ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

၁) ေတမိယဇာတ္ေတာ္ႀကီး

( ဇာတက-)
ဇာတ္-ဟူေသာစကားမွာဇာတက-ဟူေသာပါဠိမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး အျဖစ္ေတာ္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ပါဠိလို ဇာတက-မွာ ျမန္မာလိုအားျဖင့္ ဗုဒၶ၏ ဘုရားေလာင္းဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေဟာၾကားထားရာ က်မ္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္-
၁။ ေတမိယဇာတကသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေတမိမင္းသား၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၂။ ဇနကဇာတကမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဇနက မင္းသား၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၃။ သု၀ဏၰသာမဇာတကမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သု၀ဏၰသာမ၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၄။ ေနမိယဇာတကမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေနမိမင္း၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၅။ မေဟာသဓဇာတကမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ မေဟာသဓာ၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၆။ ဘူရိဒတၱဇာတကမွာ ဘုရားအလာင္းေတာ္ ဘူရိဒတ္နဂါးမင္း၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၇။ စႏၵကုမာရဇာတကမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ စႏၵကုမာရမင္းသား၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၈။ နာရဒဇာတကမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ နာရဒ၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၉။ ၀ိဓူရဇာတကမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ၀ိဓူရသုခမိန္၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္။
၁၀။ ေ၀ႆႏၲရဇာတကမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေ၀ႆႏၲရာမင္းႀကီး၏ ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။


( ႏုမွာငါးရာ ရင့္မွာတစ္က်ိပ္-)
ဗုဒၶဘာသာတို႔တြင္ႏုမွာငါးရာ ရင့္မာတက်ိပ္-ဟု ဆိုရိုးစကားတခုရွိသည္။ အဓိပၸါယ္မွာဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ပါရမီေတာ္မ်ား၊ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူေနစဥ္ ပါရမီေတာ္ႏုစဥ္ဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားျဖစ္ခါနီး ပါရမီေတာ္မ်ား ရင့္က်က္ခ်ိန္အျဖစ္ေတာ္စဥ္ဘ၀မ်ားကို မွတ္သားသိရွိၾကေစရန္ ဆိုရိုးစကားျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဘုရားရွင္သည္ ပါရမီေတာ္မ်ား ျပည့္ကာ သဗၺညဳတေရႊဉာဏ္ေတာ္ရျပီးဗုဒၶအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဘ၀တုန္းကအျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားကို အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ တပည့္သာ၀က စသည္တို႔အား ျပန္လည္၍ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္ ျပန္လည္ေဟာေဖာ္ခဲ့ေသာ အတိတ္အေလာင္းလ်ာဘ၀အျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားကို ဇာတက အမည္ျဖင့္ ပိဋကေတာ္တြင္ က်မ္းတေစာင္ရွိသည္။

( ဇာတ္ေတာ္တို႔` အေရအတြက္ )
ဇာတကက်မ္း၌ ၀တၳဳေပါင္း ၅၄၇-ပုဒ၊ က႑ေပါင္း ၁၁-ခုရွိသည္။
ပထမက႑ကို ဧကနိပါတ (ဧကနိပါတ္) ဟုေခၚသည္။
ဂါထာတပုဒ္သာ ပါရွိေသာောကာင့္ ဧကနိပတါဟုေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။
ဂါထာႏွစ္ပုဒါပါသည္ကိုဒုကနိပါတ္၊ သံုးပုဒ္ပါသည္ကို တိကနိပါတ္၊ ေလးပုဒ္ပါသည္ကို စတုကၠနိပတ္၊ငါးပုဒ္ပါသည္ကို ပဥၥကနိပါတ္၊ ေျခာက္ပုဒ္ပါသည္ကို ဆကၠနိပါတ္၊ စသည္ျဖင့္ဂါထာအေရအတြက္အလိုက္ အမည္ေပးထားသည္။

အေရအတြက္အားျဖင့္
ဧကနိပါတ္တြင္ ဇာတက (၀တၳဳ) ၁၅၀-ပါရွိသည္။
ဒုကနိပါတ္၌ ၁၀၀။
တိကနိပါတ္၌ ၅၀။
စတုကၠနိပါတ္၌ ၅၀။
ပဥၥကနိပါတ္၌ ၂၅။
ဆကၠနိပါတ္၌ ၂၀။
သတၱကနိပါတ္၌ ၂၁။
အ႒ကနိပါတ္၌ ၁၀။
န၀ကနိပါတ္၌ ၁၂။
ဒသကနိပါတ္၌ ၁၆။
ဧကာဒသကနိပါတ္၌ ၉။
ဒြါဒသကနိပါတ္၌ ၁၀။
ေတရသကနိပါတ္၌ ၁၀။
ပကိဏၰကနိပါတ္၌ ၁၃။
၀ီသတိနိပါတ္၌ ၁၄။
တႎသနိပါတ္၌ ၁၀။
စတၱာလီသနိပါတ္၌ ၅။
ပဏၰာသနိပါတ္၌ ၃။
သ႒ိနိပါတ္၌ ၂။
သတၱတိနိပါတ္၌ ၂။
အသီတိနိပါတ္၌ ၅။
မဟာနိပါတ္၌ ၁၀-ပါရွိသည္။
စုစုေပါင္း ဇာတက ၅၄၇ ျဖစ္သည္။

ထို၅၄၇-ဘ၀တြင္ ႏုစဥ္ဘ၀ေပါင္း ၅၃၇-ဘ၀ႏွင့္ အရင့္အမာဘ၀ ၁၀-ဘ၀ ပါ၀င္သည္။ဤသည္တို႔ကိုပင္ စုေပါင္းကာ မွတ္သားရ လြယ္ကူေစျခင္းငွာ ႏုမာငါးရာရင့္မွာတက်ိပ္-ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ဇာတ္ေတာ္ငါးရာ့ငါးဆယ္ မျပည့္ဘဲ ၅၄၇-သာရွိသည္။ ထိုဇာတ္ေတာ္မ်ားသည္ျမန္မာမႈနယ္ပယ္၌ ဇာတ္ေတာ္ ၅၅၀-ႏွင့္ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ၁၀-ဘြဲ႔ဟု ထင္ရွားသည္။


 

ေတ၊ ဇ၊ သု၊ ေန၊ မ၊ ဘူ၊ စန္၊ နာ၊ ၀ိ၊ ေ၀ ဟု အစီအစဥ္အလိုက္ျဖစ္ေအာင္ အတိုေကာက္မွတ္သားၾကေလ့ရွိသည္။

ဇာတ္ေတာ္ဘဲြ႕တို႕၏ အမည္အျပည့္အစံုႏွင့္ ေရးသားသူႏွင့္ ၿပီးစီးခုႏွစ္မွာ-

( ဇာတ္ေတာ္အစဥ္ )

၁။ (ေတ) ေတမိယဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ) ေကာဇာ-၁၁၄၈-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလ၊

၂။ (ဇ) မဟာဇနကဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၇-ခုႏွစ္၊ နယုန္လ၊

၃။ (သု) သုဝဏၰသာမဇာတ္ (ဦးပညာတိကၡ) ေကာဇာ-၁၁၈၈-ခုႏွစ္၊ နယုန္လ၊

၄။ (ေန) ေနမိဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၈-ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလ၊

၅။ (မ) မေဟာသဓာဇာတ္(ပ၊ဒု) (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၆-ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ၊

၆။ (ဘူ) ဘူရိဒတၱဇာတ္ (ရွင္နႏၵေမဓာ)ေကာဇာ-၁၁၄၈-ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လ၊

၇။ (စန္) စႏၵကုမာရဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၄-ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလ၊

၈။ (နာ) နာရဒဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၄-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလ၊

၉။ (၀ိ) ဝိဓူရဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၅-ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လ၊

၁၀။ (ေ၀) ေဝႆႏၲရာဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၅-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလ၊


(က်မ္းျပီးခုနစ္ အစဥ္)
  1. စႏၵကုမာရဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၄-ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလ၊
  2. နာရဒဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၄-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလ၊
  3. ဝိဓူရဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၅-ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လ၊
  4. ေဝႆႏၲရာဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၅-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလ၊
  5. မေဟာသဓာဇာတ္(ပ၊ဒု) (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၆-ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလ၊
  6. မဟာဇနကၠဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၇-ခုႏွစ္၊ နယုန္လ၊
  7. ေနမိဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ)ေကာဇာ-၁၁၄၈-ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလ၊
  8. ဘူရိဒတၱဇာတ္ (ရွင္နႏၵေမဓာ)ေကာဇာ-၁၁၄၈-ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လ၊
  9. ေတမိယဇာတ္ (မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ) ေကာဇာ-၁၁၄၈-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလ၊
  10. သုဝဏၰသာမဇာတ္ (ဦးပညာတိကၡ) ေကာဇာ-၁၁၈၈-ခုႏွစ္၊ နယုန္လ၊


ေတ၊ဇ၊ သု၊ ေန၊ မ၊ ဘူ၊ စန္၊ နာ၊ ၀ိ၊ ေ၀-ဟူေသာ စကားႀကီးဆယ္လံုးသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ဇာတ္ေတာ္ဆယ္ဘြဲ႔ကို ေဖာ္ျပသည့္ အတိုေကာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ပထမစကားလံုးျဖစ္သည့္ (ေတ) ဟူသည္မွာ ေတမိယ-မင္းသား၏ ဘ၀အေၾကာင္းကိုဆိုလိုသည္။


ေရွးအခါက ကာသိကရာဇ္မင္းႀကီးႏွင့္ စႏၵာေဒ၀ီမိဖုရားတြင္ ေတမိယကုမာရ-ေခၚ မင္းသားေလးတပါး ဖြားျမင္ေလသည္။ သားေတာ္ဟူ၍ ဤတပါးပင္ရွိသည္။
ငယ္စဥ္ကခမည္းေတာ္ ကာသိကရာဇ္မင္းႀကီးသည္ တေန႔တြင္ ေတမိယမင္းသားေလးကိုရင္၀ယ္ထားလ်က္ ခိုးသားေလးဦးကို ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ျပစ္ဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးခတ္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ထီးျဖဴေအာက္တြင္ ခ်သိပ္ထားစဥ္ မင္းသားငယ္သည္ ထိုသို႔ သူတပါးအားထိတ္လန္႔ဖြယ္ ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ရျခင္းမ်ားကို မႏွစ္ျမိဳ႔သျဖင့္စိတ္အဆင္းရဲႀကီး ဆင္းရဲကာ မွိန္း၍ ဤသို႔စဥ္းစားမိ၏။

ဘုရားေလာင္းျဖစ္၍ ေနာက္ေနာက္ ဘ၀မ်ားကို ျပန္လည္ေတြးျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိေလသည္။

ငါသည္လည္းတေန႔တြင္ ဘုရင္လုပ္ရေခ်ဦးမည္။ ဤသို႔ သူတပါးအား အျပစ္ဒဏ္စီရင္ရာ၌ အကယ္၍မွားယြင္းစြာစီရင္မိအံ႔ ငါ့၌ ဆင္းရဲပူပန္မႈေရာက္လတံ႔။ ငါသည္ ယခင္ဘ၀ကမင္းျပဳကာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို မွားယြင္းစြာစီရင္မိသျဖင့္ ငရဲျပည္တြင္ၾကာျမင့္စြာ ခံခဲ့ရသလို ယခုတဖန္ ခံရဦးမည္၊ ယခု မည္သို႔ၾကံရမည္နည္း။

ထိုအခ်င္းအရာကိုယခင္ ၇-ဘ၀က မိခင္ေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးေသာ ထီးခ်က္ေစာင့္နတ္သမီး ေတြ႔သိ၍ကိုယ္ထင္ျပျပီးလွ်င္ ေမးျမန္းရာ ဘုရင္မလုပ္လိုေသာ ဆႏၵကို သိရသျဖင့္-
မင္းသားသည္ငရဲလားမည့္ေဘးကိုသာ ေတြးေၾကာက္လွေလေသာေၾကာင့္ ထိုေန႔မွစ၍နတ္သမီးအၾကံေပးခ်က္အတိုင္း ဆြ႔ံအ နားထိုင္းသူမ်ားကဲ့သို႔ မလႈပ္မယွက္ေၾကာင္တက္တက္ ေနထိုင္လိုက္ေတာ့သည္။

ထိုအခ်င္းအရာကို အထိန္းေတာ္မ်ား ေတြ႔ၾကေသာ္ မိဖုရားႀကီးထံ ခ်က္ခ်င္း၀င္၍ သံေတာ္ဦးတင္ေလလွ်င္-
မိဖုရားႀကီးသည္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သားေတာ္အား စမ္းသပ္ျပီးေနာက္ ဧကန္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ႀကီးထံ ခ်ဥ္းကပ္ျပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း တင္ျပေသာအခါဘုရင္ႀကီးက
ပုဏၰားေတာ္မ်ားအား သားေတာ္ေလး စကားေျပာရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ေစ၏။

အစားအေသာက္ ကစားစရာတုိ႔ျဖင့္ ျမဴဆြယ္ေသာ္လည္း မရ။
ပြဲေတာ္တည္ခ်ိန္ မေၾကြးဘဲ ငိုေအာင္ထားေသာ္လည္း မငို၊
ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္၍ ေအာ္ဟစ္ေအာင္လုပ္ေသာ္လည္း မရ၊
ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူး၍ ေအာ္ဟစ္ေအာင္လုပ္ေသာ္လည္း မရ၊
ေဒါသထြက္၍ ေအာ္ဟစ္ေအာင္လုပ္ေသာ္လည္း မရ၊
ခ်စ္ေမတၱာစိတ္ ယိုဖိတ္၍ ရယ္ျပံဳးေအာင္လုပ္ေသာ္လည္း မရ၊
ကၽြမ္းဘား မ်က္လွည့္ ရုပ္ေသးပြဲမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေသာ္လည္း မတုန္လႈပ္၊
ဆင္လိမၼာမ်ား၊ အစြယ္မဲ့ ေျမြမ်ား၊ လက္နက္မ်ား မီးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေသာ္လည္း မေၾကာက္၊
တင္္လဲလူးျခင္း၊ အပုပ္နံ႔ေပးျခင္း၊ မႈိင္းတိုက္ျခင္းျပဳေသာ္လည္း မရ၊
လွပေသာ မိန္းမပ်ိဳမ်ားႏွင့္ ဆိတ္ကြယ္ရာတြင္ ေတြ႔ဆံုေစေသာ္လည္း မရ။
မင္းသားေလး စိတ္ထဲတြင္ကား ငရဲခံရသည္ကိုသာ ျမင္ေနသည္။

မင္းသားေလး ၁၇-ႏွစ္သို႔ေရာက္သည့္တိုင္ ထူးျခားမႈမရွိျဖင့္ ပုဏၰားေတာ္မ်ားအား ေခၚယူေျပာဆိုရာ ပုဏၰားေတာ္မ်ားက-
မင္းသားေလးတည္ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ အရွင္မင္းႀကီးသည္၄င္း၊ မိဖုရားႀကီးသည္၄င္း၊တိုင္းျပည္သည္၄င္း၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ဤေဘးဆိုးႀကီးကလြတ္ေျမာက္လိုက မင္းသားအား ေျမတြင္း၌ ျမႇဳပ္ႏွံရပါမည္-ဟု ေလွ်ာက္တင္ေသာအခါဘုရင္ႀကီး တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားသြား၏။
ထိုအခါ မိဖုရားႀကီးက မင္းသားအားစိတ္ေျပာင္းေစရန္ ထီးနန္းစည္းစိမ္ျဖင့္ အပ္ႏွင္းေလသည္။ သုိ႔ေသာ္၇-ရက္ေစ့သည့္တိုင္ မထူးျခားသျဖင့္ ဘုရင္ႀကီးက ေဒါသထြက္ျပီးရထားမွဴးကိုေခၚ၍ နက္ျဖန္နံနက္ မိုးေသာက္လွ်င္ ဤမင္းသားအားဘုရင္အသံုးအေဆာင္ခၽြတ္၍ ေတာရပ္ျမိဳင္လယ္သို႔ ရထားႏွင့္ ေခၚေဆာင္သြားျပီးတြင္းတူးေျမျမႇဳပ္ေစ-ဟု အမိန္႔ေတာ္မွတ္သည့္အတိုင္း ရထားမွဴးလည္းအမိန္႔ေတာ္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သျဖင့္ ေတမိယမင္းသားကို ေခၚသြားျပီးတြင္းတူးေနစဥ္-တြင္းအထက္မွ အသံၾကား၍ ေမာ့ၾကည့္လိုက္ရာ-

အိုရထားမွဴး ဘာကိစၥအတြက္ တြင္းတူေနရသနည္း-
သင္မင္းမႈထမ္းသည္ အျပစ္လည္းလြတ္၍ ဆုလာဘ္မ်ားပင္ ရေစျခင္းငွါ ယခုပင္လွ်င္ေရႊနန္းေတာ္သို႔ျပန္၍ အေၾကာင္းစံု သံေတာ္ဦးတင္ေလာ့-ဟု မင္းသားဆိုေလေသာ္ရထားမွဴးသည္ ၀မ္းပန္းတသာျဖင့္ အျမန္သြားေလေတာ့၏။ ခမည္းေတာ္မည္ေတာ္ႏွင့္တကြ အားလံုး ၀မ္းသာမဆံုးရွိၾက၏။

ဘုရင္မင္းႀကီးသည္သားေတာ္အား ေတာတြင္း၌ပင္ ဘိသိက္သြန္း နန္းအပ္ကာ ျပန္ေခၚမည္ဟုၾကံစည္၍အခ်ိန္ယူလ်က္ မင္းခမ္းမင္းနားျပည့္စံုစြာ ဖန္တီးေစျပီးမွ သားေတာ္ရွိရာေတာရပ္ျမိဳင္ေျခသို႔ ေလးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ၾကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။

ခရီးဆိုက္၍ သားေတာ္ ေတမိမင္းသားမွာ ရေသ့၀တ္ႏွင့္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔လွ်င္ ၀တ္ျပဳလ်က္-
သားေတာ္ ေတာတြင္း၌ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ အစာအာဟာရမ်ား မွီ၀ဲေနရ၍ ဤမွ်အသားအေရ အေရာင္အဆင္း ၀င္း၍ ၾကက္သေရမဂၤလာ ေဆာင္ပါသနည္း။
ဖခမည္းေတာ္ ေတာတြင္း၌ ဆားမပါေသာ သစ္ရြက္စိမ္းကိုသာ မွီ၀ဲရပါသည္။
အေရာင္အဆင္းဟူသည္ကား-စိတ္ျငိမ္သက္ေသာသူ၊
ပူပင္ေသာက ေဒါသကင္း၍ တပ္မက္ျခင္းမရွိသူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။

ေကာင္းေပစြသားေတာ္ ခမည္းေတာ္သည္ပင္ ဤေသာကကင္းေ၀းေသာ ရေသ့ဘ၀ကို လိုလားလာေခ်ျပီ။သားေတာ္ကား အသက္ ႏုပါေသး၏။ တရားဓမၼလည္း ျပည့္၀၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ေတာထြက္ႏိုင္ေစ ျခင္းငွါ ထီးေမြနန္းေမြ လက္ခံျပီး ႏုပ်ိဳစဥ္ေရႊနန္းစည္းစိမ္ ခံစားပါ။ အသက္ႀကီးလာမွ သားေတာ္ရွိက သားေတာ္ကို နန္းအပ္ကာေတာထြက္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအားလည္း ကူညီရာေရာက္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အိုဖခမည္းေတာ္ သတၱ၀ါတို႔မည္သည္ ႀကီးသည္ ငယ္သည္မဟုတ္ ေသျခင္းေဘးက အခ်ိန္မေရြးလာသည္မဟုတ္ပါေလာ၊ ေရႊနန္းစည္းစိမ္ကိုလည္း ခံစားလိုစိတ္ မရွိ၍ ဆြံ႔အနားထိုင္းဟန္ ေနခဲ့ျပီ။ စသည္ျဖင့္
ေတမိယ ရေသ့ေလးက အက်ယ္တ၀င့္တရားျပျပီးသည့္အဆံုး၌ ဘုရင္ႀကီး မိဖုရားႀကီးႏွင့္ တကြ အားလံုးေသာမင္းခ်င္းတို႔ ကၽြတ္တန္း၀င္ကာ ရေသ့၀တ္ၾကကုန္သတည္း။

(မင္းယုေ၀)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၄-ခု ႏို၀င္ဘာလ)

Views: 615

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service