ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

                    

                                                   နဝကမၼ

ရဟန္း သံဃာမ်ားအတြက္ ၀တၳဳေၾကးေငြတုိ႔ကုိ လွဴဒါန္းၾကရာတြင္ န၀ကမၼ အတြက္ပါ ဘုရားဟု ႏႈတ္ျမြက္ဆုိ၍ ကပ္လွဴေလ့ရွိၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း စာအိပ္ေပၚတြင္ န၀ကမၼ အလွဴေငြဟု ေရးသားၿပီး လွဴေလ့ရွိၾကပါသည္။ န၀ကမၼ ဟူသည္ကား န၀-အသစ္ျဖစ္ ေပၚလာေသာ၊ ကမၼ-အမႈကိစၥမ်ား၊ အသစ္ျဖစ္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားအတြက္ သုံးစြဲနိဳင္ရန္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူၾကပါသည္။အခ်ဳိ႕ ကလည္း န၀ကာမဟု ဆုိၾကေသး၏။ န၀ကမာဆုိလွ်င္ကား န၀-အသစ္ျဖစ္ေသာ၊ ကာမ- လိုအင္ဆႏၵ။ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆႏၵ အတြက္ လိုတာျပည့္ေအာင္ သုံးေဆာင္နိဳင္ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းဟု ဆုိရမည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဓိပၸါယ္သိ၍ ဆုိျခင္းဟုတ္ဟန္မတူ။ အမ်ားေျပာ၍ အၾကားသေဘာျဖင့္ ေရာေယာင္ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ပုဂၢဳိလ္တုိ႔ကလည္း ဒကာ-ဒကာမမ်ားအား စာအိပ္မ်ားကပ္လွဴရာတြင္ န၀ကမၼပါ ဘုရားဟု ႏႈတ္ျမြတ္ဆုိ၍ ကပ္လွဴရန္ ၾသ၀ါဒေပးၾကသည္။

လူဒကာ-ဒကာမႏွင့္ ရဟန္းသံဃာ ဆက္ဆံေရးကိစၥတြင္ အမ်ားဆုံး ပါ၀င္ေနေသာ ဤန၀ကမၼကိစၥမ်ားကုိ ဒကာ-ဒကာမမ်ားကလည္း အထိုက္ ္အေလ်ာက္ သိရွိနားလည္ ထားသင့္ၾကေပသည္။ သုိ႔မွသာ တပည့္လိမၼာ ဆရာအာပတ္လြတ္နိဳင္ေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ပင္ လွဴသည္ျဖစ္ေစ ရာဇာပဓာနံ ဆုိသည့္အတုိင္း နိဳင္ငံေတာ္ အစိုးရမင္းမ်ားက တန္ဖုိးသတ္မွတ္ထားေသာ ေငြစကၠဴမ်ားသည္လည္း ေငြေကာင္းေသာ (မသာယာေကာင္းေသာ) ပစၥည္းသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြအသျပာသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားအတြက္ အနာမာသ၀တၳဳ (မခံယူေကာင္းေသာ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား) သာလွ်င္ျဖစ္ပါ၏။

သုိ႔ရာတြင္ ေငြေၾကးကိစၥသည္ က်ယ္၀န္း၏။ ရႈပ္ေထြး၏။ မရွိမေကာင္း ရွိမေကာင္းဟု ဆုိနိဳင္၏။ ေငြသည္ တုိက္ရိုက္ ကုိယ္တုိင္အားျဖင့္ ခံယူသုံးစြဲရန္ မအပ္စပ္ေသာ ရဟန္းမ်ားအတြက္သာမက ေငြမရွိလွ်င္ ေန၍မျဖစ္ေသာ ေလာကလူသားမ်ား အတြက္ပင္ အႏၲရာယ္ရွိ၏။ သုံးတတ္လွ်င္ လိုတရ ဣစၧာသယ ပစၥည္းသဖြယ္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မသုံးစြဲတတ္။ မကုိင္တြယ္တတ္လွ်င္ အႏၲရာယ္ျဖစ္သည္ကုိ ရွိ၏။ ေငြသည္ ေဆးသဖြယ္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေဘးအႏၲရာယ္လည္း ျဖစ္နိဳင္သည္ကုိ ျငင္းဆုိဘြယ္ရာ မရွိေပ။ ေငြကုိ အသုံးခ်တတ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈအသြယ္သြယ္ ရရွိၿပီးလွ်င္ ဘ၀သရဖူ ေဆာင္းသြားသူေတြ ရွိၾကသလုိ ေငြေၾကာင့္ပင္ ဘ၀ပ်က္စီးကာ အဖတ္ဆယ္ မရသူေတလည္း အနမတဂၢ ေျမာက္ျမားလွေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဓမၼပဒ၊ ဗာလ၀ဂ္တြင္ ဗုဒၶရွင္ကလည္း ေငြကုိ ေျမြဟုတင္စားၿပီး ေဟာၾကားခဲ့ဖူးေလသည္။

ေကာင္းၿပီ။ ထုိမရွိမေကာင္း၊ ရွိမေကာင္းေသာ ေငြႏွင့္ရဟန္းမ်ား လုံး၀ကင္းကြာ၍ ရနိဳင္ပါသလား ..ဟုတုိက္ရိုက္ေမးျမန္လွ်င္ မကိုင္ေကာင္းပါ။ အလွဴမခံေကာင္းပါဟူ၍ (၀ိနည္းေဒသနာအတုိင္း) ေျဖရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ ကင္းနိဳင္ၾကပါမည္လား။ ဂါမ၀ါသီေခၚ ရပ္ထဲရြာထဲ လူဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရဟန္းမ်ား နဂရ၀ါသီဟုေခၚဆုိိနိဳင္ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ား အဖုိ႔ေငြေၾကးႏွင့္ မကင္းနိဳင္သည္မွာ မွန္ပါသည္။

အရည၀ါသီ သုိ႔မဟုတ္ ၀န၀ါသီေခၚ ေတာရေဆာက္တည္ၿပီး ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ တစ္ပါးတည္း သြားေနၿပီး ရသမွ် အာဟာရျဖင့္ မွ်တေနထုိင္ကာ တရားဓမၼကုိသာ က်င့္ၾကံႀကဳိးကုတ္ အားထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ျဖစ္ပါက ဤကိစၥမ်ဳိး ကင္းရွင္းနိဳင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ဂါမ၀ါသီ နဂရ၀ါသီ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေန ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ကား ေတာ္ေတာ္ မလြယ္ေသာ ကိစၥဟုဆုိနိဳင္ေပသည္။

ဤေငြေၾကးကုိင္တြယ္မႈ ကိစၥကုိပင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပုိမိုၿပီး ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ေနၾကသူေတြလည္း ရွိၾကသည္။ ေရးၾက သူေတြလည္း ရွိၾကသည္။ ဤ၌စဥ္းစား ေ၀ဖန္ဖြယ္ရွိသည္မွာ အႏွီးပုဂၢိဳလ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ေငြေၾကးကိစၥကင္ရွင္းၾကပါရဲ႕လား ..ဟူေသာျပာႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေလာက၀ဇၨ-ေလာကအတြင္းမွာ ေနထုိင္ရင္း သင့္ေရာက္တတ္ေသာ အျပစ္မ်ဳိးႏွင့္ ပဏၰတၱိ၀ဇၹ-ဘုရားရွင္တုိ႔ ပညတ္ေတာ္မူသျဖင့္ သင့္ေရာက္ ရရွိနိဳင္ေသာ အျပစ္မ်ဳိးဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဘုရားရွင္တုိ႔က ဒါကုိ မလုပ္နဲ႔ဟု ပညတ္ထားပါက မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အျပစ္သင့္ေရာက္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လုိတုိး ပိုေလွ်ာ့လုပ္ခ်င္ေသာ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ ဉာဥ္အတုိင္း မလုိတာျငင္း လုိရာသြင္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါသည္။ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္သူတုိ႔က လုပ္ေနၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ား၌ ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္ကုိ ေက်ာေပးကာ ေက်ာခ်မ္းဖြယ္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

ေလာက၌ လူတုိ႔၏အႀကိဳက္ဆုိသည္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိနိဳင္သည္။ မွန္သည္ မွားသည္ အပထား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္သာ ရွိလာမည္ဆုိ လွ်င္ မိမိႀကိဳက္သည္ကုိသာ အေရးေပးေရွ႕တန္းတင္၍ လုပ္ခ်င္တတ္ၾကသည္မွာလည္း လူ႕သေဘာပင္မဟုတ္ေလာ။ ေငြစကၠဴမ်ား သိမ္ဆင္းေလာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဓမၼစာေဆာင္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ကေလာင္ရွင္မ်ားအသီးသီးက ေရးသားခဲ့ဖူးၾကပါ သည္။

ထုိကေလာင္ရွင္မ်ားသည္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ လူက ရဟန္းကိစၥမ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ေရးသား လာေသာအခါ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းတုိ႔အတြက္ အေလးအနက္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာနိဳင္ေပသည္။ သူတုိ႔ အာေဘာ္အရ သိမ္ဆင္းတြင္ ေငြမလွဴသင့္ အပ္စပ္ေသာ သကၤန္းစသည္ပစၥည္း ၀တၳဳမ်ားကုိသာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လွဴဒါန္းသင့္ သည္ဟု ဆုိ္ထား၏။ ရဟန္းသံဃာမ်ားက ေငြေၾကးစေသာ ပစၥည္း၀တၳဳမ်ားကုိ သကၤန္းျဖန္႔၍ အလွဴခံသည္ကုိ အျပစ္ေျပာ၏။ အခ်ဳိ႕က အျမင္ေလ်ာ္ေအာင္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္ဆက္ကပ္ၿပီး ခံယူေစ၏။

တရားရိပ္သာ ဆရားေတာ္တစ္ပါး၏ သိကၡာထပ္ပြဲတစ္ခုတြင္ တရားခ်ီးျမွင့္ရာ၌ သံေပါက္လကၤာမ်ားကုိ ပရိသတ္အား ခ်ေပးၿပီး တရားေဟာေလ့ရွိေသာ တိပိဋကဓရဆရာေတာ္တပါးလည္း ပါ၀င္၏။ ကမၼ၀ါစာမ်ား ဖတ္ၾကားၿပီး၍ သိမ္ဆင္းေလာင္းလွဴခါနီးတြင္ ဒကာ ေက်ာင္းေန ပုဂၢိဳလ္တုိ႔က ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္ တစ္လုံးစီ လုိက္ကပ္ၾကသည္။ ထုိအခါ အဆုိပါ တိပိဋကဆရာေတာ္က ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္ ကုိ လက္မခံဘဲ ပယ္ပစ္လုိက္ေလ၏။ ဒါက ဘာလုပ္တာတုံးဟုလည္း မိန္႔ၾကားလုိက္သည္ကုိ ၾကားလုိက္ရသည္။

သုိ႔ျဖင့္ ဆရာေတာ္မ်ားေရွ႕ ကပၸိယဒကာတစ္ေယာက္စီ လုိက္ပါ၍ သိမ္ဆင္းေလာင္းပြဲ က်င္းပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ႀကဳံရဖူးပါသည္။ ခက္ပါသည္။ မကင္းနိဳင္ေသာ ကိစၥတုိ႔ကုိ အျပစ္ေျပာေနၾကမည့္အစား ပညာ သတိ ျဖင့္သာ ကုိင္တြယ္က်င့္ေဆာင္မႈ ျပဳသင့္ၾကသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္လာ ရူပိယသိကၡာပုဒ္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ဥဂၢေဏွယ်၀ါ- မိမိကုိယ္တုိင္ ကုိယ္တြင္မွမဟုတ္၊ ဥပနိကၡိတၱံ သာဒေယယ်-ဟု ဆုိသည့္အတြက္ ခံယူမွမဟုတ္ ေငြလွဴဒါန္းသည္ကုိ သာယာမိလွ်င္ အျပစ္က မလြတ္ေခ်။ မသာယာပါ၏ ႏႈတ္ျမြက္ေျပာဆုိနိဳင္ေသာ္လည္း စိတ္မေနာထဲမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥကုိ ကာယကံရွင္ကုိယ္တုိင္မွ တပါး သိနိဳင္ဖြယ္ မရွိေပ။

ေငြကုိ ကုိယ္တုိင္ ခံယူျခင္းသာမဟုတ္ ဟုိနားထားလုိက္ပါ၊ ဟုိထဲထည့္လိုက္ပါဟု ေ၀ခုိင္းျခင္းပင္ ျပဳခြင့္မရွိေပ။ တခ်ဳိ႕ ေငြကုိ လက္ျဖင့္ေတာ့ မကုိင္ၾကပါ။ (ဥဂၢဏွာေပယ်၀ါ) ယပ္ေတာင္ေလးထုိးေပးလုိက္ၾကသည္။ ဘာမွ်အေၾကာင္းမထူးပါ။ အျပစ္မလြတ္ နိဳင္ပါ။ ဤသုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ဒကာ-ဒကာမမ်ားက ေငြကုိစာအိပ္ထဲထည့္ကာ အျမင္ေတာ္ေအာင္ ဆက္ကပ္ၾက ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အခ်ဳိ႕ဒကာ-ဒကာမမ်ားကလည္း ပကာသနမက္ကာ ေငြစကၠဴတန္ဖုိးႀကီးႀကီးလွဴမွန္း အျခားသူမ်ား ျမင္သိေစရန္ စာအိပ္မပါပဲ ဆက္ကပ္ တတ္ၾကပါသည္။ ေငြေၾကးကိစၥကား ေျပာမဆုံးေပါင္း ေတာသုံးေထာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိနည္းေဒသနာ၌သာ မဟုတ္ေသ ကမၻာေပၚရွိ နိဳင္ငံအသီးသီး လူမ်ဳိးအသီးသီး တုိ႔သည္ပင္ ဤေငြကိစၥျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ အမႈေပြ ရတက္မေအး ျဖစ္ေနၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

ေငြေၾကးကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိင္တြယ္ၿပီး ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ေက်ာင္းေဆာက္ေနၾကရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အလြန္ခက္ပါသည္။ကပၸိယ ထားဖုိ႔ကလည္း တတ္သိနားလည္ေသာ သစၥာရွိေသာ ဆရာမွတ္မွတ္ က်င့္သုံးေနထုိင္ေသာ ကပၸိယတပည့္တုိ႔သည္ကား အလြန္႔အလြန္ပင္ ရွားပါးလွပါေတာ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ မကင္းနိဳင္ၾကေသာ ထုိေငြေၾကးႏွင့္ ဆက္ဆံၾကရာတြင္ ရဟန္းေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကုိယ္ႏႈတ္ျဖင့္ မပယ္သာလွ်င္ ငါမယူလုိ ငါမသာယာ ကပၸိယသုံးခ်င္တာ သုံးပါေစဟု အမွန္စင္ၾကယ္ေသာ မသာယာေသာစိတ္ျဖစ္နိဳင္လွ်င္ အာပတ္မသင့္ဟု မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ဆရာႀကီးေတာ္ႀကီးက ဆုိထားေပသည္။

သုိ႔အတြက္ အလုိက္သိေသာ တတ္သိနားလည္ေသာ သစၥာရွိေသာ ေက်ာင္ဒကာ ေက်ာင္းဒကာမ ရဟန္းဒကာ ရဟန္းဒကာမ ကပၸိယ လုပ္သူတုိင္း ဤကိစၥကုိ နာလည္ထားရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမိန္႔ရန္ ဒကာ ဒကာမမ်ားက အလုိက္သိစြာ ေလွ်ာက္ထားရေပမည္။ သုိ႔မွသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျပစ္ (အာပတ္)မွ လြတ္ကင္းနိဳင္ဖြယ္ ရွိေပေတာ့မည္။

ဤသို႔လွ်င္ ဆရာဒကာ လက္တြဲညီညာ နားလည္စြာ ဗုဒၶသာသနာျပဳနိဳင္ၾကပါေစ။

အက်ယ္သိလုိက ၀ိနယ ပါဠိေတာ္မ်ားႏွင့္ ကခၤါ ပါတိေမာက္ ဘာသာဋီကာ စသည္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈပါ)

မုံရြာေနဇာ
2000-ဒီဇင္ဘာလ- (အမွတ္-13)


မွတ္ခ်က္။ ။ ဓမၼရံသီ ေပါင္းခ်ဳပ္ မဂၢဇင္းမွ ထပ္ဆင့္ ဓမၼဒါနျပဳလုိက္ပါသည္။

Views: 205

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service