ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဘုရားရွင္၏ ရိုက္ျခင္း သတ္ျခင္း

ဘုရားရွင္၏ ရိုက္ျခင္း သတ္ျခင္း

အေမး- အရွင္နာဂမေထရ္ျမတ္က မိလိႏၵမင္းၾကီးအေမးကို ေျဖဆိုရာမွာ မင္းျမတ္ " ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား၏ အစြမ္းျဖင့္ ရိုက္ပုတ္လည္း ရုိက္ပုတ္ေတာ္မူ၏ ၊ တြန္းခ်လည္း တြန္းခ်ေတာ္မူ၏ ၊ သတ္လည္း သတ္ေတာ္မူ၏ ၊ မင္းျမတ္- ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရိုက္ပုတ္၍သာလ်ွင္၊ တြန္းခ်၍သာလ်ွင္၊ သတ္၍သာလ်ွင္ သတၱဝါတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူ၏။ " လို႔ ေျဖထားတာ ဘဝင္မက်ပါေၾကာင္း၊ ဘဝင္က်ေအာင္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါ ဘုရား။ (မိုးကုတ္ျမိဳ ႔ ဦးကိုကိုေလး+ေဒၚစန္းျမင့္)

 

 ေျဖ - " ဘုရားရွင္ရဲ ႔တရားေတာ္ဟာ အလြန္ခက္ခဲနက္နဲတယ္၊ နာနာနယနိပုဏဆိုတဲ႔အတိုင္း နည္းေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္လို႔ အလြန္သိမ္ေမြ႔တယ္၊ မိလိႏၵပဉွာမွာ အရွင္နာဂေသနရ ႔ဲ အေျဖက တိုက္ရိုက္ယူရမဲ႔ နီတတၳနည္းမဟုတ္ဘူး၊ အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္ယူရမဲ႔ ေနယ်တၳနည္းျဖစ္တယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ ရိုက္တယ္ဆိုတာ တကယ္သတ္တာမဟုတ္ဘူး၊ တရားျဖင္းသတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ သည္အေၾကာင္းသိသာေအာင္ အဂၤုတၱရ စတုကၳနိပါတ္ကလာတဲ႔ ေကသိသုတ္ကို ေျပာျပမယ္" ေကသိအမည္ရွိတဲ႔ ျမင္းဆရာတစ္ဦးဟာ တစ္ရက္ေတာ့ ဘုရားရွင္ထံ အဖူးအေျမွာ္ ေရာက္သြားတယ္၊ ဘုရားရွင္ထံေရာက္ေတာ့ ဘုရားရွင္အား ရွိခိုးဦးခ်ျပီး သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ႔ ေနရာမွာ ထိုင္ေနသတဲ႔၊ သည္အခါ ဘုရားရွင္က ေကသိ သင္ဟာ ထင္ရွားတဲ႔ျမင္းဆရာျဖစ္တယ္၊ ျမင္းရိုင္းမ်ားကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဘယ္လိုဆုံးမသလဲလို႔" ေမးေတာ္မူတယ္၊

 

 " အရွင္ဘုရား- တပည့္ေတာ္ဟာ ျမင္းရိုင္းမ်ားကို အနုနည္းနဲ႔လည္း ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမပါတယ္၊ အၾကမ္းနည္းနဲ႔လည္း ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆုံးမပါတယ္" လို႔ေလ်ွာက္ထားတယ္။ ဘုရားရွင္က" ေကသိ- အကယ္၍ ျမင္းရိုင္းမ်ားကို အနုနည္း၊ အၾကမ္းနည္း၊ အနုအၾကမ္းနည္းတို႔နဲ႔ ဆုံးမမရဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ဦးမလဲ"လို႔ ေမးေတာ္မူတယ္။

 

ေကသိက-" အရွင္ဘုရား ျမင္းရိုင္းဟာ အနုနည္း၊ အၾကမ္းနည္း၊ အနုအၾကမ္းတို႔ျဖင့္ ဆုံးမမရလ်ွင္ ထိုျမင္းရိုင္းကို တပည့္ေတာ္သတ္ပစ္ပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ သတ္ပစ္ရသလဲဆိုေတာ့ တပည့္ေတာ္ နာမည္အပ်က္ မခံခ်င္တဲ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္"လို႔ ေလ်ွာက္တယ္၊ ေလ်ွာက္ျပီးေတာ့ ေကသိက " အရွင္ဘုရား- အရွင္ဘုရားဟာ ဆုံးမထိုက္သူကို ဆုံးမတတ္တဲ႔ အတုမဲ႔ပုဂၢိဳလ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္၊ အရွင္ဘုရားဟာ ဆုံးမထိုက္သူမ်ားကို ဘယ္လိုဆုံးမပါသလဲဘုရား" လို႔ ေလ်ွာက္ထားတယ္။ ဘုရားရွင္က ေကသိ- ငါဟာ ဆုံးမထိုက္သူကို အနုနည္းအားျဖင့္လည္ ဆုံးမတယ္၊ ေကသိ-

ငါ အနုနည္းျဖင့္ဆုံးမပုံမွာ

ဤကား ကာယသုစရိုက္၊ ဤကား ကာယသုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား ဝစီသုစရိုက္၊ ဤကား ဝစီသုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား မေနာသုစရိုက္၊ ဤကား မေနာသုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား နတ္တို႔တည္း၊ ဤကား လူတို႔တည္းလို႔ ဆုံးမတယ္၊။


ငါ အၾကမ္းနည္းနဲ႔ ဆုံးမပုံမွာ

ဤကား ကာယဒုစရိုက္၊ ဤကားဘကာယဒုစရိုက္အက်္ဳး၊ ဤကား ဝစီဒုစရိုက္၊ ဤကား ဝစီဒုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား မေနာဒုစရိုက္၊ ဤကား မေနာဒုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား ငရဲ၊ ဤကား တိရစၧာန္၊ ဤကား ျပိတၱာလို႔ ဆုံးမတယ္။


ငါ အနုအၾကမ္းနည္းနဲ႔ ဆုံးမပုံမွာ

ဤကား ကာယာသုစရိုက္၊ ကာယသုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား ကာယဒုစရိုက္၊ ကာယဒုစရိုက္အက်ိဳး။ ဤကား ဝစီသုစရိုက္၊ ဝစီသုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား ဝစီဒုစရိုက္၊ ဝစီဒုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား မေနာ သုစရိုက္၊ မေနာသုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား မေနာဒုစရိုက္၊ မေနာဒုစရိုက္အက်ိဳး၊ ဤကား နတ္၊ လူ။ ဤကား ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ျပိတၱာ လို႔ ဆုံးမတယ္" လို႔ ေျဖၾကားေတာ္မူတယ္။


ဘုရားရွင္၏ သတ္ျခင္း

သည္အခါေကသိက " အရွင္ဘုရား-ဒီီဆုံးမျခင္းကို မခံယူလ်ွင္ အဘယ္သို႔ ျပဳလုပ္ပါသလဲ"လို႔ ေလ်ွာက္္ထားတယ္။ ဘုရားရွင္က " ေကသိ- ငါဆုံးမေသာသူဟာ အနုနည္း၊ အၾကမ္းနည္း၊ အနုအၾကမ္းနည္းတို႔ျဖင့္ အဆုံးအမကို မခံယူခဲ႔လ်ွငိ ထိုသူကို ငါသတ္ပစ္တယ္" လို႔မိန္႔ေတာ္မူတယ္။

 

 သည္အခါ ေကသိလည္း သေဘာက်သြားျပီး " အရွင္ဘုရား- ျမတ္စြာဘုရားက အသိအမွတ္မျပဳ၊ ပညာရွိ သီတင္းေဖာ္ကလည္း အသိအမွတ္မျပဳျခင္းသည္ စင္စစ္ေကာင္းစြာသတ္ပစ္လိုက္ျခင္း မည္ပါေပတယ္၊ အရွင္ဘုရားရဲ ႔ တရားေတာ္ဟာ အလြန္နွစ္သက္ဖြယ္ရွိတယ္၊ ယေန႔မွစျပီး အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ႔ ဒါယကာလို႔ တပည့္ေတာ္ကို မွတ္ေတာ္မူပါ" လို႔ ေလ်ွာက္ထားသတဲ႔ ။

 

ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္သတ္တယ္ဆိုတာဟာ အဟုတ္သတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ရိုက္တယ္၊ တြန္းခ်တယ္ဆိုတာဟာလည္း ၊ တရားအားျဖင့္ ရိုက္ျခင္း၊ တြန္းခ်ျခင္း၊ သတ္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။

 

 တည္ေတာဆရာေတာ္

@ဓမၼရနံ႔ (Mindfull) မွ်ေဝျခင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

 

 

Views: 130

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Mgaye is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 9
Star is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
joy clark updated their profile
Aug 7
joy clark posted a blog post
Aug 7

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service