ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

စိတ္ကိုရႈပြားျခင္း

စိတ္ကိုရႈပြားျခင္း 

စိတ္သည္ အာရံုေျခာက္ပါးတို႕၌ ေျပးသြားတတ္၏။ အာရံုတစ္ခုတည္း၌ ၾကာၾကာမေန သင့္ေလ်ာ္ေသာ အာရံု တစ္ခုတည္း၌ ထား၍ မရသျဖင့္ ေစာင့္ေရာက္ရန္ခက္၏။

ထိုစိတ္ကိ သမၼာသတိမဂၢင္ျဖင့္ မိမိ၏ ဒြါရ၌ ထင္လာေသာ အာရံုကို ေပ်ာက္မသြားရေအာင္ ၾကည့္ရသည္။ သမၼာဝါယာမ မဂၢၢင္ျဖင့္ သမၼာသတိမဂၢင္က ညႊန္ျပေသာ အာရံုကို မလြတ္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ဖမ္းရပါသည္။ သမၼာသမာဓိ မဂၢင္ျဖင့္ ထိုအာရံုကို ဖမ္းခ်ဳပ္ထားရ၏။ သမၼာသကၤပၸ မဂၢင္ျဖင့္ ထိုအာရံုကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္၍ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္အား ျပရ၏။ သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ျဖင့္ ထိုအာရံုကို အနိစၥလား နိစၥလား ဒုကၡလား သုခလား အနတၱလား အတၱလား အသုဘလား သုဘလား ဟူ၍ ျမင္လာေအာင္ၾကည့္ရသည္။ 

ဤသည္မွာ ကမၼ႒ာန္း အာရံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဂၢင္ရွစ္ပါး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္၏။ 

ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထက္ျမက္လာေစရန္ ဣေျႏၵတို႕ ရင့္က်က္မႈရွိဖို႕ လို၏။ ဣေျႏၵတို႕ရင့္က်က္လာေစရန္ မဂၢင္ရွစ္ပါးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုျပန္သည္။

အကယ္၍ ဣေျႏၵႏွင့္ မဂၢင္တို႕ျဖင့္ မိမိ၏ ဒြါရ၌ ထင္လာေသာ အာရံုမ်ား ကို မရႈမွတ္ဘူး ဆိုပါက စိတ္သည္ အာရံုမ်ားေနာက္သို႕ လိုက္သြားေပမည္။


အမွန္အားျဖင့္ စိတ္သည္ ပကတိသေဘာအရ ျဖဴစင္ပါေသာ္လည္း ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာ ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႕ ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႕ ေယာက္ယက္ ခတ္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးတို႕မွ စိတ္ကိုလြတ္ေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္ရ၏။

စိတ္သည္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးတို႕မွ မလြတ္ေျမာက္ေသးသ၍ ကာလပတ္လံုး အာရံုမ်ားေနာက္သို႕ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ စိတ္သည္ အာရံုမ်ားေနာက္သို႕ မလိုက္ရေတာ့ပဲ အာရံုမ်ားကသာ စိတ္ဆီသို႕ လာရၿပီဆိုလ်ွင္ စိတ္သည္ ကိေလသာမ်ားမွ အထိုက္အေလ်ာက္ လြတ္ေျမာက္ၿပီဟုဆိုႏိုင္၏။

ထိုသို႕အားထုတ္ရာ၌ ပထမဦးစြာ သီလကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရသည္။ သီလစင္ၾကယ္လ်ွင္ သမာဓိ အားေကာင္းလာေရးအတြက္ စိတ္ကို အာရံုမ်ားေနာက္သို႕ မလိုက္ရေအာင္ သတိျဖင့္ေစာင့္ရ၏။

အစ ပထမ၌ ပုဂၢလ ဗ်ာပါဒျဖင့္ ေစာင့္ရ၏။ ေနာက္ေတာ့ သတိသည္ သူ႕ဟာသူ ဓမၼဗ်ာပါရျဖင့္ ေစာင့္လာ၏။ သတိသည္ ဓမၼဗ်ာပါရျဖင့္ ေစာင့္ႏိုင္ေသာအခါ အာရံုမ်ားေနာက္သို႕ စိတ္က မလိုက္ရေတာ့ပဲ အာရံုမ်ားကသာ စိတ္ဆီသို႕ လာေတာ့၏။

ထိုအခါ ထင္လာေသာ အာရံုမ်ားကို သမာဓိမဂၢင္ သံုးပါး ပညာမဂၢင္ ႏွစ္ပါးတို႕ျဖင့္ ရႈမွတ္ရ၏။


ရႈမွတ္ဖန္ မ်ားလာေသာအခါ မဂၢင္တရားတို႕သည္ အာရံုတရားေရာ အာရမၼဏိက တရားပါ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး အျမဲတေစ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္ကို ပကတိမ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရသလို ျမင္ရၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ မဂၢင္ငါးပါးမွ ရွစ္ပါးသို႕ တိုးတက္ကာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရေလေတာ့သည္။
(ေမဃိယမေထရ္ဝတၳဳ)


စိတ္သည္ ဆံုးမရန္ အလြန္ခက္၏။ အလြန္ လ်ွင္ျမန္၏။ ေရာက္ခ်င္ရာသို႕ ေရာက္တတ္၏။ 

ထိုစိတ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမႏိုင္လ်ွင္ ေကာင္း၏။
ယဥ္ေက်းေသာ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္၏။
(မာတိက မာတာ ဝတၳဳ တြင္ အညတရ ရဟန္းအား ျမတ္စြာဘ)

စိတၱႏုပႆနာ အရ စိတ္ကို ဆံုးမေသာအခါ စိတ္၏ သဘာဝကို သိထားဖို႕ လို၏။ စိတ္၏ သဘာဝကို သိထားလ်ွင္ စိတ္ကို မဇၩိမပဋိပဒါျဖင့္ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမႏိုင္၏။

စိတ္၏ သဘာဝမွာ ေဒသနာေတာ္အရ ဆိုလ်ွင္ စိတ္သည္ အလြန္လ်ွင္ျမန္၏ ။ တစ္ခုေသာ ခဏအတြင္း၌ပင္ စိတ္သည္ ကုေဋတသိန္းခန္႕ ျဖစ္ႏိုင္၏။ခ်ဳပ္ႏိုင္၏ ။ စိတ္သည္ ထိုမ်ွေလာက္ ျမန္ပါ၏ ။

မသိလ်ွင္ ခက္၏ ။ သိလ်ွင္ လြယ္၏။ မသိျခင္းသည္ အဝိဇၨာ ျဖစ္၏။ သိျခင္းသည္ ဝိဇၨာ ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိ၏စိတ္ကို မိမိက သိေအာင္ သတိျဖင့္ အျမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္အပ္၏။ သြားခ်င္ရာ သြားပါေစ ကိစၥမရွိ။ သြားမွန္းသိဖို႕သာ လို၏။ 

ေလာဘအာရံုသို႕ သြားလ်ွင္ ေလာဘအာရံုသို႕ သြားမွန္းသိေအာင္ 
ေဒါသအာရံုသို႕ သြားလ်ွင္လည္း ေဒါသအာရံုသို႕ သြားမွန္းသိေအာင္ 
ေမာဟအာရံုသို႕ သြားလ်ွင္လည္း ေမာဟအာရံုသို႕ သြားမွန္း သိေအာင္ 
ထို႕အျပင္ ကုသိုလ္အာရံု တစ္ခုခုသို႕ သြားလ်ွင္လည္း ကုသိုလ္အာရံု တစ္ခုခုသို႕ သြားမွန္းသိေအာင္


အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္ မိမိ၏စိတ္ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္း မသိလ်ွင္ေတာင္မွ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္း မသိသည့္ သေဘာကိုပင္ သိေအာင္ သတိျဖင့္စိုက္၍ အားထုတ္အပ္၏။
ထိုအခါ မိမိ၏စိတ္သည္ မိမိကိုယ္ လွည့္ပတ္၍ မရေတာ့ေပ။ 

စိတၱႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ ဟူသည္မွာ မိမိစိတ္က သိေနေသာ သိစရာ အာရံုပိုင္းကို ပဓာနထား၍ အာရံုမျပဳဘဲ ထို သိစရာ အာရံုတစ္ခုခုကို သိတတ္ေသာ အာရမၼဏိက ျဖစ္ေသာ မိမိ၏ စိတ္ကိုသာ ပဓာနထား၍ အာရံုျပဳၿပီး သိေနျခင္း ျဖစ္၏။
အာရမၼဏိကျဖစ္ေသာ စိတ္က အာရံုျပန္ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္၏။

ထိုအခါ သူ၏ အာရံုသည္ စိတ္သာ ျဖစ္ေတာ့၏။ အမွန္အားျဖင့္ အာရံပိုင္းႏွင့္ အာရမၼဏိကပိုင္းတြင္ အာရမၼဏိကပိုင္းကို ပဓာနထား၍ ရႈမွတ္လ်ွင္ ယင္း၏ အာရံုပိုင္းလည္း အလိုလို ပါဝင္ၿပီးသား ျဖစ္လာ၏။ 

အာရမၼဏိကပိုင္းဟူသည္မွာ စိတ္ပင္ ျဖစ္၏။ စိတ္ ဟူသည္ အာရံႏွင့္ ကင္း၍ မျဖစ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ စိတ္ ျဖစ္သည္ဆိုကတည္းက ယင္းအေနျဖင့္ အာရံုျပဳရာ အာရံုတစ္ခုခုသည္ မလႊဲသာ မေရွာင္သာ ပါဝင္ၿပီးသား ျဖစ္၏။

ထို႕ေၾကာင့္ စိတ္ကို ပဓာနထား၍ သတိျဖင့္ ရႈမွတ္ပါက ထိုစိတ္၏ အာရံုကိုလည္း အလိုအေလ်ာက္ အပဓာနအားျဖင့္ ရႈမွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေလ၏။


ထိုသို႕ ရႈမွတ္ရာတြင္ သတိ ဝီရိယ သမာဓိ ဟူေသာ သမာဓိမဂၢင္သံုးပါး 'အား' မေကာင္းမီ 'အသိ' က်ဲေသာ္လည္း ယင္းမဂၢင္သံုးပါး အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမ်ွ 'အသိ' သည္ စိပ္ စိပ္လာမည္ ျဖစ္၏။ 

ယင္းမဂၢင္သံုးပါးတြင္ သတိပ႒ာန္ ဆိုသည့္အတိုင္း 'သတိ' သည္ ျပ႒ာန္း၏။
'သတိ' ျပ႒ာန္းသည္ႏွင့္အမ်ွ ဝီရိယသည္လည္း သမၼပၸဓာန္ ထိုက္ေအာင္ ျပ႒ာန္းဖို႕ လို၏။
သတိႏွင့္ဝီရိယ အားေကာင္းလာလ်ွင္ သမာဓိ ဝင္လာမည္။
သမာဓိ ဝင္လာလ်ွင္ ပညာ ဝင္လာမည္။
ပညာ ဝင္လာလ်ွင္ 'အသိ' စိတ္၍ စိပ္၍ လာမည္။
ထိုအခါ မိမိ၏ ေရွ႕စိတ္သည္ ဘယ္ကိုပင္ ေျပးေျပး။ ဘယ္ကိုေျပးမွန္း မိမိ၏ ေနာက္စိတ္က သိလာ၏။
ထိုအခါ မိမိ၏ အရႈခံ 'ေရွ႕စိတ္' ႏွင့္ ရႈတတ္ေသာ 'ေနာက္စိတ္' ႏွစ္မ်ဳိးလံုး အျမဲတေစ ျဖစ္ေန ပ်က္ေနသည္ကိုပါ သိ၏။
ဤသို႕ သိလာသည္ကိုပင္ ယထာဘူတဥာဏ္ကို ရျခင္း မည္၏ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္လာသည္အထိ ယထာဘူတဥာဏ္ကို ရလာေသာအခါ သခၤါရတရားတို႕၌ ၿငီးေငြ႕ေသာ နိဗၺိဒါဥာဏ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။
နိဗၺိဒါဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမ်ွ စိတ္သည္ ယဥ္ေက်းလာ၏။
ထို႕ေနာက္ ျဖစ္ ပ်က္တို႕ ဆံုးရာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး တဏွာေခၚေသာ သမုဒယသစၥာကို ပယ္ႏိုင္ေသာ ဝိရာဂဥာဏ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။
ထိုအခါ စိတ္သည္ အလံုးစံု ယဥ္ေက်းေလၿပီ။


ဤ ဇာတ္လမ္းကား အလြန္ပင္ထူးဆန္းပါ၏။ 'ကိုးဆယ့္ကိုးဇာတ္ ေယာက်္ားသတ္ အက်ြတ္ မဂ္ ဖိုလ္ ဝင္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပေလ၏။

သူေ႒းသား အညတရ ရဟန္း ဝတၳဳ

စိတ္သည္ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ မိမိႏွစ္သက္ရာ အာရံုကို အာရံုျပဳေလ့ ရွိ၏ ။

ပညာရွိသည္ မိမိ၏ စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းရ၏။ အကယ္၍သာ မိမိ၏ စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ထိုစိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္၏။


စိတ္ကို ငါ ဟူ၍ စြဲလမ္းေနသူမ်ားအတြက္ မ်က္စိသည္ အျခား အရာဝတၳဳ မ်ားကိုသာ ျမင္ႏိုင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုမူ ျပန္၍ ျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႕ ထို႕အတူ စိတ္သည္လည္း အျခားအာရံမ်ားကိုသာ ျမင္ႏိုင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုမူ ျပန္၍ မျမင္ႏိုင္ပါေခ်။ ထို႕ေၾကာင္း စိတ္သည္ ျမင္ႏိုင္ခဲျခင္းျဖစ္၏။ အကယ္၍ စိတ္ကို ျမင္လိုပါက စိတ္သည္ အျမင္ခံတရား အျဖစ္သို႕ ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႕လို၏။

ထို႕ေၾကာင့္ စိတ္ကို ျမင္တတ္ေသာ ဓမၼသေဘာမွ အျမင္ခံ ဓမၼသေဘာသို႕ ေရာက္ေအာင္ ေရွးဦးစြာ အားထုတ္အပ္၏။ 

ထိုအခါမွသာ စိတ္သည္ မိမိ မဟုတ္ေတာ့ပဲ သူတစ္ပါး ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္၏။ သူတစ္ပါး ျဖစ္သြားလ်ွင္ အာရံုတို႕၏ ဓမၼတာအတိုင္း ျမင္၍ရၿပီ ျဖစ္၏။ 

ဤသေဘာကို ရည္ရြယ္၍ ခႏၶာကို သူတစ္ပါး 'ပရေတာ' အေနျဖင့္ ရႈရမည္ဟူ၍ ဝိသုဒၶိမဂ္၌ မိန္႕ဆိုျခင္း ျဖစ္၏။


ဤတြင္ ၾကည့္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္စိတ္က မဂၢင္စိတ္ ။ အၾကည့္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စိတ္က ကမၼ႒ာန္း အာရံုစိတ္ ျဖစ္ရ၏။

ထိုအခါ စိတ္သည္ ျမင္ႏိုင္ခဲသည္ မဟုတ္ေတာ့။ စိတ္သည္ ျမင္၍ ရေလၿပီ။ စိတ္ကို ျမင္၍ ရသျဖင့္ ထိုစိတ္ကို သမာဓိအားေကာင္းေသာ ဥာဏ္ျဖင့္ ၾကည့္ပါက စိတ္၏ သိမ္ေမြ႕ေသာ သေဘာကိုလည္း ေတြ႕ရ၏ ။ မိမိႏွစ္သက္ရာ ထိုထိုိုအာရံုတို႕၌ အာရံုျပဳတတ္ေသာ သေဘာကိုလည္း ေတြ႕ရ၏။ 

ေဒါသစိတ္ကလည္း ေဒါသျဖစ္လိုက္ရမွ ေက်နပ္၏။ 
ေလာဘစိတ္ကလည္း ေခြးေသေကာင္ပုပ္၌ပင္ ျဖစ္ေစ ေလာဘျဖစ္ရမွ ေက်နပ္၏။ 
ေမာဟစိတ္ကလည္း ထို႕အတူပင္ ျဖစ္၏။

ဤသည္ကိုပင္ ဝိပႆနာေဝါဟာရျဖင့္ ဆိုပါက ရာဂစိတ္ ျဖစ္လ်ွင္လည္း ရာဂစိတ္ျဖစ္မွန္း သိ၏။ 
ေဒါသစိတ္ ျဖစ္လ်ွင္လည္း ေဒါသစိတ္ ျဖစ္မွန္း သိ၏။ 
အျခား ဘာစိတ္ျဖစ္ျဖစ္ ထိုထိုစိတ္ ျဖစ္မွန္း သိ၏ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ထိုဥာတပရိညာအဆင့္ကို လြန္ေသာအခါ တိရဏပရညာအဆင့္သို႕ ေရာက္၏။
ထိုအဆင့္၌ကား ရုပ္ျဖစ္ေစ နာမ္ျဖစ္ေစ အားလံုး သခၤါရ သေဘာအရ ျဖစ္ ပ်က္ခ်ည္းသာ ျဖစ္၏။ ျဖစ္ ပ်က္ကိုခ်ည္း ျမင္ရ၏။ 
ထို႕ေနာက္ အျဖစ္မပါေတာ့ပဲ အပ်က္ခ်ည္းသာ ေတာက္ေလ်ာက္ 'ပ်က္' ေနသည့္ အပ်က္ အစဥ္ကိုလည္း ျမင္ရ၏။


ၾကည့္စိတ္ (မဂၢင္) အားေကာင္းလ်ွင္ အားေကာင္းသလို အၾကည့္ခံ အာရံုစိတ္မ်ား အားလံုး တစ္ပ်က္တည္း ပ်က္ေနသည္ကို ျမင္ရ၏။ ဤသည္ကိုပင္ ဘဂၤဥာဏ္ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ထို႕ေနာက္ ပဟာနပရိညာ အဆင့္သည္ လာ၏။ ပဟာနပရိညာ ဟူသည္ ခႏၶာတို႕၌စြဲေနေသာ ကိေလသာမ်ားကို ပယ္ျခင္း ျဖစ္၏။

ပုထုဇဥ္ ဟူသမ်ွတို႕သည္ အရာရာတိုင္း၌ ငါ ငါ့ဥစၥာ ဟူ၍ စြဲၾက၏။ မိမိႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားကိုပင္ 'ငါ' ျဖင့္ စြဲလမ္း၏။
ထို႕ေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္တို႕သည္ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာအရာ၌ျဖစ္ေစ။ မႏွစ္သက္ေသာ အရာ၌ျဖစ္ေစ အရာရာတိုင္း၌ 'ငါ' ျဖင့္ သိမ္းပိုက္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ၾက၏။

ပဟာနပရိညာ သေဘာအရ အရာရာတိုင္း၌ 'ငါ' ကို ပယ္လိုက္ေသာအခါ 'သူ' လည္း အလိုလို ပယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေလ၏။
အမွန္အားျဖင့္ 'ငါ' ရွိ၍သာ 'သူ' ရွိေနရျခင္း ျဖစ္၏။
'ငါ' မရွိလ်ွင္ 'သူ' လည္း မရွိေတာ့။
ေလာက၌ သူ ငါ ပုဂၢဳိလ္ သတၱဝါ ဟူ၍ မရွိ။ 
အားလံုး ဓမၼခ်ည္းသာ ရွိေလ၏။
ဝိပႆနာ ေဝါဟာရအားျဖင့္ ဆိုရလ်ွင္ 'ငါ' ဟူသည္ကား 'အတၱ' ျဖစ္၏။
'သူ' ဟူသည္ကား 'အတၱနိယ' ျဖစ္၏။

ဥာဏ္စဥ္မ်ား ရင့္က်က္မႈအရ အတၱ ႏွင့္ အတၱနိယကို ျမစ္ျပတ္ ပယ္ႏိုင္ေသာအခါ ဘဝဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့၏။

မ်က္စိႏွင့္ ရူပါရံု ေတြ႕ဆံုသည္ ျဖစ္ေစ ။ နားႏွင့္ သဒၶါရံု ေတြ႕သည္ ျဖစ္ေစ။


မည္သို႕ ေတြ႕ ေတြ႕ ။ ထိုသို႕ ေတြ႕ရာ၌ ရာဂလည္း မျဖစ္ ။ ေဒါသလည္း မျဖစ္ ။ ထိုထို ကိေလသာမ်ား မျဖစ္ေတာ့ ။ ထိုအခါ မ်က္စိ နား စေသာ အာရံုတံခါးမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၿပီး သေဘာသို႕ ေရာက္ေတာ့၏ ။ တံခါးေစာင့္ ေကာင္းေကာင္းကို ရၿပီ ။ ထိုထိုတံခါးမွ ကိေလသာရန္သူမ်ား မဝင္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ ။ စိတ္သည္ လံုျခံဳေလၿပီ ။ ထိုအခါ ဘဝဒုကၡမွ လြတ္ၿပီ ။ လံုျခံဳေသာ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာေလၿပီ ။ ခ်မ္းသာဟူသည္ နိဗၺာန္ ျဖစ္၏ ။
(စိတၱဝဂ္)

ဦးေရႊေအာင္ ၏ ဓမၼပဒ စိတၱဝဂ္ မွ ထုတ္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္ TNO

 

Views: 219

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Sheinthu is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
5 hours ago
ukkmaung posted a blog post
Jan 9
ukkmaung posted a blog post
Jan 4

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service