ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သဒၶါ တရားအေၾကာင္း

“ သဒၶါ တရားအေၾကာင္း ”
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ဒါနနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ပုဂၢဳိလ္တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ သဒၶါတရားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းျပီး ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကတယ္။ ဒီမိသားစုကေတာ့ ၊ဒီပုဂၢဳိလ္တုိ႔ကေတာ့ သဒၶါတရားနဲ႔ ျပည့္စုံၾကတယ္။

သဒၶါတရား ေကာင္းၾကတယ္။ သဒၶါတရားထက္သန္ၾကတယ္ စသည္ျဖင့္ သဒၶါတရားကုိ အမႊမ္း တင္ကာ ခ်ီးမြမ္းကာ ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကတယ္။ သဒၶါတရားဆုိတဲ့ စကားမွာ သဒၶါဟူေသာ ပါဠိကုိ ပညာရွိဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ယုံၾကည္ျခင္းလုိ႔ ျမန္မာလုိျပန္ေပးတယ္။ ယုံၾကည္ျခင္း ဆုိတဲ့ ျမန္မာစကားမွာ စကားႏွစ္ခြန္း ပါရွိေနပါတယ္။ “ယုံ”တာ တစ္ခြန္း၊ “ၾကည္”တာက တစ္ခြန္း ပါရွိေနပါတယ္။
“ယုံ”တာက ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ကံႏွင့္ကံ၏ အက်ဳိးေပးဆုိတဲ့ ဤငါးမ်ဳိးကုိ ယုံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ၾကည္”ဆုိ တာကလည္း ယုံလုိ႔ပင္ၾကည္တာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ေနၾကတဲ့ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာတုိ႔ သည္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားလွသည့္ အပါယ္သံသရာ အပါယ္ေဘးတုိ႔မွ ကာကြယ္ တားဆီးေပးနုိင္တဲ့ ဘုရားစစ္၊ ဘုရားမွန္၊တရားစစ္၊ တရားမွန္ သံဃာစစ္ သံဃာမွန္တုိ႔ျဖစ္ၾကတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကေပတယ္။

ယုံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာေတြကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကတဲ့အခါ စိတ္ဓာတ္ေတြ ၾကည္သြားၾကျခင္းဟာ ယုံလုိပင္ ၾကည္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္ကံမ်ားကုိ ျပဳရတဲ့အခါ ကုသုိလ္ကံမ်ား၏ အက်ဳိးေပးေတြကုိ ဆင္ျခင္လုိက္သည့္အခါေတြမွာ စိတ္ဓာတ္ေတြ ၾကည္လာၾကေပတယ္။ ဒါဟာလည္း ယုံ လုိ႔ပင္ၾကည္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိပဲ ယုံၾကည္ျခင္းလုိ႔ ေခၚဆုိၾကတာပါ။

သဒၶါတရားကုိ အ႒ကထာဆရာမ်ားက ခ်ီးမြမ္းျပီး ဖြင့္ဆုိၾကတဲ့အခါ သဒၶါတရားဟာ
♦(၁)။ လက္ႏွင့္တူျခင္း။
♦(၂)။ပစၥည္းဥစၥာ ရတနာမ်ားႏွင့္တူျခင္း။
♦(၃)။ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမ်ားႏွင့္ တူျခင္းလုိ႔ ခ်ီးမြမ္းကာ ဖြင့္ၿပၾကပါတယ္။

(၁)။လက္ႏွင့္တူျခင္းဆုိတာ

လက္ဟာ မိမိခႏၶာကုိယ္အတြက္ အသုံးအက်ဆုံးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သဒၶါတရားသည္ ယခု မ်က္ေမွာက္ဘဝ အတြက္ခ်မ္းသာဖုိ႔ရာ၊ေနာင္ဘဝမ်ားအတြက္ ခ်မ္းသာဖုိ႔ရာႏွင့္ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကုိ ေရာက္သြားဖုိ႔ရာ အသုံး အက်ဆုံး ေက်းဇူးအမ်ားဆုံး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။

မိမိတုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္မွာ မသန္႔ရွင္းတဲ့ အညစ္ အေၾကးမ်ားကုိ သန္႔ရွင္းရေလေအာင္ လက္ျဖင့္ ပင္ ၿပဳၿပင္သုတ္သင္ေပးၾကရတယ္။ ထုိ႔အတူပါပဲ လက္ႏွင့္ တူေသာ သဒၶါတရားရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ မိမိတုိ႔ သႏၱာန္ျဖစ္လာၾကတဲ့ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ စေသာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးေတြကုိ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ သမထ ဝိပႆနာတရားေတြကုိ ပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းေတြနဲ႔ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ပယ္ၾကရတယ္။

မတင့္တယ္ မၾကည္လင္တဲ့ စိတ္အစဥ္မ်ား ကုိ တင့္တယ္ၾကည္လင္လာရေအာင္ ဘုရား တရား သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကရတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းတဲ့ အခါမွာလည္း လက္ၿဖင့္ပင္ သိမ္းဆည္းၾကတယ္။ တန္ဖုိးပင္မရွိေသာ္ လည္း အသုံးက်ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရတဲ့အခါမွာလည္း လက္ျဖင့္ပင္ သိမ္းဆည္းၾကရတယ္။ အသင့္ အတင့္ တန္ဖုိးရွိေသာ အဝတ္အထည္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရတဲ့အခါမွာလည္း လက္ျဖင့္ပင္ သိမ္းဆည္းၾကရေပတယ္။ သိပ္တန္ဖုိးရွိတဲ့ ရတနာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရတဲ့ အခါမွာလည္း လက္ျဖင့္ပင္ သိမ္းဆည္းၾကရေပတယ္။

ထုိ႔အတူ လက္ႏွင့္တူတဲ့ သဒၶါတရားရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ေတြက သဒၶါတရားတည္းဟူေသာ လက္ျဖင့္ ဒါနကုသုိလ္ ဒါနကုသုိလ္မ်ားကုိလည္းျပဳလုပ္နုိင္ေပတယ္။(သိမ္းဆည္း၍) ရေအာင္ ယူနုိင္ၾကေပတယ္။ သီလကုိလည္း (သိမ္းဆည္း၍) ရေအာင္ယူနုိင္ၾကေပတယ္။ သမထ ဝိပႆနာတရားတုိ႔ကုိလည္း ပြားမ်ားအားထုတ္နုိင္ၾက ေပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဒၶါတရားဟာ လက္ႏွင့္တူတယ္လုိ႔ အ႒ကထာဆရာမ်ားက ဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(ေဆာင္) သဒၶါတရား လက္ႏွင့္ကား မျခားတူေပသည္။

(၂)။ပစၥည္းဥစၥာရတနာမ်ားႏွင့္ တူျခင္းဆုိတာ
ပစၥည္းဥစၥာရတနာပုိင္ရွင္ေတြဟာ ခ်မ္းသာဖြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြကုိ ဝယ္ယူကာ သုံေဆာင္နုိင္ သကဲ့သုိ႔ ထုိ႔အတူ သဒၶါတရားရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔သည္ သဒၶါတရားတည္းဟူေသာ ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ၿဗဟၼာ ခ်မ္းသာ ၊နိဗၺာန္ခ်မ္းသာေတြကုိ ဝယ္ယူရသကဲ့သုိ႔ ရရွိနုိင္ၾကေပတယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။

လူေလာကမွာ ပစၥည္းဥစၥာရတနာ ပုိင္ရွင္ေတြဟာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ စားေသာက္ဖြယ္ေတြကုိ ဝယ္ယူ၍ ခ်မ္းသာစြာ သုံးေဆာင္ၾကရတယ္။ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အဝတ္အထည္ေတြကုိ ဝယ္ယူျပီး ခ်မ္းသာစြာ ဝတ္ဆင္ၾကရတယ္။ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ယာဥ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူျပီး ခ်မ္းသာစြာ စီးနင္းၾကရတယ္။ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အိမ္ယာတုိက္တာ မ်ားကုိ ဝယ္ယူျပီး ခ်မ္းသာစြာေနထုိင္ၾကရပါတယ္။

ထုိ႔အတူ ပစၥည္းဥစၥာရတနာႏွင့္တူသည့္ သဒၶါတရားရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ ဒါနကုသုိလ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾက၊ သီလကုသုိလ္မ်ားကုိ ေဆာက္တည္ၾကသျဖင့္ လူ႔ခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာေတြကုိ ဝယ္ယူရသကဲ့သုိ႔ ရယူ နုိင္ၾကတယ္။ သမထတရားကုိ ပြားမ်ားအားထုတ္ၾကတဲ့အတြက္ ျဗဟၼာ့ခ်မ္းသာကုိ ဝယ္ယူရနုိင္သကဲ့သုိ႔ ရယူနုိင္ၾကေပတယ္။ ဝိပႆနာတရားေတြကုိ ပြားမ်ား အားထုတ္ၾကတဲ့အတြက္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ဝယ္ယူ သကဲ့သုိ႔ ရယူနုိင္ၾကေပတယ္။ဒါေၾကာင့္ သဒၶါတရားဟာ ပစၥည္းဥစၥာရတနာမ်ားႏွင့္ တူတယ္လုိ႔ အ႒ကထာ ဆရာမ်ားက ဖြင့္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(ေဆာင္) သဒၶါတရား ဥစၥာမ်ား မျခားတူေပသည္။

(၃)။ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမ်ားႏွင့္ တူျခင္းဆုိတာ
မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမ်ားက သစ္ပင္ငယ္၏ ေအာက္ကုိ အျမစ္မ်ားထြက္ေစရန္လည္း ေက်းဇူးျပဳ သကဲ့သုိ႔ အထက္ကုိ အညြန္႔အတက္မ်ား ထြက္ေစရန္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သုိ႔ သဒၶါတရာကလည္း အျမစ္နွင့္တူေသာ သီလကုိလည္း ေက်းဇူးျပဳတယ္။ အညြန္႔ႏွင့္တူတဲ့ သမထဝိပႆနာ ကုိလည္း ေက်းဇူးျပဳတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမ်ားႏွင့္တူတယ္လုိ႔ဆုိလုိတာပါ။

မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမ်ားက သစ္ပင္၏ ေအာက္ဖက္သုိ႔ အျမစ္မ်ား ထြက္လာရေအာင္လည္း ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။ သစ္ပင္၏ အထက္သုိ႔ အညြန္႔အတက္မ်ား ထြက္လာရေအာင္လည္း ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။ အျမစ္မ်ားႏွင့္ လည္းျပည့္စုံ၊ အညြန္႔အတက္မ်ားႏွင့္လည္းျပည့္စုံျပီးေသာ သစ္ပင္မ်ားဟာ ရက္၊ လမ်ားၾကာ၍ ပြင့္ခ်ိန္ သီးခ်ိန္မ်ား ေရာက္လာေသာအခါ ထုိက္တန္ေသာ အပြင့္အသီးမ်ား ပြင့္လာၾကေပတယ္။

ထုိ႔အတူပါပဲ မ်ဳိးေစ့ ေကာင္းမ်ားႏွင့္တူတဲ့ သဒၶါတရားက သဒၶါတရားရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ အျမစ္ႏွင့္တူေသာ သီလကုသုိလ္ႏွင့္ လည္း ျပည့္စုံေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ အညြန္႔ အတက္ႏွင့္တူေသာ သမထ ဝိပႆနာကုသုိလ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေအာင္လည္း ေက်းဇူးျပဳတယ္။
အျမစ္ႏွင့္တူေသာ ကုသုိလ္မ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စုံျပီး အညြန္႔အတက္ မ်ားႏွင့္တူေသာ သမထ၊
ဝိပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စုံၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ အပြင့္အသီးမ်ားနဲ႔တူတဲ့ မဂ္ခ်မ္းသာ ဖုိလ္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာေတြကုိ ရရွိသြားနုိင္ၾကမည္ျဖစ္ေပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဒၶါ တရားဟာ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမ်ားႏွင့္တူတယ္လုိ႔ အ႒ကထာဆရာမ်ားက ဖြင့္ျပထားျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

(ေဆာင္) သဒၶါတရား မ်ဳိးေစ့မ်ား မျခားတူေပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အ႒ကထာဆရာမ်ားက သဒၶါတရားကုိ လက္ႏွင့္တူျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာ ရတနာမ်ားႏွင့္ တူျခင္း၊ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမ်ားႏွင့္တူျခင္းလုိ႔ ခ်ီးမြမ္းကာ ဖြင့္ျပထားၾကတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ေရးသားတင္ျပလုိက္ ပါတယ္။ စာဖတ္သူအားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေကာင္းက်ဳိးလုုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။

- [အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)]

 

Views: 270

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service