ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

မ်က္လံုး အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳး

 မ်က္လံုး အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးဲဲေလာက၌ မ်က္လံုး အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးရွိ၏။

၎ တို ့မွာ
(၁)ပပဥၥ မ်က္စိ(ငါ ငါ့ဟာ ငါ၏အတၲ ဟူေသာ တဏွာ မာန ဒိဌိ တို့ျဖင့္ ႀကည့္ေသာ မ်က္စိ')

(၂)ျဗဟၼစိုရ္ မ်က္စိ (ေမတၲာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာ တို့ျဖင္ႀကည့္ေသာ မ်က္စိ)

(၃)သမာဓိဥာဏ္ မ်က္စိ။

(၄)ဝိပႆနာ မ်က္စိ။

(၅')မဂ္ဥာဏ္ မ်က္စိ တို့ျဖစ္ႀကသည္။

မ်က္စိ မတူလ်ွင္ အျမင္လည္းမတူႏိုင္ေပ။
ဥပမာ ဆိုရေသာ္ လူသည္ လူကို ႀကည့္၏။
ႀကည့္စရာ အာရံုကား လူပင္ျဖစ္၏။

သို့ရာတြင္ သူႀကည့္ေသာ မ်က္စိက အနိမ့္ဆံုး မ်က္စိျဖစ္ေသာ ပပဥၥ မ်က္စိျဖစ္ေနလ်ွင္ လူကို လူဟူ၍ မျမင္။လူကို ျမန္မာဟူ၍ ျမင္ခ်င္လည္း ျမင္မည္။တရုတ္ ဟူ၍ ျမင္ခ်င္လည္း ျမင္မည္။ကုလား ဟူ၍ ျမင္ခ်င္လည္းျမင္မည္။အဂၤလိပ္ ဟူ၍ ျမင္ခ်င္ ျမင္မည္။ဤသို့ ျမင္ျခင္းသည္ လူကို ပပဥၥ မ်က္စိျဖင့္ ႀကည့္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္၏။

လူကို ပပဥၥ မ်က္စိျဖင့္ႀကည့္လ်ွင္ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ မုန္းျခင္း ထို ႏွစ္မ်ိဳးတို့တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးသည္ မုခ်မေသြ ၿဖစ္ေပါ ္လိမ့္မည္။ပပဥၥ မ်က္စိျဖင့္ လူကို ႀကည့္တတ္ျခင္းသည္ ထိုႀကည့္သူ၏ သဏၭာန္ ၌ ပမာဒ(ေမ့ေလ်ွာ့ျခင္း)တရား လြွမ္းမိုးေနေသာေႀကာင့္ျဖစ္၏။

ယင္း ပမာဒတရားကား သူက္ုယ္တိုင္လည္း အကုသိုလ္ ျဖစ္၏။ကိန္းေအာင္းျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို လည္း အကုသိုလ္ကို လုပ္မိေအာင္ ဖန္တီး၏။

အကယ္၍ လူကို ျဗဟၼစိုရ္ မ်က္စိျဖင့္ ႀကည့္ပါက ျမန္မာ တရုတ္ ကုလား အဂၤလိပ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရံုးေစာင့္လုလင္ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခား၍ မျမင္။လူကို လူဟူ၍ သာျမင္၏။

လူကို ျမန္မာဟူ၍ လည္းေကာင္း တရုတ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ကုလားဟူ၍ လည္းေကာင္း
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ရံုးေစာင့္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ျမင္ျခင္းသည္ ပပဥၥ မ်က္စိျဖင့္ ႀကည့္မွ ၿမင္တတ္ေသာ အျမင္မ်ိဳးျဖစ္၏။

ျဗဟၼစိုရ္မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ေသာ အျမင္မ်ိဳး မဟုတ္။ျဗဟၼစိုရ္ မ်က္စိျဖင့္ႀကည့္လ်ွင္ လူကို လူဟူ၍သာ ျမင္၏။ျဗဟၼစိုရ္မ်က္စိျဖင့္ လူကိုႀကည့္၍ လူအျဖစ္ ျမင္ေသာအခါ ျမင္သူ၏ သဏၭာန္ ၌ ခ်စ္ျခင္း (အဘိဇၩာ) မုန္းျခင္း(ေဒါမနႆ)ဟူေသာ အကုသိုလ္ တရားမ်ား မျဖစ္ပဲ ေမတၱာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာ ဟူေသာ ကုသိုလ္ တရားမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါ၏။

အကယ္၍ ထိုလူ ကိုပင္ သမာဓိ ဥာဏ္ မ်က္စိျဖင့္ ႀကည့္ပါက လူဟူ၍ပင္ မျမင္ေတာ့။ရုပ္ ႏွင့္ နာမ္ ္အျဖစ္သာျမင္၏။
ပရမတၳ သစၥာ အရ ဤေလာကတြင္ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ ဝါ ဟူ၍ မရွိ။ထို့ေႀကာင့္ လူကို ႀကည့္ေသာ္လဲ လူ အျဖစ္မျမင္ပဲ ရုပ္ နာမ္ အျဖစ္ သာ ျမင္ျခင္း ျဖစ္၏။

အကယ္၍ လူကိုပင္ ဝိပႆနာ ဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ႀကည့္ပါက ထို လူကိုပင္ လူဟူ၍လည္း မျမင္။ရုပ္ ႏွင့္ နာမ္ ဟူ၍ လည္း မျမင္။သို့ရာတြင္ ျဖစ္ ပ်က္ အျဖစ္သာ ျမင္ေလ၏။

အကယ္၍ လူကိုပင္ မဂ္ဥာဏ္ မ်က္စိျဖင့္
ႀကည့္ပါက လူကို လူအျဖစ္လည္း မျမင္။ရုပ္ႏွင့္နာမ္ အျဖစ္လည္း မျမင္။ၿဖစ္ ပ်က္ အျဖစ္လည္း အျမင္။သို ့ရာတြင္ တကယ္တမ္းျမင္ရသည္ကေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ တို ့ဆံုးရာ နိဗၺာန္ သာျဖစ္၏။ဤ အျမင္မွာ အျမင့္ဆံုး ႏွင့္ အမွန္ဆံုး အျမင္ ျဖစ္၏။

ထိုသို ့ မူလ အာရံု တခု တည္းျဖစ္ပါလ်ွက္ အျမင္မ်ား အဆင့္ဆင့္ ကြဲျပားျခားနားသြားျခင္းမွာ ႀကည့္သူ၏ မ်က္လံုးအမ်ိဳးအစား ကြဲျပားေသာေႀကာင့္ ျဖစ္၏။မ်က္လံုးအမ်ိဳးအစား ကြဲျပားရျခင္းသည္ အတၱ အထူအပါး ကြဲျပားေသာေႀကာင့္ ျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ အတၱစြဲ ပါးလာသည္ ႏွင့္အမ်ွ သူတို့၏ မ်က္လံုးမ်ားေျပာင္းလဲသြားျပီး အျမင္သည္လည္း ျမင့္မားသည္ထက္ ျမင့္မားလာ၏။ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္ ကို ျမင္သည္အထိ ျမင့္မားလာ၏။ထိုအခါ သူတို့သည္ အျခားသူ မ်ားႏွင့္ျငင္းခံုျခင္း ပါး၍ ပါး၍ လာ၏။ေနာက္ဆံုး အျခားသူမ်ားကသာ သူတို့ႏွင့္ျငင္းခံု ႀကေသာ္လည္း သူတို့သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ျငင္းခံုျခင္း မရွိႀကေတာ့ေခ်။

ဤေနရာ၌ အတၱစြဲ ဟူသည္မွာ ငါတစ္ေယာက္တည္း အေနျဖင့္ စြဲျခင္းသာ ရွိသည္ မဟုတ္။အမ်ိဳးအေနျဖင့္ စြဲသည္ လည္းရွိ၏။ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ စြဲသည္လည္း ရွိ၏။အတၱ စြဲ၏ အနက္ကို က်မ္းဂန္မ်ား၌
-ဣဒေမဝ သစၥံ ေမာဃမညံ -ဟူ၍ ဆို၏။

ဆိုလိုရင္းမွာ "ဤဟာသည္သာ သစၥာ အျခားဟာအားလံုး အခ်ည္းႏွီး "ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ထို့ေႀကာင့္ ထိုအဆို အမိန့္အရ "ငါသည္သာ သစၥာ ငါ့လူမ်ိဳးသည္သာ သစၥာ ငါ့တိုင္းျပည္သည္သာ သစၥာ"ဟူ၍ ကယ္မျခင္း သေဘာမပါဘဲ ေမာက္မာျခင္း သေဘာပါေနသမ်ွ အားလံုး အတၱ ခ်ည္းသာ ျဖစ္၏။ေမာက္မာျခင္း သေဘာတြင္ တပ္မက္ျခင္း တဏွာ ႏွင့္ မည္သည့္အခါမ်ွ မက်ဆံုးႏိုင္ ဟူေသာ အခိုင္အမာျပဳျခင္း ဒိဌိ လည္းပါဝင္၏။

အက်ဥ္းအားျဖင့္ အတၱ ဟူသည္မွာ သူတစ္ပါးကို ကယ္တင္ရန္ မဟုတ္ဘဲ နစ္နာေစရန္ပင္ ျဖစ္၏။အကယ္၍ နစ္နာေစရန္ မဟုတ္လ်ွင္ေတာင္မွ မိမိအေနျဖင့္ အနာမခံဘဲ အသာစံရန္ ျဖစ္ပါ၏။ထို ့ေႀကာင့္ အတၱစြဲရွိေနသမ်ွ သူတစ္ပါးႏွင့္ အျမဲ ၿငင္းခံု ေနရမည္ ျဖစ္၏။သူတစ္ပါး ႏွင့္ အျမဲ ျငင္းခံု ေနရသမ်ွ ကာလပတ္လံုး ေဘး ရွိေနမည္သာျဖစ္၏။

ထို့ေႀကာင့္-
ဝိဝါဒံ ဘယေတာ ဒိသြာ အဝိဝါဒဥၥ ေခမေတာ။
ၿငင္းခံုျခင္းကို ေဘးဟု လည္းေကာင္း - မျငင္းခံုျခင္းကို ေဘးကင္းရာ ဟု လည္းေကာင္း ျမင္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ မိမိတို ့၏ သဏၭာန္၌ တဏွာျဖင့္စြဲေသာအတၲ မာနျဖင့္စြဲေသာ အတၱ ဒိဌိျဖင့္စြဲေသာ အတၱ တို့ကို ပါးသည္ထက္ ပါးေအာင္ ေနာက္ဆံုးျမစ္ျပတ္ ပယ္သတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအပ္ပါ၏။

သို ့မွသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ရက်ိဳး နပ္ေပလိမ့္မည္ ဟု ခံယူျပီး ထိုခံယူခ်က္အတိုင္း မျဖစ္မေန လိုက္နာ က်င့္သံုး အပ္ပါ၏။အနိမ့္ဆံုး မ်က္လံုးျဖစ္ေသာ ပပဥၥ(အတၱ)မ်က္လံုး မွ အျမန္ဆံုး ကင္းလြတ္ျပီး အျမတ္ဆံုး မ်က္လံုး အထိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ႀကပါေစ။။

ဦးေရႊေအာင္ ၏
(အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲၿခင္း)့

Views: 220

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

သူတစ္ပါးအတြက္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္
ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာ။

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

ukkmaung posted a discussion
15 hours ago
Candima is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
15 hours ago
ukkmaung posted a blog post
18 hours ago
ukkmaung posted a blog post
Monday

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service