ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္(၅)မ်ိဳး

 

ေဗာဇၥ်င္သုတ္ေတာ္(၅)မ်ိဳး

 

ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္တြင္ ပါရွိေသာ ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ေတာ္သည္ သမၼာသမၺဳဒၶေဗာဇၥ်င္၊ ကႆပေဗာဇၥ်င္၊ ေမာဂၢလႅာနေဗာဇၥ်င္၊ စုႏၵေဗာဇၥ်င္ တည္းဟူေသာ ေဗာဇၥ်င္ သုတ္ေတာ္(၄)မ်ိဳးႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေအာင္ ေရွးပညာရွိၾကီးမ်ားက အတုိခ်ံဳး၍ ထားေသာ (သဗၺေဗာဇၥ်ဂၤသုုတ္္) ျဖစ္ပါ သည္။


သမၼာသမၺဳဒၶေဗာဇၥ်င္သုတ္


၁။ ဧ၀ံ ေမ သုတံ၊ ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ ရာဇဂေဟ ၀ိဟရတိ ေ၀ဠဳ၀ေန ကလႏၵက နိ၀ါေပ။
တၾတ ေခါ ဘဂ၀ါ ဘိကၡဴ အာမေႏ ၱသိ ဘိကၡေ၀ါတိ။ ဘဒေႏ ၱတိ ေတ ဘိကၡဴ ဘဂ၀ေတာ
ပစၥေႆာသံု၊ ဘဂ၀ါေတာ ဧတ ဒေ၀ါစ။

၂။ သတၱိေမ ဘိကၡေ၀ ေဗာဇၥ်ဂၤါ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ ယာနိကတာ ၀တၳဳကတာ အႏု႒ိတာ ပရိစိတာ သုသမာရဒၶါ အပါရာ ပါရံ ဂမနာယ သံ၀တၱႏိ ၱ။

၃။ ကတေမ သတၳ-သတိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ, ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ, ၀ီရိယသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ,
ပီတိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ, ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ, သမာဓိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ, ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ၊
ဣေမ ေခါ ဘိကၡေ၀ သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ ယာနိကတာ
၀တၳဳကတာ အႏု႒ိတာ ပရိစိတာ သုသမာရဒၶါ အပါရာ ပါရံ ဂမနာယ သံ၀တၱႏိ ၱ။

၄။ ဣဒ မေ၀ါစ ဘဂ၀ါ၊ ဣဒံ ၀တြာန သုဂေတာ၊

အထာ ပရံ ဧတ ဒေ၀ါစ သတၳာ။

၅။ အပၸကာ ေတ မႏုေႆသု၊ ေယ ဇနာ ပါရဂါမိေနာ။
အထာယံ ဣတရာ ပဇာ၊ တီရေမ၀ါ ႏုဓာ၀တိ။

၆။ ေယ စ ေခါ သမၼဒကၡာေတ၊ ဓေမၼ ဓမၼာႏု၀တၱိေနာ။
ေတ ဇနာ ပါရ, ေမႆႏိ ၱ၊ မစၥဳေဓယ်ံ သုဒုတၱရံ။

၇။ ကဏွံ ဓမၼံ ၀ိပၸဟာယ၊ သုတၱံ ဘာေ၀ထ ပ႑ိေတာ။
ၾသကာ အေနာက’ မာဂမၼ၊ ၀ိေ၀ေဏ ယတၳ ဒုရမံ။

၈။ တၾတာဘိရတိမိေစ ၦယ်၊ ဟိတြာ ကာေမ အကိဥၥေနာ။
ပရိေယာဒေပယ် အတၱာနံ၊ စိတၱေကႅေသဟိ ပ႑ိေတာ။

၉။ ေယသံ သေမၺာဓိယေဂၤသု၊ သမၼာ စိတၱံ သုဘာ၀ိတံ။
အာဒါ နပဋိနိႆေဂၢ၊ အႏုပါဒါယ ေယ ရတာ။
ခီဏသ၀ါ ဇုတိမေႏ ၱာ၊ ေတ ေလာေက ပရိနိဗၺဳတာတိ။

သမၼာသမၺဳဒၶေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။


ကႆပ ေဗာဇၥ်င္သုတ္


၁။ သတၱိေမ (ကႆပ) ေဗာဇၥ်ဂၤါ မယာ သမၼဒကၡာတာ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱႏိ ၱ။

ကတေမ သတၱ-
၂။ သတိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ကႆပ) မယာ သမၼဒကၡာေတာ ဘာ၀ိေတာ ဗဟုလီကေတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနယ သံ၀တၱတိ။

၃။ ဓမၼ၀ိစယ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ကႆပ) မယာ သမၼဒကၡာေတာ ဘာ၀ိေတာ ဗဟုလီကေတာ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာ ယ သံ၀တၱတိ။

၄။ ၀ီရိယ သေမၼာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ကႆပ) မယာ သမၼဒကၡာေတာ ဘာ၀ိေတာ ဗဟုလီကေတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ။

၅။ ပီတိ သေမၺဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ကႆပ) မယာ သမၼဒကၡာေတာ ဘာ၀ိေတာ ဗဟုလီကေတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ။

၆။ ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ကႆပ) မယာ သမၼဒကၡာေတာ ဘာ၀ိေတာ ဗဟုလီကေတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ။

၇။ သမာဓိ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ကႆပ) မယာ သမၼဒကၡာေတာ ဘာ၀ိေတာ ဗဟုလီကေတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ။

၈။ ဥေပကၡာ သေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ကႆပ) မယာ သမၼဒကၡာေတာ ဘာ၀ိေတာ ဗဟုလီကေတာ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ။


ဣေမ ေခါ (ကႆပ) သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ မယာ သမၼဒကၡာတာ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱႏိ ၱ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၹန ေသာတၱိ (ေတ-ေမ) ေဟာတု သဗၺဒါ။


ကႆပေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ေမာဂၢလႅာနေဗာဇၥ်င္သုတ္


၁။ သတၱိေမ (ေမာဂၢလႅာန) ေဗာဇၥ်ဂၤါ မယာ သမၼဒကၡာတာ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ
အဘိညာယ သေမၺဓာယ နိဗၺနာယ သံ၀တၱႏိ ၱ။


ကတေမ သတၱ-
၂။ သတိသေမၺာဇၥ်ဂၤါ ေခါ (ေမာဂၢလႅာန) မယာ …
၃။ ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၥ်ဂၤါ ေခါ (ေမာဂၢလႅာန) မယာ …
၄။ ၀ီရိယသေမၺာဇၥ်ဂၤါ ေခါ (ေမာဂၢလႅာန) မယာ …
၅။ ပီတိသေမၺာဇၥ်ဂၤါ ေခ ါ (ေမာဂၢလႅာန) မယာ …
၆။ ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်ဂၤါ ေခါ (ေမာဂၢလႅာန) မယာ …
၇။ သမာဓိသေမၺာဇၥ်ဂၤါ ေခါ (ေမာဂၢလႅာန) မယာ …
၈။ ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်ဂၤါ ေခါ (ေမာဂၢလႅာန) မယာ …
ဣေမ ေခါ (ေမာဂၢလႅာန) သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ မယာ သမၼဒကၡာတာ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺနာယ သံ၀တၱႏိ ၱ။


ေမာဂၢလႅာနေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။


စုႏၵေဗာဇၥ်င္သုတ္ပါဠိ


၁။ သတၱိေမ ဘေႏ ၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ ဘဂ၀ေတာ သမၼဒကၡာတာ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နဗၺာနာယ သံ၀တၱႏိ ၱ။

ကတေမ သတၱ-
၂။ သတိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဘေႏ ၱ) ဘဂ၀ေတာ သမၼဒကၡာေတာ ဘာ၀ိေတာ
ဗဟုလီကေတာ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ။
၃။ ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဘေႏ ၱ) ဘဂ၀ေတာ ….
၄။၀ီရိယသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဘေႏ ၱ) ဘဂ၀ေတာ ….
၅။ ပီတိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဘေႏ ၱ) ဘဂ၀ေတာ ….
၆။ ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဘေႏ ၱ) ဘဂ၀ေတာ ….
၇။ ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်ေဂၤါ ေခါ (ဘေႏ ၱ) ဘဂ၀ေတာ ….
ဣေမ ေခါ (ဘေႏ ၱ) သတၱ ေဗာဇၥ်ဂၤါ ဘာဂ၀တာ သမၼဒကၡာတာ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ
အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံ ၀တၱႏိ ၱ။
စုႏၵေဗာဇၥ်ဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။

အမွာ။ ။ (         ) ၄င္းကြင္းအတြင္၌ လူနာမည္ကို ထည္ျပီး ရြတ္ဆုိႏိုင္ပါသည္။

ပရိတ္ၾကီး (၁၁)သုတ္တြင္ပါေသာ

ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏ ေနာက္ခံသမိုင္း

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ ေဝဠဳဝန္ ေက်ာင္း ေတာ္ဝယ္ ေနေတာ္မူစဥ္က ေဝဘာရေတာင္၏ အနီးအနားျဖစ္ေသာ ပိပၸလိ လိုဏ္ဂူတြင္ သီတင္းသံုး ေတာ္မေသာ အရွင္မဟာကႆပ အရွင္ျမတ္ႀကီး သည္ ေနမေကာင္း မက်န္းမမာျဖစ္စဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မနီးမေ၀းျဖစ္ေသာ ဂိဇၥ်ကုဋ္ ေတာင္၌ သီတင္းသံုး ေတာ္မူေသာ အရွင္ ေမာဂၢလႅာန္ အရွင္ျမတ္ႀကီးသညလည္း ေနမေကာင္း မက်န္းမမာ ျဖစ္စဥ္က တစ္ႀကိမ္၊ ေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ ပရိတ္္ေဒသနာ ေတာ္ကို ေဟာၾကား ေပးၿပီး ေရာဂါ ေဝဒနာတို႔ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့ပါသည္္။     


ထို႔အျပင္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ႏွိပ္စက္ကာ မက်န္းမမာ ဖ်ားနာေတာ္မူစဥ္ အရွင္စုႏၵမေထရ္ကုိ ဤေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ေစၿပီး အာ႐ုံစူးစိုက္ နာယူျပီး ဘုရားရွင္၏ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ား သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေတာ္မူခဲ့ပါသည္္။
ဤေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ ေဒသနာေတာ္၏ မူရင္းပါဠိေတာ္္ႀကီးမွာ စကားေျပ  စုဏၰိယ ဝါက်ရွည္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တို႔က ရြတ္ဖတ္ရ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ယခုလို ဂါထာသီကံုးၿပီး ေရးဖြဲ႕ ထားေတာ္ မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ဤေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ ပရိတ္ေဒသနာေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ ၾက ပြားမ်ားၾကမည္ ဆိုလွ်င္  ခံစားေနရေသာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစျပီး၊ က်န္းမာေစျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္းဟူေသာ ပစၥဳပၸန္ေကာင္းက်ဳိးမ်ာကို ရရွိႏိုင္ပါ၏။ ဤသုတ္ေတာ္မွာ ပါဝင္ေသာ ေဗာဇၥ်င္ (၇ )ပါး ျမတ္တရားတို႔ကို ျပည့္စံုေအာင္   ပြားမ်ား အားထုတ္ ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဤဘဝတြင္လည္း နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားထူး တရားျမတ္ ေကာင္းတို႔ကို   ရရွိေစႏိုင္ ပါ၏။ ပါရမီ မရင့္က်က္ေသးသူ ျဖစ္ပါကလည္း ေနာက္ ဘ၀အတြက္ ပါရမီ ကုသိုလ္ထူးကို ဆည္ပူး စုေဆာင္းသည္ မည္ပါ၏။ 


ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ကင္းရွင္း က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း အက်ိဳးတို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္္ ေသာ ဤေဗာဇၥ်ဂၤသုတ္ ပရိတ္ ေဒသနာေတာ္ကို ၾကည္ၫုိသဒၶါ ႐ုိေသစြာႏွင့္ ရြတ္ၾက ဖတ္ၾက နာၾက ၾကည္ၫုိ ပူေဇာ္ၾကပါစို႔ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတို႔။ 

 

(၁ဝ) ေဗာဇၩဂၤသုတ္

၁၃၅။ သံသာေရ သံသရႏၲာနံ၊ သဗၺဒုကၡဝိနာသေန။

သတၱ ဓေမၼစ ေဗာဇၩေဂၤ၊ မာရေသနာ ပမဒၵေန။

၁၃၆။ ဗုဇၩိတြာ ေယစိေမ သတၱာ၊ တိဘဝါ မုတၱကုတၱမာ။

အဇာတိ မဇရာဗ်ာဓႎ၊ အမတံ နိုဗ ၻယံ ဂတာ။

၁၃၇။ ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ၊ အေနက ဂုဏသဂၤဟံ။

ၾသသဓဥၥ ဣမံ မႏၲံ၊ ေဗာဇၩဂၤဥၥ ဘဏာမ ေဟ။

၁၃၈။ ေဗာဇၩေဂၤါ သတိသခၤါေတာ၊ ဓမၼာနံ ဝိစေယာ တထာ။

ဝီရိယံ ပီတိ ပႆဒၶိ၊ ေဗာဇၩဂၤါစ တထာပေရ။

၁၃၉။ သမာဓုေပကၡာ ေဗာဇၩဂၤါ၊ သေတၱ ေတ သဗၺဒႆိနာ။

မုနိနာ သမၼဒကၡာတာ၊ ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ။

၁၄၀။ သံဝတၱႏၲိ အဘိညာယ၊ နိဗၺာနာယစ ေဗာဓိယာ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄၁။ ဧကသၼႎ သမေယ နာေထာ၊ ေမာဂၢလႅာနဥၥ ကႆပံ။

ဂိလာေန ဒုကၡိေတ ဒိသြာ၊ ေဗာဇၩေဂၤ သတၱ ေဒသယိ။

၁၄၂။ ေတ စ တံ အဘိနႏၵိတြာ၊ ေရာဂါ မုစၥႎသု တခၤေဏ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄၃။ ဧကဒါ ဓမၼရာဇာပိ၊ ေဂလေညနာဘိပီဠိေတာ။

စုႏၵေတၳေရန တံေယဝ၊ ဘဏာေပတြာန သာဒရံ။

၁၄၄။ သေမၼာဒိတြာန အာဗာဓာ၊ တမွာ ဝု႒ာသိ ဌာနေသာ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄၅။ ပဟီနာ ေတစ အာဗာဓာ၊ တိဏၰႏၷမၸိ မေဟသိနံ။

မဂၢဟတာ ကိေလသာဝ၊ ပတၱာ ႏုပၸတၱိ ဓမၼတံ။

ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

 

ေဗာဇၩဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။

 (မူရင္း စုဏၰိယပါဠိေတာ္၊ သံယုတၱ၊ ပါ၊ တ၊ ၇၁၊ ၇၂၊ ၇၃။)

 

ေဗာဇၩင္သုတ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္း အက်ဳိး

လူမမာမ်ားကို ေရာဂါသက္သာလာေစႏိုင္သည္၊ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည္၊ ေဆး႐ံု မ်ားတြင္ အထူးရြတ္သင့္သည္။ အျမဲမျပတ္ ရြတ္ဖတ္လွ်င္ ေရာဂါကင္းသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေစသည္။ ပင္ရင္း ေဗာဇၩင္သုတ္ သံုးသုတ္ကို တြဲ၍ ရြတ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ အရွင္ေမာဂၢလႅာနမေထရ္၊ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္၊ အရွင္စုႏၵမေထရ္ စေသာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ရြတ္ဆိုေလ့ရွိေသာ ပရိတ္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္ေလးစားစြာ ရြတ္ဆိုသင့္ပါသည္။

 

Views: 709

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service