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Application တစ္ခုကိုအသံုးျပဳၿပီးတိုင္း Desktop ေပၚတြင္ Right Click ျဖင့္ Refresh ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ Refresh ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ RAM အတြင္းမလိုအပ္သည့္ File မ်ားကိုဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး System Speed ကိုျမန္ဆန္္ ေစပါသည္။

၂။ File Size ႀကီးမားေသာပံုမ်ားကိ Wallpaper အျဖစ္အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ Wallpaper ကို File Size ႀကီးမားေသာပံုကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ RAM ၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ေႏွးေကြးေစပါသည္။

၃။ Desktop ေပၚတြင္ Shortcuts မ်ားကိုထား႐ွိၿပီး အသံုးျပဳျခင္းမွေ႐ွာင္က်ဥ္ရပါမည္။ Desktop ေပၚ႐ွိ Shortcuts တစ္ခုသည္ RAM အတြင္း ၌ ၅၀၀ Bytes ေနရာယူအသံုးျပဳ ေစပါသည္။

၄။ Recycle Bin ကိုေန႔တိုင္း Empty ျဖစ္ေစရန္႐ွင္းလင္းေပးရပါမည္။ Recycle Bin ကို Empty မျပဳလုပ္ေသးသမွ် မိမိ Delete လုပ္လိုက္ သည့္ File မ်ားသည္ Hard Drive တြင္ေနရာယူေနပါသည္။ Delete လုပ္ရန္ေသခ်ာသည့္ File မ်ားကို Shift + Delete ျဖင့္ Recycle Bin အ တြင္းမေရာက္ေစပဲ တိုက္႐ိုက္ Delete လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၅။ Temporary Internet File မ်ားကို ပံုမွန္ Delete ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

၆။ Defragment ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၇ ရက္လ်င္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ Defragment ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ Hard Drive အတြင္း Free Space ကိုတိုးျမင့္လာေစၿပီး File မ်ားကိုျပန္စီေပးသည့္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကိုအသံုးျပဳရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။

၇။  ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Partition ကိုအနည္းဆံုးႏွစ္ခုထား၍ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ File Size ႀကီးမားစြာအသံုးျပဳရမည့္ Photoshop၊ 3DS Max ကဲ့သို႔ေသာ Software မ်ားကို Run ၍အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ Window တင္ထားသည့္ Partition ကိုအသံုးမျပဳပဲ၊ ဒုတိယ Partition တြင္ Run ၍အသံုးျပဳရပါမည္။ Window တင္ထားသည့္ Partition တြင္ Data မ်ားထားရွိျခင္း၊ Software မ်ား Run ၍အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို တက္ ႏိုင္သမွ်ေရွာင္က်ဥ္၍ Free space မ်ားေစရန္ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ Window တင္ထားသည့္ Partition တြင္ Free space နည္းေနပါက ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္မႈကိုေႏွးေကြးေစပါသည္။

၈။ Software တစ္ခုကိုအသံုးျပဳရန္အတြက္ Run ၿပီးပါက Tray Icon မ်ားထားရွိ အသံုးျပဳျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ထို Tray Icon မ်ားထားရွိ အသံုးျပဳျခင္းသည္ RAM ကို ပိုမိုအလုပ္လုပ္ေစၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ System ကိုေႏွးေကြးေစႏိုင္ပါသည္။

၉။ Software မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာစဖြင့္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္း Automatically အလုပ္ လုပ္ေစျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Run တြင္ msconfig ဟုတ္႐ိုက္ၿပီး Startup Tab တြင္ Disable All ကို Click ျပဳလုပ္၍ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ေပးရပါမည္။

mmmsss

Disable start program

၁၀။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္း ဖုန္မ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးရပါမည္။ ဖုန္မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာ Cooling Fan ကိုေႏွးေကြးလာေစကာကြန္ပ်ဴတာ CPU ကိုတျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပူလာေစပါသည္။ ထိုသို႔ပူလာသည္ႏွင့္အမွ် ကြန္ပ်ဴတာ၏ ပံုမွန္စနစ္တက်လုပ္ေဆာငမႈမ်ားကို ထိခိုက္လာေစကာ System Speed ကိုေႏွးေကြးေလးလံလာေစႏိုင္ပါသည္။

၁၁။ ကြန္ပ်ဴတာ CPU အတြင္းရွိဖုန္မ်ားကိုဖယ္႐ွားရန္အတြက္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ားကို လံုး၀အသံုးမျပဳရပါ။ ႏူးညံ့ေသာအ၀တ္စမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာဖုန္သုတ္ သည့္ အ၀တ္စမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရပါမည္။

၁၁။  ကြန္ပ်ဴတာကို System Restore Function ကိုဖြင့္ထားျခင္းသည္ CPU ၏ စြမ္းေဆာင္မႈ ကိုအသံုးျပဳမႈမ်ားျပားေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ System Restore ကိုပိတ္ထားသင့္ပါသည္။ System Restore ကိုပိတ္ထားရန္အတြက္ My Computer \ Properties သို႔၀င္ေရာက္၍ ၄င္းမွ System Restore Tab သို႔၀င္ေရာက္ကာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Turn off system restore on all drives ကို Select လုပ္၍ ပိတ္ထားႏိုင္ပါသည္။

turn off system restore

turn off system restore

၁၂။ Search Indexing ကို Disable ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကို ျမန္ဆန္ေစပါသည္။ Search Function ကိုပိတ္ထားရန္အတြက္ My Computer မွ Window တင္ထားသည္ C Drive ကို Right Click ႏွိပ္၍ Properties သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Allow indexing Services to index this disk ကို uncheck ေပး၍ Apply ေပးရပါမည္။

Disable Search Indexing

Disable Search Indexing

၁၃။ Error Checking Utility ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။  Error Checking Utility ကိုအသံုးျပဳရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းဖြင့္ထားေသာ File မ်ားကိုပိတ္ရပါမည္။ My Computer မွ Drive တစ္ခုကို Right Click ႏွိပ္၍ Properties သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Tools Tab သို႔၀င္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Check now ကို Click ၍ Scan for and attempt recovery of bad sectors ကို Check ေပး၍ Start ကို ႏွိပ္ရပါမည္။

၁၄။ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း႐ွိ Spyware မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစဲြသူ၏ Personal Data မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲခိုးယူ႐ံုသာမက ကြန္ပ်ဴတာသံုးစဲြရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကိုေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး မၾကာခဏရပ္တန္ ့ေစျခင္းျခင္းမ်ားကိုပါျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း႐ွိ Spyware မ်ားကို႐ွင္းလင္းေပးရပါမည္။ Antivirus Software ကိုအသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးပါက Online Free Service တစ္ခုျဖစ္ေသာ http://onecare.live.com/ သို႔၀င္ေရာက္၍ ကြန္ပ်ဴ တာ ကိုစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ Virus မ်ားကိုဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။

၁၅။  Window တင္ရာတြင္ NTFS အမ်ိဳးအစား File Type ကိုအသံုးျပဳရပါမည္။ FAT32 ကို အသံုးမျပဳရပါ။ မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ Window တြင္မည္သည့္အမ်ိဳးအစားကိုအသံုးျပဳထား သည္ကို သံသယျဖစ္ပါက Window တင္ထားသည့္ C Drive ကို Right Click ျဖင့္ႏွိပ္၍ Properties သို႔၀င္ေရာက္၍ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ FAT32 ျဖစ္ေနပါက NTFS File Type သို႔ေျပာင္းလဲေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ပထမဆံုးအေရးႀကီးသည့္ Data မ်ားကို Back Up ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Start \ Run တြင္ CMD ဟု႐ိုက္ႏွိပ္၍ Prompt တြင္ CONVERT C: /FS:NTFS ဟုေရး၍ Enter ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေခတၱ ေစာင့္ေပးရပါမည္။ NTFS ကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ Security ျမင့္မားျခင္း၊ Folder ပမာဏကို ႀကီးမားစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ Computer System Speed ကိုျမန္ဆန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ရ႐ွိေစပါသည္။

check file type

၁၆။ ကြန္ပ်ဴတာကို တစ္လလ်င္အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ခန္႔ Disk Cleanup ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါ သည္။ Disk Cleanup ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ Temporary Files မ်ားကိုဖယ္႐ွားေပးႏိုင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ System Speed ကိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။ C Drive ကို Right Click ျဖင့္ႏွိပ္၍ Properties သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး Disk Cleanup Bottom ကိုႏွိပ္၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၁၇။ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမလိုအပ္သည့္ Program မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရပါမည္။ ဖယ္႐ွားရာတြင္ Window တြင္ပါ႐ွိသည့္ Add or Remove Program မွတစ္ဆင့္ဖယ္႐ွားႏိုင္သကဲ့သို႔ Your Uninstaller ကဲ့သို႔ Uninstaller တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍ဖယ္႐ွားႏိုင္ပါသည္။ Software ကို အသံုးျပဳ၍ဖယ္႐ွားပါက Add or Remove Program ကိုအသံုးျပဳ၍ဖယ္႐ွား၍ ပ်က္သြားျခင္း မရွိသည့္ Registry အတြင္းရွိ File မ်ားကိုပါ ဖယ္႐ွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

by http://www.cherrymyay.com/

Views: 1228

Reply to This

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2018   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service