ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

တူေသာ္လည္း မတူသူ

တူေသာ္လည္း မတူသူ

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မဟာေထရ္ျမတ္သည္ အရွင္သာရိပုတၱရာမဟာေထရ္ျမတ္ ကုိ ဤသို႔ ေမးျမန္းေတာ္ မူ၏-

''ငါ့ရွင္ သာရိပုၾတာ -ကိေလသာ အညစ္အေၾကးရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးကုိ ယုတ္ညံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိရ၍၊တစ္မ်ဳိးကုိ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိရျခင္း၏အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ကားအဘယ္ပါနည္း။

ငါ့ရွင္ - ဥပမာေသာ္ကား ေစ်းမွျဖစ္ေစ၊ ပန္းတဥ္းသမား အိမ္မွျဖစ္ေစ၊ ျမဴမႈန္႔ အညစ္အေၾကးျဖင့္ ေျမႇးယွက္ ဖုံးလႊမ္းေနေသာ ေၾကးခြက္ကုိ ေဆာင္ယူခ့ဲရာ၏၊ထုိေၾကးခြက္ကုိ ပုိင္ရွင္တို႔သည သုံးလည္းမသုံးေဆာင္ကုန္ ျငားအံ့၊စင္ ၾကယ္ေအာင္လည္းမသုတ္သင္ကုန္ျငားအံ့၊ျမဴမႈန္႔ ရွိရာ၌လည္း ထုိေၾကးခြက္ကုိ ထားကုန္ျငားအံ့။
ငါ့ရွင္ -- ထုိေၾကးခြက္သည္ ေနာင္အခါ၌ သာလြန္ညစ္ေပကာ အညစ္အေၾကးတက္ရာသည္ မဟုတ္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ငါ့ရွင္ - မွန္ပါေပ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့ရွင္ - ဤဥပမာအတူပင္ .. ထုိ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ကိေလသာအညစ္အေၾကးရွိလ်က္ ''ငါ၏စိတ္သႏၲာန္၌ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးရွိ၏'' ဟု ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ထုိကိေလသာ အညစ္အေၾကးကုိပယ္ရန္ အလုိဆႏၵကုိ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္၊ အားထုတ္လိမ့္မည္မဟုတ္၊လုံ႔လစြမ္းကုိ ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ တပ္မက္ျခင္း'ရာဂ'ရွိသူ၊ျပစ္မွားျခင္း'ေဒါသ' ရွိသူ၊ ေတြေဝျခင္း'ေမာဟ' ရွိသူ၊ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးတို႔ႏွ င့္တကြ ညစ္ႏြမ္းေသာစိတ္ ရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ေသလြန္ရ လတၱံ႔။ ထုိပုဂၢိဳလ္အားဤသေဘာသာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

ငါ့ရွင္ - ဥပမာေသာ္ကား ေစ်းမွျဖစ္ေစ၊ ပန္းတဥ္းသမား အိမ္မွျဖစ္ေစ၊ ျမဴမႈန္႔ အညစ္အေၾကးျဖင့္ ေျမႇးယွက္ ဖုံးလႊမ္းေနေသာ ေၾကးခြက္ကုိ ေဆာင္ယူခ့ဲရာ၏၊ထုိေၾကးခြက္ကုိ ပုိင္ရွင္တို႔သည္သုံးလည္း သုံးေဆာင္ကုန္ ျငားအံ့၊စင္ၾကယ္ေအာင္လည္းသုတ္သင္ၾကကုန္ ျငားအံ့၊ျမဴမႈန္ ရွိရာ၌လည္း ထုိေၾကးခြက္ကုိ မထားကုန္ျငားအံ့။ ငါ့ရွင္ - ထုိေၾကးခြက္သည္ ေနာင္အခါ၌ သာလြန္ စင္ၾကယ္ကာ ျဖဴေဖြးရာသည္ မဟုတ္ေလာ ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ငါ့ရွင္ - မွန္ပါေပ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့ရွင္ - ဤဥပမာအတူပင္ .. ထုိ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးရွိလ်က္ ''ငါ၏စိတ္သႏၲာန္၌ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးရွိ၏'' ဟု ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ သိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ထုိကိေလသာ အညစ္အေၾကးကုိ ပယ္ရန္ အလုိဆႏၵကုိ ျဖစ္ေစလတၱံ႔၊ အားထုတ္ လတၱံ႔၊ လုံ႕လစြမ္းကုိ ႀကိဳးပမ္းလတၱံ႔။ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ တပ္မက္ျခင္း 'ရာဂ' မရွိဘဲ၊ ၾကမ္းတမ္း ျပစ္မွားျခင္း'ေဒါသ' မရွိဘဲ၊ေတြေဝျခင္း'ေမာဟ' မရွိဘဲ၊ကိေလသာ အညစ္အေၾကး မရွိဘဲ၊ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္မရွိဘဲ ေသလြန္ရ လတၱံ႔။ ထုိပုဂၢိဳလ္အားဤသေဘာသာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

ငါ့ရွင္ ေမာဂၢလာန္ -ဤသည္လွ်င္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကး ရွိၾကကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးကုိယုတ္ညံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိရ၍တစ္မ်ဳိးကုိျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိရျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေပ၏။

''ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ -ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးကုိ ယုတ္ညံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိရ၍၊တစ္မ်ဳိးကုိ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိရျခင္း၏အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ကားအဘယ္ပါနည္း။

ငါ့ရွင္- ဥပမာေသာ္ကား ေစ်းမွျဖစ္ေစ၊ ပန္းတဥ္းသမားအိမ္မွ ျဖစ္ေစ၊ စင္ၾကယ္ ျဖဴေဖြးေသာ ေၾကးခြက္ကုိ ေဆာင္ယူခဲ့ရာ၏၊ ထုိေၾကးခြက္ကုိ ပုိင္ရွင္တို႔သည္သုံးလည္း မသုံးေဆာင္ ကုန္ျငားအံ့၊ စင္ၾကယ္ေအာင္လည္းမသုတ္သင္ ကုန္ျငားအံ့၊ ျမဴမႈန္႔ရွိရာ၌လည္းထုိေၾကးခြက္ကုိ ထားကုန္ျငားအံ့။ ငါ့သွ်င္- ထုိေၾကးခြက္သည္ ေနာင္အခါ၌ သာလြန္ ညစ္ေပကာ အညစ္အေၾကးတက္ရာသည္ မဟုတ္ ေလာ ဟုေမးေတာ္မူ၏။

ငါ့ရွင္ - မွန္ပါေပ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့ရွင္ - ဤဥပမာ အတူပင္ .. ထုိ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ''ငါ၏ စိတ္သႏၲာန္၌ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမရွိ'' ဟု ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္တင့္တယ္ေသာ အာ႐ုံ 'သုဘနိမိတ္' ကုိ ႏွလုံးသြင္း လတၱံ႔။တင့္တယ္ေသာ အာ႐ုံကုိ ႏွလုံးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ထုိပုဂၢိ ဳလ္၏စိတ္ကုိ္ တပ္မက္ျခင္း 'ရာဂ' သည္ လႊမ္းမုိးဖ်က္ဆီးလတၱံ႔။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ တပ္မက္ျခင္း'ရာဂ'ရွိသူ၊ျပစ္မွားျခင္း'ေဒါသ' ရွိသူ၊ ေတြေဝျခင္း 'ေမာဟ' ရွိသူ၊ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးတို႔ႏွင့္တကြ ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္ရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ေသလြန္ရ လတၱံ႔။ထုိပုဂၢိဳလ္အား ဤသေဘာသာ ဧကန္ျဖစ္ရမည္။

ငါ့ရွင္ - ဥပမာေသာ္ကား ေစ်းမွျဖစ္ေစ၊ ပန္းတဥ္းသမားအိမ္မွ ျဖစ္ေစ၊ စင္ၾကယ္ ျဖဴေဖြးေသာ ေၾကးခြက္ကုိ ေဆာင္ယူခဲ့ရာ၏၊ ထုိေၾကးခြက္ကုိ ပုိင္ရွင္တို႔သည္သုံးလည္း သုံးေဆာင္ကုန္ ျငားအံ့၊စင္ၾကယ္ေအာင္လည္းသုတ္သင္ကုန္ ျငားအံ့၊ ျမဴမႈန္႔ရွိရာ၌လည္းထုိေၾကးခြက္ကုိ မထားကုန္ျငားအံ့။ ငါ့ရွင္ - ထုိေၾကးခြက္သည္ ေနာင္အခါ၌ သာလြန္ စင္ၾကယ္ကာ ျဖဴေဖြးရာသည္ မဟုတ္ေလာ ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ငါ႔ရွင္- မွန္ပါေပ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

ငါ့ရွင္ - ဤဥပမာအတူပင္ .. ထုိ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ''ငါ၏ စိတ္သႏၲာန္၌ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမရွိ'' ဟု ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ သိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တင့္တယ္ေသာ အာ႐ုံ 'သုဘနိမိတ္'ကုိ ႏွလုံးသြင္းလိမ့္မည္မဟုတ္။ တင့္တယ္ေသာ အာ႐ုံကုိ ႏွလုံးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္ကုိ္ တပ္မက္ျခင္း'ရာဂ' သည္ လႊမ္းမုိး ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္ မဟုတ္။ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ တပ္မက္ျခင္း 'ရာဂ' မရွိဘဲ၊ ၾကမ္းတမ္း ျပစ္မွားျခင္း'ေဒါသ'မရွိဘဲ၊ေတြေဝျခင္း'ေမာဟ'မရွိဘဲ၊ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမရွိဘဲ၊ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္မရွိဘဲ ေသလြန္ရ လတၱံ႔။ ထုိပုဂၢိဳလ္အားဤသေဘာသာ ဧကန္ ျဖစ္ရမည္။

ငါ့ရွင္ေမာဂၢလာန္ - ဤသည္လွ်င္ကိေလသာ အညစ္အေၾကး မရွိၾကကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္မ်ဳိးကုိယုတ္ညံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိရ၍တစ္မ်ဳိးကုိျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚဆုိရျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေပ၏ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။


( အနဂၤဏသုတ္၊မူလပရိယာယ၀ဂ္၊မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္)

Views: 105

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service