ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“ဥဇုဂုဏ္”


မာယာ သာေဌယ် စေသာ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲေၾကာင္း တရားမ်ား မရွိေသာ ၊ ရုိးသား ေျဖာင့္မတ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ ဂုဏ္သည္ “ဥဇု”ဂုဏ္မည္၏။ ယင္း ဥဇုဂုဏ္ကား အလြန္ အေရးႀကီး၏၊ အလြန္ လုိအပ္လွ၏ ၊ ဤေလာက၌ ဥဇုဂုဏ္ ရွိေနၾကမည္ ဆုိလွ်င္ ရႈတ္ေထြး ေပြလီသည့္ အမႈကိစၥေတြ ျဖစ္ေပၚလာၾကမည္ မဟုတ္၊ ဥဇုဂုဏ္ နည္းပါးၾက၍သာ ရႈတ္ေထြးမႈအလီလီ ျဖစ္ေပၚေနကုန္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းသည့္ အေနျဖင့္ သတၱ၀ါမ်ားအေပၚမွာ ေမတၱာ ပြားသူမ်ား သည္ပင္ “ သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ” ဟု ဥဇုဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာမိန္႔ေတာ္ မူခဲ့၏။ ဤဥဇုဂုဏ္ကာ ပဓာနိယဂၤ ငါးပါးတြင္လည္း တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္၏။ရုိးသားေျဖာင့္မတ္သူသာ သူတစ္ပါး အေပၚ ေမတၱာထားႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း ရွိသူ မ်ားကား သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာထားႏုိင္မည္မဟုတ္။ ေမတၱာသာ မဟုတ္ မရုိးမေျဖာင့္ သူမ်ား၌ အျခား ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ပြားရန္လည္း မလြယ္။ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာ ပိတ္ကား ခ်ပ္ေပၚမွာသာ ပန္းခ်ီေဆး ေတာက္ပ ေပၚလြင္စြာ ထင္ရွားႏုိင္၍ ညစ္ေပေနေသာ ပိတ္ကား ခ်ပ္ေပၚ တြင္ ေဆးေရာင္မေပၚလြင္ မထားရွားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားမ်ားကား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ဓာတ္၌သာ ထင္ႏုိင္ တည္ႏုိင္၍ စိတ္ဓာတ္ မသန္႔ရွင္း မေျဖာင့္မတ္သူ၌ တည္ႏုိင္ ခြင့္ မရွိေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ “ဥဇု သုဟုဇု”ဟု နွစ္ခ်က္ ထပ္၍ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ပရိတ္ႀကီး နိႆယ်သစ္၌ က်မ္းျပဳအေက်ာ္ သေျပကန္ဆရာေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ဤ၌ အလ်င္းသင့္၍ ဥဇု သုဟုဇု ႏွစ္မ်ိဳး၏  ထူးျခားခ်က္ကုိ တင္ျပပါဦးမည္။ ကုိယ္, ႏႈတ္ ေျဖာင့္မတ္သူသည္ ဥဇု မည္၏။ စိတ္ေျဖာင့္မတ္သူသည္ သုဟုဇုမည္၏။  တစ္ႀကိမ္ ေျဖာင့္မတ္သူသည္ ဥဇု မည္၏။ အျမဲေျဖာင့္မတ္သူသည္ သုဟုဇု မည္၏။  စဥ္းလဲ ေကာက္က်စ္မႈ မရွိသူသည္ ဥဇုမည္၏။ လွည့္ပတ္ ျဖားေယာင္းမႈ မရွိသူသည္ သုဟုဇုမည္၏။  မိမိ၌ ထင္ရွား မရွိေသာ ဂုဏ္ကုိ ထင္စြာမျပဳသူ၊ မေဖာ္ထုတ္သူသည္ ဥဇုမည္၏။  မိမိ၌ ထင္ရွားမရိွေသာ ဂုဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပစၥည္းလာဘ္ကုိ လက္ခံ သိမ္းပုိက္မႈ မျပဳသူသည္ သုဟုဇုမည္၏။ (ခုဒၵက၊႒၊ ၂၀၄။ သုတၱနိ၊႒၊ ၁၊ ၁၈၁၊ ပရိတၱ၊ဋီ၊၅။)ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဥဇု, လြန္စြာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သုဟုဇု-တုိ႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တုိ႔ကား မာယာ၊ သာေဌယ်၊ ကုဟန၊ လပန၊ ေနမိတၱိကထာ၊ နိေပၸသိကထာ စသည္တုိ႔တည္း။ ထုိ႔တြင္ မိမိ၌ ထင္ရွားရွိေနေသာ အျပစ္ကုိ ဖုံးလြမ္းျခင္း သေဘာသည္ “မယာ”မည္၏။ မိမိ၌ ထင္ရွားမရွိေသာဂုဏ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ပလႊား ၀ါၾကြား ေျပာဆုိ ျခင္းသည္ “သာေဌယ်”မည္၏။လာဘ္ေပါ မ်ားလုိမႈ, ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလုိမႈ, ရုိေသဆည္းကပ္လုိမႈ အေၾကာင္းျပဳ၍  မိမိကုိ အထင္ႀကီးေအာင္ ခ်ီးမြမ္းအံ့ၾသေအာင္ ျပဳလုပ္ေျပာဆုိျခင္း၊ စ်ာန္တရား၊ မဂ္တရား ရေလဟန္ သိဒၶိအမ်ိဳးမ်ိဳးျပီး ေလဟန္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ိဳးသည္ “ကုဟန”မည္၏။လာဘ္လာဘႏွင့္စပ္ေသာစကားကုိ ေပးလႈခ်င္လာေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပး၍ ေျပာဆုိျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးကုိ မည္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ကုိးကြယ္သည္၊ မည္သည့္ ၀န္ႀကီးက ကုိးကြယ္သည္ စသည္ ေျမပုိင္ရွင္ႀကီး၊ ကုမၼဏီပုိင္ရွင္ႀကီး စသည္ ျဖင့္ ဒကာ ဒကာမတုိ႔ကုိ ေျမွာက္ပင့္၍ ေျပာဆုိျခင္း၊ မလႈဘဲ မေနသာေအာင္ ဖြဲ႔ေႏွာင္ရစ္ပတ္၍ ေျပာဆုိျခင္းမ်ိုးသည္ “ပလန”မည္၏။ မိမိ အလုိရွိအပ္ေသာ ၀တၳဳကုိ အရိပ္နိမိတ္ျပဳ၍ ေျပာဆုိျခင္းမ်ိဳးသည္ “ေနမိတၱိကထာ”မည္၏။  အလႈဘဲ မေန၀ံ့ေအာင္ ဆဲေရးျခင္း၊ ရႈတ္ခ် ျခင္း၊ သဒၶါတရားမရွိသူ ရတနာသုံးပါးကုိ မၾကည္ညုိသူ၊ ႏွေျမာတြန္႔တုိသူ စသည္ျဖင့္ ကဲ့ရဲ့ျခင္းမ်ိဳးသည္ “နိေပၸသိကထာ” မည္၏။ (အဘိ၊ဌ၊၂၊ ၂၇၄။ ၀ိသုဒၶိ၊၁၊ ၂၂-၂၃)မာယာ, သာေဌယ် စသည္အျပစ္မ်ားမွ ကင္းစင္၍ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း, ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ျခင္း ဂုဏ္သည္ “ဥဇု” ဂုဏ္မည္၏။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္  ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိက၊ ေဒါက္တာ အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသ မေထရ္ျမတ္ကား ဥဇုဂုဏ္ႏွင့္ လုံး၀ဥႆုံ ျပည့္စုံသည့္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ မိမိ၌ ထင္ရွားမရွိေသာ ဂုဏ္ကုိပင္ ေျပာဆုိဖုိ႔ မဆုိထားဘိ မိမိ၌ ထင္ရွားရွိေသာ ဂုဏ္ကုိပင္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိေလ့မရွိေပ။ ကုိယ္အမူအရာအားျဖင့္လည္း သူတစ္ပါး အထင္ႀကီးေအာင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္ ဟိတ္ဟန္လုပ္၍ ေနေလ့မရွိ။ အျမဲတမ္း ေအးေအးမွန္မွန္ပင္ ေနေလ့ရွိ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္ကုိ စာတတ္ေပတတ္ က်မ္းျပဳအေက်ာ္ ဆရာေတာ္ဟူ၍ သိသူ နည္းပါးလွ၏။ ပညာရွင္လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားနွင့္ ဆရာေတာ္၏ ပညာအရည္အခ်င္းကုိ သိသူရဟန္းအခ်င္း ခ်င္းကသာ ဆရာေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစား အားထားၾက၏။ ရုိေသေလးျမတ္ ဆည္းကပ္ၾက၏။စာေရးသူသည္ မဟာ၀ိသုဒၶါရုံတုိက္သစ္၊ သူေဌးတန္းေက်ာင္းနာယကဆရာေတာ္ အရွင္မာနိတသိရီဘိ၀ံသ၊ စည္ရွင္ နာယကဆရာေတာ္ အရွင္အဂၢဉာနာဘိ၀ံသ တုိ႔ႏွင့္အတူ ဆရာေတာ္ထံ မုဒၶေဗာဓ၊ သကၠတ သဒၵါက်မ္းနွင့္အဂၤလိပ္ စာ အနည္းအက်ဥ္း သင္ယူဖူး၏။ ေဟတုေ၀ကလႅ အေၾကာင္း ခ်ိဳ႔တဲ့သျဖင့္ သကၠတသဒၵါကုိ ေကာင္းစြာ မတတ္ေျမာက္ခဲ့၊ စည္ရွင္ နာယကဆရာေတာ္ အရွင္အဂၢဉာနာဘိ၀ံသကမူ ေဟတုသမၸႏၷ အေၾကာင္းျပည့္စုံသျဖင့္ သကၠတသဒၵါကုိ ေကာင္း စြာ တတ္ေျမာက္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ဆရာေတာ္ထံ ပညာသင္ယူခြင့္ရသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ ရင္းႏွီးခြင့္ သိကြ်မ္းခြင့္ရခဲ့၏။  ဆရာေတာ္သည္ ရုိးသား၏၊ ေျဖာင့္မတ္၏၊ ေအးေဆးတည္ျငိမ္၏၊ ဟိတ္ဟန္ မလုပ္တတ္၊ အေပၚစီးက ေနရာ မယူတတ္၊ တစ္ခါတစ္ရံ သူ၏ထံ ပညာသင္ယူေနေသာ စာေရးသူတုိ႔၏  အရုိအေသျပဳမႈ ေလးစားမႈကုိပင္ အားတုံ႔ အားနာ ျဖစ္ဟန္ရုိေန၏။ဆရာေတာ္၏ ပညာစြမ္းအား ပညာအရည္အခ်င္းကုိ စာေရးသူအေနႏွင့္ မေရးသား မတုိင္းတာ၀ံ မတုိင္းတာႏုိင္ပါ။ ဥပမာ ျပဳရေသာ္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္အခါက ပဂၤ ီယာနီပုဏၰားသည္ ဘုရားရွင္ အထံေတာ္မွ ျပန္လာစဥ္ လမ္းခရီး အၾကား၌ ကာရဏပါလီပုဏၰားနွင့္ ေတြ႔ဆုံ၏၊ ထုိအခါ ကာရဏပါလီပုဏၰားက  “ အေဆြ ပဂၤ ီယာနီ ဘယ္အရပ္က လာပါ သလဲ” ဟု ေမးျမန္းရာ ဘုရားရွင္အထံေတာ္က လာခဲ့ေၾကာင္း ေျပဆုိ၏။  သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ “အေဆြ ပဂၤ ီယာနီ ရဟန္းေဂါတမ ၏ ဉာဏ္ပညာ အစြမ္းကုိ သင္ဘယ္လုိျမင္ပါလဲ၊ ရဟန္းေဂါတမကုိ ပညာရွိတစ္ဆူဟု မွတ္ထင္ပါသလား ဟု ေမးျမန္း၏။ ထုိအခါ ပဂၤ ီယာနီ ပုဏၰားက “ကြ်ႏု္ပ္က ဘယ္လုိလူစားမုိ႔ ရဟန္းေဂါတမ၏ ပညာစြမ္းကုိ သိႏုိင္မွာလဲ၊ ရဟန္းေဂါတမလုိ ပညာရွိသူမ်ားသာ ရဟန္းေဂါတမ၏ ပညာစြမ္းကုိ သိႏုိင္မွာပ” ဟု ေျပာဆုိေလသည္။

ထုိနည္းတူစြာပင္ အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသ၏ ပညာအရည္အခ်င္းကုိ အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသလုိ ပညာရွင္မ်ားသာ သိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ပညာရွင္မ်ားကမူ အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသသည္ မာဂဓ သကၠတ စြမ္စုံတတ္ေျမာက္သည့္ ပညာရွင္ တစ္ဆူဟု အသိ အမွတ္ျပဳၾကသည္။ စာေရးသူ ရန္ကုန္ေရာက္ခါစ အခ်ိန္က ဓမၼေဃာသက ဦးေမာင္ ေမာင္ ပင့္ေလွ်ာက္၍ ဂႏၶီခန္းမ စာေပ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုသုိ႔ သြားေရာက္ နားေထာင္ဖူးသည္။ ထုိစာေပေဟာ ေျပာပြဲတြင္ စာေရးဆ၇ာ တစ္ဦးက ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ စာတတ္ေၾကာင္း၊ ပညာေတာ္ေၾကာင္း၊ က်မ္းဂန္ႏွံ့စပ္ ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာေျပာသြား၏။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာမာဃ အလွည့္ ေရာက္ေသာအခါ ဆရာမာဃက ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္သည္ မာဂဓ ကြ်မ္းက်င္ေသာ္လည္း သကၠတ မကြ်မ္းက်င္သျဖင့္ အခ်ိဳ႔ပါဌ္ အဆုံးအျဖတ္ မ်ားတြင္ ျပည့္စုံ ထိေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ပရသမယ တည္းဟူေသာ ေတာအုပ္သုိ႔ မခ်င္းနင္း မ၀င္ေရာက္ႏုိင္ ေၾကာင္း အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသသည္ မာဂဓ သကၠတ စြယ္စုံတတ္ေျမာက္ ေၾကာင္း၊ ပရသမယတည္းဟူ ေသာ ေတာအုပ္သုိ႔ ေကာင္းစြာ ခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဟာေျပာသြားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပညာရွင္ မ်ားကမူ အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသသည္ သကၠတ မာဂဓ စြယ္စုံတတ္ေျမာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳၾကသည္။ဆရာေတာ္ အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသသည္ မာဂဓ သကၠတ က်မ္းဂန္အရပ္ရပ္တုိ႔၌ ႏွံ႔စပ္ ကြ်မ္းက်င္ေတာ္မူပုံကုိ ဆရာ ေတာ္ ေရးသားထားသည့္ ပါဏိနီယဓာတုပါဌက်မ္း၊ ၀ါက်ာ၀ယ၀ ၀ဏၰနာ ၊ ရူပသိဒၶိဋီကာနိႆယ စေသာ က်မ္းတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈေလ့လာပါက သိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ဥဇုဂုဏ္၊ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္စသည့္ ဂုဏ္ေပါင္းစုံတုိ႔ျဖင့္ ေ၀ဆာျပန္႔က်ယ္သာသနာေတာ္နယ္ ၌ လြန္စြာ တင့္တယ္၍ သာသနာေတာ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရကုိ ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္အားဤစာပန္း ျဖင့္ ရွိခုိးဦးတင္ ကန္ေတာ့ပန္းဆင္ပါသည္။ ရုပ္ နာမ္ ခႏၶာ သံသရာ စက္ရဟတ္ မခ်ဳပ္ျပတ္ေသးသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းရာ သုဂတိလားပါေစေသာ္။

အရွင္ပ႑ိတာဘိ၀ံသ

ပဓာနနာယကဆရာေတာ္

မဟာေဗာဓိပရိယတၱိစာသင္တုိက္

မုိးေကာင္းလမ္း၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၊

ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊မွတ္ခ်က္။ ဆန္ဖရန္စစ္စကုိမွ ေစတနာရွင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း ေပးပုိ႔လႈဒါန္းလုိက္ေသာ  ေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးသီလာနႏၵာဘိ၀ံသ အထိမ္းအမွတ္ ေမာ္ကြန္းစာေစာင္မွ ထပ္ဆင့္၍ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိ ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ ဓမၼဒါန ျပဳလုိက္ပါသည္။

Views: 290

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Profile IconCara Lima and Gigi Jenner joined ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
5 hours ago
Gigi Jenner posted a blog post
11 hours ago
Cara Lima posted a blog post
Tuesday
Cara Lima posted a blog post
Monday

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service