ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ပရိယတၱိသာသနာ။

ပရိယတၱိသာသနာ


ဗုဒၶဘာသာတြင္ သာသနာေတာ္ ၃-ရပ္ ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ
• ပရိယတၱိသာသနာ၊
• ပဋိပတၱိသာသနာ၊
• ပဋိေ၀ဓသာသနာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဤတြင္ - ပရိယတၱိ ဆိုသည္မွာ ပိဋကတ္စာေပ သင္ၾကားမႈ ျဖစ္သည္။

ပဋိပတၱိ ဆိုသည္ကား အက်င့္တရား ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္-သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာတို႔ကို က်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္မႈ
ျဖစ္သည္။

ပဋိေ၀ဓ ဆိုသည္မွာမူ-မဂ္တရား ဖိုလ္တရားတို႔ကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဤသာသနာေတာ္ သံုးရပ္သည္ ကၽြန္းကိုင္းမွီ ကိုင္းကၽြန္းမွီ-ဆိုသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္ အက်ိဳးျပဳေနၾကသည္။ ပရိယတၱိသာသနာ တည္မွသာ
မွန္ကန္ေသာ ပဋိပတၱိသာသနာ တည္ရွိႏိုင္သည္။
မွန္ကန္ေသာ ပဋိပတၱိသာသနာကို အားထုတ္မွသာလွ်င္ ပဋိေ၀ဓသာသနာသို႔
ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ဥပမာဆိုရေသာ္ . .
• ပရိယတၱိသည္ သစ္ပင္၌ အျမစ္ႏွင့္ တူသည္။
• ပဋိပတၱိသည္ ပင္စည္၊ အကိုင္းအခက္ႏွင့္ တူသည္။
• ပဋိေ၀ဓသည္ အသီးအပြင့္ႏွင့္ တူသည္။

အျမစ္ခိုင္ခန္႔ ေကာင္းမြန္မ်ားျပားသေလာက္ ပင္စည္အကိုင္းအခက္ ႀကီးမားသန္စြမ္းႏိုင္သည္။
ပင္စည္အကိုင္းအခက္ ႀကီးမား သန္စြမ္းသေလာက္ အသီးအပြင့္တို႔
ဖြံ႔ျဖိဳးထြားက်ိဳင္း၍ အနံ႔ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္သည္။

ထိုဥပမာကဲ့သို႔ - ပရိယတၱိသာသနာတည္းဟူေသာ အျမစ္ျပည့္စံု ထင္ရွားစြာ တည္ရွိမွသာလွ်င္ ပဋိပတၱိသာသနာတည္းဟူေသာ ပင္စည္အကိုင္းအခက္တို႔
တည္ရွိႏိုင္မည္။
မွန္ကန္ေသာ ပဋိပတၱိတည္းဟူေသာ အကိုင္းအခက္ျဖစ္မွသာလွ်င္ ပဋိေ၀ဓတည္းဟူေသာ အသီးအပြင့္တို႔ကို ရရွိသံုးေဆာင္ၾကရေပမည္။

တနည္းအားျဖင့္ -
• ပရိယတၱိသာသနာသည္ ကန္ေပါင္ႏွင့္ တူသည္။
• ပဋိပတၱိသာသနာသည္ ေရႏွင့္တူသည္။
• ပဋိေ၀ဓသာသနာသည္ ၾကာႏွင့္တူသည္။

ထိုဥပမာအရ ကန္ေပါင္ရွိမွ ေရတည္သည္။ ေရတည္မွ ၾကာရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကန္ေပါင္တည္းဟူေသာ ပရိယတၱိ မက်ိဳးမေပါက္ မပ်က္မစီးေအာင္ အားထုတ္ၾကရမည္။
ကန္ေပါင္တည္းဟူေသာ ပရိယတၱိ ေကာင္းမြန္ခိုင္ခန္႔သမွ် ကာလပတ္လံုး
ေရတည္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ေရတည္းဟူေသာ ပဋိပတၱိ ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ၾကာပန္းတည္းဟူေသာ ပဋိေ၀ဓသည္လည္း တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤကား ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ႀကီး (၁၂၅၅-၁၃၅၇) ဥပမာျပဳ၍ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ အဆိုအမိန္႔ျဖစ္သည္။
သို႔ပါလ်က္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ လြဲမွားေနသူအခ်ိဳ႔က ပရိယတ္ကို သင္ၾကားေနဖုိ႔ မလိုပါဘူး။ ပရိယတ္က မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ပဋိပတ္ကမွ မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္တာ-စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုေနၾကသည္မွာ အလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္
ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း မိမိတို႔စကား ဘယ္သို႔တိုင္ေအာင္
ေရာက္သြားသည္ကို ဉာဏ္ယွဥ္၍ ဆင္ျခင္မိပါမူ ၀မ္းနည္းမဆံုး
ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။

ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက -
ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ၊ ၀ိနည္း ဟူသည္မွာ ပရိယတ္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဤပရိယတ္အတြင္းမွ လိုရာလိုရာ ပဋိပတ္တို႔ကို ထုတ္ယူက်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကရသည္။ ႏွလံုးသြင္းၾကရသည္။ ပြားမ်ားၾကရသည္။ ပရိယတ္သည္ ဘုရားအရာ၌ တည္ေသာ ဆရာေပတည္း။
ေသာ ေ၀ါ မမစၥေယန သတၳာ - ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ျပီ။ ပရိယတ္တည္းဟူေသာ ဆရာကင္းေသာ ပဋိပတ္သည္ မွားေသာ ပဋိပတ္
သာ ျဖစ္သည္။
မွားေသာ ပဋိပတ္ကို အားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ လမ္းမွားေနေသာေၾကာင့္ မဂ္ဖိုလ္ကို မရႏိုင္ေပ။

တနည္းဆိုရလွ်င္ - ပရိယတ္ဓမၼကၡႏၶာတို႔သည္ ဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္စား ဘုရားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပရိယတ္ကိုပယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ . .
ဘုရားကိုပယ္သည္ မည္ေတာ့သည္။
ဘုရားကို ယံုၾကည္ ကိုးစားအားထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်-ဟူ၍ ဆိုဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက -
ရဟႏၲာ-ဟု ထင္ရွားေက်ာ္ေစာခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသီလသည္ ပဋပတ္အက်င့္ျဖင့္သာ ေနေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ သာသနာအဓြန္႔ရွည္စြာ တည္ေစျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိ ရဟန္းေတာ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုထိုျမိဳ႔ရြာတို႔၌ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္တို႔ကို တည္ေထာင္ေစခဲ့သည္။ အားေပးေတာ္မူခဲ့သည္-စသည္ျဖင့္လည္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။
မွတ္သား သတိျပဳ ဆင္ျခင္ဖြယ္ပင္တည္း။

သာသနာေတာ္သံုးရပ္ အဓြန္႔ရွည္ၾကာ တည္တံ့ႏိုင္ပါေစ။

( မဂၤလာသတင္းစဥ္မွ )

Views: 301

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service