ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ (၁၀)ပါး

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ (၁၀)ပါး

(၁) ဒါနဆိုတာ-မိမိကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို လွဴဒါန္းတာ။
* ပစၥည္းဥစၥာ၊ အျဖာျဖာ၊ လွဴတာ ဒါနမည္။

(၂) သီလဆိုတာ-၅-ပါး၊ ဂ-ပါး၊ ၉-ပါးသီလ စသည္တို႔ျဖင့္ ကို္ယ္ႏွင့္ႏႈတ္တို႔ကို လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္စည္းတာ။
* ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္ျဖာ၊ ေစာင့္စည္းတာ၊ မွန္စြာ သီလမည္။

(၃) ဘာ၀နာ-ဆိုတာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၅-ပါး စသည္တို႔ကို စိတ္ျဖင့္ ပြားမ်ားအားထုတ္တာ။
* စိတ္ျဖင့္ပြားတာ ဘာ၀နာ၊ မွန္စြာ မည္ေပသည္။

(၄) အပစာယန-ဆိုတာ ဘုရား တရား သံဃာ ဆရာ မိဘ အသက္-ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို အရိုအေသျပဳတာ
* ရိုေသျပဳတာ၊ အပစာ၊ မွန္စြာမည္ေပသည္။

(၅) ေ၀ယ်၀စၥ-ဆိုတာ ရတနာသံုးပါး၊ ဆရာမိဘမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ ပု၈ၢိဳလ္တို႔၏ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးတာ။
* ႀကီးငယ္အမႈ၊ ျပဳလုပ္ေပးတာ၊ ေ၀(ယ်ာ)၀စၥာ၊ မွန္စြာမည္ေပသည္။

(၆) ပတၱိဒါန-ဆိုတာ မိမိျပဳတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို အမွ်ေ၀တာ။
* အမွ်ေ၀တာ၊ ပတၱိဒါ၊ မွန္စြာမည္ေပသည္။

(၇) ပတၱာႏုေမာဒန-ဆိုတာ သူတပါးတို႔ အမွ်ေ၀တဲ့အခါ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚတာ။
* ၀မ္းေျမာက္ႏုေမာ္၊ သာဓုေခၚ၊ မွတ္ေနာ္ ပတၱာႏုေမာဒါ။
* ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ၊ ေခၚဆိုတာ၊ ပတၱာႏုေမာဒါ။ 

(၈) ဓမၼႆ၀န-ဆိုတာ တရားစကား နာၾကားတာ။
* တရားနာတာ၊ (ဓမၼ) သ၀နာ၊ မွန္စြာမည္ေပသည္။


(၉) ဓမၼေဒသနာ-ဆိုတာ စြမ္းႏိုင္သမွ် တရားေဟာတာ။
* တရားေဟာတာ၊ (ဓမၼ) ေဒသနာ၊ မွန္စြာမည္ေပသည္။

(၁၀) ဒိ႒ိဇုကမၼ-ဆိုတာ အယူကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ယူတာ။
* ေျဖာင့္စြာယူတာ၊ (ဒိ႒ိ)ဇုကတာ၊ မွန္စြာမည္ေပသည္။

ပုညႀကိယာ၀တၳဳ ၁၀-ပါးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္ေသာ္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ၃-ပါး၌ ပါ၀င္သြားၾကေပသည္။
* ပတၱိ-ပတၱာ၊ ဒါနမွာ၊ သြင္းကာယူရသည္။
* ပစာ-ေ၀ယ်ာ၊ သီလမွာ၊ သြင္းကာယူရသည္။
* နာ-ေဟာ-ေျဖာင့္စြာ၊ ဘာ၀နာ၊ သြင္းကာယူရသည္။

ပတၱိဒါန-မိမိျပဳထားသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို သူတပါးအား အမွ်ေပးေ၀လိုက္သည္ရွိေသာ္ ထိုကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔သည္ ကုန္သြားသည္၊ ေလ်ာ့သြားသည္ဟူ၍ မရွိေပ။ 
ဥပမာအားျဖင့္-တဦးတေယာက္ေသာသူက ပထမထြန္းထားေသာ မီးတိုင္(၀ါ)ဖေယာင္းတိုင္ ရွိေပသည္။ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထိုမီးတိုင္(၀ါ)ဖေယာင္းတိုင္မွ မီးတိုင္း(၀ါ)ဖေယာင္းတိုင္ တေထာင္ တို႔ျဖင့္ လာေရာက္၍ ထြန္းယူၾကျငားေသာ္လည္း ပထမမီးတိုင္မွ မီးမ်ား ေလ်ာ့သြား ကုန္သြားသည္ဟူ၍ မရွိေကာင္းသလိုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

(ဒါန-ပတၱိဒါန-ပတၱာႏုေမာဒန အက်ိဳး)

ပတၱိဒါနႏွင့္ ပတၱာႏုေမာဒနတို႔ကို ဒါနထဲ၌ ထည့္သြင္း၍ ယူရေသာေၾကာင့္ ပတၱိဒါနႏွင့္ ပတၱာႏုေမာဒနတို႔သည္  ဒါနကုသိုလ္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတၱိဒါနႏွင့္ ပတၱာႏုေမာဒနတို႔၏ အက်ိဳးတို႔သည္ ဒါန၏အက်ိဳးတရား ၅-ပါးႏွင့္ တူၾကေပသည္။
၁။ အသက္ရွည္ျခင္း။
၂။ အဆင္းလွပတင့္တယ္ျခင္း။
၃။ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း။
၄။ မိမိကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည့္ အျခံအရံ ပရိသတ္ ေပါမ်ားျခင္း။
၅။ အရာရာမွာ မိမိက အစိုးရျခင္းတို႔သည္ ဒါန၏အက်ိဳးတရား ၅-ပါး ျဖစ္၍ ပတၱိဒါန ပတၱာႏုေမာဒနတို႔၏ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးတို႔လည္း ျဖစ္ၾကကုန္၏။
* ပတၱိ-ပတၱာ၊ က်ိဳးမ်ားမွာ၊ မွန္စြာဒါန တူေပသည္။


( သီလ-အပစာယန-ေ၀ယ်ာ၀စၥ တို႔၏ အက်ိဳး)

အပစာယနႏွင့္ ေ၀ယ်၀စၥတို႔ကို သီလထဲ၌ ထည့္သြင္း၍ယူရေသာေၾကာင့္ အပစာယနႏွင့္ေ၀ယ်၀စၥ တို႔သည္ သီလကုသိုလ္တို႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပစာယနႏွင့္ ေ၀ယ်၀စၥတို႔၏ အက်ိဳးတို႔သည္ သီလ၏အက်ိဳးတရား ၅-ပါးႏွင့္ တူၾကေပသည္။ 
၁။ တရားသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြေသာအခါ ရလြယ္ျခင္း။
၂။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ ေကာင္းေသာဂုဏ္သတင္းတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း။
၃။ ပြဲေနပြဲထိုင္ ပရိသတ္ေလးပါးသို႔ ၀င္ေရာက္ေသအခါ မ်က္ႏွာမငယ္ျခင္း။
၄။ ေသခါနီးမွာ ေကာင္းေသာအာရံုနိမိတ္တို႔ ထင္လာေသာေၾကာင့္ မေတြမေ၀ ေသရျခင္း။
၅။ ေသာျပီးေနာက္ကာလ၌ ေကာင္းျမတ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာရျခင္းတို႔သည္ သီလ၏ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးျဖစ္၍ အပစာယန၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥတို႔၏ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးလည္း ျဖစ္ၾကေပသည္။
* ပစာ-ေ၀ယ်ာ၊ က်ိဳးမ်ားမွာ၊ မွန္စြာသီလ တူေပသည္။ 


( ဓမၼႆ၀န၊ ဓမၼေဒသနာ၊ ဒိ႒ိဇုကမၼ တို႔၏ အက်ိဳးကိုျပျခင္း)
ဓမၼႆ၀န၊ ဓမၼေဒသနာ၊ ဒိ႒ိဇုကမၼ တို႔ကို ဘာ၀နာ၌ ထည့္သြင္း၍ ယူရေသာေၾကာင့္ ဓမၼႆ၀န၊ ဓမၼေဒသနာ၊ ဒိ႒ိဇုကမၼတို႔သည္ ဘာ၀နာကုသိုလ္တို႔ပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။ 

ထိုဘာ၀နာကုသိုလ္တို႔သည္ သမထဘာ၀နာ ကုသိုလ္၊ ၀ိပႆနာ ဘာသနာ ကုသိုလ္ဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရွိၾကေပသည္။ 
သမထဘာ၀နာကုသိုလ္ ျပည့္စံုသြားေသာအခါ ကမၻာႏွင့္ခ်ီ၍ သက္တမ္းရွည္ေသာ ျဗဟၼာျပည္၌ ျဖစ္ၾကရေပသည္။ ျဗဟၼာတို႔၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ခံစားၾကရေပသည္။

၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကုသိုလ္ ျပည့္စံုသြားေသာအခါ ေသာတာပန္ျဖစ္၍ ၇-ဘ၀သာ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ စေသာ သံသာရ၀ဋ္ဒုကၡတို႔ကို ခံၾကရေပသည္။

သကဒါဂါမ္ ျဖစ္သြားေသာအခါ ၂-ဘ၀သာ အိုျခင္း နာျခင္း စေသာသံသရာ၀ဋ္ဒုကၡတို႔ကို ခံၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။
အနာဂါမ္ျဖစ္သြားေသာအခါ ဒုကၡမ်ားသည့္ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္တို႔၌ မျဖစ္ေတာ့ပါဘဲ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ျဖစ္ျပီး နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ၀င္စံသြားၾကရေပသည္။

ရဟႏၲာျဖစ္သြားေသာအခါ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ အျပီးတိုင္ စံ၀င္သြားၾကရေပသည္။


သဒၶမၼရံသီရိပ္သာ ဆရာေတာ္

Views: 359

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service