ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ကမၻာ့ အျမင့္ဆံုး အမွတ္တရ ရုပ္တု(၁၅)ခု။ 15 Highest statues in the world 在世界上最高的雕像

ကမၻာ့ အျမင့္ဆံုး အမွတ္တရ ရုပ္တု(၁၅)ခု။ 15 highest statues in the world
在世界上最高的雕像

Megalomania, devotion to religion, commemoration of historic events...various motives make people build spectacular and huge statues. The highest
monuments mainly depict the various

representations of Buddha and are located in mainland Asia and Japan.


妄自尊大,奉獻於宗教,歷史事件的紀念 ...各種壯觀的動機讓人們建立和巨大雕像。 The highest monuments mainly depict the various representations of Buddha and are located in mainland Asia and Japan.最高的紀念碑,主要描繪的各種表示,佛光,位於亞洲大陸和日本。


15.Buddha near Lanshan, China, 71 meters tall. ဗုဒၶ ၊ လာစန္အနီး၊ တရုတ္ျပည္။ အျမင့္(၇၁)မီတာ။

佛附近的嵐山,中國,71米高。

The Leshan Giant Buddha is a statue of Maitreya in sitting posture. The Buddha is located to the east of Leshan City, Sichuan Province, at the
confluence of three rivers, namely, Min River, Qingyi River, and Dadu
River. The statue makes itself the most renowned scenic spot in Leshan
City. Begun in the year 713 in the Tang Dynasty, and finished in the
year 803, the statue took people more than 90 years to carve. As the
biggest carved stone Buddha in the world, Leshan Giant Buddha is
featured in poetry, song and story. Facing the river, the Buddha has
symmetrical posture and looks which have been beautifully captured in
its solemn stillness. It is 71 meters (233 feet).

樂山大佛是一尊雕像中的彌勒坐姿。 The Buddha is located to the east of Leshan City, Sichuan Province, at the
confluence of three rivers, namely, Min River, Qingyi River, and Dadu
River.
佛是位於東部的樂山市,四川省,在三條河流匯流,即岷江,青衣江流域和大渡河。
The statue makes itself the most renowned scenic spot in Leshan City.這座雕像使自己成為最知名的景區樂山市。 Begun in the year 713 in the Tang Dynasty, and finished in the year 803, the statue took people more than 90 years to carve.在今年713開始在唐代,並在今年完成803人的雕像花了超過 90年的雕刻。 As the biggest carved stone Buddha in the world, Leshan Giant Buddha is featured in poetry, song and story.作為全國最大的石刻佛像在世界上,樂山大佛的特點是在詩歌,歌曲和故事。 Facing the river, the Buddha has symmetrical posture and looks which have been beautifully captured in its solemn stillness.面對河,佛有對稱的姿勢,看起來已經在其莊嚴優美寧靜抓獲。 It is 71 meters (233 feet).這是71米(233英尺)。

14. Awaji Kannon. Japan. 淡路觀音。 日本。အ၀ဇိ ကြမ္ယင္၊ ဂ်ပန္။ အျမင့္(၈၀)မီတာ။

Height: 80 m (262 ft) 高度:80米(262英尺)

Awaji Kannon in Japan


The Awaji statue is believed to be one of the ugliest effigies of Kannon or Avalokitesvara, a widely worshipped divinity in Japan, which has its
male and female versions (Guanyin in China). It is located on Awaji
Island, one of the oldest settlements in Japan. The statue stands on 20
m (65.5 ft) pedestal, so in total it is 100 m (328 ft) high.

Excuse me for starting with one of the most unsightly statues in the world, but this is how it goes by height. I promise the subsequent colossi are
much better looking than the first one.


The Awaji statue is believed to be one of the ugliest effigies of Kannon or Avalokitesvara, a widely worshipped divinity in Japan, which has its
male and female versions (Guanyin in China).
在淡路雕像被認為是一個最醜陋的肖像或觀世音菩薩的觀音,一個在日本被廣泛崇拜的神,它有它的男性和女性版本(觀音在中國)。
It is located on Awaji Island, one of the oldest settlements in Japan.它位於淡路島,一個在日本最古老的定居點。

The statue stands on 20 m (65.5 ft) pedestal, so in total it is 100 m (328 ft) high.這座雕像矗立在20米(65.5英尺)的底座,這樣總共是100米(328英尺)高。

Excuse me for starting with one of the most unsightly statues in the world, but this is how it goes by height.對不起,我對開始的一個最難看的雕像在世界上,但這是它的推移高度。 I promise the subsequent colossi are much better looking than the first one.我保證以後巨像好得多看起來比第一個。

13. Mother Motherland Calls. Russia. 祖國母親通話。 俄羅斯。အမိႏိုင္ငံ၊ ရူရွ။ အျမင့္ (၈၅)မီတာ။

Height: 85 m (279 ft) 高度:85米(279英尺)

Mother Motherland Calls Statue in Russia


In 1967, when the statue was completed, it was the tallest sculpture in the world. The memorial is located in Mamayev Kurgan in Volgograd. It
symbolizes the Battle of Stalingrad that took place between July
1942 and February 1943, during the World War II, between Nazi Germany
and the Soviet Union. The statue emerged in commemoration of the Soviet
victory.

The battle lasted 200 days and therefore there are 200 steps that lead to the statue. Some sources say that the Winged Victory of Samothrace was
used as an inspiration for the construction of the monument.

1967年,當這座雕像已經完成,這是世界上最高的雕塑。 The memorial is located in Mamayev Kurgan in Volgograd.紀念館坐落在馬馬耶夫庫爾幹在伏爾加格勒。 It symbolizes the Battle of Stalingrad that took place between July 1942 and February 1943, during the World War II, between Nazi Germany and
the Soviet Union.
它象徵著斯大林格勒戰役是發生在七月至1942年和1943年2月,二戰期間,納粹德國之間和蘇聯。
The statue emerged in commemoration of the Soviet victory.這座雕像出現在紀念蘇聯的勝利。

The battle lasted 200 days and therefore there are 200 steps that lead to the statue.戰鬥持續了200天,因此有200個步驟,導致雕像。 Some sources say that the Winged Victory of Samothrace was used as an inspiration for the construction of the monument.有消息說,有翅的勝利 Samothrace被用作靈感建設的豐碑。


12.Statue of Liberty, USA, New York, 93 meters tall. လီဘာတီ၊ အေမရိကန္။ အျမင့္ (၉၃)မီတာ။

自由女神像,美國,紐約,93米高。
Liberty Enlightening the World, known more commonly as the Statue of Liberty, is a colossal statue given to the United States by France in 1886,
standing at Liberty Island, in the mouth of the Hudson River in New
York Harbor as a welcome to all visitors, immigrants, and returning
Americans. The copper statue, dedicated on October 28, 1886,
commemorates the centennial of the United States and is a gesture of
friendship between the two nations. the Statue of Liberty is 46.5 meter
high and together with the pedestal it reaches 93

自由照耀世界,認識的俗稱自由女神像,是一個巨大的雕像給美國,法國於 1886年,站在自由女神島,在嘴裡哈得遜河在紐約港作為歡迎所有遊客,移民和返回的美國人。 The copper statue, dedicated on October 28, 1886, commemorates the centennial of the United States and is a gesture of friendship between
the two nations.
銅雕像,敬業 10月28日,1886年,為了紀念百年的美國,是一種姿態的兩個國家之間的友誼。
the Statue of Liberty is 46.5 meter high and together with the pedestal it reaches 93 meter.自由女神像為 46.5米多高,並連同它的基座達 93米。


11."The Motherland". Kiev, Ukraine, 102 meters tall. အမိႏိုင္ငံ၊ ကိယက္၊ ယူကရိန္း။ အျမင့္ (၁၀၂)မီတာ။

“祖國”。 Kiev, Ukraine, 102 meters tall. 基輔,烏克蘭,102米高。

Kiev's statue of the Motherland, also a memorial of the Great Patriotic War (World War II) in Kiev, Ukraine. The statue itself is 62 meters tall,
the overall height is 102 meters.

基輔的雕像對祖國,也有紀念偉大的衛國戰爭(二戰)在基輔,烏克蘭。 The statue itself is 62 meters tall, the overall height is 102 meters.這尊雕像高62米本身,總高度為 102米。
Wikipedia. 維基百科。

10.Dai Kannon. Japan. Dai觀音。日本。တိုင္ ကြမ္ယင္၊ ဂ်ပန္။ အျမင့္ (၈၈)မီတာ။

Height: 88 m (289 ft) 身高:八十八米(289英尺)

Dai Kannon, Hokkaido, JapanOne of the tallest statues, called by locals Byakue Kannon, also depicts Avalokitesvara. The figure is located in Kita no Miyako park in
Hokkaido. The construction of the statue was completed in 1989.

Between the 6th and 20th floor there are eight worship places and near the top there is a platform where visitors can admire the panoramic views of
the area.

其中一個最高的雕像,被當地人稱為 Byakue觀音,也描繪了千手觀音。 The figure is located in Kita no Miyako park in Hokkaido.這個數字是位於北之宮公園,北海道。 The construction of the statue was completed in 1989.施工的雕像是於 1989年完成。

Between the 6th and 20th floor there are eight worship places and near the top there is a platform where visitors can admire the panoramic views of
the area.
之間的第6和20樓有八個禮拜場所和附近的上方有一個平台,讓遊客可以欣賞到全景的面積。

9. Ling Shan Grand Buddha. China. 泠杉嗯大佛。中國。လင္ရွန္ ဘုရားၾကီး၊ တရုတ္။ အျမင့္ (၈၈)မီတာ။

Height: 88 m (289 ft) 身高:八十八米(289英尺)

Grand Buddha at Ling Shan in China


The Grand Buddha stands in the historic city of Wuxi, Jiangsu Province, China. The construction of the huge (700 tones) bronze statue was
completed in 1996. The statue's name derives from the Ling Shang area,
where the Buddha is situated.

The statue is located near the famous Tang Dynasty Xiangfu Temple, a thousand-year-old complex and one of the most important temples in China.

大佛像矗立在歷史名城無錫,江蘇省,中國。 The construction of the huge (700 tones) bronze statue was completed in 1996.施工的大(700噸)的銅像於 1996年完成。 The statue's name derives from the Ling Shang area, where the Buddha is situated.雕像的名字來源於泠煞嗯區,那裡的佛像坐落在這裡。

The statue is located near the famous Tang Dynasty Xiangfu Temple, a thousand-year-old complex and one of the most important temples in
China.
這座雕像是靠近唐代著名祥符寺,千歲的複雜,一個最重要的寺廟在中國。

8. Great Buddha of Thailand. Thailand.大佛泰國。ဘုရားၾကီး၊ ထိုင္း။ အျမင့္(၉၂) မီတာ။

Height: 92m (300ft) 高:9200萬(300英尺)The Great Buddha statue, located in Ang Thong, one of the central provinces in Thailand, was completed in 2008. The huge statue remains a little
mystery as there is little information about the monument. Let
us know if you see it, picture it or have some information about the
statue. It would be great if you could share it with us.

7. Peter the Great Statue. Russia. 彼得大帝雕像。俄羅斯。ပီတာ ရုပ္တု၊ ရုရွ။ အျမင့္ (၉၆)မီတာ။

Height: 96 m (315 ft) 身高:九六米(315英尺)

Peter the Great Statue in Russia


The statue of Peter the Great (located in Moscow), an absolute ruler of Russia in 17th/18th c., is also considered to be one of the most
hideous buildings in the world (in 2008 it was voted the tenth ugliest
monument by Virtual Tourist). Well...in my opinion it is not as bad as
the Awaji Kannon.

Anyway, no wonder the sculpture is a little lame since initially it was to be Christopher Columbus. The statue's creator - a controversial Georgian
artist, Tsereteli- intended to make a monument depicting the
discoverer of America and sell it to the USA, but the project was
rejected by the US Government. So the sculptor replaced the statue's
head and sold it to Russia as a statue of Peter.

採列捷利的96米高的雕像彼得大帝在莫斯科河岸,莫斯科之一,是世界上最高的。 The statue cost $20 million to build.這座雕像耗資 2000萬興建。

6.Sendai Daikannon. Japan. 日本。စန္တိုင္ ကြမ္ယင္၊ ဂ်ပန္။ အျမင့္ (၁၀၀) မီတာ။

Height: 100 m (328 ft) 身高:100米(328英尺)

Sendai Daikannon in Japan


Sendai Daikannon stands in Sendai, the largest town in the Tōhoku region in Japan. It was built by one of the Japanese companies in the 1980s,
during the bubble economy period, in order to avoid taxes. Therefore,
many locals loath the statue - some believe that it is a
symbol of greed rather than faith.

Still it is a great tourist attraction as visitors can be taken to the top by an elevator to admire the spectacular panoramic views of the city.

仙台Daikannon矗立在仙台,最大的城鎮,在日本東北地區。 It was built by one of the Japanese companies in the 1980s, during the bubble economy period, in order to avoid taxes.這是由一日本公司在20世紀 80年代,在泡沫經濟時期,為了避免稅收。 Therefore, many locals loath the statue - some believe that it is a symbol of greed rather than faith.因此,許多當地人不願塑像 - 一些人認為它是一個符號,而不是貪婪的信心。

Still it is a great tourist attraction as visitors can be taken to the top by an elevator to admire the spectacular panoramic views of the city.它仍然是一個偉大的旅遊景點遊客可採取的頂部,電梯去欣賞壯觀的城市全景。

5. Emperors Yan and Huang Statue. China. 炎黃二帝塑像。 中國。

ယန္ႏွင့္ဟြန္ အင္ပါယာ၊ တရုတ္။ အျမင့္ (၁၀၆)မီတာ။


Height: 106 m (348 ft) 身高:106米(三百四十八英尺)

Emperors Yan and Huang in China


The statue of Yan and Huang, the ancient emperors who are believed to be the ancestors of the Chinese nation, emerged in Zhengzhou, the capital
of Henan province. The construction lasted 20 year and it was
completed in 2007.

The first of the Emperors, Yan, lived in the country about 4,000 years ago. It is said that he was a descendant of Shennong, the first Chinese
tribe. Huang, also called the Yellow Emperor, is a legendary
hero and one of the famed Five Emperors of China.

在炎黃雕像,古代帝王誰被認為是中華民族的祖先,出現在鄭州,河南省的資本。 The construction lasted 20 year and it was completed in 2007.項目建設歷時 20年,它是在2007年完成。

The first of the Emperors, Yan, lived in the country about 4,000 years ago.的第一個皇帝,燕,居住在該國約 4000年前。 It is said that he was a descendant of Shennong, the first Chinese tribe.據說,他是神農後裔,首位華人部落。 Huang, also called the Yellow Emperor, is a legendary hero and one of the famed Five Emperors of China.黃,也叫黃帝,是傳說中的英雄和一個著名的中國五帝。

4.Nanshan Haishang Guanyin. China. 觀音。中國。

ကြမ္ယင္၊ တရုတ္။ အျမင့္ (၁၀၈) မီတာ။

Height: 108 m (354 ft) 身高:108米(354英尺)

Guan Yin statue in China


Guanyin Statue is the second tallest statue in China. It is located on Hainan, a tropical Chinese island and a famed seaside resort. It depicts
Bodhisattva Guan Yin, the goddess of mercy.
The monument has three sides of which one is facing inland and two sides are oriented toward the South China Sea.

The construction lasted six years and the opening ceremony took place in April 2005. 108 monks from mainland China, Hong Kong, Taiwan and Macao
attended the opening with the participation of thousands of pilgrims .

觀音雕像是在中國的第二個最高的雕像。 It is located on Hainan, a tropical Chinese island and a famed seaside resort.它位於海南島,熱帶島嶼和中國著名的海濱度假勝地。 It depicts Bodhisattva Guan Yin, the goddess of mercy.它描繪菩薩觀音,金觀音。
The monument has three sides of which one is facing inland and two sides are oriented toward the South China Sea.紀念碑有三個方面,其中之一是雙方面臨的是內陸和面向南中國海。

The construction lasted six years and the opening ceremony took place in April 2005.歷時六年的建設和開幕式發生在2005年4月。 108 monks from mainland China, Hong Kong, Taiwan and Macao attended the opening with the participation of thousands of pilgrims . 108中國大陸僧侶,香港,台灣,澳門等出席了開幕與成千上萬的朝聖者的參與。

3. Ushiku Daibutsu. Japan. 牛久大佛。日本。ဘုရားၾကီး၊ ဂ်ပန္။ အျမင့္(၁၁၀)မီတာ။

Height: 110 m (361 ft) 身高:110米(361英尺)

Ushiku Daibutsu in Japan


The Japanese Ushiku Daibutsu, also called the Great Buddha of Ushiku, is located in Ibaraki Prefecture, north of Tokyo, and it depicts Amitabha
Buddha. The giant statue weighs 4000 tones; just to imagine how big it
is - only its face is 20 m (65.5 ft) long which is almost half the
length of the Statue of Liberty (46m)!

Inside the statue there is a museum and visitors can take an elevator that reaches the altitude of 85 m.

日本牛久大佛,又稱大佛殿的牛久,位於茨城縣,東京以北的,它描繪阿彌陀佛。 The giant statue weighs 4000 tones; just to imagine how big it is - only its face is 20 m (65.5 ft) long which is almost half the length of the
Statue of Liberty (46m)!
巨人雕像重達 4000噸,只是想像有多大 - 只有它面對的是20米(65.5英尺)長,這幾乎一半的長度自由女神像(4600萬)!

Inside the statue there is a museum and visitors can take an elevator that reaches the altitude of 85 m.塑像內有一座博物館,遊客可以乘電梯到達海拔85米

2. Laykyun Setkyar. Myanmar. 緬甸。ေလးကြ်န္းစၾက္ာ ဘုရားၾကီး၊ မံုရြာ၊ ျမန္မာ။

အျမင့္ (၁၁၆) မီတာ။

Height: 116 m (380 ft) 身高:116米(三百八十英尺)Laykyun Setkyar in Myanmar


The runner up in this unofficial highest statue competition is Laykyun Setkyar located in Khatakan Taung village, near Monywa, Myanmar. in the
picture above that was taken in 2006, i.e., ten years
after the commencement of the statue's construction, you can see a
steel framework prepared for the figure.

The opening ceremony took place in February 2008. Since then the statue has become one of the main tourist attractions in Myanmar.


亞軍,在這競爭是非官方的最高雕像Laykyun Setkyar位於 Khatakan湯恩村,近蒙育瓦,緬甸。 in the picture above that was taken in 2006, ie, ten years after the commencement of the statue's construction, you can see a steel
framework prepared for the figure.
在上面的圖片已經考慮在2006年,即十年後生效的雕像的建設,你可以看到一個鋼框架編寫的數字。

The opening ceremony took place in February 2008.開幕儀式於 2008年2月。 Since then the statue has become one of the main tourist attractions in Myanmar.從那時起,這座雕像已經成為一個主要的旅遊景點,緬甸。

1. Spring Temple Buddha. China. 祠佛。中國。စပရင္းေက်ာင္း ဘုရား၊ တရုတ္။ အျမင့္ (၁၂၈)မီတာ။

Height: 128 m (420 ft) 身高:128米(420英尺)

Spring Temple Buddha in China


Although it is the highest statue in the world, it may be soon conquered by Maitreya Buddha, a 152 m (500 ft) bronze statue, which is planned to be
constructed in northern India. Until then, the Spring
Temple Buddha can enjoy being the world's highest statue.

The statue that was built at Jiuhua Mountain in central China depicts Vairocana Buddha.
The Buddha is standing on 25 m (82 ft) pedestal which adds extra meters to the statue itself (153 m/ 502 ft in total). Moreover the hill on which
the statue is placed has been reshaped and two additional
pedestals have been formed. As a result the Buddha's total height is 208 m (682 ft).


儘管這是在世界上最高的雕像,它可能很快征服彌勒佛,一152米(500英尺)的青銅雕像,這是計劃在印度北部興建。 Until then, the Spring Temple Buddha can enjoy being the world's highest statue.在此之前,長春祠佛可以享受作為世界上最高的雕像。

The statue that was built at Jiuhua Mountain in central China depicts Vairocana Buddha.這座雕像是建於中國中部九華山描繪毘盧遮那佛。
The Buddha is standing on 25 m (82 ft) pedestal which adds extra meters to the statue itself (153 m/ 502 ft in total).佛是站在25米(82英尺)而增加了額外的基座米,雕像本身(153米/五百〇二英尺個)。 Moreover the hill on which the statue is placed has been reshaped and two additional pedestals have been formed.此外,該山上的雕像被放在了改造和兩個附加的底座已經形成。 As a result the Buddha's total height is 208 m (682 ft).因此佛陀的總高度為 208米(682英尺)

Views: 273

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Carlton Damian posted discussions
Friday
Carlton Damian is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Friday
dsfdsa is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Dec 1
Goldena Gooser posted blog posts
Nov 29

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service