ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဘိညာဥ္ ( ၆)ပါး။ ဥာဏ္ေတာ္(၁ဝ)ပါး။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဘိညာဥ္ ( ၆)ပါး။ ဥာဏ္ေတာ္(၁ဝ)ပါး။

အဘိညာဥ္ ၅-ပါး၊ ၆-ပါး။ ။

မူလပဏၰာသ- ပါ။ ၂၀၉။ ႒- ၁၀၁။ အပါဒါန္ ႒-ပ- ၃၃၄။ အဘိဓမၼာ ၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္။ ၃၄၇။ ၎င္း။ ႒။ ၄၀၃-၌ အက်ယ္႐ႈပါ။ အလြန္အက်ဴးအထူးသိတတ္ေသာ ဥာဏ္အျမင္ ၆-ပါး။
(၁) ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္- နတ္မ်က္စိကဲ့သို႔ သိလိုရာကို အထူးျမင္တတ္ေသာဥာဏ္၊
(၂) ဒိဗၺေသာတ အဘိညာဥ္- နတ္နားကဲ့သို႔အထူးၾကားတတ္ေသာဥာဏ္၊
(၃) ပရိစိတၱ ၀ိဇာနန အဘိညာဥ္- သူတစ္ပါး၏စိတ္ကိုသိေသာဥာဏ္၊
(၄) ဣဒၶိ၀ိဓ အဘိညာဥ္- အထူးထူးေသာတန္ခိုးကိုျပစြမ္းႏိုင္ေသာဥာဏ္၊
(၅) ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိအဘိညာဥ္- ေရွးဘ၀၌ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးသည္တို႔ကို အစဥ္ေအာက္ေမ့ႏိုင္ေသာဥာဏ္၊
(၆) အာသ၀ကၡယ အဘိညာဥ္- ကိေလသာ အာသေ၀ါကုန္ခမ္းေစတတ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ေရွ႕ငါးပါးကို ေလာကီအဘိညာဥ္ဟုမွတ္ေလ။ သာသနာပအခါမ်ိဳး၌ေသာ္လည္း သမထတရားကို အားထုတ္က ၎င္းငါးပါးကိုရႏိုင္သည္။

 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၏ ဥာဏ္ေတာ္(၁ဝ)ပါး


၁။ အေၾကာင္းဟုတ္၊ မဟုတ္သိေသာ ဌာနပ႒ာနေကာသလႅဥာဏ္ေတာ
၂။ ေကာင္းက်ိဳး၊မေကာင္းက်ိဳးသိေသာ ဝိပါကဥာဏ္ေတာ္
၃။ သတၱဝါတို႔လားရာေရာက္ရာကိုသိေသာ သဗၺတၳဂါမိနီပဋိပဒါဥာဏ္ေတာ္
၄။ အထူးထူးေသာဓာတ္သေဘာတို႔ကိုသိေသာ အေနကဓာတုနာနာဓာတုဥာဏ္ေတာ္
၅။ သတၱဝါတို႔၏အလိုဆႏၵအားလံုးကိုသိေသာ နာနာဓိမုတၱိကဥာဏ္ေတာ္
၆။ သတၱဝါတို႔၏ဣေျႏၵအႏုအရင့္ကိုသိေသာ ဣျႏၵိယပေရာပရိယတၱဥာဏ္ေတာ္
၇။ ဈာန္၊ဝိေမာကၡ၊သမာဓိ၊သမာပတ္တို႔၏ညစ္ညဴးျခင္းကို သိေသာ ဈာနဝိေမာကၡသမာဓိသမာပတၱိဥာဏ္ေတာ္
၈။ ေရွးျဖစ္ေဟာင္းခႏၶာအစဥ္ကိုသိေသာ ပုေဗၺနိဝါသာႏုသာတိဥာဏ္ေတာ္
၉။ သတၱဝါတို႔၏စုေတျခင္း၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္းကိုသိေသာ စုတူပပါတ (သို႔) ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ေတာ္
၁ဝ။ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာကုန္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အာသဝကၡယဥာဏ္ေတာ္

(အက်ယ္)

(၁)    ဌာနာ ဌာန ေကာသလႅဥာဏ္ေတာ္ 

                         အရာဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္တို႔ကို သိေတာ္မူေသာ ဥာဏ္ေတာ္၊  ( ဥပမာအားျဖင့္  ရုပ္၊ နာမ္ ဓမ၊ၼ သခၤါရတရား တို႔ကို ၿမဲျခင္းစသည္အားျဖင့္ နိစၥ ၊ သုခ ၊ အတၱ ရွဳ မွတ္ျခင္းသည္ လမ္းမွန္ မဟုတ္၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ ဟု ရွဳမွ လမ္းမွန္ဟု မည္သူမွ လမ္းညႊန္မႈ မရွိပဲ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သိေတာ္မူျခင္း )

 

(၂)    အတီတာနာဂတ ပစၥဳပၸႏၷာန ကမၼသမာဒါနာန ၀ိပါက ဥာဏ္ေတာ္

                         သတၱ၀ါ တစ္ဦး၏ အတိတ္ အနာဂါတ္ ပစၥဳပၸန္၌ ရွိေနကုန္ေသာကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံတုိ႔ကို၄င္း၊ ထုိကံတုိ႔၏အက်ိဳးကို လည္းေကာင္း၊ ယင္းကံတုိ႔ကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ ဥ ပ တၳ မၻ က အေၾကာင္း၊ တိုက္ရုိက္ ေဟတု အေၾကာင္းအားျဖင့္ အလုံးစုံေသာကံတုိ႔၏

ေရွ့ျဖစ္  ေနာက္ျဖစ္ အားလုံးကိုသိေတာ္မူေသာဥာဏ္ေတာ္၊ ( ဥပမာ သတၱ၀ါတစ္ဦး၏ လက္ရွိကာလ၊ ေရာက္ရွိေနရာ ဘုံဘ၀ဂတိ၊ တည္ရာ ဥပဓိ၊ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္သုံးပါး ဟူေသာ ပေယာဂ လုလႅ၊  သမ ၀ိပႆနာဟူေသာ အေၾကာင္းတုိ႔ ျပည့္စုံမွ အက်ိဳးေပးႏိုင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္

သိေတာ္မူႏိုင္ျခင္း)

(၃)   သဗၺတၳဂါမိနီ ပဋိပဒါဥာဏ္ေတာ္

                         အလံုးစံုကုန္ေသာသုဂတိ၊ဒုဂၢတိဘ၀မ်ားသို႔ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ က်င့္စဥ္လမ္းစဥ္ကုိ သိေတာ္မူေသာဥာဏ္ေတာ္။ (  ဥပမာအားျဖင့္ ဤ အက်င့္ကိုလွ်င္ နတ္ရြာသုဂတိ ေရာက္နိင္၏၊  ဤအက်င့္ကို  က်င့္လွ်င္ကား အပါယ္ငရဲဒုဂၢတိဘံုဘ၀သို႔ ေရာက္ႏိုင္၏ စသည္ျဖင့္ သိေတာ္မူႏုိင္ျခင္း)

 

(၄)    အေနကဓါတု နာနာဓါတု ေလာကဥာဏ္ေတာ္

                         မတူျခားနားေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဓာတ္သဘာ၀ရွိေသာ သတၱေလာကကို သိေတာ္မူေသာဥာဏ္ေတာ္၊ (ဥပမာအားျဖင့္ရုပ္ခႏၶာသက္သက္ သာရွိေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာ စေသာေလာကကို၄င္း၊ နာမ္ခႏၶာ ၄ ပါးသက္သက္သာ ရွိေသာ  အရူပျဗဟၼာ့ဘုံစေသာ

ေလာကကို၄င္း၊ ရုပ္ နာမ္ ႏွစ္ပါးစုံရွိေသာ လူ႔ဘံု ကာမာ၀စရ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊  တိရိ စၦာန္ စေသာ ဘုံေလာကကို၄င္း ခႏၶာ အာယတနဓာတ္ စသည္အားျဖင့္ ပိုင္းျခား သိျမင္ေတာ္မူႏိုင္ျခင္း)

 

(၅)    သတၱာနံ နာနာ ဓိမုတၱိကတာ ဥာဏ္ေတာ္

                         မ်ားျပားလွစြာေသာ သတၱ၀ါတို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာႏွလုံးသြင္း မွန္မမွန္ကို လည္းေကာင္း၊ ၊ ဓာတ္ခံ ေကာင္း မေကာင္းကိုလည္းေကာင္း သိေတာ္မူတတ္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္။ ( ဥပမာ - သတၱ၀ါတစ္ဦး၏ ယုတ္ညံ့ေသာ ႏွလုံးသြင္း ဓာတ္ခံ ရွိသေလာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ

ႏွလုံးသြင္း ဓာတ္ခံရွိသေလာ စသည္ျဖင့္ ေ၀ေနယ်တုိ႔၏ ဟီနာဓိမုတိၱက ၊ ပဏီတာ ဓိမုတၱိက ျဖစ္မျဖစ္ကုိ ေ၀ဖန္ သိေတာ္မူႏိုင္ျခင္း)

 

(၆)    ဣႁႏၵိယ ပေရာပရိယတၱိ ဥာဏ္ေတာ္

                        ယုတ္ညံ့ေသာသတၱ၀ါ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔၏ တရားထူးရႏိုင္ မရႏိုင္ ႏွင့္ ဣေႁႏၵ အႏု အရင့္ စသည္ကို သိေတာ္မူႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္။ ( ဥပမာ  အပင္မွသရက္သီးကို လွမ္းၾကည့္ကာ ဤသရက္သီးမွည့္ႏိုင္ၿပီ၊ မမွည့္ႏိုင္ေသးစသည္ျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ရ

သကဲ့သုိ႔ သတၱ၀ါတို႔၏ အတြင္းအဇၥ်ာသယဓာတ္ခံ ႏွင့္ စရုိက္အမ်ိဳး မ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ 

ကၽြတ္ထုိက္ၿပီ..၊  မကၽြတ္ထုိက္ေသး..၊ ဤသူ၏ သႏၱာန္၌ ကိေလသာနည္းသည္၊ ကိေလသာမ်ားသည္ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊  ယုံၾကည္မႈသဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ ၊သမာဓိ ၊ ပညာဟူေသာ ဣေႁႏၵ ငါးပါးတုိ႔ ျပည့္စုံ ရင့္က်က္ေနၿပီေလာ၊ ယခုအခ်ိန္ တရားေဟာလ်င္ ကၽြတ္ႏိုင္ၿပီ..၊ မကၽြတ္ႏိုင္ ေသး....  စသည္ျဖင့္ သိျမင္ႏုိင္ေတာ္မူျခင္း)

 

 

(၇)   စ်ာန ၀ိေမာကၡ သမာဓိ သမာပတၱီနံ သံကိေလသ ေ၀ါဒါန ၀ု႒ာန ဥာဏ္ေတာ္

                          ရရွိၿပီးေသာ  စ်ာန္တရား၊  ၀ိေမာကၡတရား၊  သမာဓိ၊  သမာပတ္ တရားတုိ႔၏   ညစ္ႏြမ္းပုံ၊ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း၊  ျဖဴစင္ပုံ ျဖဴစင္ေၾကာင္း၊ စ်ာန္ သမာပတ္တုိ႔မွ ထေျမာက္ပုံ ထေျမာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းတို႔ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းပီသစြာ သိျမင္ေတာ္မူႏုိင္ျခင္း။

 

(၈)   ပုေဗၺ နိ၀ါသာ ႏုႆတိ ဥာဏ္ေတာ္

                         ေရွးကေနခဲ့ဖူး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္၊ ဘ၀အစဥ္တို႔ကို ဘ၀ျခားသည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေစ၊ကပ္ကမၻာမ်ား ျခားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေစ၊  ကိုယ္ေတာ္ တုိင္၏  ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကုိလည္းေကာင္း၊    စၾကာ၀ဠာ အနႏၱ၌ ရွိေနၾကကုန္ေသာ.. သုဂတိ

ဒုဂၢတိ သတၱ၀ါအားလုံးတို႔၏  ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကုိလည္းေကာင္း သိေတာ္မူႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္။  ( ဤသူသည္မည္သည့္ကပ္ကမၻာ၌ လူ႕ဘ၀ကို ရခဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္၊  မည္သူႏွင့္ ေတြ႔ခဲ့သည္၊  မည္သူႏွင့္ ေမတၱာ ေရစက္ရွိခဲ့ဖူးသည္  စသည္ျဖင့္ ဘ၀ အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေစ ၊ ခုန္ေက်ာ္ၿပီးျဖစ္ေစ သိျမင္ေတာ္မူႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၏။  ပေစၥကဗုဒၶါ၊  အဂၢသာ၀က၊ မဟာသာ၀ကစေသာ အရွင္ျမတ္တုိ႔သည္ ကိုယ့္ဘ၀အစဥ္ကုိလည္းေကာင္း၊ သူ

တပါးတုိ႔၏ဘ၀ကို လည္းေကာင္း၊ အစဥ္လုိက္သာျမင္စြမ္းႏိုင္၏၊ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ကား လိုအပ္လာလ်င္ခုန္ေက်ာ္ၿပီး ႀကည့္လိုက္ၾကည့္ႏိုင္ ျမင္စြမ္းရွိေတာ္မူျခင္း )

 

(၉)   စုတူပ ပါတ(စုတိ+ဥပပါတ) ဥာဏ္ေတာ္

                           ( စုတိ + ဥပပါတ ) သတၱ၀ါ အားလုံးတုိ႔၏ ေသရမည့္အခ်ိန္၊ ေသခါနီးအခ်ိန္၊ ပဋိသေႏၶေနရမည့္အခ်ိန္၊ ပဋိသေႏၶေန ၿပီးခါစ အခ်ိန္၊ စသည့္ သာမာန္ လူသားတုိ႔ မျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာအရာကို သိျမင္ေတာ္မူႏိုင္ေသာဥာဏ္ေတာ္၊ ( သတၱ၀ါတစ္ဦးကို ၾကည့္ေတာ္

မူကာ  ဤသူသည္.... ဒီဘ၀မွ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသလြန္မည္၊ မည္သုိ႔  ေသလြန္မည္၊ ေသၿပီးက မည္သည့္ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊ စသည္ျဖင့္ သုဂတိ၊  ဒုဂၢတိေရာက္မည္ ဟူေသာ  သုဂတိပရာယဏ ဒုဂၢတိပရာယဏ အားလုံးကိုလည္းေကာင္း၊  မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ

ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ရမည့္ ယထာကမၼဴပဂ စသည္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အပိတ္အပင္အတားအဆီးမရွိ ပကတိအတုိင္းသိျမင္ေတာ္မူႏုိင္

ျခင္းျဖစ္၏ အခ်ိဳ႕  ေနရာမ်ား၌  ဒိဗၺစကၡဳ အဘိဥာဏ္ ဟုလည္း သုံးႏႈံးပူေဇာ္ ၾကပါသည္)

 

(၁၀)    အာသ၀ါနံ ခယာ အနာသ၀ ေစေတာ၀ိမုတၱိ ပညာ၀ိမုတၱိ ဥာဏ္ေတာ္

                           အာသေ၀ါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ....  နိဗၺာန္ကိုသိေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း...ဟူေသာ ဥာဏ္ေတာ္၊  ဤဥာဏ္ေတာ္ကား.....  ၄ အသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းတိတိ  ကာလပတ္လုံး ပါလာေသာ ကိေလသာတရားတို႔ကို ၀ါသနာ၊ အေလ့အက်င့္၊ အထုံပါရမီ ႏွင့္တကြ ပယ္သတ္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူႏိုင္ျခင္း။

 

Views: 367

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Hein Thu Aung is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Thursday
Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service