ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သာသနဒါသ…သာသနာ့ကၽြန္

သာသနဒါသ…သာသနာ့ကၽြန္

ငါသည္ ………………

သံသရာအဆက္ဆက္

ဘဝအဆက္ဆက္မွ စ၍

ဇနီး မယားကၽြန္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အၾကာၾကီး ၾကာခဲ့ေလျပီ။

သမီး သားကၽြန္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အၾကာၾကီး ၾကာခဲ့ေလျပီ။

ပစၥည္း ဥစၥာကၽြန္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အၾကာၾကီး ၾကာခဲ့ေလျပီ။

တဏွာကၽြန္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အၾကာၾကီး ၾကာခဲ့ေလျပီ။

ကိေလသာကၽြန္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အၾကာၾကီး ၾကာခဲ့ေလျပီ။

ကာမဂုဏ္ကၽြန္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ အၾကာၾကီး ၾကာခဲ့ေလျပီ။

 

ယခု ဘဝဝယ္……….

ဇနီး မယားကၽြန္ မျဖစ္လို

သမီး သားကၽြန္ မျဖစ္လို

ပစၥည္း ဥစၥာကၽြန္ မျဖစ္လို

တဏွာကၽြန္ မျဖစ္လို

ကိေလသာကၽြန္ မျဖစ္လို

ကာမဂုဏ္ကၽြန္ မျဖစ္လို။

ဘုရားကၽြန္သာ ျဖစ္လို၏။

တရားကၽြန္သာ ျဖစ္လို၏။

သံဃာ့ကၽြန္သာ ျဖစ္လို၏။

ရတနာသံုးပါးကၽြန္သာ ျဖစ္လို၏။

သာသနာ့ကၽြန္သာ ျဖစ္လို၏။

 

ဇနီး မယားဝန္ထမ္း မျဖစ္လို

သမီး သားဝန္ထမ္း မျဖစ္လို

ပစၥည္း ဥစၥာဝန္ထမ္း မျဖစ္လို

တဏွာ ဝန္ထမ္း မျဖစ္လို

ကိေလသာ ဝန္ထမ္း မျဖစ္လို

ကာမဂုဏ္ ဝန္ထမ္း မျဖစ္လိုေတာ့

ဘုရား ဝန္ထမ္းသာ ျဖစ္လို၏။

တရား ဝန္ထမ္းသာ ျဖစ္လို၏။

သံဃာ့ ဝန္ထမ္းသာ ျဖစ္လို၏။

ရတနာသံုးပါး ဝန္ထမ္းသာ ျဖစ္လို၏။

သာသနာ့ ဝန္ထမ္းသာ ျဖစ္လို၏။

 

သာသနာ့ ဝန္ကို ထမ္းေသာ သာသနာ့ဝန္ထမ္းဟူသည္

ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လွ်က္ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၏။

သာသနာေတာ္ အက်ိဳးအတြက္လည္းေကာင္း၊ သာသနာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကေသာ ေလာကလူမ်ားအက်ိဳးအတြက္လည္းေကာင္း ထမ္းပိုး ရြက္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္၏။

သာသနာ့ ဝန္ထမ္းျခင္းသည္ ေမတၱာဝန္ထမ္းျဖစ္၏။

ေမတၱာဝန္ကို ထမ္းရျခင္းသည္ မေလး။ ေပါ့ပါး၏။

ေမတၱာဝန္ထမ္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ကို မေမွ်ာ္ကိုး။

ေမတၱာဝန္ထမ္းရျခင္းေၾကာင့္ ေမာပန္းျခင္းလည္း မရွိ။ ေမာပန္းရမွန္းလည္း မသိေပ။

ေမတၱာဝန္ထမ္းေနရသည္ကိုပင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန၏။ ဆုထူးဆုျမတ္ၾကီး ရသည့္ႏွယ္တည္း။

 

ထို႔ေၾကာင့္…ငါသည္

လူတို႔ေနရာ ကာမဂုဏ္ေတာမွ ထြက္ခြါ၍ (ကာမဂုဏ္မွ ေဝးရာ) သာသနာေတာ္မွာ အေျခခ်ပါမည္။

အိမ္ယာတည္ေထာင္ လူတို႔ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ သာသနာေတာ္မွာ အေျခခ်ပါမည္။

တဏွာေတာမွ ထြက္ခြါ၍ (တဏွာမွွ ေဝးရာ) သာသနာေတာ္မွာ အေျခခ်ပါမည္။

ကိေလသာေတာမွ ထြက္ခြါ၍ (ကိေလသာမွ ေဝးရာ) သာသနာေတာ္မွာ အေျခခ်ပါမည္။

သာသနာေတာ္မွာ ေနထိုင္ပါမည္။ သာသနာေတာ္မွာ ရဟန္းဘဝျဖင့္ ထာဝရ ေပးဆပ္ေနပါမည္။

ရဟန္းဘဝျဖင့္ သာသနာ့တာဝန္ကို ဦးလည္မသုန္ ထမ္းရြက္ပါမည္။

ရဟန္းဘဝျဖင့္ သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္တံ့ေရးအတြက္ ပရိယတ္တာဝန္ကို တတ္စြမ္းသမွ် ပို႔ခ်ပါမည္။ ျဖန္႔ေဝပါမည္။ တိုးတတ္ထြန္းကား ျပန္႔ပြါးေအာင္ သာသနာျပဳပါမည္။

ရဟန္းဘဝျဖင့္ သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္တံ့ေရးအတြက္ ပဋိပတ္တာဝန္ကို စြမ္းအားရွိသမွ် အားထုတ္ပါမည္။ ျဖန္႔ေဝပါမည္။ တိုးတတ္ထြန္းကား ျပန္႔ပြါးေအာင္ သာသနာျပဳပါမည္။

 

အေမတည္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ကိုလည္း ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာေတာ္မွာ

ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

အေဖတည္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ကိုလည္း ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာေတာ္မွာ

ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

ညီ အစ္ကို ေမာင္ ႏွစ္မ တည္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ကိုလည္း ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာေတာ္မွာ ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

ေဆြမ်ိဳး တည္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ကိုလည္း ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာေတာ္မွာ ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

သီရိေဂဟာ တည္းဟူေသာ အိမ္သံေယာဇဥ္ကိုလည္း ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာေတာ္မွာ ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

ကာမဂုဏ္ အေပ်ာ္အပါးတည္းဟူေသာ ကိေလသာကိုလည္း ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာေတာ္မွာ ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

တဏွာ ရမၼက္တည္းဟူေသာ ကိေလသာကိုလည္း ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာေတာ္မွာ ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

မသိမႈ အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ ကိေလသာကိုလည္း ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာေတာ္မွာ ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

 

ကိေလသာမိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ရြာေနေသာ လူတို႔ ေနရာ “ရြာ”မွ ထြက္ခြါ၍

ထိုကိေလသာမ်ားကို အျမဲထိန္းေက်ာင္းေနေသာ “ေက်ာင္း”မွာ ထာဝရ ေနထိုင္ပါမည္။

ထိုကိေလသာ သံေယာဇဥ္ၾကိဳးတို႔ျဖင့္ ရစ္ပတ္ေႏွင္ဖြဲ႔ကာ ေဘာင္ခတ္ထားေသာေၾကာင့္ အိမ္ဟူေသာ ေထာင္ကို (အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို) ေက်ာခိုင္းကာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ထိုကိေလသာ သံေယာဇဥ္ၾကိဳးတို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္းမွ လြတ္ေအာင္ ရုန္းထြက္ပါမည္။

“အေဗ႓ာကာေသာ ပဗၺဇၨာ ဘဝ ဝဋ္ေဘာင္ အလြတ္ေရွာင္သူတုိ႔၏ ဘဝသည္ လြင္တီးေခါင္လုိ က်ယ္ဝန္း၏"တဲ့။

ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ားေသာ လူ႔ဘဝ ဝဋ္ေဘာင္ကို ခြါေရွာင္၍ လြတ္လပ္ေသာ လြင္တီးေခါင္ႏွင့္ တူေသာ ရဟန္းေဘာင္မွာ ထာဝရ အေျခခ်ပါမည္။

 

သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ေက်ာ္ၾကားလို၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္။

သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္လို၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္။

သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ဂုဏ္ ပကာသနကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္။

သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ေရႊေငြစေသာ လာဘ္လာဘတို႔ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္။

သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ လူအမ်ား၏ အၾကည္ညိဳ အပူေဇာ္ခံလို၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္။

သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ရာထူး အာဏာတို႔ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ဝင္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္။

သာသနာေတာ္၏ အံ့ခ်ီးဖြယ္ရာ အက်ိဳးတရားကိုျမင္၍ အရာရာကိုစြန္႔လႊတ္ကာ ေက်ာခိုင္းကာ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

 

ငါသည္ သာသနာကၽြန္အျဖစ္ ခံယူကာ……

နိစၥ (ျမဲျခင္း)ကို ေရွာင္ခြါ၍ အနိစၥ(မျမဲျခင္း)ကို ေတြ႔ေအာင္ ၾကိဳးစားပါမည္။

သုခ (ခ်မ္းသာ)ကို ေက်ာခိုင္း၍ ဒုကၡ (ဆင္းရဲ)ကို သိေအာင္ ၾကိဳးစားပါမည္။

အတၱ (ငါ)ကို စြန္႔ခြါ၍ အနတၱ (ငါ မဟုတ္ျခင္း)ကို ႏွလံုးသြင္းကာ ပြါးမ်ား အားထုတ္ပါမည္။

ငါ(အတၱ) အမ်ားဆံုးမွ ငါ(အတၱ) အပါးဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါမည္။

ေလာဘ (အလိုၾကီးျခင္း)ကို ပယ္ခြါ၍ အေလာဘ (လိုနည္းျခင္း)နယ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ က်င့္ၾကံ ပြါးမ်ားပါမည္။

ေဒါသ (ၾကမ္းတမ္း္ျခင္း)ကို ပယ္ခြါ၍ အေဒါသ (ေအးျမျခင္း) (ေမတၱာ) နယ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ က်င့္ၾကံ ပြါးမ်ားပါမည္။

ေမာဟ (မသိျခင္း)ကို ပယ္ခြါ၍ အေမာဟ(အသိဉာဏ္) (ပညာ) နယ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ က်င့္ၾကံ ပြါးမ်ားပါမည္။

 

သခၤတ တရားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရာ အသခၤတ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

ဝဋ္သံုးပါးမွ ကင္းလြတ္ရာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

တဏွာကုန္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

ရာဂကင္းလြတ္ရာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

အိုျခင္းမရွိေသာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

ေသျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

ကိေလသာကင္းေဝး ျငိမ္းေအးေသာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

ကိေလသာမွ စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

ေလာကသံုးပါး၏ ကုန္ဆံုးရာ နိဗၺာန္ ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေတာင့္တအပ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ သာသနာ့ကၽြန္အျဖစ္ ခံယူျခင္းပါတည္း။

ကာမဂုဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္သို႔ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရန္ ဦးတည္ခ်က္တို႔ႏွင့္သာတည္း။

သံသရာဝဲၾသဃမွ ထြက္ေျမာက္၍ ဒုကၡအေပါင္းမွ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရန္ ဦးတည္ခ်က္တို႔ႏွင့္သာတည္း။

 

ဗုဒၶ၏ မွန္ကန္ေသာတရား (သစၥာ ဓမၼ)ကို မိမိသိသလို အျခားသူမ်ား သိေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္တို႔ႏွင့္ သာတည္း။

ဗုဒၶ၏ မွန္ကန္ေသာတရား (သစၥာ ဓမၼ)ကို မိမိသိသလို အျခားသူမ်ား သိေအာင္ ေရးသားေပးမည္ ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္တို႔ႏွင့္ သာတည္း။

ဗုဒၶ၏ မွန္ကန္ေသာတရား (သစၥာ ဓမၼ)ကို မိမိသိသလို အျခားသူမ်ား သိေအာင္ သင္ၾကားေပးမည္ ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္တို႔ႏွင့္ သာတည္း။

ဗုဒၶ၏ မွန္ကန္ေသာတရား (သစၥာ ဓမၼ)ကို မိမိသိသလို အျခားသူမ်ား သိေအာင္ ေဟာေျပာေပးမည္ ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္တို႔ႏွင့္ သာတည္း။

 

အရွင္ဥကၠံသ

သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼာစရိယ M.A. (Buddhism)

 

 

Views: 116

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service