ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဗုဒၶ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ

ဗုဒၶ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ

ဗုဒၶဟူသည္


သဗၺညဳတဗုဒၶ၊ပေစၥကဗုဒၶ၊ အႏုဗုဒၶ ဟု ဗုဒၶ သုံးမ်ိဳးရွိ၏။အႏုဗုဒၶဟူသည္ အဂၢသာဝက၊ မဟာသာဝက၊ ပသတိသာဝကတုိ ့ကုိေခၚသည္။တစ္နညး္အားျဖင့္ သဗၺညဳဗုဒၶ၊ပေစၥကဗုဒၶ၊ စတုသစၥ ဗုဒၶ၊ သုတဗုဒၶဟု ဗုဒၶေလးမ်ိဳးရွိ၏။ရဟႏ ၱာ အရွင္ျမတ္အားလုံးကုိ စတုသစၥဗုဒၶ ဟု ေခၚသည္။ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ ဗဟုသုတရွိသူ၊သုတမယဉာဏ္ျဖင့္ သိထုိက္ေသာ ခႏၶာအစရွိေသာ တရားတုိ ့ကုိ သိေသာသူကုိ သုတဗုဒၶဟုေခၚသည္။


ဗုဒၶဟူေသာ ပါဠိ ဘုရား၊ ပညာရွိသုခမိန္၊အသိဉာဏ္ဟု အနက္သုံးမ်ိဳးထြက္သည္။ ဘုရားရွင္သည္ သစၥာေလးပါးတရားတုိ ့ကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဟု အမည္တြင္သည္။ တနည္း ေဝေနယသတၱဝါတုိ ့ကုိ သစၥာေလးပါးသိျမင္ေအာင္ ေဟာေျပာျပသေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဟု အမည္ရသည္။

 

တနည္း တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ နိဗၺာန္ခရီးသ႔ုိ ့ၾကြသြားေတာ္မူတတ္ ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဟု အမည္ရသည္။ တနည္း အိပ္ေသာေယာက်ာ္း ႏိုးေသာလားသုိ ့ ကိေလသာ ေတြႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ ေနရာမွ ႏုိးၾကားလာေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶအမည္ရေတာ္မူသည္။ တစ္နည္း ဝဋ္ျမစ္ႏွစ္ပါးကုိ ထုတ္ေဆာင္ႏႈတ္ပယ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶအမည္ရေတာ္မူသည္။ တစ္နည္း ပစၥဳပၸန္ေကာင္းက်ိဳး၊ တမလြန္ေကာင္းက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ ထတ္ေဆာင္ေဖာ္ျပေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ အမည္ရေတာ္မူသည္။

ဗုဒၶဘာသာဟူသည္


ဗုဒၶက ဘုရား၊ ဘာသာက စကား၊ ဗုဒၶဘာသာဟူသည္ မုခ်အားျဖင့္ ဘုရားစကားေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားစကားေတာ္က ပိဋကတ္သုံးပုံ၊ဓမၼကၡႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ျဖစ္သည္။တစ္နည္း ဘုရားစကားေတာ္က မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ စိတ္ကုိျဖဴေအာင္ထား ဟူေသာ သုံးခြန္းသာ ျဖစ္သည္။ ထုိဘုရားစကားေတာ္တုိ ့ကုိ ယုံၾကည္ေလးစား၊ လုိက္နာ က်င့္ေဆာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ ့ကုိ ဗုဒၶဘာသာဟုေခၚၾကသည္။

ဗုဒၶဘာသာႏွစ္မ်ိဳး(ေထရဝါဒ၊ မဟာယာန)


ဗုဒၶဘာသာသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ေထရဝါဒ ႏွင့္ မဟာယာနဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေထရဝါဒက ဘုရားေဟာပိဋကတ္ကုိ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈ ့မရွိဘဲ လုိတုိးပုိေလွ်ာ ့မလုပ္ဘဲ ဘုရားေဟာ မူရင္းအတုိင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လက္ခံက်င့္သုံးသည္။

 

မဟာယာနက ဘုရားေဟာ ပိဋကတ္ ကုိ ေခာတ္အခါႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္သူ ့အရပ္ႏွင့္ သူ ့ဇာတ္ လုိက္ဖက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ လုိတုိးပုိေလွ်ာ့လုပ္ကာ က်င့္သုံးသည္။ ေထရဝါဒပိဋကတ္က ဘုရားေဟာမူရင္း ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ စစ္စစ္ျဖစ္သည္။ မဟာယနပိဋကတ္က ျဖတ္ညွပ္ဆက္ လုပ္ထားသည္။


ေထရဝါဒက နိေရာဓခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာကုိ ဦးတည္သည္။ မဟာယနက ျဖစ္ျခင္း၊ စည္ပင္တုိးပြားျခင္း
ကုိဦးတည္သည္။ ေထရဝါဒနိဗၺာန္က အေဝဒ ယိတသုခ-ခံစားမႈ ့မဲ့ခ်မ္းသာ ျဖစ္သည္။
မဟာယန၏နိဗၺန္က ေဝဒယိတသုခ-ခံစားမႈ ့ ခ်မ္းသာျဖစ္သည္။

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာေလးမ်ိဳး


မိမိတုိ ့ဗုဒၶဘာသာကုိ ခြဲမည္ဆုိလွ်င္ေလးမ်ိဳးခြဲႏွိုင္သည္။ မူႀကိဳဗုဒၶဘာသာ၊မူလတန္း ဗုဒၶဘာသာ၊ အလယ္တန္းဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အထက္တန္းဗုဒၶဘာသာဟူ၍ ျဖစ္ည္။


မူႀကိဳဗုဒၶဘာသာ


မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာ၊ သဒၶါဗုဒၶဘာသာ၊ယုံၾကည္မႈ ့ကုိကြယ္မႈ ့ေတြေရာေနေသာ အုတ္အေရာေရာ၊ ေက်ာက္အေရာေရာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ မူႀကိဳဗုဒၶဘာသာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဂါထာေတြ၊ မႏၲာန္ေတြ၊ ယၾတာေတြ၊ ဓာတ္ေတြ၊ နတ္ေတြ၊ ဘုိးေတာ္မယ္ေတာ္ေတြ၊ ေရာေႏွာေနေသာ ဗုဒၶဘာသာသည္ မူႀကိဳဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္သည္။ မူႀကိဳဗုဒၶဘာသာသည္ ေလယူရာယိမ္းတတ္သည္။ သူတုိ ့အသိအျမင္ကမႈန္ဝါးဝါး၊ ေဝဝါးဝါးသညျဖစ္သည္။ အာဟာရခ်ိဳ ့တဲ့ေသာကေလးကဲ့သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ အသိအျမင္အာဟာရခ်ိဳ ့တဲ့ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။


မူလတန္းဗုဒၶဘာသာ


မူလတန္းဗုဒၶဘာသာသည္ ကုိးကြယ္ရာသုံးမ်ိဳး၊ ယုံၾကည္ရာေျခာက္မ်ိဳး၊ အားကုိးရာ ေလးမ်ိဳး၊ လုပ္ေဆာင္စရာက်င့္ဝတ္သုံးမ်ိဳး ရွိသည္။ကုိးကြယ္ရာသုံးမ်ိဳးကား ဘုရား၊တရား၊ သံဃာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားတရားသံဃာမွတပါး အျခားကုိးကြယ္လွ်င္ သရဏဂုံညိွဳးႏြမ္းသည္။ သရဏဂုံညစ္ႏြမ္းသည္။ ရတနာသုံးပါးထက္ အျခားတဖက္ကုိ အားသာသြားလွ်င္ သရဏဂုံပ်က္သည္။


မူလတန္းဗုဒၶဘာသာတုိ ့ယုံၾကည္ရမည့္ ေျခာက္မ်ိဳးကား ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ကုသုိလ္ကံႏွင့္ အကုသုိလ္ကံ၊ ကုသုိလ္ကံ၏ေကာင္းက်ိဳး၊ အကုသုိလ္ကံ၏ဆုိးက်ိဳး၊ ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ သံသရာျဖစ္သည္။ ထုိေျခာက္မ်ိဳးမွတပါး မျခားယုံၾကည္ဖြယ္ရာမရွိ၊ေဗဒင္လဲ သူ႔ဟာနဲ႔သူ မွန္ခ်င္မွန္မည္၊ ယၾတာလဲ သူ ့ဟာႏွင့္သူ မွန္ခ်င္မွန္မည္။ ယုံခ်င္လွ်င္ယုံလုိ ့ရပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ ကံ ကံ၏အက်ိဳးႏွင့္ေတာ့ မေရာေလႏွင့္၊ေလာကီသားသည္ ေလာကီကိစၥႏွင့္ ကင္းႏိုင္ မည္မဟုတ္၊ ေလာကီသားသည္ေလာကီကိစၥကုိအေလးထားသျဖင့္ ေလာကီကိစၥကုိသာ စိတ္ဝင္စားသည္။

 

ထုိ ့ေၾကာင့္ေလာကီကိစၥေတြကုိ လုံးဝမျပစ္ပယ္လုိ။ သုိ ့ေသာ္ဘာသာေရးႏွင့္ေတာ့ မေရာေလႏွင့္။ အထြတ္အျမတ္ကေတာ့ ရတနာသုံးပါးရွိသည္။ ရတနာသုံးပါးကုိေတာ့ ဘယ္အရာကမွေက်ာ္လုိ ့မရ၊ ဘယ္သူမွေက်ာ္လုိ ့မရ။မူလတန္းဗုဒၶဘာသာမွာ အားကုိးစရာေလးမ်ိဳးရွိသည္။ ထုိေလးမ်ိဳးက ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယ၊ ပေယာဂတုိ ့ျဖစ္သည္။ ဘုရားေဟာသည့္ အတၱာဟိ အတၱာေနာ နာေထာ- မိမိသည္သာ ကုိးကြယ္ရာဆုိတာ ဒါပဲျဖစ္သည္။ထုိေလးမ်ိဳးသည္သာ မိမိ၏ အားကုိးရာ အစစ္ျဖစ္သည္။


ကံေကာင္းရမည္၊ဉာဏ္ေကာင္းရမည္၊ဝီရိယေကာင္းရမည္၊ ပေယာဂဟူသည္ မိမိ၏ လုပ္တတ္၊ ကုိင္တတ္၊ ေျပာတတ္၊ ဆုိတတ္ ဆုိသည့္အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ေခတ္ပညာေတြ တတ္ထားျခင္းသည္ ပေယာဂေကာင္းဖုိ ့အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ပညာအဆင့္ျမင့္သေလာက္ ပေယာဂလည္း အဆင့္ျမင့္သည္၊ဆုိက္ကားနင္း၊ကားေမာင္း၊ေစ်းေရာင္းကစၿပီး မိမိတတ္ကြ်မ္း သေလာက္ မိမိပေယာဂေကာင္းသည္။


ကံက အတိတ္ကံႏွင့္လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကံ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ပစၥဳပၸန္ကံဆုိတာ အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပေယာဂဆုိသည့္ ပညာေကာင္းေကာင္းတတ္ထားေလ အလုပ္ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ အလုပ္ ေကာင္းေလ ကံေကာင္းေလျဖစ္သည္။ အလုပ္ကလည္းေကာင္းရမည္။ ကုိယ္လုပ္သည့္ အလုပ္ ကုိလည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆုံးစိတ္ေစတနာႏွင့္လုပ္ရမည္။ အေကာင္းဆုံး အစြမ္းအစကုိ ထုတ္ေဖာ္အသုံးျပဳလုပ္ကုိင္ရမည္။ အလုပ္ကံကုိထားလုိက္ေတာ့၊ ပစၥဳပၸန္ကုိေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည္။


ဉာဏ္ေကာင္းဖုိ ့အတြက္ ပညာဗဟုသုတလုိသည္။ပညာဗဟုသုတေလ့လာလုိက္စားရမည္။ သိခ်င္စိတ္တတ္ခ်င္စိတ္ရွိရမည္။ သိေအာင္တတ္ေအာင္ ဆည္းပူးအားထုတ္ရမည္၊မ်ားမ်ား ေမးရမည္၊ အေမးအျမန္းထူရမည္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ရမည္၊ စာဆုိလွ်င္ေတြ ့သမွ်စာ အကုန္ဖတ္ သင့္သည္၊ ဉာဏ္ဆုိတာ တကယ္ဓမၼသေဘာေဆာင္သည့္ ဉာဏ္မဟုတ္၊ ေလာကီေရးရာ ႏွံ႔့ႏွံ႔့စပ္စပ္ သိေသာ ဉာဏ္ကုိသာဆုိလုိသည္။ ေခတ္ေျပာေျပာရလွ်င္ ေခါင္းေကာင္းရမည္၊ဦးေႏွာက္ ေကာင္းရမည္။ ထုိ ့အတြက္ စာေပဗဟုသုတ ေလ့လာလုိက္စားရမည္။


မူလတန္းဗုဒၶဘာသာမွာ က်င့္စဥ္သုံးမ်ိဳးသာရွိသည္။ ဒါနျပဳရမည္၊ ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္ တည္ရမည္၊ တရားဘာဝနာ အားထုတ္ရမည္။ ဒါနျပဳတာကေလာဘနည္းဖုိ ့၊ေမတၱာအားေကာင္းဖုိ ့၊ ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္တာက ေဒါသနည္းဖုိ ့၊ကရုဏာအားေကာင္းဖုိ ့၊ ဘာဝနာအလုပ္ အားထုတ္တာက ေမာဟနည္းဖုိ ့၊ပညာအားေကာင္းဖုိ ့၊

 

ၿခံဳလုိက္လွ်င္ေတာ့ ဒါနသီလဘာဝနာ သုံးခုလုံးက ေလာဘေဒါသေမာဟေတြ နည္းပါးဖုိ ့၊ေခါင္းပါးဖ႔ုိ ၊ ကုန္ခမ္းဖုိ ့သာျဖစ္သည္။ ဒါနျပဳပါရဲ ၊သီလေစာင့္ပါရဲ ့၊ဘာဝနာပြားပါရဲ ့၊ထုိဒါနသီလဘာဝနာေတြက ေလာဘေဒါသ ေမာဟ ပြားေၾကာင္းေတြျဖစ္ေနလွ်င္ ထုိက်င့္စဥ္ကေရာေနၿပီ၊ ထုိက်င့္စဥ္က ရႈပ္ေနၿပီ၊ ဘာသာေရး မႈိင္းတုိက္တယ္ဆုိတာ ထုိက်င့္စဥ္ေတြျဖစ္သည္။

 

ဘယ္ဘုရားဆုေတာင္းျပည့္သည္၊ဘယ္ဘုရား အိမ္ပင့္လွ်င္ လာဘ္ပြင့္သည္၊ ဘယ္ဘုရား ဘယ္လုိအဓိဌာန္ဝင္လွ်င္ ဘာေတြ အဆင္ေျပမည္၊ ဘယ္အဓိဌာန္ပုတီး ဘယ္လုိစိပ္လွ်င္ ဘာေတြေကာင္းသည္၊ ထီေပါက္မည္၊ လာဘ္ဝင္မည္၊ ရာထူးတက္မည္၊ ေစ်းေရာင္းေကာင္းမည္၊ အိမ္ေရာင္းထြက္မည္၊ အေႂကြးေၾကမည္၊ အေႂကြး ျပန္ေတာင္းရမည္၊ စသည္ျဖင့္ မက္လုံးေတြ ပါလာလွ်င္ ဘာသာေရးက လမ္းေခ်ာ္သြားၿပီ၊ အုတ္ေရာေရာ၊ေက်ာက္ေရာေရာျဖစ္သြားၿပီ၊ ထုိေတာင္ကုိ မေက်ာ္ႏိုင္လွ်င္ မူႀကိဳကမတက္ေသး။

အလယ္တန္းဗုဒၶဘာသာ


မူလတန္းဗုဒၶဘာသာက ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ျပည့္စုံရသည္၊ ကံသာ ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာျဖစ္သည္ ဟု ကံကုိသာ အဓိကထားလက္ခံယုံၾကည္ရသည္။ အလယ္တန္း ဗုဒၶဘာသာက ဝိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ျပည့္စုံရသည္။ တရားထုိင္ရမည္၊တရားမွတ္ရမည္၊ ရုပ္သေဘာ၊ နာမ္သေဘာ၊ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱသေဘာတုိ ့ကုိ သိျမင္ႏိုင္ေသာဉာဏ္ရရွိေအာင္ ပြားမ်ားအားထုတ္ရမည္။


အထက္တန္းဗုဒၶဘာသာ


အထက္တန္းဗုဒၶဘာသာဟူသည္ မဂၢသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ျပည့္စုံလုိ ့ သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ေသာ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဝိပႆနာတရားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္လုိ ့ဝိပႆနာဉာဏ္ေတြ ျပည့္စုံေသာအခါ မဂ္ဉာဏ္သုိ ့ကူးသြားသည္။မဂ္ဉာဏ္ကုိရေသာအခါ သစၥာေလးပါးကို ျမင္ေတာ့သည္။ ထုိအခါဗုဒၶဘာသာပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ေတာ့သည္။

ေအာက္တန္းမူလဗုဒၶဘာသာ၊
ကံကုိယ္ပုိင္ရွိ ျမင္သိေသခ်ာ၊
အလယ္ထင္လင္း ျမင္ရွင္းလကၡဏာ၊
အထက္တန္းေလးခန္း ျမင္သစၥာ။

အရွင္သံဝရာလကၤာရ
ဓမၼပိယဆရာေတာ္

Views: 211

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

joy clark updated their profile
Friday
joy clark posted a blog post
Friday
joy clark is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
ဉာဏ်လင်းမြို့ is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jun 27

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2020   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service