ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

Share '၁။ ဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ မယ္ေတာ္ Buddha's father and mother 佛陀的父母親'

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service