ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ


'ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ' ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး အက်ဳံး ဝင္သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္လာဖို႔ အဓိက ပဓာန အခ်က္အခ်ာ
က်ေသာအရာမွာ ဗုဒၶဘုရား ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဗုဒၶဘုရား ဆိုသည္ႏွင့္ ဗုဒၶဘုရား
ေဟာၾကား ေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္လည္း ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ ဗုဒၶ
ဘုရား႐ွင္၏တပည့္ သာဝက ရဟန္း သံဃာမ်ားလည္း စပ္ဆိုင္ပါဝင္ ေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ တရားဓမၼ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္သည္ အသက္႐ွိေသာ လူသားတို႔ျဖစ္သည္။ လူႏွင့္
ပတ္သက္လာလွ်င္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ မုခ်႐ွိရျပန္သည္။ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
(ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ပတ္ဝန္း က်င္တြင္)ဘာေတြ႐ွိေနသနည္း။ ေတာ ေတာင္ ေရ
ေျမဟူေသာ ဩကာသေလာက ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးလည္း ႐ွိေနသည္။ သက္႐ွိ သတၱဝါတည္းဟူေသာ
သတၱေလာက ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီး လည္း႐ွိေနသည္။ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း အပူအေအး စေသာ
ျဖစ္ပ်က္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ သခၤါရေလာက ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးလည္း ႐ွိေနသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ သက္႐ွိ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လူႏွင့္ တိရစာၦန္ဟူေသာ
သတၱဝါႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စား ႐ွိသည္။ လူတို႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ႏွင့္
ကိုးကြယ္မႈဟူေသာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိသလို ဗုဒၶဘာသာဝင္ တို႔ႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈ
မတူေသာ ဘာသာျခား ပတ္ဝန္းက်င္လည္း ႐ွိသည္။

အျခားအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ရပ္္မွာ သိပၸံပတ္ဝန္းက်င္ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာ
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သိပၸံသေဘာတရားေတြ ႐ွိလာသည္ သိပၸံသေဘာတရားကလည္း ေခတ္စား
ေနသည္။ ထိုနည္းတူ ဗုဒၶဘာ သာဝင္ လူသားတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
သိပၸံပစၥည္းတို႔က အလွ်ံပယ္ အသံုးခံလာၾကသည္။ လူသံုး သိပၸံပစၥည္း အျပင္
သိပၸံပညာရပ္သံုး သိပၸံကိရိယာတို႔မွာ အံ့မခန္းလိလိ တိုးတက္ေနသည္။

သို႔ျဖစ္၍ အသိအျမင္႐ွိေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ မိမိတို႔ လက္႐ွိေနထိုင္
မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ ေနၾက ရေသာ ဘဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေကာင္းစြာ
သတိျပဳတတ္ၾကရေပမည္။ ဤသို႔ သတိျပဳ ဆင္ျခင္တတ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ဗုဒၶ ဘာသာႏွင့္
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔ကို ပစၥကၡပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ပဲ့ကိုင္ထိန္းေက်ာင္း ေနထိုင္တတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ အသိအျမင္မ႐ွိေသာ (ဝါ) မ႐ွိဘဲလ်က္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးေနေသာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔မွာ မူကား ပတ္ဝန္းက်င္၏ ဝါးမ်ိဳမႈကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း
ခံေနၾကရသည္။ အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ထိုသို႔ေသာ အသိမဲ့သတိလြတ္ေနသူ
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ိဳးကို ဘာသာျခားတို႔က ဝါးမ်ိဳ ေနၾကမည္ျဖစ္ သည္။ သိပၸံပညာက
ေျပာင္ေလွာင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

'ေျမမ်ဳိ၍ လူမ်ဳိးမေပ်ာက္၊ လူမ်ဳိမွ လူမ်ဳိးေပ်ာက္မည'္ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို အခ်ဳိ႕ေနရာ၌ ဖတ္႐ႈ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္
္ၾကသည္။ အသိမဲ့ သတိမဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ မ်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
သမီးကညာတို႔သည္ ဘာသာ ျခားတို႔၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းကို ခံေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်း မႈသည္လည္း ဝါးမ်ဳိျခင္းခံေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ျဖစ္ၾကေသာ ပင္မဌာေန ဗုဒၶ ဘာသာဝင္တို႔၏ ေမြးရာပါ
အခြင့္အေရးတို႔သည္ လည္း ဝါးမ်ဳိျခင္းခံရ၍ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသည္တို႔မွာ မိမိတို႔၏ ဘဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မျမင္တတ္ မသိတတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနရေသာ
အက်ဳိးနည္း မႈမ်ား၊ အက်ဳိးယုတ္ေနမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္တို႔မွာ အသိမဲ့
သတိမဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တို႔၏ အ႐ႈံးထြက္မႈ အနႏၱထဲမွ တခ်ဳိ႕သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ယင္းသို႔ျဖင့္ လံုးပါးပါးၿပီး ေရတိမ္နစ္သြား ၾကေပလိမ့္မည္။

အသိမဲ့ သတိမဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ သနားစရာေကာင္းလွသည္။ သူတို႔ကို
အသိေပးမည့္သူ မရွိရွာ။ သူတို႔ခမ်ာ တေန႔လုပ္မွ တေန႔စားရသည္။ လက္လႈပ္မွ
ပါးစပ္ လႈပ္ၾကရရွာသည္။ သူတို႔အဖို႔ ဒါနတရား ကလည္း အံမဝင္၊
ကမၼဠာန္းတရားကလည္း အလွမ္းကြာ၊ သူတို႔အတြက္ လိုေနေသာ အသိေပး ၾသဝါဒမ်ဳိး၊
လမ္းညႊန္မႈမ်ဳိးကလည္း မရ။

သူတို႔ခမ်ာ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံေနၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶဘုရားအေၾကာင္း ကိုပင္ ေခ်ေခ်ငံငံ မသိရွာၾက။ သိေအာင္လုပ္ေပးမည့္
သူလည္းမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ 'ဘုရားဆိုတာ တစ္ဆူတည္းရွိတာပါ၊ အလကား
ဥပါဒါန္စြဲၿပီး သူ႔ဘုရား ငါ့ဘုရား လုပ္ေနတာပါ' ဟု ေျပာျခင္းမ်ဳိးကိုပင္
ဟုတ္လိမ့္ႏုိးႏိုး ထင္ရွာၾကသည္။ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရား ဆိုသည္မွာ
ဗုဒၶဘုရားကို ရည္မွန္းျခင္း မဟုတ္ဘူး ဆိုသည္ကိုေတာ့ မသိရွာၾက။ ဤသို႔ျဖင့္
ဘာသာေရး နားလည့္ခံၾကရၿပီး သမီးဆံုး၊ ပစၥည္းဆံုး၊ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့
'ေပါက္တဲ့နဖူး မထူးေတာ့ ပါဘူး' ဟူေသာ မထူး ဇာတ္ ခင္းေနၾကရရွာသည္။

ဤသည္တို႔မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ႏွင့္ သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပူပူေႏြးေႏြး
ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အျခင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ေသာ ပံုျပင္မဟုတ္၊
ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိး ဘာသာ-သာသနာကို အသက္တမွ် ျမတ္ႏုိးၾကေသာ အသိရွိ၊ သတိရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္တို႔
အေနျဖင့္ အသိမဲ့ သတိမဲ့ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အား အသိေပး သတိေပးဖို႔
အထူးလိုအပ္ေနသည္။ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ေတြ ေလ်ာ့ရဲ က်ဆံုးေနၾကသူတို႔အား
တည့္မတ္ ထူေထာင္ေပးဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ ေနသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ သားသမီးကေလး မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ နာမည္ပ်က္ေနေလၿပီ။
ဘယ္လို နာမည္ပ်က္ေနသလဲ ဆိုပါလွ်င္ အထူး သျဖင့္ ျမန္မာဆိုပါက
'ျမန္မာကေလးေတြဟာ အလုပ္္မႀကိဳးစားၾကဘူး' တဲ့။ ျမန္မာထဲမွာ
ကၽြန္ေတာ့္သားလည္း ပါသည္၊ ဟုတ္လွသည္။ စာမႀကဳိးစားခ်င္၊ အလုပ္မလုပ္ခ်င္၊
ဂီတာ ေလးတေဒါင္ေဒါင္ႏွင့္ ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာကေလးေတြကို အားက်ေနသျဖင့္
မနည္းတားထားရသည္။

ယခု ဘယ္လို ျဖစ္လာသလဲဆိုလွ်င္ 'ျမန္မာေတြဟာ ျမန္မာျဖစ္လို႔ အလုပ္ မႀကိဳးစားတာလား၊ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လို႔
အလုပ္မႀကိဳးစားတာလား၊ ျမန္မာေတြဟာ ျမန္မာျဖစ္လို႔ တစ္ေယာက္ကိုနဲ႔တစ္ေယာက္
မနာလို ဝန္သိုေတြ မ်ားၿပီး ပူးေပါင္းညီညႊတ္မႈ မရွိတာလား၊
ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေနၾကလို႔ ဒီလိုျဖစ္တာလား' ဤသို႔ စဥ္းစားသူမ်ားပင္ ရွိေန၏။
ဤအေတြးအေခၚသည္ ေတြးသင့္-ဆင္ျခင္သင့္ေပ၏။

သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ (ဗုဒၶသာသနာ) အတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးလွသည္။ ထိုသို႔ေတြးမိသူတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ
(ဗုဒၶသာသနာ) မွာ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေစသည့္ တရားမ်ဳိး တစ္ခုမွ် မပါသည္ကို
မသိရွာၾက။ ဗုဒၶတရား (ဝါ) ပိဋ ကတ္ပညာ မတတ္ရွာၾက။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္
ဤသို႔ေသာ အေတြးမ်ားကို ေတြးမိျခင္းျဖစ္ေပမည္။

ဗုဒၶတရား၌ အလုပ္မႀကိဳးေစသည့္ တရားမပါ။ တစ္ေယာက္ကိုနဲ႔တစ္ေယာက္ မနာလို
ဝန္သိုမႈေတြမ်ားၿပီး ပူးေပါင္းညီညႊတ္မႈ မရွိေစသည့္တရား တစ္ပုဒ္မွ် မပါ။
တကယ္ေတာ့ ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္အခ်ဳိ႕၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မွာ ဗုဒၶတရားႏွင့္
ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏။ ယင္းအခ်က္ကို ေရေရလည္လည္ မသိ သူမ်ားက
'ဗုဒၶဘာသာေၾကာင့္ ျမန္မာေတြ ဒီလိုျဖစ္တာ' ဟု မွားမွားယြင္းယြင္း
ေကာက္ခ်က္ခ်ေသာ္ ဗုဒၶ ဘာသာပ်က္စီးေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ဘဝႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆက္စပ္ၿပီး ဤသို႔ဤႏွယ္ စဥ္းစား သံုးသပ္မိေလေသာအခါ
'အသိမဲ့ သတိမဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အသိေပး သတိေပးဖို႔ အထူးလို္ေနၿပီ' ဟူ၍
သေဘာေပါက္လ်က္ရွိေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိလက္လွမ္းမီေသာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကိုေတာ့ အသိေပး ေနပါ၏၊ သတိေပးေနပါ၏။ မည္သူ႔
ကိုမွ်မထိပါးေစဘဲ ကိုယ့္လူေတြကိုေတာ့ ေျပာရေဟာ ရမည္။ ေျပာႏိုင္ ေဟာႏိုင္ေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးစု၊ မိတ္ေဆြစုထဲမွဘာသာေရးသန္းေခါင္စာရင္း
ျပဳလုပ္ထားသင့္၏။ ႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ 'တို႔ ဗုဒၶဘာသာထဲသို႔ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္
ဝင္ေရာက္လာသလဲ၊ တို႔ ဗုဒၶဘာသာထဲမွ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ထြက္ခြာသြားသလ'ဲ ဟု စာရင္း
ျပဳလုပ္သင့္၏။ ထိုသို႔ ဝင္ေရာက္ လာျခင္း ထြက္ခြာသြားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း
ကိုလည္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးသင့္ၾက၏။
တစ္ဆက္တည္းပင္ ဆက္လက္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ၾကည့္သင့္သည္မွာ-
ဗုဒၶဘာသာဝင္ထဲက ေလ်ာ့သြားေလသမွ် ဘယ္မွာတိုးတိုးသြားသလဲ။
ေလ်ာ့ပါမ်ားလွ်င္ တိုးပါမ်ားလွ်င္ ဘာျဖစ္လာမလဲ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသတည္း။


ႏွစ္ဖက္လွ
၁၉၉၀၊ဇန္နဝါရီလ၊ အမွတ္ ၁။

Views: 126

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Pyaephyoaung is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 4
oplihon posted blog posts
Aug 20
oplihon is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
A Maris updated their profile
Aug 18

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service