ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေတာ္သလင္း လၿပည့္ ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔

ေတာ္သလင္း လၿပည့္ ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔


“ဂရုဓမၼ” ဆိုသည္မွာ အေလးအနက္ၿပဳ၍ ေလးေလးစားစား ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာအပ္သည့္ သီလ တရားၿဖစ္သည္။ ေရွးဘုရားေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းၾကီးမ်ား ရိုရိုေသေသ က်င့္သံုးခဲ့သည့္အတြက္ ဂရုဓမၼတရား ဟု အမည္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။

လူသားမွန္လွ်င္ လုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္ ဓမၼတရားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ဓမၼတာသီလ”  သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ အေလးဂရုထား၍ က်င့္သံုးအပ္ေသာေၾကာင့္ “ဂရုဓမၼသီလ” စၾကာမင္းတုိ႔ ဓမၼသတ္သဖြယ္ က်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ “စကၠ၀တၱိဓမၼသတ္” ကုရုတိုင္းေန လူတုိ႔လုိက္နာ က်င့္သံုးေသာ တရားၿဖစ္၍ “ကုရုဓမၼသီလ” အေရအတြက္ ငါးပါးရိွေသာေၾကာင့္ “ပဥၥသီလ” လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔  အၿမဲနိစၥေစာင့္သံုးအပ္ေသာေၾကာင့္ “နိစၥသီလ” ၿမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကား တားၿမစ္ေသာေၾကာင့္ “၀ါရိတၱသီလ” အရိယာပုဂိၢဳလ္တုိ႔ ႏွစ္သက္ၿမတ္ႏိုးအပ္ေသာေၾကာင့္ “ အရိယကႏ ၱသီလ” က်င့္သံုးအပ္၊ က်င့္သံုးသင့္ က်င့္သံုးထိုက္ေသာေၾကာင့္ “သိကၡာ ပဒသီလ”
ဟူ၍ အ႒ာကထာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ဖြင့္ဆုိၾကသည္ကို မွတ္သားရပါသည္။

‘ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ “ ကို ေတာ္သလင္းလၿပည့္ေန႔ က်င္းပၿခင္းမွာ ဂရုဓမၼဇာတ္ေတာ္ ၿဖစ္လာပံု သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၏။ ေတာ္သလင္းလသည္ မုိးရာသီကာလၿဖစ္၏။ “ေတာ္သလင္းမုိး ကန္သင္းက်ိဳး၊ ေတာ္သလင္းေန ပုစြန္ေသ” ဟု ေရွးၿမန္မာတုိ႔ ဆိုရိုးစကား ရိွခဲ့၏။ ဂရုဓမၼဇာတ္ေတာ္တြင္ ကုရုတိုင္းၿပည္တြင္ ငါးပါးသီလၿမဲၾကသည့္အတြက္ မုိးရြာသြန္းမႈ မွန္ကန္ၿပီး ကပ္ၾကီးသံုးပါးမွ ကင္းလြတ္၍ သာယာ၀ေၿပာသည့္ ႏိုင္ငံၿဖစ္သည္။ ကာလိဂၤတုိင္းမွာမူ မုိးရာသီပင္ၿဖစ္လင့္ကစား မုိးေခါင္းၿပီး ဆန္ေရးစပါး စုိက္ပ်ိဳးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရၿပီး လူမ်ား၊ တိရစ ၱာန္မ်ားပါ အတိဒုကၡ ေရာက္ၾက၏။ ထုိအခ်ိန္ ကာလသည္ ဗုဒၶေဂါတမ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ႏုစဥ္ကာလၿဖစ္၏။ ထုိစဥ္က အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကုရုတုိင္းတြင္ ေနၾကသူမ်ားတြင္ အေလာင္းေတာ္ ေကာေရဗ်ဘုရင္ၾကီးမွစ၍ ၿပည့္တန္ဆာမအထိ တစ္တုိင္းတစ္ၿပည္လံုး ငါးပါးသီလကို ခါး၀တ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႔ ၿမဲၾက၏။ ေစာင့္ထိန္းက်င့္သံုးလုိက္နာၾက၏။


ထုိအခ်ိန္တြင္ ကာလိဂၤတုိင္း ၿပည့္ရွင္ဘုရင္မင္းၿမတ္သည္ ကုရုတုိင္း၌ မုိးရြာသြန္းၿပီး ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားၿခင္း သည္ “အဥၹန၀ဏၰ” ဆင္ေတာ္ၾကီးေၾကာင့္ ယူဆၾက၍ ဆင္ေတာ္ၾကီးကို ေရႊႏွင့္လဲရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္၏။ ကုရုၿပည့္ရွင္ ဘုရင္းမင္းၿမတ္သည္ သီလၿမဲသူပီပီ စာနာေထာက္ထားကရုဏာပြားကာ “သင္တုိ႔ တုိင္းၿပည္မွာ မုိးရြာမည္ ဆုိလွ်င္ ငါ၏ဆင္ေတာ္ၾကီးကို ေရႊၿဖင့္မေရာင္းပါ..အခမဲ့ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးပါမည္” ဟုဆုိကာ ေပးလိုက္၏။ ဆင္ၾကီး ေရာက္ေသာ္လည္း ကာလိဂၤတုိင္းတြင္း မုိးမရြာ၊ ေခါင္ၿမဲေခါင္ေန၏။


ထိုအခါ မိုးရြာၿခင္း၊ မရြာၿခင္းသည္ ဆင္ႏွင့္ ပတ္သတ္မႈမရိွေၾကာင္းသိၾက၏။ သူတုိ႔တိုင္းၿပည္တြင္ ဘုရင္မွစ၍ တုိင္းသူၿပည္သား၊ ၿပည့္တန္ဆာမအထိ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၾကသည့္အတြက္ မုိးေလ၀သ မွန္ကန္သည္ကို မွန္ကန္စြာ သေဘာေပါက္နားလည္လာၾက၏။ ကုရုတုိင္းၿပည္ တစ္ၿပည္လံုး သီလၿမဲၾကသည့္အနက္ ရွင္ဘုရင္၊ မယ္ေတာ္ၾကီး၊ မိဖုရားၾကီး၊ အိမ္ေရွ ႔မင္း၊ ပုေရာဟိတ္ၾကီး၊ ေၿမတိုင္းအမတ္၊ ရထားထိန္း၊ လယ္ပိုင္ရွင္ၾကီး၊ တံခါးမွဴးႏွင့္ၿပည့္တန္ဆာမကုိ ေရႊၿပားေပၚတြင္ေရး၍ ကာလိဂၤတမန္အဖြဲ႔က ရယူခဲ့ၾက၏။


ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဘုရင္ၾကီးမွ တုိင္းသူၿပည္သားမ်ား ငါးပါးသီလ “ဂရုဓမၼသီလ” ကို ေစာင့္ထိန္းၾကသည့္အတြက္ တစ္တုိင္းၿပည္လံုး မုိးရြာသြန္းကာ ကပ္ၾကီးသံုးပါးမွ လြတ္ကင္း၍ သာယာ၀ေၿပာသည့္ ႏိုင္ငံၿဖစ္ခဲ့၏။ ဂရုဓမၼ ဇာတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာရၿခင္းမွာ မုိးတြင္းကာလၿဖစ္၍ ေတာ္သလင္းလၿပည့္ေန႔ကို “ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔” အၿဖစ္ က်င္းပါရၿခင္း ၿဖစ္၏။


“သတ္၊ ခုိး၊ ကာေမ၊ မုသား၊ ေသ” ငါးမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္ၿခင္းသည္ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၿခင္း ၿဖစ္၏။ ကမ ၻာဦး အခါက စတင္ၿဖစ္ေပၚလာေသာ တရားၿဖစ္၍ “ပေ၀ဏီဓမၼ” ဟုလည္း ေခၚေသာ ငါးပါးသီလသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သာ မက လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာသင့္ၾက၏။ ခါး၀တ္ပုဆိုးကဲ့သုိ႔ ၿမဲသင့္၏။ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၿခင္းၿဖင့္ လူ႔အေၿခခံ က်င့္၀တ္တရားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာန တရားမ်ား ေလ်ာ့နည္းကာ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ၾက၊ ခိုက္ၾက၊ သတ္ၾကၿဖတ္ၾက၊ ခုိးၾကၿခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ရြာတြင္း၊ ၿမိဳ႔တြင္း၊ တုိင္းၿပည္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို ရရိွႏိုင္မည္ ၿဖစ္၏။


ငါးပါးသီလအဓိပၸါယ္ကို ၿပည့္စံုေအာင္၊ နားလည္ေအာင္၊ လုိက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို မိမိတုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းက နက္နဲစြာ စဥ္းစားဆင္ၿခင္ၾကည့္လွ်င္ အေၿဖထြက္ပါ၏။ လုိက္နာ က်င့္သံုးရန္သာ အဓိကလိုအပ္ပါ၏။ ငါးပါးသီလသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အတြက္ နား၊ မ်က္စိႏွင့္ တူ၏။ ငါးပါးသီလ ပ်က္စီးသူသည္ နား၊ မ်က္စိ ခ်ိဳ႔ယြင္းသူကဲ့သို႔ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရ၏။ ေစ့ေစ့ေတြး ေရးေရးေပၚသကဲ့သို႔ စဥ္းစားေတြးေတာပါက အေၿဖထြက္ပါ၏။


ငါးပါးသီလကိုယ္စီၿမဲၾကသၿဖင့္ တုိင္းၿပည္တြင္ မုိးေလ၀သ မွန္ကန္၍ ကပ္ၾကီးသံုးပါး ေက်ာ္လႊားလြန္ေၿမာက္ ႏိုင္သည့္ ကရုဓမၼဇာတ္ေတာ္သည္ စံနမူနာၿပ ၿဖစ္ပါ၏။ ငါးပါးသီလၿမဲလွ်င္ တရားရံုးမ်ား၊ အခ်ဳပ္ေထာင္မ်ားပင္ မလုိပဲ လူသားတို႔သည္ ပညာမာန၊ အာဏာမာန၊ ဥစၥာမာန တုိ႔ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စာနာကရုဏာတရား က်င့္သံုးႏိုင္ပါက ကမ ၻာၾကီးတစ္ခုလံုး စစ္မီးလွ်ံကို ေရွာင္ရွား၍ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္ပါ၏။


ငါးပါးသီလ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ဣတိ၀ုတ္အ႒ကထာႏွင့္ ခုဒၵကပါ႒ိအ႒ကထာတို႔တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေလလာ့ႏိုင္ပါ၏။
မဟာသုဒႆနစၾကာမင္းၾကီးသည္ ေလးကြ်န္းစၾက၀႒ာလွည့္လည္ကာၿဖင့္ ငါးပါးသီလတရားကို ဓမၼသတ္ သဖြယ္ ေဟာဆုိညႊန္ၿပ ဆံုးမေလ့ရိွ၏။ ငါးပါးသီလၿမဲလွ်င္ အသက္ရွည္စြာ ေနရ၏။ ေသသည့္အခါ နတ္ၿပည္သုိ႔ ေရာက္ႏိုင္၏။ ဘုိးေတာ္မင္းတရား လက္ထက္က ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤသုိ႔ ဂရုဓမၼ အမိန္႔ၿပန္တမ္းကို ထုတ္ဆင့္ေတာ္မူ၏။


၁၁၄၆ ခု၊ ဘုိးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္ ထုတ္ၿပန္ေသာ ဂရုဓမၼအမိန္႔ေတာ္ ၿပန္တမ္း
ၿပည္သူလူတကာ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔ ယခုအခါ ၀ါဆိုကာလ ေရာက္ၿပီ၊ သူ႔အသတ္သတ္ၿခင္း၊ သူ႔ဥစၥာခုိးယူၿခင္း၊ သူ႔အိမ္ရာ ၿပစ္မွားၿခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ဆုိၿခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္သံုးၿခင္း တရားငါးပါးကို မၾကဥ္မေရွာင္ ၿပဳၾကကုန္ေသာ သူတုိ႔သည္ “ငရဲ တိရစ ၦာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္” အပါယ္ေလးဘံု၌ တလူးလာလာ နစ္မြန္း ကုန္ရာ သတည္း။ တရားငါးပါးကုိ ၾကဥ္ေရွာင္၍ အလွဴေပးၿခင္း၊ သီတင္းသီလ ေဆာက္တည္ၿခင္းကို ၿပဳေသာ သူတုိ႔သည္ လူ၊ နတ္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ခံစားရ၍ နတ္ရြာနယ္ဗိမာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္ရသည္ကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္ သရဏဂံုသံုးပါး၊ ပဥၥသီလငါးပါး၊ အ႒သီလ ရွစ္ပါးတုိ႔ကို မၿပတ္ေဆာက္တည္ၾကကုန္။


၀ါဆုိလၿပည့္ ထုတ္ၿပန္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ကုိ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခု၊ ၀ါဆုိလဆန္း ၅ ရက္ေန႔ ေရႊၿပည္ေတာ္ ၿမိဳ႔တြင္း ၿမိဳ႔ၿပင္ လွည့္၍ ဖတ္ၿမဲဖတ္ေစ။ ေရႊၿပည္ေတာ္ၿမိဳ႔တြင္း၊ ၿမိဳ႔ၿပင္ အရပ္ေခါင္းေသြးေသာက္ၾကီး၊ ေသြးေဆာင္တုိ႔ကုိလည္း စီရင္စု အရပ္သားတုိ႔ကို ပဥၥသီငါးပါး၊ အ႒သီရွစ္ပါး စေသာ အလွဴေပးၿခင္းမ်ားကို တုိး၍က်င့္ေဆာင္လွဴဒါန္းရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္စုအပ္၍ က်င့္ေဆာင္ႏိႈးေဆာ္ၾကေစ။ ( ၁၁၄၆ ခု၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၁ ရက္ေန႔၊ နားခံေဇယ် ေနာ္ရထာတြင္ၿပန္ )


မွတ္ခ်က္။ ၁၁၄၆ ခု ၀ါဆုိလဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ နားခံေတာ္က အတည္ၿပဳ ထုတ္ၿပန္သည္။ ႏွစ္စဥ္၀ါဆုိလဆန္း ၅ ရက္ေန႔ေရာက္တုိင္း ဂရုဓမၼ အမိန္႔ေတာ္ၿပန္တမ္းကို ဆင္ေပၚတင္၍ လွည့္လည္ဖတ္ၾကားေစသည္။ မင္းတုန္းမင္းၾကီးလက္ထက္က ဂရုဓမၼအမိန္႔ေတာ္ၿပန္တမ္းကုိ ဆင္ေပၚတင္၍ ၿမိဳ႔တြင္း ေလးၿပင္ေလးရပ္ လွည့္လည္၍ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၾကရန္ တုိင္းသူၿပည္သားတုိ႔အား ႏိႈးေဆာ္ေလ့ရိွ၏။


မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ေနလုိလလုိ ထြန္းလင္းေတာက္ပလ်က္ရိွ၏။ သူေတာ္စင္ အေပါင္းတုိ႔သည္ ငါးပါးသီလကို ၿမဲၿမံစြာ ၾကိဳးစားေဆာက္တည္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္၏။ ကမ ၻာၾကီးတြင္ ေဘးဆုိးအႏ ၱရာယ္ဆုိး တုိ႔သည္ က်ေရာက္လ်က္ရိွ၏။ ကပ္ၾကီးသံုးပါးမွ ေက်ာ္လႊားလြန္ေၿမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္အပ္၏။


ပါဏာတိပါတ သိကၡာပုဒ္ကို လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသြားလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သတ္ၿဖတ္ေနသည့္ သတၱႏ ၱရ ကပ္ဆုိးၾကီး မက်ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္၏။ သတၱ၀ါမ်ား အသက္ရွည္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို အကူအညီေပးရာ ေရာက္၏။


အဒိႏၷာဒါန သိကၡာပုဒ္ကို လံုၿခံဳေအာင္ေစာင့္ထိန္းသြားပါလွ်င္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿခင္း၊ ဒုဗ ၻိကၡႏ ၱရ ကပ္ဆုိးၾကီး မက်ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ရာ ေရာက္၏။ သတၱ၀ါအမ်ား စီးပြားေရးႏွင့္စိတ္ခ်မ္းသာေရးကို အကူအညီေပးရာ ေရာက္၏။


ကာေမသု မိစ ၦာစာရ၊ မုသာ၀ါဒ၊ သုရာေမရယ သိကၡာပုဒ္သံုးပါးကို လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသြားပါလွ်င္ ေရာဂႏ ၱရ ကပ္ဆုိးၾကီး မက်ေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ရာ ေရာက္၏။ သတၱ၀ါမ်ား သားေရး သမီးေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကို အကူအညီ ေပးရာ ေရာက္၏။

 

မုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းၿခင္းအားၿဖင့္ သတၱ၀ါမ်ား သစၥာစကားၿဖင့္ အကူအညီေပးရာ ေရာက္၏။


သုိ႔ၿဖစ္၍ ဂရုဓမၼသီလ တရားကို ေစာင့္ထိန္းၿခင္းၿဖင့္ ကမ ၻာၾကီးတစ္ခုလံုး ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္ၾကီး ေအးခ်မ္းသာယာ၍ စစ္မီးလွ်ံမ်ား ေအးၿငိမ္းပါေစေၾကာင္း ေမတၱာဆုေၿခြေတာင္းလုိက္ရပါသည္

 


By ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာတုိင္းျပည္

 

Views: 419

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service