ေမတၱာကုန္သည္

တစ္ေနရာမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သိုေလွာင္ထား၍ တျခားတစ္ေနရာကို ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ီျခင္းကို ကုန္သည္ ဟု အကၽြႏု္ပ္ သေဘာေပါက္ပါသည္။ အသိဥာဏ္ရွိေသာ ကုန္သည္တို႔သည္ အလြန္တိုးတက္ႀကီးပြားၾကသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ကုန္သည္အလုပ္ျဖင့္ႀကီးပြားေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၎ႏိုင္ငံတြင္…