ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“ဗုဒၶ၏ လူသမုိင္း” အပုိင္း(၄)

“ဗုဒၶ၏ လူသမုိင္း”  အပုိင္း(၄)

 

ကုန္းေခ်ာမႈေပၚ

   ဤသို႔ ဒုစရိုက္အမႈေတြ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚ လာသည္ႏွင့္အမွ် အဆင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း ဆုတ္ယုတ္လာရာ အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္းတမ္း ကာလသို႔ ေရာက္လာေလ၏။ ထိုအခါ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ခိုးမႈကို လြန္က်ဴးေလ၏။ ထိုသူကို အျခား တစ္ေယာက္က မင္းထံသြား၍ “အရွင္မင္းၾကီး.. ဤမည္ေသာသူသည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ ပစၥည္းကို ခိုးယူပါသည္”ဟု ကုန္းေခ်ာေလ၏။ ထိုအခါမွစ၍ ဤကမာ ၻေလာက၌ ပိသုဏဝါစာေခၚ ဝစီဒုစရိုက္မႈၾကီး ေပၚလာေတာ့သည္။

 

*ပိသုဏဝါစာ၊ ႏွစ္ေသာင္းခါ၊ စ, လာ ဒုစရိုက္။

ကာေမသုမိစာၦစာရေပၚ

ဤသို႔ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ရာ အသက္တမ္းတစ္ေသာင္းတမ္းသို႔ ေရာက္လာေတာ့၏။ ထိုအခါ၌ကား သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ခိုးယူမႈ၊ သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္မႈ၊ တိုက္ခိုက္လုယက္မႈ၊ လိမ္ညာမႈ၊ ကုန္းေခ်ာမႈ ဟူေသာ ဒုစရိုက္တရားတို႔ေၾကာင့္ အာဟာရဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈတို႔ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာကာ ရုပ္ဆင္းသဏၭာန္မ်ား သိသိသာသာ ကြဲျပားျခားနားလာ၏။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔မွာ လွပတင့္တယ္ ရႈခ်င္ဖြယ္ရွိကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔မွာ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ကုန္၏။ ထိုအခါ အဆင္းမလွသူတို႔က အဆင္းလွသူတို႔ကို တပ္မက္လာၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးတို႔၏ သားမယားတို႔ကို က်ဴးလြန္က်င့္ၾကံၾကကုန္၏။ ထိုအခါမွစ၍ ဤကမာၻေလာက၌ ကာေမသုမိစာၦစာရေခၚေသာ ယုတ္မာလွသည့္ ကာယကံဒုစရိုက္ၾကီး ထြန္းကားလာေတာ့၏။

*ကာေမမိစာၦ၊ တစ္ေသာင္းခါ၊ ျဖစ္လာဒုစရိုက္။

 

ဖရုသဝါစာ, သမၹပၸလာပ

ဤသို႔ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာရာ သက္တမ္းငါးေထာင္တမ္းသို႔ ေရာက္လာေတာ့၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေလာက၌ ဒုစရိုက္တရားႏွစ္ပါး သိသိသာသာ ျပန္႔ပြားေနျပီကို ေတြ႔ရ၏။ ယင္းတို႔ကား မၾကားေကာင္း မနာသာ ယုတ္ယုတ္မာမာ ဆဲဆိုမႈ ဖရုသဝါစာႏွင့္ အဖ်င္းအရႊတ္ေျပာဆိုမႈ သမၹပၸလာပတို႔တည္း။

*ဖရုသာ,သမၹပ္၊ ငါးေထာင္ကပ္၊ ေပၚလတ္ဒုစရိုက္။

 

အဘိဇၥ်ာ, ဗ်ာပါဒ

ေလာက၌ ထိုဖရုသဝါစာႏွင့္ သမၹပၸလာပ ဟူေသာ တရားႏွစ္ပါး ျပန္႔ပြားလာမႈေၾကာင့္ လူတို႔၏ သက္တမ္းသည္လည္း ဆုတ္ယုတ္၊ ရုပ္အဆင္း လည္း ဆုတ္ယုတ္လာကုန္ေတာ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕မွာ သက္တမ္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ၊ အခ်ဳိ႕မွာ သက္တမ္းႏွစ္ေထာင္သို႔ ေရာက္လာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕မွာ အသက္ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာရွည္၍ အခ်ဳိ႕ ႏွစ္ေထာင္ရွည္ေသာကာကသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေလာက၌ စိတ္ထားယုတ္ညံ့ မႈႏွစ္ပ်ဳိး ျဖစ္ေပၚျပန္႔ပြားလ်က္ ရွိေလျပီ။ ယင္းတို႔မွာ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို မတရားရယူလိုမႈ အဘိဇၥ်ာႏွင့္ သူတစ္ပါး ပ်က္စီးေသေၾကဖို႔ရန္ ၾကံစည္မႈ ဗ်ာပါဒတို႔တည္း။

*ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ၊ သက္တမ္းခါတြင္၊ ဗ်ာပါ,ဘိဇၥ်ာ၊ ျဖစ္ေပၚလာ၊ ႏွစ္ျဖာဒုစရိုက္။

 

မိစာၦဒိ႒ိ

ဤသို႔ျဖင့္ သက္တမ္း တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာရာ တစ္ေထာင္တမ္းသို႔ ေရာက္လာ၏။ ထိုအခါတြင္ လွဴတာအက်ဳိးမရွိ၊ ေကာင္းမႈျပဳလည္း ေကာင္းက်ဳိးမရ၊ မေကာင္းျပဳမႈလည္း ဆိုးက်ဳိးမရ၊ ေနာက္ဘဝမရွိ၊ အမိႏွင့္စပ္၍ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္မရွိ၊ မဖႏွင့္စပ္၍ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးျပစ္မရွိ စသည္ယူသည့္ အျမင္မွားမႈၾကီးတစ္ရပ္ ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိေနျပီး ထိုအခါမွစ၍ ဤကမာၻေလာက၌ မိစာၦဒိ႒ိဟူေသာ မေနာဒုစရိုက္ၾကီး ေပၚလာေတာ့၏။

*တစ္ေထာင္တမ္းမွာ၊ မိစာၦဒိ႒ိ၊ အမည္ရွိ၊ ေပၚဘိဒုစရိုက္။

 

အဓမၼရာဂါ, ဝိသမေလာဘ, မိစာၦဓမၼ

ဤသို႔ ေလာက၌ မိစာၦဒိ႒ိဟူေသာ အျမင္လြဲမွားမႈၾကီး ေပၚထြန္းျပန္႔ပြားလာမႈေၾကာင့္ လူတို႔သက္တမ္းႏွင့္ အဆင္းတို႔ ဆုတ္ယုတ္သည္ထက္ ဆုတ္ယုတ္လာရာ အႏွစ္ငါးရာတမ္းသို႔ ေရာက္လာၾကေတာ့၏။ ထိုအခါ လူ႔ေလာက၌ မေကာင္းေသာတရား(၃)မ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ေပၚလာၾကကုန္၏။

ယင္းတို႔ကား-

(၁) အဓမၼရာဂ = အမိ, အေဒၚ, အရီး, ၾကီးေတာ္ စသူတုိ႔ေပၚ၌ တပ္မက္စြဲလမ္းမႈ။

(၂) ဝိသမေလာဘ = မိမိတို႔၏ တရားဝင္ဇနီး စသူတို႔အေပၚ၌ အလြန္အက်ဴး လိုက္စားမႈ။

(၃) မိစာၦဓမၼ = ေယာက်္ားခ်င္း၊ မိန္းမခ်င္း၊ လိင္တူ ဆက္ဆံမႈတို႔တည္း။

*ငါးရာတမ္းမွာ၊ ျဖစ္ေပၚလာ၊ သံုးျဖာ အယုတ္တရား။

မိစာၦဓမၼ၊ ဝိသမ၊ အဓမၼရာဂမ်ား။

 

ရိုေသမႈကင္း

ဤသို႔ အဓမၼရာဂ၊ ဝိသမေလာဘ၊ မိစာၦဓမၼဟူေသာ လြန္စြာယုတ္ညံ့ေသာ တရားမ်ား လူ႔ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚျပန္႔ပြားလာေသာအခါ သက္တမ္းႏွင့္ ရုပ္အဆင္းတို႔လည္း ပို၍ပို၍ ဆုတ္ယုတ္လာေတာ့၏။

ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ဳိ႕သူတို႔ အႏွစ္ ၂၅၀-တမ္း အခ်ဳိ႕ အႏွစ္ ၂၀၀-တမ္းသို႔ ေရာက္လွ်င္--

(၁) အမိအေပၚ၌ ေကာင္းစြာျပဳရမည့္ ဝတၱရားတို႔ကို မျပဳျခင္း။

(၂) အဖအေပၚ၌ ေကာင္းစြာျပဳရမည့္ ဝတၱရားတို႔ကို မျပဳျခင္း။

(၃) သမဏတို႔အေပၚ၌ ေကာင္းစြာျပဳရမည့္ ဝတၱရားတို႔ကို မျပဳျခင္း။

(၄) ျဗာဟၼဏတို႔အေပၚ၌ ေကာင္းစြာျပဳရမည့္ ဝတၱရားတုိ႔ကို မျပဳျခင္း။

(၅) အမ်ဳိး၌ ၾကီးသူတို႔ကို ရိုေသတုပ္ဝပ္မႈ မျပဳျခင္း ဟူေသာ အဂါရဝ သေဘာတရားတို႔ ျဖစ္ေပၚျပန္႔ပြားလာေတာ့၏။

*သက္တမ္းႏွစ္ရာ၊ ကာလမွာ၊ လူ႔ရြာျဖစ္ပံုခင္း။

အမိအဖ၊ သမဏႏွင့္၊ ျဗာဟၼဏဟူ၊ ၾကီးသူအေပၚ၊ က်င့္ဝတ္ေခ်ာ္၊ မေလ်ာဂါရဝကင္း။

 

ဒုစရိုက္မ်ဳိးစံု

သက္တမ္း ၂၀၀-ကာလမွစ၍ လူ႔ေလာကတြင္ ကာယဒုစရိုက္သံုးပါး၊ ဝစီဒုစရိုက္ေလးပါး၊ မေနာဒုစရိုက္သံုးပါးတို႔ အျပည့္အစံု ျဖစ္ေနရံုမွ်မက အဓမၼရာဂ၊ ဝိသမေလာဘ၊ မိစာၦဓမၼတို႔ႏွင့္ အမိအဖ ရဟန္းပုဏၰား စသူတို႔အေပၚ၌ ထားအပ္ေသာ ဂါရဝတရားတုိ႔လည္း ပ်က္သုဥ္းခဲ့ေလျပီ။ သည္ထက္တိုး၍ျဖစ္စရာ ဒုစရိုက္တရားတို႔ မရွိၾကျပီ။ ထိုဒုစရိုက္အယုတ္တရားတုိ႔သာ ပို၍ပို၍ၾကမ္းလာ ပို၍ပို၍ရမ္းလာဖို႔ ရွိေတာ့သည္။ ဤသို႔ ဒုစရိုက္ အယုတ္တရားတို႔ အျဖစ္မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် သူ႔အသက္သတ္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္မႈ ပါဏာတိပါတဝိရတီ၊ သူတစ္ပါးပစၥည္း ခိုးယူလုယက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ ကာေမသုမိစာၦစာရဝိရတီဟူေသာ ကာယသုစရိုက္သံုးပါး၊ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ မုသာဝါဒဝိရတီ၊ အခ်က္ပ်က္ေအာင္ကုန္းတိုက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ ဝိသုဏဝါစာဝိရတီ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုေရရြတ္ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ သမၹပၸလာပဝါရတီဟူေသာ ဝစီသုစရိုက္ေလးပါး။ သူ႔ဥစၥာကို ကိုယ့္ဥစၥာျပဳလိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ အနဘိဇၥ်ာ၊ သူတစ္ပါးမပ်က္စီးေစလိုမႈ အဗ်ာပါဒ၊ အယူမွန္ျခင္း သမၼာဒိ႒ိဟူေသာ မေနာသုစရိုက္သံုးပါး။

ဤဆယ္ပါးေသာ သုစရိုက္အက်င့္တရားတို႔ ဆုတ္ယုတ္လာၾကရကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔၏သက္တမ္းတို႔လည္း တျဖည္းျဖည္း ပို၍ပို၍ ဆုတ္ယုတ္လာကာ ၁၀-ႏွစ္တမ္းသို႔ ေရာက္လာေပလိမ့္မည္။

 

ဆယ္ႏွစ္တမ္း

ထိုဆယ္ႏွစ္တမ္းကာလာတြင္ ၅-ႏွစ္အရြယ္ သူငယ္မသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။ “ေထာပတ္၊ ဆီဦး၊ ဆီ၊ ပ်ား၊ တင္းလဲ၊ ဆား” ဟူေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အရသာတို႔ ကြယ္ေပ်ာက္ေပလိမ့္မည္။ စားေသာက္ဖြယ္အာဟာရတုိ႔တြင္ လူးထမင္းသည္ အေကာင္းဆံုးအာဟာရအျဖစ္ တည္ရွိေပလိမ့္မည္။ ကုသိုလ္ ကမၼပထတရား ၁၀-ပါးတို႔ လံုးဝျဖစ္ခြင့္မရၾကဘဲ အကုသိုလ္ ကမၼပထတရား ၁၀-ပါးတို႔သာ လြန္စြာျပန္႔ပြားေနကုန္လိမ့္မည္။ “ေကာင္းမႈ” ဟူေသာ အမည္ကိုပင္ ၾကားရေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ယခုအခါ အမိ အဖ ရဟန္း ပုဏၰား လူၾကီးသူမတို႔အေပၚ ဝတၱရားေက်ပြန္၍ ဂါရဝရွိသူတို႔သည္ ျမင္ၾကရ ၾကားၾကရသူတို႔၏ ခ်ီးမြမ္းပူေဇာ္မႈကို ခံယူၾကရကုန္သကဲ့သို႔ ထိုအခါ အမိ အဖ ရဟန္း ပုဏၰား လူၾကီးသူမတို႔အေပၚ မရိုမေသလုပ္သူ အႏိုင္အထက္ျပဳသူ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းဆဲသူတို႔သာ ခ်ီးမြမ္းခံ ဂုဏ္ျပဳခံ ပူေဇာ္ခံၾကရေပလိမ့္မည္။

 

ထိုအခါ မိခင္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိၾကီးမိေထြး အရီးၾကီး အရီးေလး ဟူ၍လည္းေကာင္း အေလးထား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေတာ့မည္မဟုတ္၊ ဆိတ္ သိုး ၾကက္ ဝက္ ေခြးတို႔ကဲ့သို႔ ေပါင္းဖက္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုသူတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း “သားေကာင္” ဟု အထင္ေရာက္ၾကေပလိမ့္မည္။ သားေကာင္ဟူေသာအထင္ျဖင့္ ျပင္းထန္ထက္ျမက္ေသာ လက္နက္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္၍ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကသျဖင့္ ၇-ရက္ပတ္လံုး သတၳႏ ၱရ ကပ္ၾကီး ဆိုက္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ သတိရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ငါတို႔ မည္သူ႔ကိုမွ် မသတ္ကုန္အံ့၊ ငါတို႔ကိုလည္း အသတ္မခံကုန္အံ့ဟု ေရွာင္တိမ္းပုန္းေအာင္းေနၾကသျဖင့္ သတၳႏ ၱရကပ္မွ လြတ္ေျမာက္သူတို႔သည္လည္း ရွိၾကေပလိမ့္မည္။

 

ထိုဆုတ္ကပ္ကာလ၏ လူ႔သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို မဟာဝိသုဒၶါရံု အဂၢမဟာပ႑ိတ စည္ရွင္ဆရာေတာ္ဘုရားက ေဖာ္ျပပါအတိုင္း စပ္ဆိုေတာ္မူ ထားေပသည္။

 

*ဝိဝ႗ၬာဌာ၊ ကပ္ဦးခါမွ၊ ဆုတ္လာတံုလတ္၊ အာယုကပ္တြင္၊ သိန္းကပ္ခိုးယူ၊ ရွစ္ေသာင္းမူကား၊ သတ္သူေပၚထ၊ ေလာင္းေသာင္း က်ေသာ္၊ ေျပာၾကမုသာ၊ ႏွစ္ေသာင္းမွာကား၊ ဝါစာပိသုဏ၊ ကုန္းတိုက္ၾက၏။ ကာမမိစာၦ၊ တစ္ေသာင္းခါတည္း၊ ဖရုသာ, သမၹပ္၊ ငါးေထာင္ကပ္၌ ေပၚလတ္လူ႔ေဘာင္၊ မိုက္လံုးေျပာင္၏။ ႏွစ္ေထာင္ဗ်ာပါ၊ အဘိဇၥ်ာတည္း၊ မိစာၦဒိ႒ိ၊ တစ္ေထာင္သိေလာ့၊ ေရာက္ရွိငါးရာ၊ သက္တမ္းမွာကား၊ မိစာၦဓမၼ၊ ဝိသမႏွင့္၊ အဓမၼရာေဂါ၊ ဒလေဟာတည္း၊ ေရာက္ေသာႏွစ္ရာ၊ သက္တမ္းခါ၌၊ မာတာဒိက၊ ဂါရဝကို၊ စြန္႔ၾကတံုလစ္၊ တမ္းဆယ္ႏွစ္၌၊ စြန္႔ပစ္ဓမၼ၊ ရွင္းရွင္းပသည္.. သံုးဝကပ္ၾကီး ဆိုက္အံ့ေသာ္။

(ဝိသုဒၶါရံု ပရမတၳသရူပေဘဒနီဆိုရိုး၊ ႏွာ-၁၀၀။)

 

တက္ကပ္

ထိုသတၱႏၱရကပ္ၾကီးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကရသူတို႔သည္ “ငါတို႔သည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေဆာက္တည္က်င့္ၾကံမိၾကသျဖင့္ ဤသို႔ သတၳႏ ၱရကပ္ၾကီးဆိုက္ကာ မ်ားစြာေသာ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ ဆံုးရံႈးၾကရကုန္၏။ ကုသိုလ္ျပဳၾကမွ ေတာ္ၾကေပလိမ့္မည္” ဟု အၾကံျဖစ္ကာ သူတစ္ပါးအသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ ပါဏာတိပါတဝိရတီ သုစရိုက္ကို က်င့္သံုးၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုက်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ အသက္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း အဆင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း တိုးပြားလာၾကေပလိမ့္မည္။ ဆယ္ႏွစ္တမ္းရွိ သူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အသက္၂၀-ရွည္ၾကေပလိမ့္မည္။

 

ထိုအခါ ပါဏာတိပါတမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသျဖင့္ ရရွိသည့္ အဆင္းလွျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္းေက်းဇူးကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသူတို႔သည္ သူတစ္ပါးပစၥည္း ခိုးယူလုယက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ အဒိႏၷာဒါနဝိရတီ၊ သူ႔သားမယား လြန္က်ဴးျပစ္မွားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ ကာေမသုမိစာၦစာရဝိရတီဟူေသာ ကာယသုစရိုက္သံုးပါးကို က်င့္သံုးၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ မုသားေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ မငသာဝါဒဝိရတီ၊ အခ်စ္ပ်က္ေအာင္ ကုန္းတိုက္ျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ ပိသုဏဝါစာဝိရတီ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုေရရြတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ ဖရုသဝါစာဝိရတီ၊ အဖ်င္းေျပာျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ သမၹပၸလာပဝိရတီဟူေသာ ဝစီသုစရိုက္ ၄-ပါးကို က်င့္သံုးၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔၏စိတ္၌ ျဖစ္ေပၚေနတတ္သည့္ သူ႔ဥစၥာကို ကိုယ့္ဥစၥာျပဳလိုမႈ ေရွးရႈၾကံသည့္ အဘိဇၥ်ာတရား၊ သူတစ္ပါးပ်က္စီးေစလိုသည့္ ဗ်ာပါဒတရား၊ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိ စသည္ အယူမွားသည့္ မိစာၦဒိ႒ိတို႔ကို မိမိတို႔၏စိတ္မွ ဖယ္ရွားၾကေပလိမ့္မည္။

 

ထို႔ျပင္ အမိ၊ အေဒၚ၊ အရီး စသူတို႔အေပၚ၌ တပ္မက္စြဲလမ္းမႈ အဓမၼရာဂ၊ မိမိတို႔၏ တရားဝင္ဇနီး စသူတို႔အေပၚ၌ အလြန္အက်ဴးလိုက္စားးမႈ ဝိသမေလာဘ၊ လိင္တူဆက္ဆံမႈ မိစာၦဓမၼတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ အမိ အဖ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔အေပၚ၌ ေကာင္းမြန္ရိုေသာစြာ က်င့္သံုးမႈျပဳၾကေပလိမ့္မည္။

 

ဤသို႔ ဒုစရိုက္တရားႏွင့္ အဂါရဝတရားတို႔ကို တျဖည္းျဖည္း ပယ္ရွား၍ သုစရိုက္တရားႏွင့္ ဂါရဝတရားတို႔ကို က်င့္သံုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ရုပ္ဆင္းအဂၤါတို႔ ၾကည္လင္တင့္တယ္မႈ ပိုလာျပီး သက္တမ္းအားျဖင့္လည္း တိုးတက္လာကာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ သူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ အသက္ရွည္ၾကေပလိမ့္မည္။ အႏွစ္ေလးဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာသူတို႔၏ သားသမီးတုိ႔သည္ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ အသက္ရွည္ၾကေပလိမ့္မည္။ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ သူတို႔၏ သားသမီးတို႔သည္ အသက္တစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္ ရွည္ၾကေပလိမ့္မည္။

 

ဤသို႔ေသာနည္းျဖင့္ တစ္ဆတိုးသက္တမ္းတက္လာရာ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္းတမ္းသို႔ေရာက္လွ်င္ ဆာေလာင္ျခင္း၊ ထမင္းဆီယစ္၍ ထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊ အိုျခင္းတုိ႔သာ အနာေရာဂါအျဖစ္ တည္ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုရွစ္ေသာင္းတမ္းကာလ၌ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔သည္ အသက္ငါးရာေရာက္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္သူ၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ေသာနည္းျဖင့္ တရားက်င့္သံုးမႈ ပိုမိုျပဳလုပ္လာၾကသည္ႏွင့္အမွ် ဆင္းရဲဒုကၡတို႔ ကင္းလာကာ ခ်မ္းသာသုခတုိ႔လည္းတိုး၊ သက္တမ္းလည္း ပိုပိုလာကာ အသေခ်ၤတမ္းသုိ႔ ေရာက္ၾကေပလိမ့္မည္။

ဤကား တက္တပ္တည္း။

 

ဤဆုတ္ကပ္ တက္ကပ္တစ္စံုသည္ အႏ ၱရကပ္တစ္ကပ္ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ဆုတ္လိုက္တက္လိုက္ျဖင့္ အႏ ၱရကပ္ ၆၄-ကပ္ေစ့လွ်င္ လူတို႔ေနရာ ဝိဝဋၬဌာယီ အသေခ်ၤယ်ကပ္တစ္ကပ္ျပည့္၍ တစ္ကမာၻေခၚ မဟာကပ္တစ္ကပ္ ျပည့္ေပေတာ့သည္။

 

ဘဒၵဤကမာၻ

ဤကမာၻကား ဘုရားငါးဆူအထိ ပြင့္ေတာ္မူေသာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဘဒၵကမာၻမည္၏။ ဤကမာၻ၌ အႏ ၱရကပ္ ၁၅-ကပ္လြန္၍ ၁၆-ကပ္ေျမာက္ ဆုတ္ကပ္၏ ၄-ေသာင္းတမ္းကာလ၌ ကကုသႏၶျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုမွဆုတ္ကာ ၁၀-ႏွစ္တမ္းေရာက္၊ ထိုမွတက္ကာ အသေခ်ၤတမ္းေရာက္လွ်င္ အႏ ၱရကပ္ ၁၆-ကပ္ျပည့္၏။ ထိုအသေခ်ၤတမ္းမွ ဆုတ္လာေသာအခါ ၁၇-ကပ္ေျမာက္ဆုတ္ကပ္ သို႔ ေရာက္ လာေပေတာ့သည္။ ထို ၁၇-ကပ္ေျမာက္ဆုတ္ကပ္၏ အသက္၃-ေသာင္းတမ္းကာလ၌ ေကာဏဂုမ္ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူခဲ့၏။ ဤသို႔ေသာနည္းျဖင့္ ၁၈-ကပ္ေျမာက္ဆုတ္ကပ္၏ အသက္ ၂-ေသာင္းတမ္း၌ ကႆပျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူ၍ ၁၉-ကပ္ေျမာက္ဆုတ္ကပ္၏ အသက္တစ္ရာတမ္း၌ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ထိုတစ္ရာတမ္းမွ ဆုတ္လာရာ ယခု ၇၅-ႏွစ္တမ္းေခၚ ကာလသို႔ ကိုယ္တိုင္ေရွာက္ရွိ ေတြ႔ၾကံဳေနၾကရေပသည္။

 

ဤသက္တမ္းမွ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္၍ ၁၀-ႏွစ္တမ္းသို႔ေရာက္၊ ထိုမွျပန္တက္ အသေခ်ၤတမ္းေရာက္လွ်င္ ၁၉ကပ္ေျမာက္ အႏ ၱရကပ္ျပည့္၏။ ထုိမွျပန္ဆုတ္လွ်င္ ၂၀-ကပ္ေျမာက္ အႏၱရကပ္၏ ဆုတ္ကပ္ျဖစ္။ ထိုဆုတ္ကပ္၏ အႏွစ္၈-ေသာင္းတမ္းကာလတြင္ သခၤစၾကဝေတးမင္းၾကီးေပၚ၍ အရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူေပလိမ့္မည္။ ထိုမွဆုတ္ကာ ျပန္တက္လာ၍ အသေခ်ၤတမ္းသို႔ေရာက္လွ်င္ ၂၀-ကပ္ေျမာက္ အႏၱရ ကပ္ျပည့္ေပေတာ့သည္။ ထိုမွေနာက္ အႏၱရကပ္ ၄၄-ကပ္ျပည့္ေျမာက္လွ်င္ ဤဘဒၵကမာၻ၏ ဝိဝဋၬီဌာယီ အသေခ်ၤယကပ္ျပည့္ကာ ဤကမာၻအဆံုးသတ္ျပီး ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ စၾကဝေတးမင္းတို႔ ပြင့္ေပၚျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိသည့္ သုညကမာၻၾကီးမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚ လာေပ လိမ့္မည္။

ဤကား ဗုဒၶ၏ လူ႔သမိုင္း ျဖစ္စဥ္တည္း။

 

ေတာင့္တခ်က္

ဤဗုဒၶ၏ လူ႔သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာကာ ယေန႔လူ႔ေလာကသည္ ဆုတ္ယုတ္ေနသေလာ တိုးတက္ေနသေလာ၊ ဘာေတြတိုး၍ ဘာေတြ ဆုတ္ယုတ္ေနသနည္း။ ယေန႔ကမာၻ၌ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနၾကေသာ ျဖစ္စဥ္တို႔သည္ အဘယ္တရားတို႔ကို အေျခခံျပီး ျဖစ္ေပၚေနသနည္း။ အေကာင္း အဆိုးႏွစ္မ်ဳိးတြင္ အဘယ္သို႔ ဦးလွည့္ေနသနည္း၊ ဘာေၾကာင့္ အစိုးရဆိုတာ ေပၚလာရ ရွိေနရသနည္း။ လူထုႏွင့္အစိုးရ မည္သို႔ ဆယ္သြယ္ေနသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ အာဟာရဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုတ္ကပ္ ကာလမွာသာ ဘုရားရွင္မ်ား ပြင့္ေတာ္မူရသနည္း စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားကာ လူ႔ေလာကကို အမွန္အတိုင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

 

 

*ျဖစ္ကာပ်က္ကာ၊ ဆုတ္တိုးလာ၊ ေလာကာနိယမ မွတ္။

တည္ျငိမ္မႈကင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း၊ တက္ဆင္းရႈတ္ယွက္ခတ္။

ေလာကျဖစ္စဥ္၊ ရႈဆင္ျခင္၍၊ အစဥ္ေအးျမ၊ တည္ျငိမ္လွသည့္။

ဓမၼတစ္မ်ဳိး၊ ဉာဏ္ဝယ္တိုး၊ အဖိုးထိုက္ျပီမွတ္။

 

မွတ္ခ်က္။ ဗုဒၶ၏လူ႔သမုိင္းေဆာင္းပါး ၿပီးပါၿပီ။

ကထိကရဟန္း

Views: 439

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

joy clark updated their profile
Friday
joy clark posted a blog post
Friday
joy clark is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service