ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သံေယာဇဥ္ကုိ ပါရမီျဖစ္ေအာင္လုပ္နည္း

သံေယာဇဥ္ကုိ ပါရမီျဖစ္ေအာင္လုပ္နည္း
 

ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္ ရဲ႔ ဗုဒၶ (ေလာကသားတုိ႔ ၏ အႏႈိင္းမဲ့ေက်းဇူးရွႈင္ -ကုိယ္က်င့္ ဗုဒၶဝင္) စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရႈရင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၂၃ အေရာက္မွာ ဒီစကားလုံး ေလးက ဆန္းျပား တာနဲ႔ မူရင္း အတုိင္း ဆရာႀကီး ရဲ႔ မွတ္စုေလးကုိ မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။

ေလာက အတြက္ေဆး ႏွင့္ ေလာကအတြက္ေဘး

ပါရမီ သေဘာကုိနားလည္ လာေသာအခါ ဤ ေလာက ၌ ရုပ္ျဖစ္ျဖစ္ နာမ္ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ကုသုိလ္ ျဖစ္ျဖစ္၊ အကုသုိလ္ျဖစ္ျဖစ္ ၊ပရမတ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညတ္ျဖစ္ျဖစ္ မည္သည့္အရာျဖစ္ျဖစ္ အရာအားလုံးသည္ အသုံးက်ေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏။

အမွန္အားျဖင့္ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသုံးမက်ျခင္းဟူသည္မရွိ။ အသုံးမခ်တတ္ျခင္းသာရွိ၏။ အသုံးခ်တတ္လွ်င္ အားလုံး အသုံးက်သည္သာျဖစ္၏။

ပညတ္တရား မ်ားကုိ အသုံးခ်တတ္လွ်င္ စ်ာန္သမာပတ္ရႏုိင္သည္။

ပရမတ္ တရားမ်ားကုိ အသုံးခ်တတ္လွ်င္ မဂ္ဖုိလ္ ကုိမ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ပါသည္။

ေလာကမ်က္ျမင္အား ျဖင့္လည္း စတုမဓုပင္ျဖစ္ေစ အသုံးခ်တတ္ လွ်င္ *ေဆး* ျဖစ္ ၏။အသုံးမခ်တတ္လွ်င္ *ေဘး*ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အသုံးက်မႈ ႏွင့္မက်မႈ သည္ ဗဟိဒၶ အေပၚထက္ အဇၩတၱ

အေပၚ၌ ပုိ၍ တည္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေလရာ အသုံး ခ်မႈ သည္ မွန္ကန္ေသာ အသုံးခ်မႈျဖစ္ပါက ေလာ ကအတြက္ *ေဆး* ျဖစ္၏။ အသုံးခ်မႈသည္ မွားယြင္းေသာ အသုံး ခ်မႈ ျဖစ္ပါက ေလာကအတြက္* ေဘး*ျဖစ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ အသုံးခ်ႏုိင္မႈကုိ ပါရမီမွသာရႏုိင္ပါသည္။ ေလာကတြင္မိမိသည္လည္း ေလာက အဖြဲ႔ ဝင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ပါဝင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကအတြက္ *ေဘး* ျဖစ္လွ်င္ မိမိ အတြက္လည္း *ေဘး* ျဖစ္၏။ ေလာက အတြက္*ေဆး* ျဖစ္လွ်င္ မိမိ အတြက္လည္း *ေဆး* ျဖစ္ပါ၏။

အကုသုိလ္ တရားမ်ားကုိ အသိခံအာရုံ တရားမ်ားအေနျဖင့္ အကုသုိလ္မွန္းသိလွ်င္ ထုိ အသိသည္ ယထာ ဘူတ က်ေသာအသိ (သမၼာဒိ႒ိ) ျဖစ္သျဖင့္ *ေဆး* ျဖစ္၏။

အကုသုိလ္မွန္းမသိလွ်င္ ထုိအသိသည္ မွားယြင္းေသာအသိ (မိစၦာဒိ႒ိ) ျဖစ္သျဖင့္ *ေဘး* ျဖစ္၏။

အကယ္၍ အကုသုိလ္ တရားမ်ားကုိ အသိခံအာရုံတရားမ်ား အေနျဖင့္ မဟုတ္ပဲ သိစိတ္အာရမၼဏိက-တရားမ်ားအေနျဖင့္ေမြး ျမဴလွ်င္လည္း ေဘးျဖစ္၏။

အကယ္၍ ေမြးျမဴျခင္းမဟုတ္ပဲ ပုထုဇဥ္တုိ႔ သဘာဝအတုိင္း မိမိတုိ႔၏ သႏၱန္၌ ျဖစ္ေပၚလာပါက အကုသုိလ္ကို အကုသုိလ္မွန္းသိၿပီး ပယ္သတ္ႏုိင္ရန္အားထုတ္ပါက *ေဆး* ျဖစ္၏။

ပုထုဇဥ္ ဟူသည္ သဘာဝအတုိင္း ပုထုဇဥ္ စိတ္မ်ားသာျဖစ္ႏုိင္သူျဖစ္၏။ ပုထုဇဥ္ စိတ္မ်ားတြင္ အကုသုိလ္စိတ္မ်ား လည္းပါဝင္၏။

သုိ႔ရာတြင္ အကုသုိလ္ကုိ အကုသုိလ္ မွန္းသိၿပီး ပယ္သတ္ရန္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အကုသုိလ္ကုိ အကုသုိလ္မွန္းမသိပဲ ေမြးျမဴရန္အားထုတ္ျခင္း သည္ ေလာကအတြက္ *ေဆး* ႏွင့္ ေလာကအတြက္ *ေဘး* တုိ႔၏ ျခားနားမႈ ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔ ဘဝကုိပဓာ နျပဳ၍ ဆုိရလွ်င္ သံေယာဇဥ္ သည္ မ်ားစြာ အေရးႀကီး၏ ။ သံေယာဇဥ္ ဟူသည္ အကုသုိလ္ တရား မ်ဳိး ျဖစ္သျဖင့္ *ေဘး* အုပ္စု တြင္ပါပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သံေယာဇဥ္ ကုိ *ေဆး* အုပ္စု အျဖစ္ပါ ဝင္ေအာင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါက သံေယာဇဥ္ သည္ *ေဆး* ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သံေယာဇဥ္ ကုိ*ေဆး*ျဖစ္ ေအာင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာအသိဥာဏ္ကုိ ရဘုိ႔ မွာပါရမီအေပၚ အေျခခံမွ ျဖစ္၏။

သံေယာဇဥ္ကုိ ပါရမီျဖစ္ေအာင္လုပ္နည္း

လူဟူ၍ ျဖစ္လာသည္ ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ဘဝ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သံေယာဇဥ္ ႀကဳိးမ်ားႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လႈပ္လွ်င္ မိမိလည္းလႈပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ လႈပ္လွွ်င္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ကလႈပ္ျခင္း ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိက ေကာင္းေသာလႈပ္ျခင္း ျဖင့္ လႈပ္လွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္က ေကာင္းေသာလႈပ္ျခင္းျဖင့္ လႈပ္ မည္ျဖစ္ ၏။ မိမိ ကမေကာင္းေသာလႈပ္ျခင္း ျဖင့္ လႈပ္လွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္က မေကာင္းေသာ လႈပ္ျခင္းျဖင့္ လႈပ္မည္ ျဖစ္၏။

မေကာင္းေသာလႈပ္ျခင္း ဟူသည္ မွာ *ငါ* ကုိ ပဓာ နျပဳ၍ မိမိအတြက္ တဏွာ မာန ဒိ႒ိ ျဖင့္ လႈပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာလႈပ္ျခင္း ဟူသည္မွာ ေလာကကုိ ပဓာနျပဳ၍ ေလာကအတြက္ ကရုဏာျဖင့္ လႈပ္ျခင္း ျဖစ္၏။

*ဒယာ ယန ဘေဝဌာ နံ ၊ပညာယ န သေမ ႒ိတိ* ေလာကအတြက္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ *ကရုဏာ* ေလာက္အ စြမ္း ထက္ေသာ အား မည္သည္မရွိ ဟူ၍ ဆုိၾက၏။

ထုိအခါ သံေယာဇဥ္ ႀကဳိးမ်ား သည္ ျဗဟၼစုိရ္ႀကဳိးမ်ားျဖစ္သြားၾက၏။ ျဗဟၼစုိရ္ ႀကဳိး မ်ားျဖစ္သြားလွ်င္ သံေယာ ဇဥ္ ဟူ၍ မေခၚႏုိင္ေတာ့။ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းဟုသာေခၚ ႏုိင္ေတာ့သည္။

ဤျဗဟၼစုိရ္ ႀကဳိးမ်ား ေၾကာင့္ သုေမဓာ အရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္က မိမိ အတြက္ နိဗၺာန္ ရနုိင္ပါလွ်က္ မယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။

ေလာကသုံး ပါး၏ ေက်းဇူး ကုိ ဆပ္လုိသျဖင့္ မယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့ သည္ သူ၏ ဘဝ ႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ၃၁ဘုံ လုံးကုိေကာင္းေသာလႈပ္ျခင္း ျဖင့္ လႈပ္ လုိ၏ ။ေကာင္းေသာ လႈပ္ျခင္း ကုိ နတ္ႏွင့္ တကြေသာ ေလာကအေပၚေက်းဇူးဆပ္ျခင္း ဟူ၍ လည္း ဆုိႏုိင္၏။

Views: 191

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service