ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

မ်က္မျမင္ေတြ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္း ရပ္ေနၾကသလို ...

မ်က္မျမင္ေတြ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္း ရပ္ေနၾကသလို ...တစ္ခ်ိန္တြင္ ထင္ရွားေသာ ပေရာဟိတ္တစ္စုသည္ ဗုဒၶထံပါးသို႕ ေရာက္လာ၍ ဗုဒၶႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တရားေဆြးေႏြးၾကေလသည္။ ၎တို႕အထဲတြင္ အထူးဥာဏ္ပညာစြမ္းရည္ ထက္ျမက္လွသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ အသက္(၁၆)ႏွစ္ရြယ္ ကာပဋိကအမည္ရွိ ပုဏၰားလူငယ္တစ္ဦးက ဗုဒၶအား အေမးပုစာၦ ျပဳလုပ္ေလသည္။

“အရွင္ေဂါတမ၊ အစဥ္အဆက္မျပတ္ ႏွူတ္တိုက္ရြရြ ရြတ္ဖတ္၍ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ က်က္မွတ္ခဲ့ရေသာ မိရိုးဖလာ ေရွးေဟာင္းျဗာဟၼဏက်မ္းႀကီးမ်ား ရွိပါသည္။ ဤက်မ္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျဗာဟၼဏ လူမ်ဳိးတို႕က “ဒါမွ အမွန္တရားျဖစ္သည္၊ အျခား ဘယ္ဟာမွမမွန္” ဟု တစ္ထစ္ခ် ယုံၾကည္ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။ အရွင္ေဂါတမ၊ အဲဒီ့အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ဘာမ်ား ေျပာလိုပါသလဲ။”

“ျဗာဟၼဏလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ “ဒါမွ အမွန္တရားျဖစ္သည္၊ အျခားဘယ္ဟာမွမမွန္” ဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္ျမင္သည္၊ သိသည္ဟု ေျပာဖူးသူ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ရွိပါသလား”ဟု ဗုဒၶက ေမးျမန္းေလသည္။

ပုစာၦရွင္ ပုဏၰားေလးက ရိုးသားမွန္ကန္စြာပင္ “မရွိပါဘုရား” ဟု ေျဖၾကားေလသည္။

“ဒါျဖင့္ယင္ ဆရာတစ္ေယာက္တေလမွ်၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆြစဥ္ ၇ ဆက္ ဆင္းသက္ခဲ့တဲ့ ဆရာ့ဆရာေတြထဲမွ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီက်မ္းႀကီးေတြကို ေရးသားခဲ့ၾကတဲ့ က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္ေတြထဲက “ဒါမွ အမွန္တရားျဖစ္သည္၊ အျခားဘယ္ဟာမွ မမွန္” ဆိုတာကို ျမင္သည္၊ သိသည္ဟု ေျပာဖူးသူ တစ္ေယာက္တေလမ်ား ရွိခဲ့သလား”။

“မရွိခဲ့ပါ”

“ဒါျဖင့္ယင္ မ်က္မျမင္ေတြ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္း ရပ္ေနၾကသလိုေပါ့။ ပထမလူက မ်က္မျမင္၊ အလယ္လူကလဲ မ်က္မျမင္၊ ေနာက္ဆုံးလူကလဲ စကၡဳအလင္းမရွိ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဗဟၼဏလူမ်ဳိးတို႕ ျဖစ္ေနပုံက မ်က္မျမင္ေတြ စီတန္းေနၾကသလိုပဲလို႕ သေဘာရတယ္။”

ထို႕ေနာက္ ဗုဒၶက ထိုျဗဟၼဏပုဏၰားတို႕အား အေရးႀကီးေသာ ၾသဝါဒတစ္ခုကို မိန္႕ျမြက္ခဲ့ေလသည္။

“သစၥာတရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ ပညာရွိသည္ ဤဟာသာလွ်င္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ အျခားဘာမဆို မွားယြင္းသည္ ဟု ေျပာဆိုျခင္းငွာ မသင့္ေခ်။”

သစၥာတရား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာကို ရွင္းလင္း ေဟာျပပါရန္ ပုဏၰားလုလင္မ်ားက ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ “ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၌ ယုံၾကည္မွူ တစ္ခုရွိအံ့၊ “ဤဟာသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ယုံၾကည္မွူျဖစ္ပါသည္” ဟုဆိုေသာ္ ဤအခ်ိန္အထိ ၎သည္ အမွန္တရားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္ မည္ေပသည္။ ထို႕ထက္လြန္၍ “ဤဟာသာ အမွန္တရားျဖစ္သည္၊ အျခားဘာမဆို မွားယြင္းသည္” ဟု ယတိျပတ္ ဆုံးျဖတ္မွူကို မျပဳအပ္ေပ။”

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မိမိႀကိဳက္သလို ယုံၾကည္ႏိုင္၍ “ဤဟာကို ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္၏” ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ပါ၏။ ဤသို႕ေျပာဆိုသည့္တိုင္ေအာင္အမွန္တရားကို ထိန္းသိမ္း ထားေပေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ဤသို႕ မိမိယုံၾကည္ သက္ဝင္မွူ႕ရွိရုံမွ်ျဖင့္ ၎၏ ယုံၾကည္မွူသည္သာ အမွန္တရားျဖစ္၍ အျခားဘာမဆို မွားယြင္းသည္ဟု မေျပာဆိုအပ္ေပ။” ဟု မိန္႕ျမြက္ေတာ္ မူခဲ့သည္။

အရာတစ္ခု(အယူအဆတစ္မ်ဳိး)ကို စြဲလမ္းႏွစ္သက္၍အျခားအရာမ်ား(အယူအဆမ်ား)ကို ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု ႏွိမ့္ခ်တတ္ျခင္းကို ပညာရွိတို႕က “အေႏွာင္အဖြဲ႕” ဟု သမုတ္ေၾကာင္း ဗုဒၶက ေဟာၾကားထားေပသည္။

တရံေရာအခါက ဗုဒၶက တပည့္သာဝကမ်ားအား ပဋိစၥသမုပါဒ္ တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ရဟန္းမ်ားက တရားေတာ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ၾကေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ထိုအခါ ဗုဒၶက “အို ရဟန္းတို႕၊ဤအလြန္ရွင္းလင္းျပတ္သားလွေသာ တရားကိုေတာင္မွ အသင္တို႕သည္ ဆုပ္ကိုင္ထားလွ်င္၊ ယုယပိုက္ေထြးထားလွ်င္၊ ျမတ္ႏိုးစြာ သိမ္းဆည္းထားလွ်င္၊ စြဲလမ္းေနလွ်င္၊ တရားေတာ္သည္ ေဖာင္ႏွင့္တူေၾကာင္း၊ တစ္ဘက္ကမ္းသို႕ ကူးခပ္သြားရန္သာ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုပ္ကိုင္ထားရန္မဟုတ္ေၾကာင္း သင္တို႕ နားမလည္ၾကေသး ” ဟု မိန္႕ျမြက္ေတာ္ မူေလသည္။

အို- ရဟန္းတို႕ ၊ ထိုနည္းတူစြာ ေဖာင္ႏွင့္တူေသာ တရားဓမၼကို ငါဘုရားျပသေတာ္မူေပၿပီ။ တစ္ဘက္ကမ္းသို႕ ကူးေျမာက္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္၍ ယူေဆာင္သြားရန္ (ဆြဲကိုင္ထားရန္) မဟုတ္ေပ။ သင္ ရဟန္းတို႕သည္လည္း တရားဓမၼသည္ မဂၢင္ေဖာင္ႏွင့္ တူညီေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ား(ဓမၼ)ကိုပင္ စြန္႕လႊတ္ၾကရေပမည္။ မေကာင္းမြန္ ေသာ အရာမ်ား(အဓမၼ)ကိုမူ စြန္႕လႊတ္ၾကရန္မွာ အဘယ္ဆိုဘြယ္ ရွိေတာ့အံ့နည္း။

ဗုဒၶ၏ ေဒသနာေတာ္မ်ားသည္ လူသားတို႕အား ေဘးကင္းရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ရာ၊ တည္ၿငိမ္ရာ နိဗၺာန္သို႕ အေရာက္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဤဥပမာမွာ ေကာင္းစြာထင္ရွား လွေပသည္။ ဗုဒၶ၏ေဒသနာ တစ္ရပ္လုံးသည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္သို႕ ဦးတည္ေပသည္။

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္။ ။ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာ ၊ ေဒါက္တာေဝါလ္ပိုလာ ရာဟုလာ။
ဦးကိုေလး(ေဇယ်ာေမာင္) ဘာသာျပန္

 —

Views: 69

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service