ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အဓိကပဲ့ကုိင္ရွင္ (သုိ႔) အႀကီးအမွဴးႀကီး ေလးပါး

ဒကာတစ္ေယာက္က “ယခုဘဝတြင္ လူတုိင္းေအာင္ျမင္မႈကုိ ရႏုိင္ပါသလားဘုရား” ဟူေသာ အေမးတစ္ခုကုိ ေမးဖူး၏။ သူ႔အေမးႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အကယ္၍ အတိတ္ကံ မရွိသျဖင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပဲ့ကုိင္ရွင္ေကာင္းေကာင္းသာ ရွိထားလွ်င္ ထုိပဲ့ကုိင္ရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကား ရွိေနမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျဖၾကားေပးျဖစ္၏။ ပဲ့ကုိင္ရွင္ဟု ေခတ္စကားျဖင့္ တင္စားၿပီး ဆုိလုိက္ရေသာ္လည္း စင္စစ္ ေအာင္ျမင္လုိသူမ်ား အဓိကလက္ကုိင္ ထားသင့္သည္မွာ အႀကီးအမွဴတရား ေလးပါးပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိအႀကီးအမွဴးတရားသည္ ေအာင္ျမင္လုိသူမ်ားအား ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတတ္သည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ပဲ့ကုိင္ရွင္ဟု တင္စားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အႀကီးအမွဴးဟူေသာ စကားကုိ ပါဠိဘာသာတြင္ အဓိပတိဟု ဖြင့္ျပ၏။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္တြင္ အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္သည့္ ပစၥည္းကုိ အဓိပတိပစၥည္းဟု ရွင္းျပထား၏။

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္သည္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးကုိ ဆပ္စပ္ျပေတာ္မူသည့္ ေဒသနာေတာ္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အဓိပတိပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အႀကီးအမွဴးဟူသည့္ ပဲ့ကုိင္ရွင္ အေၾကာင္းေကာင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟူသည့္ အက်ိဳးေကာင္းကုိ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ကာ နားလည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ အဓိပတိပစၥည္းအဖြင့္တြင္ ထုိအႀကီးအမွဴး အဓိပတိတရား ေလးပါးရွိေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိရွင္းျပထား၏။ ယင္းေလးပါးမွာ ဆႏၵာဓိပတိ၊ ဝီရိယာဓိပတိ၊ စိတၱာဓိပတိႏွင့္ ဝိမံသာဓိပတိတုိ႔ပင္ ျဖစ္၏။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ အဖြင့္အရ ဆႏၵဟုဆုိအပ္ေသာ အဓိပတိသည္ ဆႏၵႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္ တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိဆႏၵႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တုိ႔အားလည္းေကာင္း အဓိပတိပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေၾကာင္း၊ အျခားေသာ ဝီရိယ၊ စိတၱ၊ ဝီမံသဟု ဆုိအပ္ေသာ အဓိပတိသည္လည္း ဆုိင္ရာတရားတုိ႔ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိတရားတုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ေသာေစတသိက္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တုိ႔အားလည္းေကာင္း အဓိပတိပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ မွတ္သားႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ အဖြင့္အရ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ စိတၱ၊ ဝီမံသဟူေသာ အဓိပတိ တရားေလးပါးသည္ ထုိတရားေလးပါး လက္ကုိင္ထားသူမ်ားအား လုိလားေတာင့္တအပ္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ျပည့္စုံေအာင္ျမင္ေအာင္ ပဲ့ကုိင္လမ္းညြန္ေပးေနသည့္ အႀကီးအမႈးမ်ားသဖြယ္ ေက်းဇူးျပဳေပးေနသည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ စင္စစ္အားျဖင့္ ထုိအဓိပတိ တရားေလးပါးသည္ ဘုရားအေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ား သႏၲာန္တြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး ထုိသူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ ျဖည့္က်င့္ေနသည့္ ပါရမီမ်ား လမ္းေခ်ာ္မသြားေအာင္ ပဲ့ကုိင္လမ္းညြန္ ေပးေနသည့္ အႀကီးအမွဴးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္လည္း ထုိအဓိပတိတရား လက္ကုိင္ထားၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ပါက ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ဧကန္မုခ် ရေစႏုိင္သည့္ အေထာက္အပံ့ တရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။

မွန္၏။ မည္သူမဆုိ ဤအဓိပတိတရားေလးပါးကုိ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အသုံးခ်မည္ဆုိပါက ျဖစ္ခ်င္ျခင္းဆႏၵ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ဝီရိယ၊ စိတ္အစဥ္ ၾကည္လင္ေကာင္းမြန္မႈ စိတၱ၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆုိးကုိ ဆင္ျခင္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈ ပညာ တရားမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ႏုိင္မည္သာ ျဖစ္၏။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္တြင္ ဝီမံသာဓိပတိဟု ဆုိေသာ္လည္း ထုိအဓိပတိ၏ တရားကုိယ္မွာ ပညာပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ အဓိကပဲ့ကုိင္ရွင္မ်ားဟု ဆုိလွ်င္ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ စိတၱႏွင့္ ပညာတရား ဤေလးပါးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ အတိတ္ဘဝ အေၾကာင္းတရား တစ္ခုခုေၾကာင့္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွမႈမ်ား မည္မွ်ပင္ ရွိေနေသာ္ျငားလည္း လက္ေတြ႕ပစၥဳပၸန္ဘဝတြင္ ဤအဓိပတိတရား ေလးပါးကုိသာ အသုံးခ်လုိက္နာ က်င့္သုံးႏုိင္မည္ဆုိပါက မျဖစ္ႏုိင္သည့္အရာဟူသည္ မရွိႏုိင္သည္အထိပင္ အက်ိဳးတရားကုိ လက္ေတြ႕ခံစားႏုိင္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။အနည္းငယ္ ခ်ဲ႕၍ဆုိရေသာ္ ေလာကလူသားမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္အလုပ္ကုိ လုပ္သည္ျဖစ္ပါေစ ေရွးဦးစြာ လုိအပ္သည္မွာ ျပင္းျပသည္ ဆႏၵပင္ ျဖစ္၏။ ဆႏၵ၏ သေဘာမွာ လုိခ်င္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိလုိခ်င္ျခင္းသည္ ေလာဘကဲ့သုိ႔ မတရားလုိခ်င္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ျဖစ္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ ျပဳေပးသည့္ ေကာင္းသည့္ဆႏၵပင္ ျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းလုပ္လုိသူမ်ားအား ဤဆႏၵတရားက ေရွးဦးစြာ ဦးေဆာင္မႈကုိ ေပးထားသည့္ ပဲ့ကုိင္ရွင္ပင္ ျဖစ္၏။ အလုပ္ေကာင္းတစ္ခုခုကုိ လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ လုပ္လုိသည့္ ဆႏၵမရွိဘဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ဟူသည္မွာလည္း ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိသျဖင့္ အလုပ္တစ္ခုကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဆႏၵတရားသည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္၏။ ဆႏၵရွိမွ ဝီရိယလည္း ရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားတြင္ ဆႏၵတရား အျဖစ္မ်ားေအာင္ ႀကိဳးစား ေမြးျမဴၾကရမည္သာ ျဖစ္၏။

ဆႏၵတရား ဦးစီးထားလွ်င္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ဝီရိယ တရားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း တုိးပြားလာေနမည္သာ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္း အပုိင္းတြင္ ဆႏၵသည္ အေၾကာင္းတစ္စိပ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ဝီရိယကုိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ဝီရိယ၏ အခန္းက႑သည္ ပုိ၍ အင္အားႀကီးေပ၏။ “ဝီရိယဝေတာ ကႎ နာမ ကမၼံ နသိဇၥ်တိ- ဝီရိယရွိလွ်င္ မၿပီးေျမာက္ႏုိင္သည့္ အလုပ္ကိစၥဟူသည္ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း” ဆုိသကဲ့သုိ႔ ဝီရိယတရား အႀကီးအမွဴးထားၿပီး လက္ေတြ႕ႀကိဳးစား အားထုတ္သူမ်ားအား အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ဝီရိယအက်ိဳးကုိ ခံစားႏုိင္ၾကေစမည္သာ ျဖစ္၏။ လက္ေတြ႕အားထုတ္သည့္ ဝီရိယတရားက ပဲ့ကုိင္ေပးထားလွ်င္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားအား အက်ိဳးရလာဘ္ တရားကုိ ဧကန္မုခ် ရေစႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဝီရိယသည္ အႀကီးအမွဴး ပဲ့ကုိင္တရားအျဖစ္ အေထာက္အပံ့ ျပဳေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါ၏။

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အရာတစ္ခုမွာ စိတၱဟုေခၚသည့္ စိတ္ပင္ျဖစ္၏။ “စိေတၱန နိယေတ ေလာေကာ - ေလာကႀကီးကုိ စိတ္ကေဆာင္သည္”ဟု ဆုိသည့္အတုိင္း အရာရာတြင္ စိတ္ကေဆာင္ထားေပ၏။ စိတ္မပါလွ်င္ အလုပ္မလာသကဲ့သုိ႔ စိတ္မရွိလွ်င္ အလုပ္လည္း မရွိျဖစ္တတ္၏။ စိတ္မေကာင္းလွ်င္ အလုပ္မေကာင္းႏုိင္သကဲ့သုိ႔ စိတ္ေကာင္းလွ်င္ အလုပ္လည္း ေကာင္းေနမည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းရွိေရးသည္ ေလာကသားတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အထူးအေရးႀကီးလွေပ၏။ ေလာကီအလုပ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၱရာ အလုပ္တြင္ျဖစ္ေစ စိတ္ေစတနာက အႀကီးအမွဴးျပဳ၍ ဦးစီးထားလွ်င္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ အပုိင္းမ်ားတြင္လည္း စဲြၿမဲေနၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေကာင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစ၏။ ဆႏၵလည္းရွိ၊ ႀကိဳးစားမႈလည္းရွိ၊ စိတ္ကလည္း ေဆာင္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ (၇၅)ရာခုိင္ႏႈန္း ေသခ်ာေနၿပီဟု ဆုိရမည္ျဖစ္၏။

သုိ႔ေသာ္ အျပည့္အဝ ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက္ကား ဝိမံသဟုေခၚသည့္ ပညာလည္း ရွိထားရန္ လုိအပ္ေပ၏။ ဝီမံသာဓိပတိ၌ ဝီမံသအရ ပညာကုိရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ ဆႏၵ၊ မွန္ကန္သည့္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ ေကာင္းျမတ္သည့္ စိတ္အစဥ္ျဖစ္ရန္အတြက္လည္း ပညာက ႏႈိင္းခ်ိန္ပဲ့ကုိင္ေပးႏုိင္ရမည္သာ ျဖစ္၏။ ပညာမပါသည့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး ထိေရာက္မႈ မရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ပညာႏွင့္မယွဥ္သည့္ စိတ္၊ ဆႏၵမ်ားသည္လည္း လဲြမွားမႈကုိ ျဖစ္ပြားေစတတ္ေပ၏။ ထုိ႔ထက္အလြန္ဆုိရေသာ္ ကိေလသာပယ္ခြါေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အရာမွာလည္း ပညာပင္ျဖစ္၏။ ထုိပညာကုိ ဝိပႆနာဉာဏ္ပညာဟုလည္း ဆုိ၏။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္တြင္ ဖြင့္ဆုိျပသည့္ ဝီမံသေခၚ ပညာသည္ ဘဝအထက္တန္းျမင့္ေရး၊ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပဲ့ကုိင္ေပးသည့္ ပညာမ်ိဳျဖစ္ၿပီး ဝိပႆနာအလုပ္ အားထုတ္သျဖင့္ ရရွိလာသည့္ ဝိပႆနာဉာဏ္ပညာသည္ကား ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ကိေလသာ ပယ္ခြါေရးကုိ အႀကီးအမွဴးျပဳေပးသည့္ တရားမ်ိဳးျဖစ္၏။ ပညာသည္ ေလာကီေလာကုတၱရာ ဘဝအေထြေထြ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကပဲ့ကုိင္ေပးသည့္ အႀကီးအမွဴးပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဤသုိ႔ဆုိေသာ္ အတိတ္အနာဂတ္မ်ားအား အသာထားၿပီး ယခုပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္တြင္ပင္ ႀကီးပြားခ်င္သာ လုိသူမ်ားသည္ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ဝီရိယ၊ ထက္သန္ေကာင္းမြန္ စဲြၿမဲသည့္ စိတ္ေစတနာ၊ စဥ္းစားႏႈိင္းခ်ိန္ႏုိင္သည့္ ပညာတရားမ်ားကုိ လက္ကုိင္ထား၍ ႀကိဳးစားႏုိင္ၾကမည္ဆုိပါက ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္ကုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ ဆႏၵသာရွိၿပီး ႀကိဳးစားမႈ မရွိလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးစားမႈကားရွိ၏ အသိဉာဏ္ႏွင့္ မယွဥ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ ပညာတရားမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း မထားလွ်င္ ဘဝတြင္ ထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရႏုိင္မည္ မဟုတ္လွေပ။ ျပည့္စုံမွန္ကန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ကား ဤအဓိပတိတရား ေလးပါးလုံး အႀကဳံးဝင္ျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္သာျဖစ္ၿပီး ဤတရားေလးပါး ရွိထားလွ်င္လည္း ဤတရားမ်ားက တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အႀကီးအမွဴးျပဳကာ ထိန္းေၾကာင္းျပဳျပင္ ပဲ့ကုိင္ေပးေနမည္သာ ျဖစ္၏။
ဆုိလုိသည္မွာ လူ႔ဘဝကုိ ရလာသည့္သူမ်ားသည္ ဘဝေကာင္းေနၿပီးသား ျဖစ္သျဖင့္ အေကာင္းရထားသည့္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္အတြက္လည္း ခက္ခဲမႈမရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အတိတ္ကံဟူသည္ လက္ရွိလူ႔ဘဝ ရေနသည့္အခ်က္ျဖင့္ပင္ ေကာင္းေနၿပီဟု ခံယူကာ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္သာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္သည့္ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ စိတၱ၊ ပညာဟူသည့္ အႀကီးအမွဴးတရားမ်ားကုိ ပဲ့ကုိင္အျဖစ္ထားလ်က္ လုိရာပန္းတုိင္ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵေကာင္း၏ ပံ့ပုိးမႈကုိ အေျခခံၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ဝိရိယ၊ အျပစ္ကင္းသည့္ စိတ္ေစတနာ၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ အဆုိးအေကာင္းကုိ ခဲြျခားစိစစ္တတ္သည့္ ပညာဟူသည့္ ဤအဓိပတိတရားေလးပါးကုိ ပဲ့ကုိင္အျဖစ္ အသုံးျပဳကာ ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာ ဘဝအျဖာျဖာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆုိလုိရင္းျဖစ္၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အလုိရွိၾကသည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္ကုိလည္း ပုံမခ်၊ အနာဂတ္ကုိလည္း မေမွ်ာ္မွန္းဘဲ ယခုပစၥဳပၸန္ဘဝမွာပင္ မိမိတုိ႔ အလုိရွိသည့္ ေအာင္ျမန္မႈကုိ အရယူႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အဓိကပဲ့ကုိင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆႏၵ၊ ဝိရိယ၊ စိတၱ၊ ပညာဟူသည့္ အႀကီးအမွဴး အဓိပတိတရား ေလးပါးကုိသာ ျပည့္စုံေအာင္ႀကိဳးစားလ်က္ လုိရာပန္းတုိင္ကုိ အေရာက္လွမ္းကုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးတုိက္တြန္းရင္း အဓိပတိတရားမ်ားျဖင့္ အဓိပတိ လူသားမ်ားျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုံ႔လစုိက္ၾကရန္လည္း ထပ္မံ၍ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။


Views: 243

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

joy clark updated their profile
Friday
joy clark posted a blog post
Friday
joy clark is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service