ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အင္အားျပည့္၀ နွလုံးလွေစေၾကာင္း ၾသ၀ါဒကထာ

အင္အားျပည့္၀ နွလုံးလွေစေၾကာင္း ၾသ၀ါဒကထာ

အရာရာတိုင္းမွာ အားလိုသည္၊ ထိုအားကို ခြန္အား စြမ္းအား အင္အား စသည္ ျဖင့္ သုံးနႈံးေလ့ရွိသည္ ။
သြားလာရာ၌လည္း ခြန္အားလိုသည္၊ လုပ္ေဆာင္ရာ၌လည္း ခြန္အားလို သည္၊ ေနထိုင္ရာ၌လည္း ခြန္အားလိုသည္၊ မည္သည့္ အရာမဆို ခြန္အားလို သည္။ ခြန္အားရွိလွ်င္ ခြန္အား ျပည့္၀လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ကိစၥတိုင္းမွာ ပိုမို ေအာင္ျမင္မည္၊ ခရီးေရာက္မည္ ၊ ၿပီးေျမာက္ မည္ ။

မီးမ်ား မီးနိုင္ ၊ ေရမ်ား ေရနိုင္ စသည္ အဆိုမ်ားလည္း အင္အားႀကီးမႈ၏ အနိုင္ရမႈကို ရည္ညႊန္းသည္ ။ မီးကို ေရနွင့္ ျငိမ္းသတ္ရမည္ ဆိုေသာ္လည္း ေရထက္ မီးက အင္အားၾကီးမားေနလွ်င္ ေရခန္းေျခာက္သြားေအာင္ ေရ ေပ်ာက္သြားေအာင္ မီးက အနိုင္ယူသြားမည္ ။
မီးထက္ ေရက အင္းအားၾကီးမားေနလွ်င္လည္း မီးျငိမ္းသြားေအာင္၊ မီးေသ သြားေအာင္၊ မီးေပ်ာက္သြားေအာင္ ေရက လႊမ္းမိုး အနိုင္ယူ သြားမည္။ သက္ရွိသက္မဲ့ မည္သည့္အရာမဆို အင္အားၾကီးမားေသာအရာက သာလြန္ သြားမည္ ၊ လႊမ္းမိုးသြားမည္ ၊ ေအာင္နိုင္သြားမည္ ။

ယင္းအင္အားတို ့ကို အမ်ဳိးအစားခြဲလွ်င္ -

၁ ။ အားေဆး ၊ စက္ဆီ စေသာ ရုပ္အင္အား ၊
၂။ ယုံၾကည္မႈ ၊ ဇြဲ လုံ ့လ စေသာ နာမ္အင္အား ဟု နွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားသတ္မွတ္နိုင္ သည္ ။

ယခု တင္ျပလိုသည္မွာ နာမ္အင္အားျဖစ္သည္ ။


နာမ္အင္အားတို႔တြင္လည္း ေကာင္းေသာ နာမ္အင္အားတို႔ကိုသာ တင္ျပပါ မည္ ။ ယင္းအင္အားမ်ားအနက္ -
၁။ ပထမဆုံး ယုံၾကည္မႈ အင္အားလိုပါသည္ ။
မိမိ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ၌ လည္းေကာင္း ၊ ဆရာသမား စသည္အေပၚ၌လည္းေကာင္း ယုံၾကည္မႈအင္အား မျပည့္၀လွ်င္ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ အားကိုးေလာက္ေသာ တပည့္ မျဖစ္နိုင္ပါ၊ ယုံၾကည္မႈ အင္ အား ျပည့္၀မွ အားကိုးေလာက္သူ ျဖစ္မည္ ။


၂။ တစ္ဖန္ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဇြဲလုံ႔လရွိမႈ အင္အား လိုပါသည္။

ဇြဲလုံ႔လ စြမ္းအားရွိသူသည္ မည္သည့္အရာမဆို မျဖစ္မေန၊ မေရာက္မေန၊ မေပါက္မေန ၾကိဳးစာလုပ္ကိုင္သူျဖစ္သျဖင့္ အားကိုးေလာက္သူျဖစ္မည္မွာ မလြဲေပ ။


၃။ တစ္ဖန္ တတိယ အင္အား အျဖစ္ သတိအင္အား လိုအပ္ပါသည္။ သတိသည္ ပိုသည္မရွိ အၿမဲတမ္းလိုေနမည္သာျဖစ္သည္။ ေလာကီေရး၊ ေလာကုတၱရာေရး၊ မည္သည့္အေရးမဆို ေကာင္းေသာ အေရးမွန္သမွ် သတိ မပါလွ်င္ မၿပီးေပ။ ၾကိဳးစားထားမႈမွန္သမွ် သတိ လြတ္လွ်င္ ဆုံးရႈံးသြားမည္ သာျဖစ္သည္။ သတိအင္အား ျပည့္၀ေနသမွ် အားကိုးေလာက္သူ အမွန္ျဖစ္ ေပမည္ ။


၄။ တစ္ဖန္ စတုတၳအင္အားအျဖစ္ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိအင္အားလိုအပ္ပါ သည္။
ၿမဲျမံတည္တံ့ေသာ အင္အားျပည့္၀မွ ေလာကဓံတရားနွင့္ ေတြ ့ႀကဳံေသာအခါ ေက်ာက္စာတိုင္ပမာ တုန္လႈပ္ ယိမ္းယိုင္မႈမရွိ ႀကံ့ႀကံ ့ခံနိုင္မည္ ။ အားကိုး ေလာက္သူျဖစ္မည္ ။


၅။ တစ္ဖန္ ပဥၥမအင္အားအျဖစ္ ကြ်မ္းက်င္မႈအင္အားလိုအပ္သည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈဟူသည္ ပညာကို ဆိုလိုသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈ ပညာအင္အား အျပည့္အ၀မွ အမွားအမွန္၊ လုပ္သင့္ မလုပ္သင္ ့ခဲြျခမ္းနိုင္မည္။ ေ၀ဖန္နိုင္ မည္ ၊သိျမင္နိုင္မည္ ၊ ခ်င္ ့ခ်ိန္နိုင္မည္ ၊ ပညာနွင့္ တူေသာ အေရာင္အလင္း မရွိ ျမတ္စြာဘုရား မိန္ ့ၾကားခဲ ့သည္ ။


၆ / ၇ ။ တစ္ဖန္ ဆ႒ သတၱမ အင္အားအျဖစ္ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ရွက္မႈ ၊ ေၾကာက္မႈ ဟိရီ ၾသတၱပၸ အင္အား လိုအပ္ပါသည္ ။
ဟိရီ ၾသတၱပၸအင္အား ျပည့္၀ေနသမွ် သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေနမည္သာ ျဖစ္ သည္။ လူေကာင္း သူေကာင္းျဖစ္ရန္ ဟိရီ ၾသတၱပၸ အင္အား အလြန္လိုအပ္ သည္။ ဟိရီ ၾသတၱပၸအင္အား ကင္းသူသည္ မည္သည့္ မေကာင္းမႈလုပ္ငန္း မဆို ျပဳလုပ္၀ံ့သူျဖစ္သြားမည္။ ဟိရီ ၾသတၱပၸကင္းသူမ်ားသည္ လူဆိုး ေခါင္း ေဆာင္ လူမိုက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူေတာ္ လူေကာင္းျဖစ္ရန္ ဟိရီ ၾသတၱပၸ အင္အား လိုအပ္ပါသည္ ။


ဆိုအပ္ၿပီးခဲ ့ေသာအင္အား ၇-မ်ဳိးကို ေကာင္းမႈလုပ္ငန္း ဗိုလ္ ၇-မ်ဳိး အျဖစ္ က်မ္းဂန္မ်ား၌ ေဟာၾကားေလ့ရွိပါသည္ ။ ထို ၇-မ်ဳိးကို ထိုသို႔ အက်ဥ္း ေဆာင္ပုဒ္ျဖင္ ့ မွတ္သားပါေလ ။
သဒၶါ , ၀ီရိ ၊ သတိ, သမာ ၊ ပညာ တစ္လီ၊ ဟိရီ ၾသတၱပ္၊ ခုနစ္ရပ္၊ ေကာင္းျမတ္ အင္အား၊ လက္ကိုင္ထား။

ယခု စာကို ဖတ္ရႈသူအေပါင္းတို ့ ...
သင္တို႔သည္ အမ်ား အားကိုေလာက္သည့္ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား ျဖစ္နိုင္ ေအာင္ ဗိုလ္မ်ားအျဖစ္ က်မ္းဂန္တို႔၌လာေသာ အင္အားမ်ား ျပည့္၀ နွလုံးလွ ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကပါ၊ ျဖည့္တင္းၾကပါ၊ လက္ကိုင္ထားၾကပါဟု ၾသ၀ါဒစကား မိန္ ့ၾကားအပ္ပါသတည္း ။

ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာကာဘိ၀ံသ

(ရန္ကုန္ သမိေဒၶါဒယ သမဂၢဒါယီအသင္းၾကီး ၅-နွစ္ျပည္ ့ အမွတ္တရစာေစာင္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ေက်ာ္ ၂-ရက္ ၊ ၁၃၆၉-ခု ( ၂၆ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၀၇ ) ၊ တနလၤာေန ့)

Views: 122

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service