ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ခ်စ္ေဆး မုန္းေဆး

ခ်စ္ေဆး မုန္းေဆး

ေလာကထဲ၌ ရွိေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတို႔တြင္ ရဟႏၲာပု၈ၢိဳလ္မွတပါး အားလံုးေသာပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ မုန္းျခင္းဟူ၍ ဤ ၂-ပါး အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိေနၾကေပသည္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မွတပါး အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းကိုသာ အလိုရွိၾကေပသည္။ မုန္းျခင္းကို အလိုမရွိၾကေပ။ ထိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္မုန္းျခင္းကို နီတိဆရာမ်ားက ေဆးျဖင့္ ဥပမာ တင္စား၍ ခ်စ္ေဆး ႏွင့္ မုန္းေဆး စသည္ျဖင့္ ေဆး ၄-မ်ိဳး ဖြင့္ျပေဖာ္ျပေပသည္။

၁။ ဒါနံ သိေနဟ ေဘသဇၨံ-ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဒါနသည္ ခ်စ္ေဆးျဖစ္၏။
၂။ မေစၧရံ ေဒါသ ေနာသဓံ-၀န္တိုျခင္း မစၧရိယသည္ မုန္းေဆးျဖစ္၏။
၃။ ဒါနံ ယသႆီ ေဘသဇၨံ-ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဒါနသည္ အျခံအရံမ်ားေစေသာေဆး ျဖစ္၏။
၄။ မေစၧရံ ကပေဏာ သဓံ-၀န္တိုျခင္း မစၧရိယသည္ အျခံအရံ ကင္းမဲ့၍ အထီးက်န္ေစေသာေဆး ျဖစ္၏ဟူ၍ ၄-မ်ိဳး ဖြင့္ျပ၊ ေဖာ္ျပၾကေပသည္။

၁။ ေပဒကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဒါနသည္ ခ်စ္ေဆးျဖစ္၏ ဟုဆိုရာ၌ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းတို႔သည္ ၂-မ်ိဳးရွိေပသည္။
မိမိထက္ ျမင့္ျမတ္သူ၊ မိမိႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား ခ်ၽီးေျမႇာက္လို၍ ပူေဇာ္လို၍ ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ မိမိေအာက္နိမ့္က်သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔အား သနား၍ ကရုဏာျဖင့္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရွိေပသည္။
ထို ၂-မ်ိဳးတို႔တြင္ အၾကင္သူသည္ မည္သည့္ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးလွဴ၏။ ထိုေပးကမ္းလွဴဒါန္းသူကို ခံယူသူမ်ားက ခ်စ္ခင္ၾကသည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနသည္ ခ်စ္ေဆးျဖစ္၏ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၂။ ၀န္တိုျခင္း မစၧရိယသည္ မုန္းေဆးျဖစ္သည္-ဟုဆိုရာ၌ အၾကင္သူသည္ ပူေဇာ္ထိုက္သူကိုပင္ ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူကိုပင္ျဖစ္ေစ ေပးသင့္ ေပးထိုက္ လွဴသင့္ လွဴထိုက္သည့္အခြင့္မ်ား ၾကံဳလာပါလ်က္ ေပးသင့္ေပးထိုက္ လွဴသင့္လွူထိုက္သည့္ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေနပါလ်က္ ၀န္တို၍ မေပးလွဴဘဲ ေနေလ၏။ ထိုသူကို မုန္းၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀န္တိုျခင္း မစၧရိယသည္ မုန္းေဆးျဖစ္၏-ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မုန္းေဆးျဖစ္သည့္ ၀န္တိုျခင္းမစၧရိယတို႔သည္ ၅-မ်ိဳး ရွိေပသည္။
၁။ အာ၀ါသမစၧရိယ-မိမိတို႔၏ အိမ္ရာတိုက္တာ အရိပ္အာ၀ါသတို႔၌ ၀န္တိုျခင္း။
၂။ ကုလမစၧရိယ-မိမိတို႔၏ မိသားစု အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔၌ ၀န္တိုျခင္း။
၃။ လာဘမစၧရိယ-မိမိတို႔ ရရွိလာေသာ လာဘ္လာပစၥည္းဥစၥာတို႔၌ ၀န္တိုျခင္း။
၄။ ၀ဏၰမစၧရိယ-မိမိတို႔၏ အဆင္း လွပတင့္တယ္ျခင္း၌ ၀န္တိုျခင္း။
၅။ ဓမၼမစၧရိယ-မိမိတို႔ တတ္သိထားသည့္ တရား၌ ၀န္တိုျခင္း။ ဟူ၍ ၅-မ်ိဳး ရွိေပသည္။

ထို ၅-မ်ိဳးတို႔တြင္ မိမိတို႔၏ အိမ္ရာတိုက္တာ အရိပ္အာ၀ါသတို႔၌ ၀န္တိုင္းျခင္းဟုဆိုရာတြင္=အၾကင္သူသည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ မိမိတို႔အိမ္ရာ တိုက္တာ အရိပ္အာ၀ါသတို႔၌ တည္းခိုေနထိုင္သည္ကိုပင္ အလြန္တြန္႔တိုကာ ၀န္တိုေန၏။ ထိုသူအား သူတပါးတို႔က ခ်စ္ခင္ၾကမည္ဟုတ္ေပ။ မုန္းၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အိမ္ရာတိုက္တာ အရိပ္အာ၀ါသတို႔၌ ၀န္တိုျခင္းသည္ မုန္းေဆးတခုပင္ ျဖစ္၏-ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႔၏ မိသားစုအမ်ိဳးအႏြယ္တို႔၌ ၀န္တိုျခင္းဟုဆိုရာတြင္=အၾကင္သူသည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ သူတပါးတို႔က မိမိတို႔၏ မိသားစု အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ လာေရာက္၍ ဆက္ဆံေျပာဆိုေနထိုင္ၾကသည္ကို အလြန္မေက်နပ္၍ ၀န္တိုေနတတ္၏။ ထိုသူအား သူတပါးတို႔က ခ်စ္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစု အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔၌ ၀န္တိုျခင္းသည္လည္း မုန္းေဆးတခုပင္ ျဖစ္၏ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႔ရရွိလာေသာ လာဘ္လာဘပစၥည္းဥစၥာတို႔၌ ၀န္တိုျခင္းဟုဆိုရာတြင္=အၾကင္သူသည္ မိမိတို႔ ရရွိလာေသာ လာဘ္လာဘပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သူတပါးတို႔က ေခတၱခဏ ကိုယ္တြယ္အသံုးျပဳတာကိုပင္ အလြန္မေက်နပ္၍ ၀န္တိုေနတတ္၏။ ထိုသူအား သူတပါးတို႔က ခ်စ္ခင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ မုန္းၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ရရွိလာေသာ လာဘ္လာဘပစၥည္းဥစၥာတို႔၌ ၀န္တိုျခင္းသည္ မုန္းေဆးတခုပင္ ျဖစ္၏ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႔၏ အဆင္းလွပတင့္တယ္ျခင္း၌ ၀န္တိုျခင္းဟုဆိုရာတြင္=အၾကင္သူသည္ မိမိ၏ အဆင္းလွပတင့္တယ္ျခင္းကို သူတပါးတို႔က လိုခ်င္ေတာင့္ေသာအားျဖင့္ ၾကည့္တာကိုပင္ အလြန္မေက်နပ္ ၀န္တိုေနတတ္၏။ ထိုသူကို သူတပါးတို႔က ခ်စ္င္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ မုန္းၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အဆင္း လွပတင့္တယ္ျခင္း၌ ၀န္တိုျခင္းသည္ မုန္းေဆးတခုပင္ျဖစ္၏ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႔ တတ္သိထားသည့္ တရားတို႔၌ ၀န္တိုျခင္းဟုဆိုရာတြင္=အၾကင္သူသည္ မိမိတတ္ေျမာက္ သိရွိထားေသာ တရားဓမၼမ်ားကို သူတပါးတို႔အား မတတ္ေျမာက္ေစခ်င္၊ မသိရွိေစခ်င္၍ တရား၌၀န္တိုေန၏။ ထိုသူကို သူတပါးတို႔က ခ်စ္ခင္ၾကမည္ မဟုတ္ပ။ မုန္းၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ တတ္သိထားသည့္ တရား၌ ၀န္တိုျခင္းသည္လည္း မုန္းေဆးတခုပင္ ျဖစ္၏ဟု ဆိုရျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အၾကင္အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ၀န္တိုျခင္း မစၧရိယသည္ကား အကုသိုလ္တရားျဖစ္၍ မခ်စ္အပ္ေသာ မုန္းေဆးျဖစ္၏ဟု သိၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ၀န္တိုျခင္း မစၧရိယကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရေပသည္။
အၾကင္အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနသည္ကား ကုသိုလ္တရားျဖစ္၍ ခ်စ္အပ္ေသာ ေဆးျဖစ္၏ဟု သိၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဒါနကို ျပဳၾကရေပသည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။

၃။ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနသည္ အျခံအရံမ်ားေစေသာ ေဆးျဖစ္၏ဟုဆိုရာ၌=အၾကင္သူတို႔သည္မိမိတို႔ျပဳလုပ္အပ္သည့္ အလုပ္ကိစၥမ်ားကို လာေရာက္၍ ကူညီလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူတို႔အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳေလ့ရွိၾက၏။ ထိုသူတို႔၌ ခ်စ္ခင္အပ္ေသာ အျခံအရံပရိသတ္မ်ား ေပါမ်ားေနတတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းဒါနသည္ အျခံအရံမ်ားေစေသာ ေဆး ျဖစ္၏ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၄။ ၀န္တိုျခင္း မစၧရိယသည္ အျခံအရံ ကင္းမဲ့၍ အထီးက်န္ေစေသာ ေဆး ျဖစ္၏။ဟုဆိုရာ၌=အၾကင္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္အပ္ေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ားကို လာေရာက္၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူတို႔အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြန္႔ၾကဲျခင္း မရွိမူ၍ ၀န္တိုျခင္း သေဘာရွိ၏။ ထိုသူတို႔၌ အေၾကာင္းကိစၥရွိလာေသာအခါ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အျခံအရံမ်ား မရွိဘဲ အထီးက်န္သူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀န္တိုျခင္း မစၧရိယသည္ အျခံအရံကင္းမဲ့၍ အထီးက်န္ေစေသာ ေဆးျဖစ္၏ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အၾကင္အမိ်ဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ၀န္တိုျခင္း မစၧရိယသည္ကား အကုသိုလ္တရားတို႔ျဖစ္၍ အျခံအရံ ကင္းမဲ့ကာ အထီးက်န္ေစေသာေဆး ျဖစ္၏ဟု သိၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ၀န္တိုျခင္း မစၧရိယကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရေပသည္။ အၾကင္အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနသည္ကား ကုသိုလ္တရားျဖစ္ျခင္း၏ အျခံအရံမ်ားေစေသာ ေဆးျဖစ္၏ဟု သိၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနကို ျပဳၾကရေပသည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။

( သဒၶမၼရံသီရိပ္သာ ဆရာေတာ္ )  

Views: 159

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service