ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဒါနဥၥ၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း မဂၤလာ

ဒါနဥၥ၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။

ေရွးအခါကရြာတစ္ရြာတြင္ တိႆအမည္ရွိေသာ သူဆင္းရဲတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ထုိသူဆင္းရဲတြင္ ဇနီးႏွင့္သမီးလည္း ရွိ၏။

တစ္ေန႔ေသာအခါထုိရြာသူရြာသား အေပါင္းတုိ႔သည္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ သံဃာေတာ္တုိ႔ကုိ ပင့္ဖိတ္ကာ အသီးသီးအလွည့္က် ဆြမ္းေလာင္းၾက၏။ တိႆတုိ႔အလွည့္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဆင္းရဲလွေသာေၾကာင့္ ဆြမ္းေကာင္းမကပ္ႏုိင္။ ပုန္းရည္ဖတ္ကုိသာ ေလာင္းလွဴႏုိင္ၾကသည္။

ထုိအခါသံဃာေတာ္တုိ႔သည္ ပုန္းရည္ဖတ္ကုိ မသုံးေဆာင္။ ရြာစြန္၌ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ တိႆ သိေသာ္ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္မိ၏။

‘‘ငါတုိ႔၏ ဆြမ္းမွာ ညံ့ဖ်င္းလွသျဖင့္ သံဃာတုိ႔ မသုံးေဆာင္ႏုိင္ပါတကား’’ ဟု ဇနီးႏွင့္သမီးကုိ ေျပာျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ သမီးအား ‘‘ခ်စ္သမီး၊ သူေဌးအိမ္တြင္ ညည္းကုိ အသျပာငါးရာျဖင့္ အေပါင္ထား၍ ႏုိ႔စားႏြားမတစ္ေကာင္ ဝယ္ပါရေစ၊ သံဃာတုိ႔ကုိ ႏုိ႔ဆြမ္းလွဴရေသာ္ လြန္စြာ အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္’’ ဟု ဆုိ၏။

သမီးကလည္း ‘‘ေကာင္းပါျပီဖခင္’’ ဟုဆုိကာ အၾကည္တသာ လက္ခံ၏။ သုိ႔ျဖင့္ တိႆသည္ သူေဌးထံ သမီးကုိအေပါင္ထားကာ ႏုိ႔စားႏြားမ ဝယ္၍ ဇနီးအားအပ္ႏွံကာ မွာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ရွင္မ၊ ဤႏုိ႔စားႏြားမကုိ ႏုိ႔ညွစ္၍ သံဃာေတာ္တုိ႔အား မျပတ္ လွဴဒါန္းပါ။ ငါကား သမီးကုိ ေရြးရန္ အျခားတစ္ျမဳိ႔သုိ႔ သြား၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ကာ ေငြရွာေတာ့မည္’’ ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အျခားျမဳိ ႔တစ္ျမဳိ ႔ သုိ႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖင့္ အလုပ္ရရွိျပီး ၆ လခန္႔အၾကာတြင္ အသျပာငါးရာ စုေဆာင္းမိေသာအခါ မိမိရြာသုိ႔ ျပန္လာခဲ့၏။

လမ္းခရီးတြင္ ေန႔ညမျပတ္ တရားဘာဝနာ စီးျဖန္းေသာ ရဟန္းတစ္ပါးႏွင့္ေတြ႔ကာ စကားေျပာၾကလွ်က္အတူလာခဲ့ၾကေလသည္။ အခ်ိန္တန္၍ ေနကုိေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ္ မြန္းတည့္ခါနီးျဖစ္ေနေလသည္။

တိႆက ရဟန္းေတာ္အား ‘‘အရွင္ဘုရား၊ ဆြမ္းပါ၏ေလာ’’ ဟု ေမးေလွ်ာက္ရာ ရဟန္းေတာ္ကလည္း ‘‘ဆြမ္း မပါ’’ ဟူ၍ ဆုိ၏။

တိႆလည္း ‘‘အရွင္ဘုရား၊ သည္ေနရာတြင္ ေခတၱ ေစာင့္ဆုိင္းေတာ္မူပါ။ တပည့္ေတာ္ ဆြမ္းသြားရွာပါမည္’’ ဟုဆုိလုိက္ေလသည္။ထုိ႔ေနာက္ ဆြမ္းသြားရွာရာ တစ္ေနရာတြင္ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႔သည္။ ထုိေယာက်ၤားသည္ ထမင္းထုပ္ကုိ ထမ္းလွ်က္လာေလသည္။ တိႆက ‘‘အေဆြ ထမင္းထုပ္ကုိေရာင္းပါ’’  ဟုေတာင္းပန္ရာ

ထုိေယာက်ၤားက ‘‘အသင္ အသျပာမည္မွ် ေပးမည္နည္း’’ ဟုေမးသည္။တိႆက ‘‘တစ္အသျပာေပးမည္’’ ဟုဆုိ၏။ ေယာက်ၤားက ‘‘မေရာင္းႏုိင္’’ ဟုဆုိ၏။

တိႆလည္းတစ္ဆင့္၊တစ္ဆင့္ တက္၍ ေပးသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ အသျပာငါးရာကုိ ပုံ၍ေပးကာ ‘‘အေဆြ ငါ့၌ သည့္အျပင္ဘာမွ်မပါ။ ေရာင္းပါေတာ့’’ ဟူ၍ ေတာင္းပန္ရာ ထုိေယာက်ၤားလည္းအသျပာငါးရာကုိယူကာ ထမင္းထုပ္ကုိေပးလုိက္သည္။

တိႆလည္း ရဟန္းေတာ္ထံ အေဆာတလ်င္ျပန္ေပးလာခဲ့ျပီး ဆြမ္းကုိကပ္ေလ၏။ ရဟန္းေတာ္လည္း ဆြမ္းဘုဥ္းေပးျပီးလွ်င္ ခရီးဆက္၍ လမ္းတြင္ ဆြမ္းမည္သုိ႔ရခဲ့သည္ကုိ ေမးေတာ္မူသည္။ တိႆကလည္း သမီးကုိေရြးရန္ ၆လတုိင္ အသျပာငါးရာရေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္းရပုံ၊ အဆင့္ဆင့္တက္၍ အသျပာငါးရာလုံးေပးကာ ထမင္းထုပ္ကုိဝယ္ယူခဲ့ပုံ၊ ဆြမ္းကပ္ခြင့္ရသျဖင့္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးရပုံတုိ႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။

ရဟန္းေတာ္လည္း ‘‘အံ့ဖြယ္ျပဳႏုိင္ခဲေသာ ေကာင္းမႈကုိျပဳသည့္ ေယာက်ၤားေပတကား။ သည္ေယာက်ၤားကုိ အက်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ငါေဆာင္ရြက္မွ သင့္ေတာ့မည္’’ ဟု ၾကံရြယ္ေတာ္မူသည္။ သုိ႔ႏွင့္ တိႆေနထုိင္ရာ အရပ္ကုိ ေမးျမန္းေတာ္မူ၍ တိႆကလည္း ေမးျမန္းခ်က္ကုိ က်နစြာလိပ္စာႏွင့္တကြေမးျမန္းခ်က္မ်ားအားေလွ်ာက္ထား၍ ‘‘အရွင္ဘုရား၊ ခရီးၾကဳံလွ်င္ တပည့္ေတာ္ထံ ဝင္ေတာ္မူခဲ့ပါ’’ ဟု ေလွ်ာက္ထားလုိက္သည္။

သုိ႔ျဖင့္ ရဟန္းေတာ္လည္း လမ္းခုလပ္တြင္ လမ္းခြဲ၍ မင္းေနျပည္ေတာ္ရွိရာသုိ႔ ဆက္လက္ ၾကြျမန္းေတာ္မူသည္။

တိႆလည္းရြာသုိ႔ ျပန္ခဲ့ေလ၏။

ရဟန္းေတာ္သည္ မင္းေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ မင္းဆရာေတာ္ သီတင္းသုံးရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္တည္းခုိသည္။ မင္းဆရာေတာ္လည္း ရဟန္းေတာ္၏ ရုပ္လကၡဏာကုိ ၾကည့္ကာ ‘‘အလြန္အက်င့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းေပတည္း’’ ဟုဆုိကာ ေက်ာင္းဦး၌ ထားသည္။ ျမတ္ေသာ ေနရာကုိေပးသည္။

ရဟန္းေတာ္သည္ ညဥ္႔သုံးယံပတ္လုံး ကမၼဌာန္းကုိ ၾကဳိးစားအားထုတ္ျပီး အရုဏ္မတက္မီပင္ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ ေရာက္၍ ရဟႏာၱ ျဖစ္သြားသည္။

အရုဏ္တက္ေသာအခါ မင္းဆရာေတာ္အား ေခၚ၍ ‘‘ငါ့ရွင္၊ ငါကား သက္တမ္းကုန္ျပီ။ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ့မည္။ ငါႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေရးအေၾကာင္း ေပၚလာလွ်င္ ငါ့ဒါယိကာ တိႆကုိေခၚ၍ ေဆာင္ရြက္ပါ၊ ထုိသူ႔ကုိခုိင္းလွ်င္ လုိတုိင္းျပည့္လိမ့္မည္’’ ဟုမွာၾကားကာ တိႆ၏ေနရပ္ကုိ ေျပာျပီး အရုဏ္ရင့္ေသာအခါ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေလသည္။

မင္းဆရာေတာ္လည္း ရဟႏာၱျမတ္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေၾကာင္း မင္းကုိ အေၾကာင္းၾကားသည္။ မင္း၊ မွဴးမတ္၊ သူေဌး၊ သူၾကြယ္ အေပါင္းတုိ႔လည္း သတင္းၾကား၍ ေရာက္လာၾကျပီး ရဟန္းေတာ္အတြက္ တင့္တယ္ေသာၾကာကလပ္ေတာ္ ကုိလုပ္ျပီးလွ်င္ ရဟန္းေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ကုိ တင္မည္ျပဳသည္။ ထုိအခါ တင္၍မရ။ မ ၍ မၾကြပဲ ေက်ာက္စာတုိင္ကဲ့သုိ႔ ခုိင္ျမဲေနသည္။

သည္တြင္ မင္းဆရာေတာ္က ရဟန္းေတာ္ပရိနိဗၺာန္ မျပဳမီ မွာခဲ့ေသာစကားကုိ သတိရသြားသည္။ ‘‘ရဟန္းေတာ္၏ ဒါယိကာ တိႆကုိ ေခၚ၍ ေဆာင္ရြက္ခုိင္းလွ်င္ သင့္ေပလိမ့္မည္’’ ဟုဆုိကာ တိႆ၏ေနရပ္သုိ႔ အေခၚလႊတ္ခုိင္း၏။

တိႆ ေရာက္လွ်င္ ဘုရင္က ‘‘ဟယ္ တိႆ၊ သင့္ဆရာဟုတ္ပါ၏ေလာ ၾကည့္ေလာ့’’ ဟု အေလာင္းေတာ္ကုိျပရာ

တိႆလည္း မ်က္ႏွာေတာ္အားဖူးေတြ႔ျပီး ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းေလွ်ာက္တင္ကာ ငုိယုိရွာ၏။

မင္းက တိႆႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ဆရာ၊ ဒကာ ျဖစ္ရသည္ကုိေလွ်ာက္တင္ေစျပီး အေလာင္းေတာ္အား မတင္ႏုိင္ရန္ ခ်င့္ခ်ိန္ကာ တိႆကုိ အသျပာ တစ္ေထာင္ေပး၍ အေလာင္းေတာ္ကုိမတင္ေစရာ မ၍ မရေပ။ ထုိအခါ အသျပာ တစ္ဆင့္၊တစ္ဆင့္တက္၍ ေပးကာမေစ၏၊ ေနာက္ဆုံး အသျပာတစ္ေသာင္း စုပုံေပးေသာအခါတြင္မွ အေလာင္းေတာ္သည္ တိႆလက္ႏွင့္ထိရုံမွ်ႏွင့္ သစ္ရြက္ေျခာက္ပမာ ေပါ့ပါးစြာ ၾကာကလပ္ေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။

မင္းလည္း တိႆအား မယားႏွင့္ သမီးတုိ႔ပါ ေခၚေစ၍ အစားအေသာက္၊ အဝတ္တန္ဆာေပး၍ အေလာင္းေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစသည္။ မင္းႏွင့္တကြ မွဴးမတ္၊ သူေဌး၊ သူၾကြယ္ တုိ႔လည္း ရဟန္းေတာ္၏ရုပ္အေလာင္းအား တလားၾကီး၊ တလားငယ္၊ ျပသာဒ္ ရထားတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး အေလာင္းေတာ္ကုိ တလားထက္သုိ႔တင္ျပန္ရာ မ၍ မရျပန္ျဖစ္ေလ၏၊

ေရွးနည္းတူစြာ တိႆအား အသျပာ တစ္ဆင့္၊ တစ္ဆင့္ တုိး၍ ခုိင္းေစမွသာ အေလာင္းေတာ္ကုိ တလားအထက္သုိ႔ တင္ႏုိင္ေလသည္။

အေလာင္းေတာ္ကုိ သၿဂဳႌလ္ျပီးေသာ အခါတြင္ကား တိႆသည္ အသျပာ သုံးကုေဋ ေျခာက္သန္းရရွိကာ ခ်က္ခ်င္းပင္ သူေဌးၾကီး ျဖစ္သြားေလသည္။

မင္းလည္း တိႆ၏ ျပဳႏုိင္ခဲေသာ ကုသုိလ္အား ခ်ီးေျမွာက္ကာ သူၾကြယ္ဘြဲ႔ေပးေစသည္။ ရဟန္းေတာ္၏ ဓါတ္ေတာ္မ်ားအားလည္း ေစတီတည္၍ ကုိးကြယ္ထားေလသည္။

မင္းယုေဝ

Views: 221

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service