ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သက္သက္လြတ္စားျခင္းသည္ ျမတ္သလား..


            အစြန္းသံုးပါးမွ လြတ္ကင္းစင္ၾကယ္ေသာ သားငါးကို ရဟန္းတို႔အား ဘုရားရွင္ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ အရွင္ေဒ၀ဒတ္က ရဟန္းေတာ္မ်ား အသက္ထက္ဆံုး သားငါးမစားဖုိ႔တားျမတ္ဖို႔ရာ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ခြင့္မျပဳခဲ့၊ ျမင္ျခင္း ၾကားျခင္း ယံုမွားျခင္းအစြန္းသံုးပါးလြတ္ကင္းစင္ၾကယ္ေသာ သားငါးကို စားေသာက္ဖို႔  ငါဘုရားခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။             ထိုထိုပါဠိအရ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တို႔၏ သားငါးဘုဥ္းေပးေတာ္မူသည္ကို သိရပါ၏၊ အာမဂႏၶသုတ္အရဆိုလွ်င္ "ထမင္း ဟင္း သား ငါးတို႔ကို အာမဂႏၶ = အညီွအေဟာက္" ဟုဆိုေသာ အာမဂႏၶရေသ့ကို သားငါးက အာမဂႏၶမဟုတ္ေၾကာင္း ပါဏာတိပါတစသည္ ကာမဂုဏ္မွီ၀ဲမႈစသည္ ရသာရံု၌ တြယ္တာမႈစသည္ ဤတရားမ်ားသာ အညီွအေဟာက္ အာမဂႏၶ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္းေတာ္မူခဲ့၏။
            ဤသုတၱန္အရ သားငါးစသည္က ရေသ့ရဟန္း တို႔အား အႏၱရာယ္ျပဳသည္မဟုတ္၊ တကယ္အႏၱရာယ္ျပဳသည္က သူတို႔ေၾကာက္ေသာ သားငါးမဟုတ္၊ ရသာ တဏွာ ေလာဘ စသည္တို႔ကသာ အႏၱရာယ္ျပဳတတ္၏။ ထိုအႏၱရာယ္ျပဳတတ္ေသာ ေလာဘ တဏွာ စသည္မွာ သားငါးတို႔ကိုသာ စြဲ၍ျဖစ္သည္မဟုတ္၊ သူတို႔က နိရာမဂႏၶ (အညွီအေဟာက္မဟုတ္)ဟု ဆိုလ်က္သံုးေဆာင္ေနေသာ သစ္သီး သစ္ဥ သစ္ဖုစသည္တို႔ကိုလည္း အစြဲျပဳျဖစ္သည္သာ၊ ေပါရိသာဒ လူသားစြဲသလို၊ သုဇာတသူၾကြယ္၏သားကေလး ရေသ့ေတြေပးေသာ သေျပသီးစားရျပီး ရေသ့ေတြျပန္သြား၍ မရေသာအခါ ေသသြားရသည္အထိ မက္ေမာစြဲလမ္းမႈျဖစ္ရ၏။ (ဇာတက-႒-၅-၅၃၁)
            ဤသို႔ဆိုလွ်င္ တဏွာဆိုသည္မွာ သားငါးစသည္တို႔ကို အစြဲျပဳ၍သာ လြန္ကဲစြာျဖစ္သည္မဟုတ္၊ သစ္သီး သစ္ရြက္ သစ္ဥစေသာ သက္သက္လြတ္ပစၥည္းတို႔ကို အစြဲျပဳ၍လည္း အလြန္အကဲ ျဖစ္ရသည္သာ။
            ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္ေရွာင္ရမွာက သားငါးေလာ၊ သစ္သီး သစ္ရြက္စသည္ေလာ၊ ရသာတဏွာစသည္ေလာ ဤအခ်က္ကို ေလးနက္စြာ စဥ္းစားသင့္ပါ၏။
            ဗုဒၶ၀ါဒမွာ သားငါးေရွာက္ၾကဥ္ဖို႔မဟုတ္၊ ဆႏၵရာဂ (လိုခ်င္တပ္မက္မႈ) ကိုေရွာင္ဖို႔ ဖ်က္ဖို႔သာျဖစ္၏၊ သားငါးဟင္းကို ေရွာင္ဖို႔မဟုတ္၊ တိေကာဋိပရိသုဒၶ (အစြန္းသံုးပါး လြတ္ကင္းစင္ၾကယ္မႈ) ျဖစ္လွ်င္ အန၀ဇၨ (အျပစ္မရွိ) ျဖစ္သည္ဟူေသာ ဘုရားအလိုေတာ္ အရလည္းေကာင္း၊ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ ဆႏၵရာဂဖ်က္ဖို႔ လိုလားေသာ ဘုရားအလိုေတာ္အရလည္း ေကာင္း စားသင့္ေသာ အာဟာရသာ ျဖစ္ေပသည္။
            ဤေနရာ၌ ဗုဒၶ၀ါဒကိုအတန္ငယ္ ျပဆိုသင့္ပါ၏။ တိုင္းတစ္ပါးသြားမည့္ ရဟန္းေတာ္တို႔ကိုနည္းေပးေတာ္မူေသာ အရွင္သာရိပုႂတာက ပစာၦဘူမက သြားမည့္ရဟန္းေတာ္တို႔အား တိုင္းတစ္ပါးေရာက္ေသာအခါ မင္း၊ ပုဏၰား၊ သူၾကြယ္၊ ရဟန္းပညာရွိတို႔က "ကံ ိ၀ါဒီပနာယသၼႏာၱနံ သတၳာ ကိမကၡာယီ= အရွင္ဘုရားတို႔၏ ဆရာဘုရားသည္ ဘယ္သုိ႔ေသာ၀ါဒ ရွိပါသနည္း" (သံ-၂-၆) ဟု ေမးလွ်င္ "ဆႏၵရာဂ၀ိနယကၡာ ေခါ ေနာ အာ၀ုေသာ သတၳာ = ငါ့အရွင္တို႔ စင္စစ္ငါတို႔ ဆရာဘုရားသည္ ဆႏၵရာဂ (လိုခ်င္တပ္မက္မႈ) ပယ္ရွားျခင္းကို ေဟာေတာ္မူသည္ဟု ေျဖဖုိ႔ နည္းေပးေတာ္မူခဲ့၏။
            တစ္ခါ ဆႏၵရာဂပယ္ရသည္ဆိုလွ်င္ "ဘယ္မွာျဖစ္သည့္ ဆႏၵရာဂကို ပယ္ရမည္နည္း"ဟုေမးလိမ့္ဦးမည္၊ ထိုအခါ "ရုပ္၌ျဖစ္ေသာ ဆႏၵရာဂကို ပယ္ဖုိ႔ရာ ေဟာေတာ္မူေၾကာင္း" ေျဖဖို႔ နည္းေပးခဲ့ျပန္သည္။
            ရုပ္၌ျဖစ္ေသာ ဆႏၵရာဂပယ္ရမည္ဆိုေတာ့ ကဗဠီကာရအာဟာရရုပ္၌ျဖစ္ေသာ ဆႏၵရာဂကိုလည္း ပယ္ရမည္သာ၊ 
" ကဗဠီကာေရ ဘိကၡေ၀ အာဟာေရပဋိညာေတ ပဥၥကာမဂုဏိေကာ ရာေဂါ ပရိညာေတာ ေဟာတိ = ကဗဠီကာရ အာဟာရကို ပိုင္းျခားသိအပ္ေတာ့သည္။" (သံ-၁-၃၂၃) အရ သား၊ ငါး၊ အာဟာရ ကဗဠီကာရ၌လည္း ပရိညာသံုးပါး ရႏိုင္သည္သာ။
            သစ္သီး သစ္ရြက္ သစ္ဥစသည္ ကဗဠီကာရ အာဟာရၾသဇာ၌လည္း ပရိညာသံုးပါး ရႏိုင္သည္သာ၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ရႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ သားငါး၌ ပရိညာတရား ေဖာ္ႏိုင္မွ အစာစားတတ္သူျဖစ္၍ အျမတ္ရသလို သစ္သီးစေသာ အာဟာရတို႔၌ လည္း ထိုသို႔ပင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ား ပရိညာတရားေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္က စားတတ္သူ အျမတ္ရသူျဖစ္၍ ပရိညာမတင္၊ အဆင္ျခင္မရွိ စားရံုမွ် မထင္၊ ဘယ္အျမင္မွ်မတက္ သက္သက္စားရရံုမွ် စားရသူတစ္ေယာက္ပါေပတည္း။
 
အမွန္တရား လြန္ထြန္းကား အမ်ားခ်မ္းသာေစ။
အမွားကိုကား လူအမ်ား ပယ္ရွားႏိုင္ပါေစ။
 
ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ႀကီး ေမးေလွ်ာက္၍ သေျပကန္ဆရာေတာ္ႀကီး ေျဖဆိုသည္။
Posted by Thu Thu Aung

Views: 96

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service