ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ခုိင္ၿမဲမႈ ဂုဏ္ရည္

ခုိင္ၿမဲမႈ ဂုဏ္ရည္

ၾကာရွည္မခုိင္ခံ႔ေသာ အရာဝတၳဳ အေၾကာင္းအရာတုုိ႔ကုိ လူတုိင္းက တန္ဖုိး မထားၾက၊ နွစ္နွစ္ကာကာ မသုံးလုိၾက၊ မီးျဖစ္ေစကာမူ ခဏတျဖဳတ္သာ ေလာင္ကၽြမ္းေသာ ေကာက္ရုိးမီးကုိ အထင္မႀကီးၾက၊ သမီးရည္းစား အခ်စ္ ကုိပင္ ၾကာရွည္မခံ မခုိင္ၿမဲလွ်င္ အထင္ေသးၾကသည္။


ခုိင္ၿမဲေသာ ၾကာရွည္ခံေသာ အရာကုိသာ တန္ဖုိးထားၾကသည္။ နွစ္သက္ ၾကသည္။ ေစ်းႀကီးေပး၍ပင္ ဝယ္ယူသုံးစြဲၾကသည္။ မျပယ္ေသာ အခ်စ္ တစ္သက္လုံးအခ်စ္ သံသရာအဆုံး နိဗၺာန္တုိင္ အခ်စ္ဟု ပင္တင္စားၾက သည္။ အမႊန္းတင္ဂုဏ္ယူၾကသည္။
မေျပေသာရန္ၿငိဳးစေသာ အကုသုိလ္ ခုိင္ၿမဲမႈမွတပါး အျခားျခားေသာ ခုိင္ၿမဲမႈ တုိ႔ကား ခုိင္ၿမဲေလ ေကာင္းေလသာ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ကုိပင္ ဓုဝ- ခုိင္ၿမဲေသာ အရာဟု ဆုိထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။


အရွည္ခုိင္ခံ႔ တည္တ႔ံေအာင္ကား အရည္အခ်င္းမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ- အေဆာက္အအုံတစ္ခုကုိ အရွည္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေအာင္- အေၿခခံ အုတ္ျမစ္ေကာင္းျခင္း သုံးစြဲေသာ ပစၥည္းမ်ား အမ်ဳိးမွန္ျခင္း ေဆာက္လုပ္မႈ စနစ္က်ျခင္း စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းျခင္း စေသာ အရည္ခ်င္းမ်ား ျပည္႔စုံဖုိ႔ လုိအပ္သည္။


အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား စီမံကိန္းမ်ားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား စသည္တုိ႔ အရွည္တည္တ႔ံ ခုိင္ၿမဲေရးမွာလည္း သက္ဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္း လုိအပ္ သည္မွာ အထူးေျပာဖြယ္ရာမလိုေပ။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိတည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္ တည္တ႔ံေအာင္

၁။ ဓမၼ-သေဘာတရားမ်ား


၂။ ဝိနယ- ေစာင္႔ထိန္းလုိက္နာရမည္႔ စည္းကမ္းမ်ား


၃။ ပရိသတ္- ဓမၼ ဝိနယကုိ က်င္႔သုံး ျဖန႔္ျဖဴးမည္႔ အရည္ခ်င္းျပည္႔ ပရိသတ္

ဤဆုိခဲ႔ၿပီးေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား စံမ်ားျဖင္႔ အေျခခံခဲ႔သည္။ တည္ေဆာက္ ခဲ႔သည္။
အေျခခံအရည္အခ်င္းမ်ား ေကာင္းခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ပင္ ရာစုနွစ္ ၂၀-ေက်ာ္ (သုိ႔မဟုတ္) နွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀-ေက်ာ္သည္႔ ယေန႔တုိင္ေအာင္ သာသနာ ေတာ္ႀကီး တည္တံ႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းစိန္ရြာမ ပရိယတၱိ

အင္းစိန္ရြာမပရိယတၱိ စာသင္တုိက္ နွစ္သုံးဆယ္ခရီး၏ ရလဒ္ကုိ ၾကည္႔ျခင္း ျဖင္႔ စာသင္တုိက္၏ အရည္အေသြးကုိ ခန္႔မွန္းနုိင္ေပမည္။ မွန္ေပသည္-
ဇလပၸမာဏံ ကုမုဒနာဠံ(ၾကာရုိးကုိ ျမင္သျဖင္႔ ေရတိမ္ ေရနက္ ပမာဏကုိ သိနုိင္သည္) စသည္ျဖင္႔ ေလာကနီတိ (ဂါထာ ၁၄)၌ ဆုိထားသည္ မဟုတ္ ပါေလာ?

နွစ္သုံးဆယ္ အေျချပဇယား

အေျချပဇယားကုိ ၾကည္႔ျခင္းျဖင္႔ အင္းစိန္ရြာမပရိယတၱိ စာသင္တုိက္၏ တုိးတက္မႈကုိ အေျခ အေနကုိ သိျမင္နုိင္သည္။
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ အခ်ဳိ႕နွစ္မ်ား၌ ဆုတ္ယုတ္မႈကုိ ေတြ႕ရေသာ္ လည္း အားလုံးကုိ ၿခံဳၾကည္႔လွ်င္ တုိးတက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈကုိသာ မ်ားေသာ အားျဖင္႔ ေတြ႕ရေပလိမ္႔မည္။


အခ်ဳိ႕စာသင္တုိက္မ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ က်ဆင္းသြားလွ်င္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ တုိးတက္လာသည္ကုိ မေတြ႕ရေပ။
ဤ ရြာမပရိယတၱိ စာသင္တုိက္သည္ကား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ ဆုတ္ယုတ္သြားသည္႔ တုိင္ေအာင္ ျပန္လည္ တုိးတက္လာသည္ကုိ တစ္ၾကိမ္မက ေတြ႕ရျခင္းအားျဖင္႔ ဤစာသင္တုိက္၏ ဇြဲသတၱိကုိ သိနိုင္ေပ သည္။

အင္းစိန္ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တုိက္၏ တုိးတက္မႈကုိ ၾကည္႔လွ်င္


၁။ သံဃာအေရတြက္၏ တုိးတက္မႈ (၃၅-ပါးမွ အစျပဳ၍ ယေန႔အထိ ၆၀၀-ေက်ာ္ရွိလာျခင္း)


၂။ ပညာအရည္အခ်င္း၏ တုိးတက္မႈ ( မူလ ပထမငယ္မွ အစျပဳ၍ ယေန႔ စာေပးပြဲစုံ အတန္းစုံရွိလာျခင္း)


၃။ စည္းစနစ္၏ တုိးတက္မႈ (သာမန္အနည္းငယ္ေသာ စည္းစနစ္မွ အစျပဳ၍ ယေန႔ ေက်ာင္းဝင္ခြင္႔ စည္း စနစ္အပါအဝင္ အမ်ားေလးစားေလာက္သည္႔ စည္းစနစ္ရွိသည္႔ စာသင္တုိက္ စာရင္းဝင္ျခင္း)


၄။ အေဆာက္အအုံ၏ တုိးတက္မႈ (ထရံကာ ဓနိမုိး ေက်ာင္းကေလးမွ သုံးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအဆင္႔ထိ ရွိေနျခင္း)


၅။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈ၏ တုိးတက္မႈ (မထင္မရွားသည္႕ ရြာမေက်ာင္းကေလးအဆင္႔မွ ပရိယတၱိ သာသနာနွင္႔ ဆက္ႏြယ္သူ ရဟန္း ရွင္ လူအားလုံးသိ နုိင္ငံေက်ာ္စာသင္တုိက္ႀကီး ျဖစ္ေန ျခင္း)

စေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ရေပမည္။
အင္းစိန္ရြာမပရိယတၱိ စာသင္တုိက္၏ တုိးတက္မႈသည္ ေကာက္ရုိးမီးပမာ တစ္ခဏမွ်သာ မဟုတ္ပဲ ေငြရတုကုိပင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ႔ၿပီ။ ဆယ္စုနွစ္ ၃ျပန္ နွစ္ ၃၀-ခရီး ပုလဲရတုသို႔ပင္ တုိင္ခဲ႔ေလၿပီ။ နွစ္သုံးဆယ္တုိင္တုိင္ ခရီးရွည္ႀကီး ႀကံ႕ႀကံ႕ခုိင္ မဆုတ္မနစ္ ေလွ်ာက္လွမ္းနုိင္ခဲ႔ျခင္းမွာ .................

(၁) ဦးေဆာင္မႈေကာင္းျခင္း
(၂) စည္းစနစ္ေကာင္းျခင္း
(၃) အရည္အခ်င္း ျပည္႔ဝျခင္း
(၄) ကုိယ္က်ဳိးထက္ အမ်ားက်ဳိးကုိ ဦးစားေပးျခင္း
(၅) ေခတ္စနစ္နွင္႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ စီမံတတ္ျခင္း စေသာ အရည္အခ်င္း မ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေရႊရတု စိန္ရတု ရာျပည္႔ပြဲ စသည္တုိင္ေအာင္ ဆင္ႏႊဲနုိင္ ေအာင္ အနာဂတ္ကာလနွင္႔ သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင္႔ ေလွ်ာက္လွမ္းနုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းရင္းျဖင္႔ အမွာ စကားရပ္ အဆုံးသတ္အပ္ပါသတည္း။

(၂၀၀၀-ျပည္႔ ဒီဇင္ဘာလထုတ္၊ အင္းစိန္ရြာမ ပရိယတိၱ နွစ္သုံးဆယ္ျပည္႔နွင္႔ အဖူးအပြင္႔မ်ား စာေစာင္မွ)

ဆရာေတာ္ဦးတိေလာကာဘိဝံသ

Views: 174

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service