ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္မေကာင္းေသာစိတ္

ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္မေကာင္းေသာစိတ္ 
ေယာနိေသာမနသိကာရ (ႏွလံုးသြင္းေကာင္းပါေစ) တြင္ အာရံုႏွင့္ဒြါရ တိုက္ဆိုင္တိုင္း စိတ္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။

ဟုတ္ပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႕၏ ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုး၌ စိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႕သည္ မရပ္မနားျဖစ္ပ်က္ေနၾကပါသည္။

စိတ္သည္ ပင္ကိုယ္မူလအားျဖင့္ ျဖဴစင္၏။ သို႕ေသာ္ စိတ္သည္ အၿငိမ္မေနဘဲ အာရံုကို ညြတ္တတ္ပါသည္။ အာရံု တစ္ခုခုကို ညြတ္၍ သင့္တင့္စြာ ႏွလံုးသြင္းေသာအခါ၌ ေကာင္းေသာေစတသိက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲမိ၏။ ထိုအခါ ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္ ေစတသိက္မ်ား ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ 

ေကာင္းေသာစိတ္သည္ မဟာကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျမတ္ေသာေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ကင္းၿပီေကာင္းေသာအက်ဳိးကိုသာေပးတတ္ပါတယ္။ ၄င္းစိတ္ႏွင့္အတူ ေကာင္းေသာကိုယ္ ႏႈတ္အမူအရာမ်ားလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေကာင္းေသာစိတ္ရဲ႕ အေျခအျမစ္ကေတာ့ အေလာဘ အေဒါသ အေမာဟ တို႕ျဖစ္ၿပီး မေကာင္းေသာစိတ္ရဲ႕ အေျခအျမစ္ကေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ေလာဘ ေဒါသ နဲ႕ ေမာဟ တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

သို႕ျဖစ္၍ ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္ မေကာင္းေသာစိတ္တို႕၏ အေျခအျမစ္ကို က်ြႏ္ုပ္တို႕ သိပါၿပီ။

စိတၱနိယာမအရ စိတ္သည္ အာရံုကို က်က္စားတတ္၏။ အာရံု ရွိမွသာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္၏။

အာရံု မရွိလ်ွင္ စိတ္မရွိႏိုင္ေခ်။
သို႕ျဖစ္ပါလ်ွင္
ထိုေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္ မေကာင္းေသာစိတ္တို႕၏ အာရံုမွာ မည္သည္နည္း။
မည္သည့္အာရံုတို႕ကို က်က္စား၍ ျဖစ္ေပၚၾကသနည္း။ 

ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္ မေကာင္းေသာစိတ္တို႕ သည္ အဆင္း အသံ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိဟုဆိုအပ္ေသာ အာရံုငါးပါးတို႕၌မွီ၍ ျဖစ္ေပၚၾကကုန္သည္။

အဆင္း အသံ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိ အာရံုတို႕သည္ ပဥၥဝိညာဏ္ ေခၚ စိတ္ငါးမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ျမင္သိစိတ္ ၾကားသိစိတ္ နံသိစိတ္ စားသိစိတ္ ထိသိစိတ္ တို႕ကို အသီးသီး ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္၏။

အာရံုငါးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားစိတ္မ်ားလည္း ရွိေသး၏။ ဤ ေနရာတြင္ကား စာေလးမည္စိုး၍မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။

(ဒီေနရာမွာ က်ြန္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံလိုတာက ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္မေကာင္းေသာစိတ္ျဖစ္ပံုကို စိတ္ဝင္စားမိ၍ ္ပို႕စ္တင္မ်ွေဝမိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ မွားယြင္းမႈရွိခဲ့ပါလ်ွင္ က်ြန္ေတာ္၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အမွားသာျဖစ္ပါသည္။)

ျမင္သိစိတ္ ၾကားသိစိတ္ နံသိစိတ္ စားသိစိတ္ ထိသိစိတ္ တို႕သည္ မိမိတို႕ သက္ဆိုင္ရာ အဆင္း အသံ အနံ အရသာ အေတြ႕အထိ ဟူေသာ အာရံုတို႕ကို တိတိပပ သိရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ) ႏွင့္ အကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ) တို႕ ျဖစ္ေပၚေသာအခါမွသာလ်ွင္ အာရံုကို တိတိပပ သိရွိႏိုင္သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ က်ြႏ္ုပ္တို႕၏ သႏၲာန္၌ ထင္ရွားသိသာစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ေကာင္းေသာစိတ္ ႏွင့္ မေကာင္းေသာစိတ္ တို႕ ျဖစ္ေပၚပံုကို သိရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

အဆင္းအာရံု တစ္ခုခုကို ျမင္ေသာအခါ မ်က္စိတံခါးေပါက္၌ ျမင္သိစိတ္အစဥ္သည္ ျဖစ္ေပၚ၏။

အဆင္းအာရံုကို သင့္တင့္စြာ ႏွလံုးသြင္းေသာအခါ ေကာင္းေသာစိတ္ ႏွင့္ ေစတသိက္ တို႕ ျဖစ္ပြား၏။ ကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ) မ်ား က်၏။ 

အဆင္းအာရံုကို မသင့္တင့္စြာ ႏွလံုးသြင္းေသာအခါ မေကာင္းေသာစိတ္ ႏွင့္ ေစတသိက္ တို႕ ျဖစ္ပြား၏။ အကုသိုလ္(ေဇာ) မ်ား က်၏။ 

ထိုနည္းတူစြာ အသံ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိ အာရံုတို႕ေၾကာင့္ ကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ) ႏွင့္ အကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ) မ်ားက်ပံုကို သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေကာင္းေသာစိတ္ ႏွင့္ မေကာင္းေသာစိတ္ တို႕သည္ အာရံုငါးပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႕ ဓမၼာရံု ေခၚ အေတြးအၾကံအာရံုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

ျပဳဖူးခဲ့သည့္ ေကာင္းမႈအလွဴဒါနတစ္ခုမွာ ထိုေကာင္းမႈေစတနာကို 
ု အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေနာဒြါရ လို႕ေခၚတဲ့ စိတ္တံခါးေပါက္မွာ မေနာဒြါရဝီထိ လို႕ေခၚတဲ့ နာမ္တံခါးစိတ္အစဥ္ (ၾကံသိစိတ္အစဥ္) ျဖစ္ေပၚပါတယ္။
ေစတနာအာရံုကို သင့္တင့္စြာ ႏွလံုးသြင္းေသာအခါ ေကာင္းေသာစိတ္ ႏွင့္ ေစတသိက္ တို႕ ထပ္မံျဖစ္ေပၚၿပီး ကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ) မ်ား က်ပါတယ္။

ထို႕အတူပါပဲ မေကာင္းမႈေစတနာကို အာရံုျပဳ၍ မေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္ ေစတသိက္ မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလို႕လာပါတယ္။ အဲဒါကို ပ႒ာန္းတရားေတာ္မွာ မေကာင္းေသာတရားက မေကာင္းေသာတရားကို ေက်းဇူးျပဳျခင္းလို႕ဆိုပါတယ္

သတိျပဳဆင္ျခင္ဖို႕ ေကာင္းတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ ေကာင္းမႈကို အာရံုျပဳၿပီး မေကာင္းမႈျဖစ္ေပၚျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

လွဴတဲ့အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ေစတနာထက္သန္စြာနဲ႕ အလွဴဒါနျပဳခဲ့တာပါပဲ။

၄င္းေကာင္းမႈေစတနာကို အာရံုျပဳၿပီး ေထာင္လႊားမႈ မာန ျဖစ္ေပၚလ်ွင္ မေကာင္းေသာစိတ္နဲ႕ေစတသိက္ တို႕ျဖစ္ပြါးၿပီး အကုသိုလ္စိတ္ (ေဇာ) မ်ား က်ပါတယ္။

ဒါဟာ
ေကာင္းေသာတရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မေကာင္းေသာတရားမ်ားျဖစ္ေပၚခြင့္ရလာတဲ့အတြက္ ေကာင္းေသာတရားက မေကာင္းေသာတရားကို ေက်းဇူးျပဳျခင္းလို႕ဆိုပါတယ္။

ထိုနည္းတူစြာပါပဲ ျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ မေကာင္းမႈကို အာရံုျပဳၿပီး ေကာင္းမႈသည္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ 

ဘယ္လိုေၾကာင့္ပါလဲ? တစ္ခ်ိန္က အလိုေလာဘႀကီးစြာ စီးပြါးရွာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေလာဘကို အာရံုျပဳ၍ ေလာဘအျပစ္ကိုသိျမင္လာတဲ့အခါ မလိုခ်င္မႈ အေလာဘျဖစ္ေပၚၿပီး အလွဴဒါနကိုႀကိဳးစားျပဳပါတယ္။ ေကာင္းေသာစိတ္နဲ႕ေစတသိက္ တို႕ျဖစ္ပြါးၿပီး ကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ) က်ပါတယ္။ ဒါဟာမေကာင္းေသာတရားေၾကာင့္ ေကာင္းေသာတရားမ်ားျဖစ္ေပၚခြင့္ရခဲ့တာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ အဆင္း အသံ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိ အေတြးအၾကံ ဆိုေသာ အာရံုေျခာက္ပါးတို႕သည္ ေကာင္းမႈကို၄င္း မေကာင္းမႈကို၄င္း ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာစိတ္ႏွင့္ မေကာင္းေသာစိတ္တို႕၏ ျဖစ္တည္ရာ အာရံုေျခာက္ပါးတို႕ေၾကာင့္ ေကာင္းမႈသည္၄င္း မေကာင္းမႈသည္၄င္း ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ စုတိစိတ္အာရံုအေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ်င္ပါေသးတယ္။ 

သတၱဝါတိုင္း ေသခါနီးကာလမွာ ကံ ကမၼနိမိတ္ ဂတိနိမိတ္ အာရံုတစ္ခုခုထင္ေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္ၾကမွာပါ။

လူလို႕ဆိုတဲ့ က်ြန္ေတာ္တို႕ေတြလည္း ေသခါနီးကာလမွာ ျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ ေကာင္းမႈကံ သို႕မဟုတ္ မေကာင္းမႈကံတို႕၏ ျပဳျပင္စီရင္ခ်က္နဲ႕ ေကာင္းေသာအာရံု သို႕မဟုတ္ မေကာင္းေသာအာရံုတစ္ခုခုကို စြဲယူ၍ ကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ)မ်ား သို႕မဟုတ္ အကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ)မ်ား က်မည္ျဖစ္ပါတယ္။

ကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ)မ်ား သို႕မဟုတ္ အကုသိုလ္စိတ္(ေဇာ)မ်ား က်ၿပီးေနာက္ စုတိစိတ္ ျဖစ္ေပၚတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ စုတိစိတ္ဟာ ယခုလက္ရွိဘဝရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႕ပါ၍ အဆင္း အသံ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိ အေတြးအၾကံ ဆိုေသာ အာရံုေျခာက္ပါးတို႕သည္ --

ပဋိသေႏၶစိတ္ ဘဝင္စိတ္ စုတိစိတ္တို႕ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

ျမင္သိစိတ္ ၾကားသိစိတ္ စသည္တို႕ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာအာရံုမ်ားအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

ေကာင္းေသာစိတ္ မေကာင္းေသာစိတ္စသည္ တို႕ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။
ေကာင္းေသာစိတ္ ျဖစ္ပြားဆဲ၌ က်ြႏ္ုပ္တို႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း၏ ။
မေကာင္းေသာစိတ္ ျဖစ္ပြားဆဲ၌ က်ြႏ္ုပ္တို႕သည္ ပူေလာင္၏ ။

ပူေလာင္မႈမွကင္းေဝး၍ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာရွိၾကပါေစ...

TNO

Credit to: အရွင္ဇနကာဘိဝံသ(အေျချပဳပ႒ာန္း တရားေတာ္) ႏွင့္ ေဒါက္တာမင္းလွေအာင္ႀကီး(လူတိုင္းအတြက္ ျမတ္ပ႒ာန္း ေဒသနာေတာ္)

 

Views: 248

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service