ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

မဂၢင္ ငါးပါးႏွင့္ရွစ္ပါး

မဂၢင္ ငါးပါးႏွင့္ရွစ္ပါး


ကိုယ္က်င့္သိကၡာ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သီလပိုင္းဆိုင္ရာ က်င့္စဥ္သံုးမ်ဳိး သမာဓိပိုင္းဆိုင္ရာ က်င့္စဥ္သံုးမ်ဳိး ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ က်င့္စဥ္ႏွစ္မ်ဳိး စုစုေပါင္း က်င့္စဥ္ရွစ္မ်ဳိး ျပ႒ာန္း၏။ 

ယင္းတို႕သည္ မဂ္၏အဂၤါမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါး ဟုဆို၏။ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ . . . သမၼာပဋိပဒါ . . . စသည္ျဖင့္လည္း ေခၚဆိုၾကပါေသး၏။

မဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ ေလာကရႈေထာင့္မွ သီလမဂၢင္၊ သမာဓိမဂၢင္၊ ပညာမဂၢင္ ဟူ၍ သံုးမ်ဳိးကြဲျပားေသာ္လည္း ေလာကုတၱရာရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါက အားလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္း တစ္ေပါင္းတည္း တစ္စုတည္း ျဖစ္၏။

မဇၥ်ိမပဋိပဒါ (၀ါ) မဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ အရိယမဂ္ကို ရေစႏိုင္သည့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ ကုသိုလ္လုပ္ငန္း ျဖစ္၏။ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ လုပ္ငန္းတြင္ သီလစင္ၾကယ္မႈ (သီလ၀ိသုဒၶိ) ျဖင့္ စတင္ရ၏။ ထိုစတင္ရေသာ သီလသည္ မဂၢင္ထိုက္သည့္ အဓိသီလ မဟုတ္ေသး၊ ေဆာက္တည္၍ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ သမာဒါန ၀ိရတီသီလမွ်သာ ျဖစ္ေသး၏၊ သမုေစၦဒ ၀ိရတီ မည္ေသာ မဂၢင္ထိုက္ေသာ သီလသည္ ဆိုင္ရာ ကိေလသာတို႕ကို အျမစ္ျပတ္ပယ္သတ္ၿပီး၍ လံုး၀ မက်ဳိးမေပါက္ မေျပာက္မက်ားေတာ့ေသာ အရိယာတို႕၏ သႏၱာန္၌သာ ျဖစ္တည္ႏိုင္၏။

ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္မႈသည္ သမာဒါနျဖင့္ စတင္၍ သမုေစၦဒ ၀ိရတီျဖစ္သည့္ မဂၢင္ထိုက္ေသာ အဓိသီလႏွင့္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးလွ်င္ တကယ္တမ္း ခုိင္မာေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ မဟုတ္ေသးေပ၊ သီလမဂၢင္ သံုးပါးလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္လာမွသာ အရိယမဂ္ရ၍ ရည္မွန္းသည့္ ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ႏိုင္၏။

သီလမဂၢင္၌ ပါ၀င္ေသာ သမၼာ၀ါစာ၊ သမၼာကမၼႏၱ၊ သမၼာအာဇီ၀ ၀ိရတီေစတသိက္တို႕သည္ ေလာကုတၱရာစိတ္ ရွစ္ပါးႏွင့္ ကာမာ၀စရ မဟာ ကုသိုလ္စိတ္ ရွစ္ပါးတို႕၌ ယွဥ္၏။ ေလာကုတၱရာစိတ္ ျဖစ္တိုင္း ထို၀ီရတီေစတသိက္ သံုးလံုးတို႕သည္ တစ္ၿပိဳင္တည္း အတူတကြ ယွဥ္၏။ ေလာကီစိတ္ျဖစ္ေသာ ကာမာ၀စရ မဟာကုသိုလ္စိတ္၌ကား ေရွာင္ၾကဥ္စရာ သေဘာတရားခ်င္း . . . သဘာ၀ခ်င္း . . . အေၾကာင္းတရားခ်င္း . . . မတူညီၾကေသာေၾကာင့္ သံုးပါးလံုး အတူတကြ မယွဥ္ႏိုင္။ ေရွာင္ၾကဥ္စရာ ၾကံဳၾကိဳက္ေသာအခါက်မွ တစ္ပါးစီသာ အသီးအျခား ယွဥ္၏။ (အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း)

ထိုအဆိုအမိန္႕ကို ေထာက္ခ်င့္ေသာ္ အရိယာတို႕၏ သႏၱာန္၌သာ မဂၢင္ရွစ္ပါးလံုး ျပည့္စံုႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္၊ ဓမၼစကၠပၸ၀တၱနသုတ္၌လည္း . . .

ဒုကၡနိေရာဓဂါမနိ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ၊

အယေမ၀ အရိေယာ အဌဂၤ ိေကာ မေဂၢါ။

ဤမဂၢင္ရွစ္ပါး တရားသည္သာလွ်င္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႕ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယာတို႕ သိအပ္ေသာ သစၥာမည္၏ . . . ဟူ၍ ပါရိွ၏။

အမွန္အားျဖင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ အရိယာတို႕သာ သိအပ္ေသာ သစၥာ . . . အရိယာတို႕သာ သိအပ္ေသာ သစၥာသည္ မဂၢင္ရွစ္ပါး . . . ျဖစ္၏၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးလံုး ျပည့္စံုလွ်င္ အရိယာျဖစ္ၿပီး အရိယာ ျဖစ္မွသာလွ်င္လည္း မဂၢင္ရွစ္ပါးလံုး ျပည့္စံုသည္ ဟူလို၏။

ကုိယ္က်င့္သိကၡာ ျမင့္မားေရးသို႕ ေရွးရႈေသာ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ၀ိပႆနာလုပ္ငန္းတြင္ သမာဓိမဂၢင္ သံုးပါးႏွင့္ ပညာမဂၢင္ ႏွစ္ပါးတို႕ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရႈပြားရ၏၊ ရုပ္နာမ္တို႕၏အာရံု၌ အသိႏွင့္သတိကို တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ ထားႏိုင္လွ်င္ သမာဓိမဂၢင္ သံုးပါးျဖစ္၏။ 

ရုပ္နာမ္တို႕အား သမၸဇဥ္ ဉာဏ္ယွဥ္၍ အမွန္ျမင္ေသာအခါ အျဖစ္ႏွင့္အပ်က္ကို ေတြ႕ရမည္။ ရုပ္နာမ္တို႕၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႕ပါက ပညာမဂၢင္ႏွစ္ပါး ျဖစ္၏။

သို႕ေၾကာင့္ ပရမတ္ရုပ္နာမ္တို႕၏ အျဖစ္ႏွင့္အပ်က္ကို ဉာဏ္သက္၀င္ကာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္လွ်င္ ရႈခ်က္တိုင္းတြင္ ေလာကီမဂၢင္ ငါးပါးျဖစ္၏။ ပဥၥဂၤ ိကမဂ္ ဟုေခၚ၏၊ ၀ိပႆနာလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အလုပ္မဂၢင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာရကမဂၢင္ ဟူ၍လည္းဆို၏။

သီလမဂၢင္သည္ ပြားရမည့္တရား မဟုတ္ဘဲ ၀စီ၊ ကာယ၊ အာဇီ၀၊ ဒုစရိုက္တို႕မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ တရားျဖစ္သည္လည္း တစ္ခ်က္ . . . ေလာကီမဂၢင္တြင္ သံုးပါးလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္း အတူတကြ မပါ၀င္ႏိုင္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္စရာႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္မွ ဆိုင္ရာတစ္ပါးသာ ပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး ၀ိပႆနာရႈပြားဆဲအခိုက္မွာ ေရွာင္ၾကဥ္စရာ ဒုစရိုက္ မရိွသည္လည္း တစ္ခ်က္ . . . ထိုအေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ၀ိပႆနာရႈဉာဏ္တြင္ မဂၢင္ငါးပါးသာလွ်င္ ပါ၀င္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါ၏။

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္(တစ္ဘ၀သာသနာ)

တရားရႈတဲ့အခါ ပဥၥဂၤ ိကမဂ္နဲ႕ ရႈပါ။ ျမတ္စြာဘုရားက မဂၢင္ရွစ္ပါးေဟာထားတာ မဟုတ္လား။ ဘာျဖစ္လို႕ မဂၢင္ရွစ္ပါးနဲ႕ မရႈဘဲ ငါးပါးနဲ႕ ရႈရတာလဲ။

အေျဖကေတာ့ ပုထုဇဥ္တို႕ သႏၱာန္မွာ ရွစ္ပါးမျဖစ္ႏိုင္၊ ငါးပါးသာ ျဖစ္လို႕ပါပဲ။

ေလာကီစိတ္ေတြမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀ိရတီ ေစတသိက္ သံုးပါးတို႕ မရအပ္ကုန္တဲ့။

ရုပ္နာမ္ခႏၶာေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ ရႈေနတဲ့အခိုက္ ေရွာင္ၾကဥ္စရာ အကုသိုလ္ ရိွႏိုင္ပါ့မလား။ ေရွာင္ၾကဥ္စရာ အကုသိုလ္မရိွရင္ သီလမဂၢင္ သံုးပါးလဲ မလာရဘူး။

မလာရင္ ဘယ္ႏွစ္ပါး က်န္မလဲ။ ငါးပါးပဲ ျဖစ္ခြင့္ရိွတယ္၊ ပဥၥဂၤ ိကမဂ္ေပါ့။
ေလာကုတၱရာနယ္ထဲ ေရာက္သြားမွပဲ မဂၢင္ရွစ္ပါး ျပည့္မယ္။

အရိယာ ျဖစ္သြားမွပဲ သီလက ျမဲသြားေတာ့တာ။ အဓိသီလ ျဖစ္သြားေတာ့တာ၊ မဂၢင္သံုးပါးလံုး အျမဲတည္ရိွသြားေတာ့တာ။

ဓမၼဒူတဆရာေတာ္(ဘာ၀နာ၀တၳဳ)

အားထုတ္ေသာ အခါ၌မူ သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ ဟူေသာ ပညာမဂၢင္ ႏွစ္ပါး . . . သမၼာ၀ါယာမ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ ဟူေသာ သမာဓိမဂၢင္ သံုးပါး . . . မဂၢင္ငါးပါးျဖင့္ အားထုတ္ရသည္။

သို႕ျဖစ္၍ အားထုတ္ေနစဥ္အခါ ယင္းမဂၢင္ငါးပါး မိမိသႏၱာန္၌ ရိွ-မရိွ အျမဲသတိျပဳရမည္။ 

ယင္းမဂၢင္ငါးပါး အားရိွလာလွ်င္ သီလမဂၢင္ သံုးပါးႏွင့္တကြ မဂၢင္ရွစ္ပါး ျပည့္၍ မဂ္ရေတာ့၏။

ဦးေရႊေအာင္(ခ်မ္းသာကို ရွာေဖြျခင္း)

၀ိပႆနာဟူသည္ ေလာကီမဂၢင္ တရားျဖစ္၏၊ ေလာကီမဂၢင္မ်ားသည္ ေလာကုတၱရာ မဂၢင္မ်ား ျဖစ္သြားမွ စစ္မွန္ေသာ မဂၢသစၥာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မဂၢသစၥာျဖစ္မွသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္မည္။

၀ိပႆနာ စတင္ရႈရာတြင္ သမၼာကမၼႏၱ အပါအ၀င္ ၀ိရတီမဂၢင္မ်ား တိုက္ရိုက္ မပါ၀င္သည္မွာ မွန္၏။ 

တိုက္ရိုက္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းမႈအရ သမာဒါန၀ိရတီ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္၏။

ခႏၶာတို႕၏ ျဖစ္ပ်က္ကို ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း ပညာမဂၢင္ႏွစ္ပါး သမာဓိမဂၢင္ သံုးပါးတို႕ျဖင့္ ရႈမွတ္၏။ 

သမၼာ၀ါစာ၊ သမၼာကမၼႏၱ၊ သမၼာအာဇီ၀ ဟူေသာ သီလမဂၢင္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေသး၊ နိဗၺာန္ကို အာရံုျပဳေသာအခါမွ ယင္းသီလမဂၢင္ သံုးပါး ပါ၀င္လာမည္။ သီလမဂၢင္သံုးပါး ပါ၀င္လာမွသာ မဂၢင္ရွစ္ပါး ျပည့္စံုမည္ျဖစ္၏။

မေလးၿငိမ္ ၏ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၏တည္ရာ ဓမၼ မွ-

Views: 235

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service