ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ကထိန္သကၤန္း အလွဴဒါန ႏွင့္ ကထိန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာကထိန္သကၤန္း အလွဴဒါန
သမိုင္းေနာက္ခံ

ကထိနသည္ ပါဠိေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ ကထိနဟူေသာ ပါဠိစကားလံုးမွ န-အေပၚအသတ္တင္၍ (န္) ကထိန္ဟု ေခၚေ၀ၚၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကထိန္ဟူေသာ စကားလံုးသည္
ပါဠိမွဆင္းသက္လာကာ ျမန္မာမႈ ျပဳထားေသာ ပါဠိသက္စကားလံုး ျဖစ္ပါသည္။
ခိုင္ျမဲ၍အဓြန္႔ရွည္ေသာ ကုသိုလ္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
ဗုဒၶျမတ္ဘုရားႏွင့္သူူေတာ္စင္တို႔ခ်ီးက်ဴးအပ္ေသာေၾကာင့္
အလြန္မြန္ျမတ္သည့္အလွဴလည္း မည္ပါသည္။


ကထိန္ကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္က ေကာသလမင္းၾကီးႏွင့္အေဖတူအေမကြဲ ညီအစ္ကိိုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘဒၵဝဂီၢမင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ဝင္ရဟန္းအပါး(၃၀)တို႔ အေပၚ ကရုဏာေတာ္ထား၍ ပထမဆံုးခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဓုတင္ေဆာင္ ေသာအရိယသူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ရဟႏာၱမ်ားမဟုတ္ၾကေသးပါ။
ထိုရဟန္းမ်ားသည္ အနာထပိဏ္ သူူူေ႒းၾကီး၏ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို
ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ၾကရန္အတြက္ ၎တို႔သီတင္းသံုးရာဇာတိေနရပ္ျဖစ္ေသာပါဝါျမိဳ႕ေတာ္မွ သာဝတၳိျမိဳ႕ သို႔ခရီးထြက္လာခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သာဝတၳိျမိဳ႕ေတာ္သို႔မိုးရာသီအစ ျဖစ္ေသာဝါဆိုလတြင္ မေရာက္ရွိႏိုင္ၾကေပ။
ထိုအခ်ိန္ကမိုးရာသီကာလတြင္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ခရီးသြားရန္ မလြယ္ကူၾကပါ။ထို႔ေၾကာင့္ရဟန္းမ်ားသည္ဝါဆိုဝါကပ္ရက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ဝါတြင္းသံုးလတြင္ သာေကတ၌သီတင္းသံုးေနထိုင္ခဲ့ ၾကရျပီးမွ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ျခိဳးျခံက်င့္ၾကံေတာ္မူေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သကၤန္းမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိပါ။တိစီဝရိတ္မည္ေသာ သင္းပိုင္၊
ကိုယ္ဝတ္ဧကသီႏွင့္ဒုကုဋ္ႏွစ္ထပ္ သကၤန္း စုစုေပါင္းသံုးထည္ကိုသာသံုးခြင့္ရွိပါသည္။ မိုးျပင္းမ်ား၊ စပါးခင္းမ်ား ၊
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ကိုျဖတ္သန္းခရီးႏွင္ခဲ့ၾကရသည့္ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးေမွ်ာ္ရန္သာဝတၳိသို႔ ေရာက္ရွိၾကသည့္အခါတြင္ ထိုရဟန္းတို႔၏သကၤန္းမ်ားသည္ ရႊံ႕ႏြံမ်ားေပက်ံကာရႊဲနစ္လ်က္ရွိသည္။
ျမတ္စြာဘုရားသိေတာ္မူသည့္အခါ ေရွွးဘုရားတို႔လည္းခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ‘‘အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ
ဝႆံဝု႒ာနံ ဘိကၡဳနံ ကထိနံ အတၳရိတံု’’စသည္ျဖင့္ အက်ိဳးငါးပါးတို႔ကို ခိုင္ျမဲစြာရႏိုင္ေသာ ကထိန္ခင္းျခင္းအမွႈကို ပါေဝယ်ကတိုင္းသား ရဟန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ကထိန္သည္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။


ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ရဟန္းမ်ား၏ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္မွႈကိုကရုဏာထားေတာ္မူလ်က္ အလွဴရွင္ ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမ မ်ားကို ၾကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းက်ိဳးကို အျပည့္အဝရရွိေစႏိုင္သည့္ ကထိန္သကၤန္းမ်ားကို ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား
မိုးရာသီကုန္ဆံုးသည့္လျပည့္ေန႔မွ ေနာက္လျပည့္ေန႔အတြင္း ကထိန္သကၤန္းမ်ားလွဴဒါန္းဆက္ကပ္ရန္
ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ႏိုဝင္ဘာ လမ်ားအတြင္းျဖစ္သည္။


ကထိနသဒၵါ(ကထိန္)၏အဓိပၸါယ္ကထိန္ေက်းဇူးဟူသည္မွာကထိနသည္ မလွႈပ္မရွားခိုင္ျမဲျခင္း၏အနက္ကိုေဟာ၏။ အက်ိဳးတရားငါးပါးတို႔ကို ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ ျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ‘‘ကထိန’’ကထိန္ဟုဆိုၾက၏။

(၁) (တစ္နည္း)ဝိနည္းႏွံ႔စပ္ မေထရ္ျမတ္တို႔ ခင္းအပ္ျခင္းရာ ကထိန္သာမွန္စြာမွတ္လိုက္ပါ။ ကုသေလဟိ အတၳရီယေတဟိ ကထိနံ [ထရ-သႏ ၳရေဏ]

(၂) ေကာင္းေသာျခင္းရာ မဂၤလာေပါင္း၊ ဝင္းထိန္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းကထိန္သာ [ဒိဝု-ဒိတၱိမွိ]

(၃) အာပတ္ညစ္ေၾကး၊ အျပစ္ေဘးမွ ကင္းေဝးေစဟု စင္ၾကယ္မွႈ၊ ေခၚျပဳကထိန္သာ

[ကတိ-ေဆဒေန ကစ ၦတီတိ ကထိနံ]

(၄) ျမဲျမံခိုင္ခန္႔ တည္တန္႔အက်ိဳး ရည္ေမွ်ာ္ကိုုး ပြါးတိုးကထိန္သာ [ရုဠီ အနိပၹႏၷပုဒ္၊ ကထိနံ ထိရႏိ ၱ အေတၳာ။ ကခၤါဠီကာသစ္]

(၅) ျငိျငင္မွႈကင္း သက္ရွည္ျခင္းျဖစ္၊ ပင္ရင္းသစ္ပင္လို ပမာဆို ေခၚဆိုကထိန္သာ [တ႒ အတိစ ၦဇီဝေန-တ႒တီတိ ကထိေနာ၊ ကထိေနာဝိ ယ ကထိနံ]

ဝႆံ ဝုတၳာနံ အတၳရိတံု အႏုညာယေတတိ ကထိနံ

ဝိျဂိဳဟ္အရ = ပုရိမဝါကြ်တ္ေသာရဟန္းတို႔အား ခင္းျခင္းငွါခြင့္ျပဳအပ္ေသာေၾကာင့္ ကထိန္ဟုဆိုပါသည္။


ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းႏိုင္သူ

လူျဖစ္ေစ၊ နတ္ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္း၊ ရဟန္းမ၊ သာမေဏ၊ သာမေဏမ၊ သိကၡမာန္မျဖစ္ေစ၊ မည္သူမဆို ကထိန္ကာလ၌သကၤန္းကိုလွဴဒါန္းနိုင္၊ ကထိန္ဒါယကာျပဳလုပ္နိုင္ၾက၏။


ကထိန္ခင္းေသာကာလ

ဘုရားရွင္သည္ ကထိန္ခင္းျခင္းအမွႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကထိန္ခင္းျခင္းကို ရာသီမေရြး အခ်ိန္အခါ မေရြး ခင္းခ်င္တိုင္းေတာ့ မခင္းရပါ။

ကထိနႆ အတၳာရမာေသာ ဇာနိတေဗၺာတိ။

ဝႆာနႆ ပစိ ၦေမာ မာေသာ ဇာနိတေဗၺာ။ [ပရိဝါ ပါဠိ၊ ကထိန ေဘဒ]

အထက္ပါ ပရိဝါ ပါဠိေတာ္ကထိနေဘဒ၌ လာသည့္အတိုင္း ကထိန္ခင္းထိုက္ေသာကာလဟူသည္ မိုးလ၏ေနာက္ဆံုးတစ္လဟုဆို၏။ မိုးဥတု၏ေနာက္ဆံုးတစ္လကား
သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔အထိ
တစ္လသည္သာကထိန္ခင္းအပ္ေသာ ကာလျဖစ္၏။ ထိုကာလတစ္လအတြင္း ကထိန္သကၤန္း
ျဖစ္ေပၚရာ၊ ကထိန္ခင္းရန္ သကၤန္းရေသာေန႔၌ပင္ ကထိန္ခင္းရသည္။
ကထိန္ခင္းျခင္းကို တစ္ႏွစ္မွာ တစ္လသာ တစ္လတြင္း၌ပင္၊ တစ္ရက္တည္းလည္း
ေက်ာင္းတိုက္တစ္တိုက္တြင္ တစ္ၾကိမ္သာ ခင္းအပ္၏။ တစ္ႏွစ္တြင္
ေက်ာင္းတိုက္တစ္တိုက္အတြင္း ႏွစ္ၾကိမ္မခင္းအပ္ပါ။


လကၤာ**မိုးေနာက္ဆံုးလ ၊ ကထိန္က်၊ ခင္းရထိုအခါ။ (သံခိပ္)

**သံဃိကစစ္ ၊ သကၤန္းျဖစ္မွ ခင္းလို႔ရ ငါးဝအက်ိဳးရမည္သာ။

သကၤန္းသံဃိ ၊ မျဖစ္ဘိ၊ ခင္းသည့္မေျမာက္ပါ။

ကထိန္မအပ္ ၊ က်ိဳးမျမတ္ သိၾကမ်ားသူငါ။

**ပုရိမဝါ ေကာင္းစြာကြ်တ္ထ ၊ ပဌမ ပဝါရဏာျပဳျပီးခါ၊

သံဃာထံမွ သကၤန္းရ ခင္းရကထိန္သာ၊

ပုဗၺကရဏံ ပစၥဳ ဒၶံစ ၊ အင္ရွစ္ဝႏွင့္ျပည့္ထသူသာ၊

ကထိနာ ခင္းရာ ထိုက္ေလမွတ္။ (သံခိပ္)


ကထိန္ အက်ိဳးေက်းဇူးကထိန္ခင္းမွႈေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္တို႔အား ရအပ္ေသာ အာနိသင္အက်ိဳးတရားတို႔ သည္ (၅)ပါးျဖစ္ကုန္၏ ။ ခင္းျပီးကထိန္မႏွႈတ္မျခင္း ကာလတိုင္ေအာင္ လည္းေကာင္း၊
တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔မွတေပါင္းလျပည့္အထိ (၅) လတိုင္တိုင္
ထိုကထိန္ အာနိသင္အက်ိဳးတရား ငါးပါးတို႔ကို ကထိန္ခင္းသည့္ ရဟန္း၊
ကထိန္အႏုေမာဒနာျပဳသည့္ ရဟန္းမ်ားရွိၾကေလကုန္၏။


ရဟန္းေတာ္မ်ား ရအပ္ေသာ ကထိန္အက်ိဳး(၅)ပါး(၁) အနာမႏ ၱစာရ-ထင္ရွားရွိေသာရဟန္းကို မပန္ၾကားဘဲ ရပ္ရြာအတြင္းသို႔ သြားႏိုင္ျခင္း

အက်ိဳး။

(၂)အသမာဒါနစာရ-အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းၾကီးႏွင့္ ညဥ့္ကင္းေနႏိုင္ျခင္း

အက်ိဳး။

(၃) ဂဏေဘာဇန- [မအပ္မရာပင့္ဖိတ္သည့္] ဂဏေဘာဇဥ္ကို ဘုန္းေပးေသာ္လည္း

အာပတ္မသင့္ျခင္း အကိ်ဳး။

(၄) ယာဝဒတၳစီဝရ- အဓိ႒ာန္ဝိကပၸနာမျပဳဘဲ သက္န္းကို အလိုရွိသေလာက္

ထားနိုင္ျခင္း။

(၅) ေယာစတတၳစီဝရုပၸါဒ- ကထိန္ခင္းရာေက်ာင္း၌ ျဖစ္ေပၚေသာ သံဃိက သကၤန္းကို

ရပိုင္ခြင့္ရ်ိေသာအက်ိဳး။

အတၳတကထိနာနံ ေဝါ ဘိကၡေဝ ပဥၥာနိသံသာ ကပၸိႆႏိ ၱ အနာမႏ ၱစာေရာ၊ အသမာဒါနစာေရာ ၊ ဂဏေဘာဇနံ ၊ ယာဝဒတၳ ၊ စီဝရံ ၊ ေယာစ တတၳ စီဝရုပၸါ ေဒါ ၊ ေသာ ေနသံ
ဘဝိႆတီတိ။ [မသာဝါ ပါဠိေတာ္]


ကထိန္အလွဴရွင္တို႔ ရအပ္ေသာ အက်ိဳးမ်ားလကၤာ**ကထိန္ဒါန လွဴၾကသူမွာ က်ိဳးငါးျဖာကား သြားေလရာဝယ္ အႏ ၱရာယ္ကင္း ၊ ပစၥည္းရင္းမွာ မီးျပင္းမဖ်က္၊ ဆိပ္မတက္ဘဲ ၊ ေမ့လ်က္ဥစၥာ ၊ မဆံုးပါရ ၊
ျပိဳင္ရွာၾကေသာ္၊ ကိုယ္ကဦးစြာ အရသာသည္ ငါးျဖာ ကထိန္လွဴက်ိဳးတည္း။
[ေအာင္ေတာ္မူမွတ္စု]


(၁) ပထမအက်ိဳး

(က) ကထိန္ဒါနျပဳၾကသူမွာ ၊ လိုရာခရီးသြားသည့္အခါ

ပိတ္ပင္စီးတား ၊ ေဘးမ်ားကင္းကြာ၊

အႏ ၱရာယ္ကင္း ၊ သြားရင္းလြန္ခ်မ္းသာ၊

ပထမ ရအပ္အက်ိဳးပါ။


(၂)ဒုတိယ အက်ိဳး

(ခ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ ရပ္ေဝးနယ္ျခား၊

သိမ္းထားဥစၥာ ေဘးမခ ေအးျမလြန္ခ်မ္းသာ၊

ဒုတိယ - ရအပ္အက်ိဳးပါ၊။


(၃) တတိယအက်ိဳး

(ဂ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ

ေကာင္းမြန္ဟာရ ၊ စားရေပတာ

အစာစား ဆိပ္ကား ၊ မသင့္တာ။

တတိယ ရအပ္အက်ိဳးပါ။


(၄) စတုတၳ အက်ိဳး

(ဃ) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ

ေရာက္ရာဘဝ ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ၊

စည္းစိမ္မ်ား ေပါမ်ားလြန္သာယာ

စတုတၳ ရအပ္အက်ိဳးပါ။


(၅) ပဥၥမ အက်ိဳး

(င) ကထိန္ဒါန ျပဳၾကသူမွာ

ျဖစ္ေပၚလာျငား ၊ စီးပြားဥစၥာ၊

လက္ဝယ္ပိုင္ထ ၊ ခိုင္လွသည္သာ။

ဆံုးဘဝ ေရာက္ရ နိဗၺဳတာ။ ပဥၥမ ရအပ္ အက်ိဳးပါ။


ကထိနအလွဴဒါန၏ထူးျခားခ်က္


ဗုဒၶဘာသာတြင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာအလွဴဒါနမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လွဴဒါန္းသူကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းေသာ ကထိန
ဒါနသည္ လွဴဒါန္းေသာအလွဴရွင္ကိုသာမက အလွဴဒါနလက္ခံေသာ ရဟန္းကိုပါ
ဆံုးစမရွိေသာကုသိုလ္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းေၾကာင့္ ထူးျခားေသာ
အလွဴဒါနျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ဝိနည္းသိကၡာမွ ကင္းလြတ္ေစျပီး သက္ေတာင့္သက္သာ
ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အလွဴမွာ ကထိနဒါန အလွဴသာရွိပါသည္ ၊ ထို႔ေၾကာင့္ကထိနဒါနသည္
အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ခ်ီးက်ဴးမွႈရရွိေသာ
အလွဴဒါနျဖစ္ပါသည္။

*The Discourse on Kathina*

(Myaung Mya Sayadaw)

The important one for Buddhist

Today is an auspicious day because we have one of our Burmese festivals as a Kathina festival (Kathina ceremony). This ceremony is very
important for Buddhist people. Because this is one kind of ceremony
which should be celebrated on the base of Buddha's teaching. The other
ceremonies in Burma are not all Buddhist ceremonies but communal one.
This Kathina ceremony is specific one for the Monks' well-being and
welfare. At the same time it is held for the welfare and well-being of
Lay person also. Because this Kathina kamma is especially allowed and
laid down by the Buddha in order to observe the Vinaya rules and at the
same time in order to lift up some monastic disciplinary rules. It is
very important to know for the Buddhists.

The difficulty of 30 Bikkhus

In the Buddha's life time, as you know, some thirty monks called Bhadda Vaggiya were staying at a small town called Pava. Before observing of
the Vassa they were expecting to see the Buddha and to listen to the
Buddha's teaching (Dhamma). But unfortunately the observance day is
quite close, too close to proceed to the Savatthi where the Buddha was
staying. Because of that they had to stay at the small town of Pava
throughout the three months of rains retreat, although they were keenly
desirous of seeing the Buddha and listening to the Dhamma talk to
express their attainment. But unfortunately they could not go directly
to the Buddha's residential place, Jetavana Vihara at the town of
Savatthi.

These two towns of Savatthi and Pava are not so far from each other, according to Buddha's scripture only 45 yojana away. Then as soon as the Vassa over they proceeded, they set
out for the Savatthi to see the Buddha. At that time the rainy season
was not over at all. Very heavy rains were coming very often because of
that the road and path were very dirty, and full of mud. At that time,
all Bhikkhus had to carry away three robes along their journey, that
is, wherever they travelled they had to carry these three robes without
leaving any of them anywhere. Because of that they had to carry these
robes altogether. Out of them, a double over robe called Sanghati is
very heavy. On the way, due to the rain, due to the muddy situation
they had to carry this burden of robes with difficulty. Therefore they
were not happy on the way to Savatthi.

Buddha's question

Then when they arrived at Savatthi the Buddha usually asked all new comer Bikkhus, namely all visiting Bikkhus "what was attainment you got
during the three months of rains retreat. What about your journey? Is
it happy one or unhappy one?" These are usual questions. Then those
monks, Bhadda vaggiya Bikkhus answered as follows.

Allowing Kathina

"Venerable Sir, we got some attainment of the higher state of Dhamma. But in our journey to Savatthi, to the presence of the Buddha we met
great difficulty due to the rains and muddy situation. Another matter
is that we have had to carry these robes wherever we have to go.

So we were carefully carrying these robes in order not to be wet. Because of that we got somewhat difficulty". Then Buddha laid down O!
Bikkhus in order to release from such an unhappy state, and from such a
difficulty I allow you from today on Kathina robes. In order to hold
Kathina ceremony you have to read Kammavaca and before the reading the
Kammavaca you must choose one of the Samgha members. Then you should
give the Kathinacivara to this entitled monk only. Then this entitled
monk must read Kammavaca.

Only then Kathina ceremony has been properly held. In this way Buddha allowed Kathinacivara and laid down some rules regarding Kathina civara.
Therefore performance of Kathina kamma from that day on until our age
the Kathina ceremony nearly every year had been held.

By performance of the Kathina kamma some kinds of benefit, or result accrued to the Samgha, while the givers, or the donors of
kathinacivara, also have the similar benefits as a result. Because of
that everywhere, in every Buddhist country Kathina ceremony is being
held every year.

Five benefits for the monk

The five consequences are as follows;

(1) Due to this Kathina Kamma, monk can leave any robe without unnecessarily carrying away when they travel.

(2) Bikkhus are not usually allowed to go outside without asking for permission to go out from a present monk.

If he commits this rule he gets an offence. Now due to the Kathina he frees from such offences.

(3) According to vinaya rules monks are not allowed to accept food for meals which are offered by unsuitable terms (Akapiya vohara). If they
do so they are liable to get an offence (APATTI). Now due to this
Kathina kamma they are free from such Apatti within five months until
the full moon day of the Phagguna month (Tabaung la pye).

(4) Before the laying down of Kathina Kamma monks are not allowed to keep extra robes for more than ten days without making Vinaya
procedures such as Adhithana and Vikappana. If they violate this rule
they are guilty with some offence. Now due to this Kathina Kamma they
get Freedom from that rule within five months.

(5) The Kathina robe should be offered with reference to the Samgha. It must be Samghika, the Samgha's possession. This type of requisite
should be as usual shared with every present Samgha member. But in this
respect of Kathina kamma, this robe is not necessary to be shared with
all present monks except those who observed Vassa in this monastery
without any break. These are the benefits gained by the Samgha. The
similar results will accrue to the donors also.

Five benefits for the donors

(1) They will be free from unhappy states throughout their lives. When they make a journey of whether short or long distance they won't be
hampered by unnecessary preparation for their journey, but will
furnished with all requirement and provisions.

(2) They will have freedom from hindrances of any kind and they will get every inclination fulfilled.

(3) They won't be affected by poison or obsession of any ill-treat spells etc.

(4) Their possessions will never be spoiled or lost; they will be able to leave their belongings behind without any worry, that is, they will be
safe.

(5) The donors of the Kathina robe will always be fortunate their good wills ever be fufilled and they will be successful among many rivals. But many I remind you all of a great point. Whenever
you cultivate wholesome deeds you should not allow yourself to be a
prey of attachment.

You should do meritorious deed only for the sake of merit but not for the sake of worldly results. Or otherwise your good action will be tainted by mental defect.

Offering of Kathina robe

Venerable Sir. We are offering Kathina robe to the Samgha in order to hold Kathina ceremony by choosing entitled monk among the Samgha,
according to Vinaya rules.

May we attain happiness, peace and the cessation of all kinds of suffering because of this good deeds.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Well done! Well done! Well done!*

Kathina 布施袈裟的話語


*

(Myaung Mya Sayadaw) (Myaung妙禪師)


佛教最重要的一

Today is an auspicious day because we have one of our Burmese festivals as a Kathina festival (Kathina ceremony).今天是一個吉祥的日子,因為我們有一個緬甸的節日,我們作為一個Kathina節(Kathina儀式)。 This ceremony is very important for Buddhist people.這個儀式是非常重要的佛教人士。 Because this is one kind of ceremony which should be celebrated on the base of Buddha's teaching.因為這是一種儀式,應該是慶祝的基佛的教誨。 The other ceremonies in Burma are not all Buddhist ceremonies but communal one.其他儀式在緬甸是佛教儀式,但不是所有的社區之一。 This Kathina ceremony is specific one for the Monks' well-being and welfare.這Kathina儀式是特定一個僧人的福祉和福利。 At the same time it is held for the welfare and well-being of Lay person also.在同時舉行的福利和福祉的居士人也。 Because this Kathina kamma is especially allowed and laid down by the Buddha in order to observe the Vinaya rules and at the same time in order to lift
up some monastic disciplinary rules.
因為這Kathina業力是特別允許,並規定了由佛陀為了遵守戒律規則,並在同一時間,以解除一些寺院紀律。
It is very important to know for the Buddhists.這是非常重要的是知道的佛教徒。

The difficulty of 30 Bikkhus 30 Bikkhus困難

In the Buddha's life time, as you know, some thirty monks called Bhadda Vaggiya were staying at a small town called Pava.在佛陀的一生,正如你所知,一些僧人稱為Bhadda Vaggiya三十人住在一個小鎮叫帕瓦。 Before observing of the Vassa they were expecting to see the Buddha and to listen to the Buddha's teaching (Dhamma).觀察前的Vassa他們期望看到的佛,並聽取了佛的教誨(正法)。 But unfortunately the observance day is quite close, too close to proceed to the Savatthi where the Buddha was staying.但不幸的是,紀念日比較接近,太接近前進到舍衛城,佛陀住的地方。 Because of that they had to stay at the small town of Pava throughout the three months of rains retreat, although they were keenly desirous of seeing
the Buddha and listening to the Dhamma talk to express their attainment.
正因為如此,他們不得不留在小城鎮帕瓦整個三個月的雨季退縮,儘管他們敏銳地切望看到佛陀的正法,聽說話來表達他們的程度。
But unfortunately they could not go directly to the Buddha's residential place, Jetavana Vihara at the town of Savatthi.但不幸的是他們不能直接向佛祖的居住地,Jetavana道場在鎮舍衛城。

These two towns of Savatthi and Pava are not so far from each other, according to Buddha's scripture only 45 yojana away.這兩個鎮的舍衛城和帕瓦也不是遙遠的,取長補短,根據佛陀的經文只有45 Yojana計劃了。 Then as soon as the Vassa over they proceeded, they set out for the Savatthi to see the Buddha.然後,只要對他們進行Vassa,他們列出的舍衛城看到佛陀。 At that time the rainy season was not over at all.當時,雨季尚未結束的。 Very heavy rains were coming very often because of that the road and path were very dirty, and full of mud.大雨來了非常非常往往是因為這條道路和路徑是非常骯髒的,充滿了泥漿。 At that time, all Bhikkhus had to carry away three robes along their journey, that is, wherever they travelled they had to carry these three
robes without leaving any of them anywhere.
當時,所有的比丘已帶走三長袍沿著他們的旅程,就是在任何地方旅行,他們攜帶上述三個長袍,不留任何任何地方。
Because of that they had to carry these robes altogether.因為他們已經完全履行這些衣裳。 Out of them, a double over robe called Sanghati is very heavy.出其中一名叫做Sanghati翻番長袍是非常沉重。 On the way, due to the rain, due to the muddy situation they had to carry this burden of robes with difficulty.在路上,由於下雨,泥濘的情況,由於他們必須攜帶這種長袍難以負擔。 Therefore they were not happy on the way to Savatthi.因此,它們不愉快的方式來舍衛城。

Buddha's question 佛的問題

Then when they arrived at Savatthi the Buddha usually asked all new comer Bikkhus, namely all visiting Bikkhus "what was attainment you got
during the three months of rains retreat. What about your journey? Is
it happy one or unhappy one?"
然後當他們來到舍衛城佛通常要求所有新來的Bikkhus,即所有來訪Bikkhus“你得到了什麼程度,在三個月的雨季退縮。那你的旅程,究竟是一個快樂或不快樂呢?”
These are usual questions.這些都是平常的問題。 Then those monks, Bhadda vaggiya Bikkhus answered as follows.然後將這些僧侶,Bhadda vaggiya Bikkhus回答如下。

Allowing Kathina 允許Kathina

"Venerable Sir, we got some attainment of the higher state of Dhamma. But in our journey to Savatthi, to the presence of the Buddha we met great
difficulty due to the rains and muddy situation. Another matter is that
we have had to carry these robes wherever we have to go.
“尊敬的主席先生,我們得到了一些程度較高國家的正法。但是,在我們的旅程舍衛城,向在場的佛陀,我們遇到很大困難,由於雨水和泥濘的情況。另一個問題是,我們不得不攜帶上述長袍無論我們得走了。

So we were carefully carrying these robes in order not to be wet.因此,我們進行了仔細攜帶這些長袍,以免被淋濕了。 Because of that we got somewhat difficulty". Then Buddha laid down O! Bikkhus in order to release from such an unhappy state, and from such a
difficulty I allow you from today on Kathina robes. In order to hold
Kathina ceremony you have to read Kammavaca and before the reading the
Kammavaca you must choose one of the Samgha members. Then you should
give the Kathinacivara to this entitled monk only. Then this entitled
monk must read Kammavaca.
正因為如此,我們得到了一定難度“。然後放下哦Bikkhus佛為了解除這種不愉快的
狀態,從這樣的困難我讓你從今天起Kathina長袍。為了保留Kathina儀式一定要仔細閱讀Kammavaca閱讀之前,你必須選擇的
Kammavaca之一Samgha成員。然後,你應該給Kathinacivara本題為和尚而已。然後這個題為和尚必須閱讀Kammavaca。

Only then Kathina ceremony has been properly held.只有這樣,Kathina典禮已妥善舉行。 In this way Buddha allowed Kathinacivara and laid down some rules regarding Kathina civara.這樣佛陀允許Kathinacivara,並規定了一些規則方面Kathina civara。 Therefore performance of Kathina kamma from that day on until our age the Kathina ceremony nearly every year had been held.因此性能Kathina業力從那天起,直到我們這個時代的Kathina儀式幾乎每年都有舉行了。

By performance of the Kathina kamma some kinds of benefit, or result accrued to the Samgha, while the givers, or the donors of
kathinacivara, also have the similar benefits as a result.
通過性能的Kathina業力的一些種利益,或造成累積到Samgha,而度外,或捐助者kathinacivara,也有類似的福利作為一個結果。
Because of that everywhere, in every Buddhist country Kathina ceremony is being held every year.正因為如此無處不在,在每一個佛教國家Kathina儀式每年舉行。

Five benefits for the monk 五福利和尚

The five consequences are as follows;這五個後果如下;

(1) Due to this Kathina Kamma, monk can leave any robe without unnecessarily carrying away when they travel. (1)由於本Kathina業力,長袍的和尚會沒有留下任何不必要的旅行時,他們帶走。

(2) Bikkhus are not usually allowed to go outside without asking for permission to go out from a present monk. (2)通常不被獲准Bikkhus外出沒有要求允許外出從目前的和尚。

If he commits this rule he gets an offence.如果他犯這樣的規則,他得到一個罪行。 Now due to the Kathina he frees from such offences.現在由於Kathina他釋放從這些犯罪。

(3) According to vinaya rules monks are not allowed to accept food for meals which are offered by unsuitable terms (Akapiya vohara). (3)根據規則僧侶戒律不能接受的食物提供的膳食是不適合的條款(Akapiya vohara)。 If they do so they are liable to get an offence (APATTI).如果他們這樣做,他們有責任讓犯罪(APATTI)。 Now
due to this Kathina kamma they are free from such Apatti within five
months until the full moon day of the Phagguna month (Tabaung la pye).
現在由於這個Kathina業力,他們是從這些Apatti免費五個月內,直到滿月那天,Phagguna月(Tabaung拉卑謬)。

(4) Before the laying down of Kathina Kamma monks are not allowed to keep extra robes for more than ten days without making Vinaya procedures
such as Adhithana and Vikappana.
(4)在鋪設上下Kathina業力僧侶不允許保留額外的長袍超過十天不作律程序,如Adhithana和Vikappana。
If they violate this rule they are guilty with some offence.如果他們違反了這個規則,他們是有罪的一些罪行。 Now due to this Kathina Kamma they get Freedom from that rule within five months.現在由於這個Kathina業力得到自由,他們從這一規則在五個月內。

(5) The Kathina robe should be offered with reference to the Samgha. (5)Kathina長袍應提供參照Samgha。 It must be Samghika, the Samgha's possession.它必須是Samghika的Samgha身上。 This type of requisite should be as usual shared with every present Samgha member.這種類型的必要,應像往常一樣分享每本Samgha成員。 But in this respect of Kathina kamma, this robe is not necessary to be shared with all present monks except those who observed Vassa in this
monastery without any break.
但在這方面的Kathina業力,這是沒有必要長袍共享與所有在場的僧侶除外觀察Vassa誰在這個寺院沒有任何突破。
These are the benefits gained by the Samgha.這是所得到的好處Samgha。 The similar results will accrue to the donors also.將產生類似的結果向捐助者也。

Five benefits for the donors 五對捐助者的好處

(1) They will be free from unhappy states throughout their lives. (1)他們將在整個國家擺脫不幸的生活。 When they make a journey of whether short or long distance they won't be hampered by unnecessary preparation for their journey, but will
furnished with all requirement and provisions.
當他們的旅程是否短或長的距離,他們將不會阻礙不必要準備為他們的旅程,但將配備所有的要求和規定。

(2) They will have freedom from hindrances of any kind and they will get every inclination fulfilled. (2)他們將不受任何阻礙,他們將得到每一個傾向履行。

(3) They won't be affected by poison or obsession of any ill-treat spells etc. (3)他們將不會受到任何毒物或痴迷虧待法術等

(4) Their possessions will never be spoiled or lost; they will be able to leave their belongings behind without any worry, that is, they will be
safe.
(4)他們的財產將永遠不會被損壞或丟失,他們將能夠給他們的財物背後沒有任何擔心,那就是,他們會很安全。

(5) The donors of the Kathina robe will always be fortunate their good wills ever be fufilled and they will be successful among many rivals. (5)捐助者的Kathina長袍將永遠是幸運的良好意願,他們永遠不會fufilled會成功的許多競爭對手。 But
many I remind you all of a great point. Whenever you cultivate
wholesome deeds you should not allow yourself to be a prey of
attachment.
但許多我想提醒大家一個偉大的一點。每當你培養健康的行為不應該允許自己被擄掠的附件。

You should do meritorious deed only for the sake of merit but not for the sake of worldly results.你應該做功德只為成全優點,但為了不為世俗的結果。 Or otherwise your good action will be tainted by mental defect.你們的好行為或以其他方式將被污染的精神上的缺陷。

Offering of Kathina robe 招股Kathina長袍

Venerable Sir.尊敬的主席先生。 We are offering Kathina robe to the Samgha in order to hold Kathina ceremony by choosing entitled monk among the Samgha, according to
Vinaya rules.
我們提供Kathina長袍的Samgha以儀式舉行Kathina有權選擇其中Samgha和尚,根據律規則。

May we attain happiness, peace and the cessation of all kinds of suffering because of this good deeds.願我們獲得幸福,和平和停止一切種痛苦,因為這身行好事。

Sadhu! 苦行僧! Sadhu! 苦行僧! Sadhu! 苦行僧!

Well done! 幹得好! Well done! 幹得好! Well done! 幹得好!

Views: 269

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Oldloves is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sunday
Speech max posted a blog post
Jul 5
Speech max is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jul 5
commentfedpp814 replied to commentcswlu889's discussion dogecoin daily charts
Jun 27

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service