ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C


ေမတၱာစာတမ္း

အၿမင့္ၿမတ္ဆုံး ဘ၀ေနနည္း ေလးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း ဗုဒၶစာေပတြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္၊၊ အၿမတ္ဆုံး ဘ၀ေနနည္း ေလးမ်ဳိးဆုိတာ---
(၁) ေမတၱာၿဖင့္ ေနၿခင္း
(၂) ကရုဏာၿဖင့္ ေနၿခင္း
(၃) မုဒိတာၿဖင့္ ေနၿခင္း
(၄) ဥေပကၡာၿဖင့္ ေနၿခင္းတုိ႔ ၿဖစ္သည္၊၊
“ေမတၱာ”အေၾကာင္း စာတမ္းတခုေရးဖုိ႔ အၾကံၿပဳထားပါသည္၊ စာဖတ္သူအားလုံးအတြက္ ပါဠိစာေပ ဗဟုသုတႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည့္ အၾကံေပးခ်က္ၿဖစ္၍ အရွင္ ေမတၱာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပါဠိစာေပ အေထာက္အထား အခ်က္လက္မ်ားကို ရွာေဖြစုစည္းၿပီး “ေမတၱာ စာတမ္း”ကို ေရးလုိက္ပါသည္၊၊

‘ေမတၱာ’ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္ကို အဓိပၸါယ္မ်ားစြာ ဖြင့္ဆုိထားသည္ကို ေလ့လာရပါသည္၊၊ စာဖတ္သူအတြက္ အဆင္လည္းေၿပ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အားလုံးကိုလည္း ငုံမိေစတဲ့ တစ္လုံးတည္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို အရွင္ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ "ေမတၱာ"ဟူသည္ “အက်ဳိးလုိလားမႈ” ဟူ၍ ၿဖစ္ပါ သည္၊၊ တပါးသူ၏ အက်ဳိးကို လုိလားမႈကို ေမတၱာဟု ေခၚဆုိေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊

သတိၿပဳရန္မွာ တခါတရံတြင္ ‘အခ်စ္’က ေမတၱာအသြင္ေဆာင္၍ လူေတြကို လွည့္စားတတ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ၿဖစ္သည္၊၊ ‘အခ်စ္’ႏွင့္‘ေမတၱာ’မွာ ဘာသာစကားၿခင္းမတူရုံမွ်မက အဓိပၸါယ္လည္း မ်ားစြာ ကြာၿခားေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ေမတၱာပို႔ က်င့္စဥ္တစ္ခု ရွိပါသည္၊၊ ‘ေမတၱာ’ဆုိတာ ပို႔လုိ႔ရပါသလားဟုေမးလ်င္--ရသည္ဟုေၿဖဆုိရပါမည္၊၊ သုိ႔ေသာ္ ေမတၱာပို႔နည္း စနစ္က်ဖုိ႔ေတာ့ အထူးလုိအပ္ပါသည္၊၊

ေမတၱသုတ္တြင္ ေမတၱာပို႔မည့္သူ၌ ထားရွိရမည့္ စိတ္ဓာတ္ကို ဤသုိ႔ေဖာ္ၿပထားပါသည္--“ရင္ေသြး တစ္ဦးတည္းသာရွိေသာမိခင္သည္ ထုိရင္ေသြးကို အသက္ႏွင့္ရင္းႏွီး၍ ေစာင့္ေရွာက္လုိေသာ၊ အက်ဳိး လုိလားေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိသသုိ ေမတၱာပို႔လုိသူသည္လည္း မိမိေမတၱာပို႔မည့္ သူအေပၚတြင္ တကယ္ အက်ဳိးလုိလားမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္လုိမႈ ရွိရမည္”ဟု ေဖာ္ၿပထားပါသည္၊၊ ေမတၱာပုိ႔မည့္သူ၏ သႏၱာန္တြင္လည္း မိခင္အရင္းက သားသၼီးကို ေစာင့္ေရွာက္လုိေသာ၊ အက်ဳိးတကယ္လုိလားေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား ေမြးၿမဴ ထားရမည္ ၿဖစ္သည္၊၊

ေမတၱာပို႔လုိသူသည္ ေမတၱာမပို႔ခင္ မိမိေမတၱာပို႔မည့္သူ၏ ရုပ္အသြင္ကို အာရုံတြင္ ၾကည္ၾကည္ လင္လင္ ေပၚလာေအာင္ ၾကည့္ရပါမည္၊၊ ေပၚလာၿပီဆုိမွ စိတ္ပါလက္ပါ ေမတၱာပုိ႔ရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ပါဠိစာေပက ဆုိထားပါသည္၊၊ ေမတၱာပို႔ေသာအခါတြင္ ဘယ္သူကစ၍ ေမတၱာပုိ႔ရမည္ကို သိရန္လုိအပ္ ပါသည္၊ ပထမဆုံး မိမိကိုယ္တုိင္ကို စတင္၍ ေမတၱာပို႔ရပါသည္၊၊ မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာပို႔သည့္ အခါတြင္ လည္း မိမိရုပ္အသြင္ကို မွန္ေရွ႔မွာရပ္၍ ၾကည့္သလုိ ထင္လာေအာင္ အာရုံတြင္ထင္ေပၚေစၿပီးမွ ေမတၱာပို႔ရပါသည္၊၊

မ်ားေသာအားၿဖင့္ လူအမ်ား ေမတၱာပို႔သည့္အခါ သူတပါးကိုခ်ည္း ေမတၱာပို႔ေနတတ္ၾကသည္၊ မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာစၿပီး ပို႔ရေၾကာင္းသိသူ နည္းေနေသးသည္၊၊ ပါဠိစာေပအရ ေမတၱာပို႔သည့္အခါ အစဆုံး မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာပို႔ၿပီးမွ ထုိေမတၱာကို အၿခားသူမ်ားသို႔ ၿဖန္႔ေ၀ေပးရၿခင္း ၿဖစ္သည္၊၊ သတိၿပဳသင့္သည့္ အၿခားတစ္ခုမွာ ေသၿပီးသူကို ေမတၱာပို႔၍ မရဆုိသည့္ အခ်က္ၿဖစ္သည္၊၊ ေသၿပီးသူသည္ မည္သည့္ဘုံဘ၀တြင္ မည္သည့္ သတၱ၀ါမ်ဳိးၿဖစ္ေနသည္ဟု အတိအက် မသိရေတာ့သည့္အတြက္ ထုိသူ၏ရုပ္အသြင္ကို အာရုံတြင္ၿမင္ၾကည့္၍ မရေတာ့ပါ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသလြန္ၿပီးသူကို ဗုဒၶဘာသာအလိုအရ ေမတၱာ မပို႔ရေတာ့ဘဲ၊ ကုသုိလ္ၿပဳၿပီး အမွ်ေပးေ၀ရန္သာ ၿဖစ္ ပါသည္၊၊

ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားကို က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစဟု ေမတၱာပို႔ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရဘူးသည္၊၊ ေသၿပီးသူကို ေမတၱာပို႔၍ မရေၾကာင္း သတိၿပဳရပါမည္၊၊ ေမတၱာစတင္ ပို႔သည့္အခါ တြင္လည္း သိပ္ခ်စ္လြန္းသူမ်ားႏွင့္ သိပ္မုန္းလြန္းသူမ်ားကို ေနာက္ဆုံးထား၍ ေမတၱာပို႔ရပါသည္၊၊ အေၾကာင္းမွာ သိပ္ခ်စ္သူကို အစဆုံးေမတၱာပို႔သည့္အခါ လုိအပ္သည့္ေမတၱာအၿပင္ ဆႏၵေရာသည့္ အခ်စ္စိတ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာတတ္၍ ၿဖစ္ၿပီး၊ သိပ္မုန္းသည့္သူမ်ားကို ေမတၱာအရင္ပို႔မိလ်င္ ေမတၱာအစား ေဒါသမ်ား ၀င္လာတတ္၍ၿဖစ္သည္ဟု စာေပက ရွင္းၿပပါသည္၊၊

ေမတၱာကို ပထမဆုံး---
မိမိကိုယ္ကို စတင္ပို႔ရပါသည္၊
ဒုတိယအေနၿဖင့္ ေလးစားထုိက္သူမ်ားကို ပို႔ရပါသည္၊
တတိယအေနၿဖင့္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားကို ပို႔ရပါသည္၊
စတုတၳအေနၿဖင့္ မခ်စ္ မမုန္းသူမ်ားကို ပို႔ရပါသည္၊
ပဥၥမအေနၿဖင့္ မုန္းသူမ်ားကို ပို႔ရပါသည္၊၊ ဤေမတၱာပုိ႔အစဥ္မွာ ၀ိသုဒၶိမဂ္ပါဠိေတာ္ ညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီၿဖစ္ပါသည္၊၊ (ေမတၱာပို႔ပုံမ်ားကို ေအာက္ဆုံးတြင္ သီးၿခားေဖာ္ၿပပါမည္)၊၊

သီးၿခားအေနၿဖင့္ ေမတၱာပို႔နည္း သုံးမ်ဳိးရွိေသးေၾကာင္းလည္း ပါဠိေတာ္တြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္---
(၁) ေဒသအလိုက္ ေမတၱာပို႔နည္း၊
(၂) ပုဂၢဳိလ္အလိုက္ ေမတၱာပို႔နည္း၊
(၃) ရည္ညႊန္း ေမတၱာပို႔နည္းတုိ႔ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ေဒသအလိုက္ ေမတၱာပို႔နည္းမွာ မိမိ ေမတၱာပို႔မည့္ ၿမဳိ႔၊ ရြာ၊ တုိင္း၊ ႏုိင္ငံနာမည္ကို အတိအက် ေဖာ္ၿပ၍ ေမတၱာပို႔နည္း ၿဖစ္သည္၊၊ ဤနည္းၿဖင့္ ေမတၱာပို႔သည့္အခါ မိမိအိမ္မွစတင္ၿပီး ေဒသအသီးသီး ႏုိင္ငံအသီးသီးကို နာမည္ေဖာ္ၿပ၍ ေမတၱာပုိ႔ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ပုဂၢဳိလ္အလိုက္ ေမတၱာပို႔နည္းမွာ မိမိေမတၱာပို႔လုိသူ၏ နာမည္အတိအက်ကို ေဖာ္ၿပ၍ ေမတၱာပို႔နည္း ၿဖစ္ပါသည္၊ ဤနည္းၿဖင့္ ေမတၱာပို႔သည့္အခါတြင္ မိမိနာမည္မွစ၍ အၿခားေမတၱာပို႔လုိေသာ သူမ်ား၏နာမည္မ်ားကို ေဖာ္ၿပၿပီး ေမတၱာ ပို႔ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ရည္ညႊန္း ေမတၱာပို႔နည္းမွာ မည္သူမည္၀ါ၊ မည္သည့္ေဒသဟု နာမည္ အတိအက် မေဖာ္ၿပဘဲ စၾကၤာ၀ဠာရွိရွိသမွ် သတၱ၀ါအားလုံးကို ရည္ညႊန္း၍ ေမတၱာပုိ႔နည္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊ (ဤနည္းမ်ားၿဖင့္ ေမတၱာပို႔နည္းမ်ားကိုလည္း ေအာက္ဆုံးတြင္ေဖာ္ၿပပါမည္)

ပါဠိစာေပတြင္ “ေမတၱာေစေတာ ၀ိမုတၱိ”ဆုိေသာပုဒ္ တစ္ပုဒ္ရွိပါသည္၊၊ အဓိပၸါယ္မွာ“ေမတၱာမ်ားၿဖင့္ လြပ္လပ္ေနသူ”ဟူ၍ ၿဖစ္သည္၊၊ ေဖာ္ၿပခဲ့ၿပီးေသာ နည္းမ်ားၿဖင့္ ေမတၱာပုိ႔ႏုိင္သူမ်ားသည္ ေမတၱာၿဖင့္ ဘ၀လြပ္လပ္သူဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေၾကာင္း သိမွတ္ရန္ၿဖစ္သည္၊၊ ဘယ္အရာေတြမွ ဘ၀လြပ္လပ္သူၿဖစ္ ပါသလဲဆုိလ်င္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ မာန၊ အတၱ၊ မစၦရိယ စသည့္ စိတ္အညစ္အေက်းမ်ားမွ လြပ္လပ္သူဟူ၍ ဗုဒၶရွင္ေတာ္က ရွင္းလင္း သင္ၿပထားပါသည္၊၊

ေမတၱာစိတ္နည္းပါးေနသူသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ဥ္းက်ေနသူ ၿဖစ္သည္ဟုေဖာ္ၿပ ထားၿပန္ပါေသးသည္၊ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ အတၱ မာနေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းစံေနရသူဟု စာေပတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္၊၊ ေမတၱာစိတ္ေခါင္းပါးလြန္းလာၿပီဆုိလ်င္ အမ်ားႏွင့္ မဆုိထားဘိ တစ္ေယာက္တည္းေနလွ်က္ပင္ အလိုမက် ရန္ေတြ႔ေနတတ္ပါသည္၊၊ ဤသူမ်ားကို ေဒါသအက်ဥ္းစံမ်ားဟု ေခၚဆုိရမည္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊

ေမတၱာ၏ အေစာဆုံးအက်ဳိးေက်းဇူးမွာ“ကိုယ္ စိတ္လြပ္လပ္ေနမႈ”ၿဖစ္ပါသည္၊၊ ကုိယ္ စိတ္လြပ္လပ္ ေပါ့ပါးၿပီး အက်ဳိးလုိလားေသာ စိတ္သက္သက္ၿဖင့္ ေမတၱာပို႔လုိက္လ်င္ ေမတၱာပို႔သူေရာ ေမတၱာအပုိ႔ခံ ယူရသည့္သူပါ ေမတၱာ၏အက်ဳိးကို တကယ္ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ပါဠိစာေပ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ဆုိထားပါသည္၊၊

ပါဠိေတာ္တြင္ တုိက္ရုိက္လာသည့္ ေမတၱာပို႔သူ ရရွိႏုိင္ေသာအက်ဳိး ဆယ့္တစ္မ်ဳိး ရွိေၾကာင္းကုိ ေလ့လာ ရပါသည္---
(၁) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ အိပ္စက္၍ လြယ္ကူသည္၊
(၂) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ အိပ္ရာမွ ႏုိးထႏုိင္သည္၊၊
(၃) ေမတၱာရွည္မ်ားသည္ အိပ္မက္ဆုိး ၿမင္မက္မႈ မရွိႏုိင္ပါ၊
(၄) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိသည္၊
(၅) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ မၿမင္ရသည့္ ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရသည္၊
(၆) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ နတ္တုိ႔ ခ်စ္ခင္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရသည္၊
(၇) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ မီး အဆိပ္ လက္နက္စေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ႏုိင္ပါ၊
(၈) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ စိတ္ၾကည္လင္ လြယ္ပါသည္၊
(၉) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာအသြင္ တည္ၾကည္ရသည္၊
(၁၀) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ သက္တမ္းေစ့ ေနႏုိင္ၿပီး၊ ေသဆုံးသည့္အခါ ခ်မ္းသာစြာ ေသဆုံးႏုိင္သည္၊
(၁၁) ေမတၱာရွင္မ်ားသည္ နိဗၺာန္မရေသးခင္၊ ဘ၀သံသရာမ်ားတြင္ အထက္တန္းၾကေသာ ဘ၀မ်ားတြင္ ၿဖစ္ႏုိင္သည္၊၊ ေမတၱာပို႔နည္းႏွင့္ ေမတၱာပို႔မည့္သူ၏ လုိအပ္သည့္စိတ္ထားမ်ားကို တင္ၿပ၍ လုံေလာက္ၿပီဟု အရွင္ယူဆပါသည္၊၊ ယၡဳအခါ ေမတၱာအသီးသီးပုိ႔ပုံ ပို႔နည္းမ်ားကို တင္ၿပ ေဆြးေႏြး သြားပါမည္၊၊

မိမိကိုယ္ကို ေမတၱာပုိ႔ပုံ---
ဘုရားတပည့္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊

မိဘႏွစ္ပါးကို ေမတၱာပုိ႔ပုံ---
ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ မိဘႏွစ္ပါး ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊

ခ်စ္ခင္သူကို ေမတၱာပို႔ပုံ---
ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ဇနီး/ခင္ပြန္း ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊ (မွတ္ခ်က္/ ဤနည္းအတုိင္း မခ်စ္ မမုန္းသူႏွင့္ မုန္းသူမ်ားကိုလည္း ေမတၱာပုိ႔ပါ)

ေဒသအလိုက္ ေမတၱာပို႔ုပုံ---
ရန္ကုန္မွာေနသည့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ မိသားစု ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊
အေမရီးကားတြင္ေနသည့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ မိခင္ ရန္မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ စိတ္ ဆင္းရဲမႈ မရွိၿဖစ္ပါေစ၊ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါေစ၊၊(စသည္ၿဖင့္ ေဒသနာမည္မ်ားကို ေဖာ္ၿပ၍ ေမတၱာပို႔သ နုိင္ပါသည္)

အရပ္မ်က္ႏွာအလုိက္ ေမတၱာပို႔ပုံ---
အေရွ႔အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏၱစၾကၤာ၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတုိ႔ ေဘးရန္ခပ္သိပ္ ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေၾကာင့္ၾကခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလုံးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ၊ (ဤနည္းအတုိင္း အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာသုိ႔ ေမတၱာၿဖန္႔ေ၀ရန္ ၿဖစ္သည္)

ေမတၱာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မွတ္သားဖြယ္မ်ားကို တင္ၿပလုိ႔အတုိင္းတာ တခုအထိလုံေလာက္ၿပီဟု အရွင္ယူဆပါသည္၊လုံး၀ ၿပည့္စုံသည္ဟုကား မဆုိသာပါ၊၊ ဒီထပ္ပို၍ အေသးစိတ္သိလုိသူမ်ား အရွင့္Gmail မွဆက္သြယ္၍ ေမးၿမန္းႏုိင္ပါသည္၊ စာတမ္းပုံစံၿဖင့္ တင္ၿပေသာအခါ သိပ္ရွည္လြန္းသြားလ်င္ စာဖတ္သူ ၿငီးေငြ႔တတ္သည့္ သဘာ၀ကို စာေရးသူမ်ား နားလည္ရပါသည္၊၊ တုိက္တြန္းခ်က္တခု အေနၿဖင့္ (ဦးသုခ)ေရးေသာ ေမတၱသုတ္ စာအုပ္ကိုလည္း ဖတ္မွတ္ေလ့လာဖုိ႔ တုိက္တြန္းလိုပါသည္၊၊

“အလင္း စက္” စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ေမတၱာၿပည့္၀သူမ်ားၿဖစ္ၿပီး၊ ေမတၱာမ်ားၿဖင့္ ဘ၀အခက္ခဲ၊ သံသရာ ဆင္းရဲမ်ားကို ေက်ာ္ႏုိင္ေသာသူမ်ား ၿဖစ္ပါေစေၾကာင္း ေမတၱာပို႔သလွ်က္ စာတမ္းကို အဆုံးသတ္လုိက္ပါတယ္၊၊


ဓမၼစကား ေန႔တိုင္းၾကားက စိတ္ထားေဖြးလက္ သိဉာဏ္တက္၏။
ရုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရတုိ႕​
ကုိယ္ကဤပုံျဖစ္လုိတုန္လည္း
တစ္ဖုံဆင္ကြဲသူတနဲျဖင့္
ေဖာက္လြဲတက္စြာ ဓမၼတာကုိ
ပညာစကၡဳေမွ်ာ္ေထာက္ရုဳ႕၍
ယခုကပင္လွ်င္ မအုိခင္က
ယခုကပင္လွ်င္ မနာခင္က
ယခုကပင္လွ်င္ မေသခင္က
ႀကိဳတင္ေကာင္းမႈ ႀကိဳးစားေလာ (ေက်းဇူးရွင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္)

(ေမတၱသုတ္ပါဠိေတာ္၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္၊ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္ပါဠိမ်ားကို ကိုးကား၍ ဤစာတမ္းကို ေရးပါသည္)

Metta (Loving-kindness) (ေမတၱာစာတမ္း) by (အရွင္ေက၀လ(အလင္း စက္))
http://ko-thitsar.blogspot.com/

Views: 90

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service