ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ကထိန္ခင္းျခင္း၊ ကထိန္အလွဴပြဲ…