ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဒီဘ၀မရ ေနာက္ဘ၀ရ

***ဒီဘ၀မရ ေနာက္ဘ၀ရ***
၀ိပႆနာတရားအားထုတ္သည့္ေယာဂီသည္ ေသခါနီးကာလ တကယ္မေနရ ေသရေတာ့မည္ကုိ အေသအခ်ာသိေနခ်ိန္တြင္ ေ၀ဒနာ႐ႈသူကေ၀ဒနာ၊ စိတ္႐ႈသူက စိတ္ ကုိယ္႐ႈေနက်အတုိင္း တစ္ခုခုကို ႐ႈေနလွ်င္ ေသခါနီးကာလမွာပင္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္ဟု ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။ ေသခါနီးအခ်ိန္တြင္ ၀ိပႆနာ႐ႈလ်က္ ေသာတာပန္မွ် မျဖစ္ဘဲ ေသသြားခဲ့လွ်င္ ထုိ၀ိပႆနာေဇာအရွိန္ေၾကာင့္ နတ္ျပည္ေရာက္၊ လူ႔ျပည္က႐ႈခဲ့သည့္ ၀ိပႆနာအာေသ၀နသတၱိက ပါသြားၿပီး နတ္ျပည္တြင္လည္း ဆက္လက္႐ႈမွတ္လ်က္သား ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။ နတ္တို႔၏ဉာဏ္သည္ လူတို႔၏ဉာဏ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ လွ်င္ျမန္ထက္ျမက္သျဖင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္က ေစာ၊ နတ္ျဖစ္မွန္းသိသာက ေနာက္က်ေသး၏ဟု ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

၀ိပႆနာ႐ႈလွ်င္ ယခုဘ၀ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ စသည္တည္ႏိုင္ပါ၏။ ေသခါနီးအခ်ိန္တြင္ “ငါေတာ့ ေသရေတာ့မွာပဲ”ဆုိၿပီး ၀ိပႆနာကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားလုိက္က ေသခါနီးမွာပင္ မဂ္ဖုိလ္ရႏုိင္၏။ ေသခါနီး မဂ္ဖုိလ္မရလုိက္ပါက ၀ိပႆနာေဇာျဖင့္သာ ေသႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ အေရးႀကီး၏။ ၀ိပႆနာေဇာျဖင့္ ေသသြားလွ်င္ ေနာက္ဘ၀ ကိန္းေသ နတ္ျပည္ေရာက္၍ ၀ိပႆနာဆက္လက္႐ႈလ်က္ပင္ နတ္ျဖစ္သြားရ၏။ လူ႔ျပည္က ႐ႈသည့္အရွိန္က နတ္ျပည္ေရာက္လွ်င္လည္း ဆက္လက္႐ႈေနလ်က္သား ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။ နတ္ဉာဏ္က ထက္သျဖင့္ မၾကာမတင္ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ေသာတာပန္တည္ႏုိင္၏။ နတ္ျဖစ္ေနသည္ဟု မသိေသးခင္ပင္ ေသာတာပန္တည္ႏုိင္၏။

၀ိပႆနာသာ အားထုတ္၊ ယခုဘ၀ မဂ္ဖုိလ္ ရလွ်င္ရ၊ ယခုဘ၀မရလွ်င္ ေနာက္ဘ၀ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ငါ တရားထူး ရမွ ရပါ့မလား” ဟု သံသယမထားဘဲ ႀကိဳးစားသင့္၏။ သံသယ ကုကၠဳစၥလာလွ်င္လည္း ထုိသံသယ ကုကၠဳစၥကုိသာ ျဖစ္ပ်က္႐ႈေပးရ၏။ “ေဒါသ ဣႆာ မစၧရိယ ကုကၠဳစၥတုိ႔ကုိ ေဒါမနႆေ၀ဒနာတြင္ သြင္း၍ ႐ႈေပးရ၏။ စိတ္႐ႈသူက ေဒါသစိတ္တြင္ သြင္း၍႐ႈေပးရ၏” ဟု မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အႏၶပုထုဇဥ္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ဟု ပုထုဇဥ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္တြင္ အႏၶပုထုဇဥ္သည္ အကန္းပုထုဇဥ္ျဖစ္၏။ ျဖစ္ပ်က္ သခၤတကုိပင္ သူမျမင္ႏုိင္ေသး။ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္သည္ကား သခၤတတရားကုိ ျမင္သူျဖစ္၏။ ျဖစ္ပ်က္ မဂ္ကုိက္ေအာင္ လုပ္သူျဖစ္၏။ ၀ိပႆနာ႐ႈသူကုိပင္ ဆုိလုိ၏။ ၀ိပႆနာဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပ်က္ သခၤတ သို႔မဟုတ္ သခၤါရတရားကုိ အာ႐ံုျပဳ၏။ မဂ္ဉာဏ္သည္ မျဖစ္ မပ်က္သည့္ အသခၤတတရား (နိဗၺာန္)ကို အာ႐ံုျပဳ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာသမား ကလ်ာဏပုထုဇဥ္သည္ အရိယာျဖစ္ခ်င္လွ်င္ အသခၤတကို ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သခၤတကုိမွ် မျမင္ေသးလွ်င္ အႏၶပုထုဇဥ္၊ သခၤတကုိျမင္လွ်င္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္၊ သခၤတနယ္မွထြက္သည့္ အျမင္၊ အသခၤတကုိျမင္လွ်င္ အရိယာျဖစ္သည္ဟု ခြဲျခားနားလည္ရမည္ျဖစ္၏။ အႏၶပုထုဇဥ္သည္လည္း ကလ်ာဏမိတၱ မိတ္ေဆြေကာင္းအမွီရလွ်င္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ျဖစ္လာမည္သာျဖစ္၏။ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္လုိက္မည္ဆုိပါက ကလ်ာဏမွ အရိယာျဖစ္လာမည္သာျဖစ္၏။

ဆရာသမားၫႊန္ၾကားျပသသည့္အတုိင္း ျဖစ္ပ်က္ကုိ သေဘာမိမိ ျမင္ေအာင္ ႐ႈႏုိင္လွ်င္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မွာၾကားထားခ်က္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏၶမွ ကလ်ာဏ၊ ကလ်ာဏမွသည္ အရိယာဆီသုိ႔ ဦးတည္ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ ရသည့္အခ်ိန္တြင္ မေလွ်ာ့တမ္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ဖုိ႔သာ အေရးႀကီးပါ၏။ အားထုတ္ရန္မွာ မိမိတာ၀န္ျဖစ္၏။ သင္ေပးရမွာက ဆရာ့တာ၀န္ျဖစ္၏။

တရားရ မရဆုိသည္က ဓမၼတာ၀န္ျဖစ္၏။ ဘယ္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ရမည္ဆုိသည္က အဓိကမဟုတ္၊ အားထုတ္ဖုိ႔သည္သာ အဓိကက်ပါ၏။ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ ဆရာသမားထံခ်ဥ္းကပ္၍ နည္းမွန္လမ္းမွန္ အားထုတ္ႏုိင္ပါက မိမိအားထုတ္သည့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္သည္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္႐ိုးမရွိ။ ယခုဘ၀မရ ေနာက္ဘ၀ရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ တကယ္လုပ္မည္ဆုိကဒီဘ၀မရ ေနာက္ဘ၀ရ
0

၀ိပႆနာတရားအားထုတ္သည့္ေယာဂီသည္ ေသခါနီးကာလ တကယ္မေနရ ေသရေတာ့မည္ကုိ အေသအခ်ာသိေနခ်ိန္တြင္ ေ၀ဒနာ႐ႈသူကေ၀ဒနာ၊ စိတ္႐ႈသူက စိတ္ ကုိယ္႐ႈေနက်အတုိင္း တစ္ခုခုကို ႐ႈေနလွ်င္ ေသခါနီးကာလမွာပင္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္ဟု ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။ ေသခါနီးအခ်ိန္တြင္ ၀ိပႆနာ႐ႈလ်က္ ေသာတာပန္မွ် မျဖစ္ဘဲ ေသသြားခဲ့လွ်င္ ထုိ၀ိပႆနာေဇာအရွိန္ေၾကာင့္ နတ္ျပည္ေရာက္၊ လူ႔ျပည္က႐ႈခဲ့သည့္ ၀ိပႆနာအာေသ၀နသတၱိက ပါသြားၿပီး နတ္ျပည္တြင္လည္း ဆက္လက္႐ႈမွတ္လ်က္သား ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။ နတ္တို႔၏ဉာဏ္သည္ လူတို႔၏ဉာဏ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ လွ်င္ျမန္ထက္ျမက္သျဖင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္က ေစာ၊ နတ္ျဖစ္မွန္းသိသာက ေနာက္က်ေသး၏ဟု ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

၀ိပႆနာ႐ႈလွ်င္ ယခုဘ၀ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ စသည္တည္ႏိုင္ပါ၏။ ေသခါနီးအခ်ိန္တြင္ “ငါေတာ့ ေသရေတာ့မွာပဲ”ဆုိၿပီး ၀ိပႆနာကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားလုိက္က ေသခါနီးမွာပင္ မဂ္ဖုိလ္ရႏုိင္၏။ ေသခါနီး မဂ္ဖုိလ္မရလုိက္ပါက ၀ိပႆနာေဇာျဖင့္သာ ေသႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ အေရးႀကီး၏။

၀ိပႆနာေဇာျဖင့္ ေသသြားလွ်င္ ေနာက္ဘ၀ ကိန္းေသ နတ္ျပည္ေရာက္၍ ၀ိပႆနာဆက္လက္႐ႈလ်က္ပင္ နတ္ျဖစ္သြားရ၏။ လူ႔ျပည္က ႐ႈသည့္အရွိန္က နတ္ျပည္ေရာက္လွ်င္လည္း ဆက္လက္႐ႈေနလ်က္သား ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။ နတ္ဉာဏ္က ထက္သျဖင့္ မၾကာမတင္ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ေသာတာပန္တည္ႏုိင္၏။ နတ္ျဖစ္ေနသည္ဟု မသိေသးခင္ပင္ ေသာတာပန္တည္ႏုိင္၏။

၀ိပႆနာသာ အားထုတ္၊ ယခုဘ၀ မဂ္ဖုိလ္ ရလွ်င္ရ၊ ယခုဘ၀မရလွ်င္ ေနာက္ဘ၀ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ငါ တရားထူး ရမွ ရပါ့မလား” ဟု သံသယမထားဘဲ ႀကိဳးစားသင့္၏။ သံသယ ကုကၠဳစၥလာလွ်င္လည္း ထုိသံသယ ကုကၠဳစၥကုိသာ ျဖစ္ပ်က္႐ႈေပးရ၏။ “ေဒါသ ဣႆာ မစၧရိယ ကုကၠဳစၥတုိ႔ကုိ ေဒါမနႆေ၀ဒနာတြင္ သြင္း၍ ႐ႈေပးရ၏။ စိတ္႐ႈသူက ေဒါသစိတ္တြင္ သြင္း၍႐ႈေပးရ၏” ဟု မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အႏၶပုထုဇဥ္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ဟု ပုထုဇဥ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္တြင္ အႏၶပုထုဇဥ္သည္ အကန္းပုထုဇဥ္ျဖစ္၏။ ျဖစ္ပ်က္ သခၤတကုိပင္ သူမျမင္ႏုိင္ေသး။ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္သည္ကား သခၤတတရားကုိ ျမင္သူျဖစ္၏။ ျဖစ္ပ်က္ မဂ္ကုိက္ေအာင္ လုပ္သူျဖစ္၏။

၀ိပႆနာ႐ႈသူကုိပင္ ဆုိလုိ၏။ ၀ိပႆနာဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပ်က္ သခၤတ သို႔မဟုတ္ သခၤါရတရားကုိ အာ႐ံုျပဳ၏။ မဂ္ဉာဏ္သည္ မျဖစ္ မပ်က္သည့္ အသခၤတတရား (နိဗၺာန္)ကို အာ႐ံုျပဳ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာသမား ကလ်ာဏပုထုဇဥ္သည္ အရိယာျဖစ္ခ်င္လွ်င္ အသခၤတကို ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သခၤတကုိမွ် မျမင္ေသးလွ်င္ အႏၶပုထုဇဥ္၊ သခၤတကုိျမင္လွ်င္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္၊ သခၤတနယ္မွထြက္သည့္ အျမင္၊ အသခၤတကုိျမင္လွ်င္ အရိယာျဖစ္သည္ဟု ခြဲျခားနားလည္ရမည္ျဖစ္၏။ အႏၶပုထုဇဥ္သည္လည္း ကလ်ာဏမိတၱ မိတ္ေဆြေကာင္းအမွီရလွ်င္ ကလ်ာဏပုထုဇဥ္ျဖစ္လာမည္သာျဖစ္၏။

တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္လုိက္မည္ဆုိပါက ကလ်ာဏမွ အရိယာျဖစ္လာမည္သာျဖစ္၏။ ဆရာသမားၫႊန္ၾကားျပသသည့္အတုိင္း ျဖစ္ပ်က္ကုိ သေဘာမိမိ ျမင္ေအာင္ ႐ႈႏုိင္လွ်င္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မွာၾကားထားခ်က္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏၶမွ ကလ်ာဏ၊ ကလ်ာဏမွသည္ အရိယာဆီသုိ႔ ဦးတည္ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ ရသည့္အခ်ိန္တြင္ မေလွ်ာ့တမ္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ဖုိ႔သာ အေရးႀကီးပါ၏။

အားထုတ္ရန္မွာ မိမိတာ၀န္ျဖစ္၏။ သင္ေပးရမွာက ဆရာ့တာ၀န္ျဖစ္၏။ တရားရ မရဆုိသည္က ဓမၼတာ၀န္ျဖစ္၏။ ဘယ္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ရမည္ဆုိသည္က အဓိကမဟုတ္၊ အားထုတ္ဖုိ႔သည္သာ အဓိကက်ပါ၏။ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ ဆရာသမားထံခ်ဥ္းကပ္၍ နည္းမွန္လမ္းမွန္ အားထုတ္ႏုိင္ပါက မိမိအားထုတ္သည့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္သည္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္႐ိုးမရွိ။

ယခုဘ၀မရ ေနာက္ဘ၀ရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ တကယ္လုပ္မည္ဆုိက ေမြးေသ သံသရာဒုကၡ၀ဲၾသဃမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ေခတ္ေကာင္းအခါေကာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္ပါ၏။

(ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ)

( ေမြးေသ သံသရာဒုကၡ၀ဲၾသဃမွ လြတ္ေၿမာက္နိုင္ၾကပါေစ)

Views: 134

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service