ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္တည္မယ္ဆိုတာ ဘုရားေဟာစကားဟုတ္ပါသလား?

သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္တည္မယ္ဆိုတာ ဘုရားေဟာစကားဟုတ္ပါသလား?

    ဒီအေၾကာင္းအရာ ဘယ္ကေပၚထြက္လာသလဲ - ေလ့လာၾကည့္ၾကဦးစို႔ ။ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ေတာင္းဆိုေလွ်ာက္ထားလို႔ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို

ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူလိုက္ပါ
တယ္ ။ အဲဒီစကားရပ္ကေနေပၚ ထြက္လာတာပါ ။

           ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ကပိလ၀တ္ျပည္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ စဥ္

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီဟာ ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္ ရွင္ေတာ္ဘုရားဆီမွာ သံုးၾကိမ္ တိုင္ေအာင္

ေလွ်ာက္ထားဖူးပါတယ္ ။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား လက္မခံခဲ့ပါဘူး ။ အဲဒီေနာက္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား

ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာသို႔ ၾကြသြားပါတယ္ ။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ဟာ

သာကီ၀င္မင္းသမီးငါးရာႏွင့္အတူ ရွင္ေတာ္ဘုရား သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ မဟာ၀ုန္ေတာ

ကူဋာဂါရသာလာေက်ာင္းတိုက္သို႔ လိုက္သြားပါေေတာ့တယ္ ။ ေက်ာင္း၀င္းအျပင္မွာ အရွင္

အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ႏွင့္ေတြ႔ျပီး လိုက္လာရတဲ့အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ ။ အရွင္

အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ရဟန္းျပဳခြင့္ရေရးအတြက္ ဘုရားရွင္ဆီမွာ ကူ

ညီေလွ်ာက္ထားေပးပါတယ္ ။ ရွင္ေတာ္ဘုရားကလည္း ထပ္မံ ပယ္ေတာ္မူပါတယ္ ။

             အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္က ပရိယာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားတာ ေၾကာင့္

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို လက္ခံက်င့္သံုးရင္ ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးမယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္ မူလိုက္ပါတယ္ ။

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီက ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာလက္ခံတာ ေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳခြင့္ရသြားပါတယ္ ။

              အဲဒီေနာက္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ကို - 

             “ အာနႏၵာ - အမ်ဳိးသမီးေတြ ငါဘုရားသာသနာမွာ တကယ္လို႔ ရဟန္းျပဳခြင့္မရခဲ့ရင္

သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ တည္နိုင္တယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ရ သြားတာေၾကာင့္

ႏွစ္ေပါင္းငါးရာပဲတည္ေတာ့မယ္ “ လို႔မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ ။

               အဲဒီေနာက္ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သာသနာတြင္း၀င္ေရာက္လာလို႔

သာသနာသက္တမ္း ဆုတ္ယုတ္ရပံုကို ဥပမာအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူပါတယ္ ။ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ “

အာနႏၵာ - ေရေတြကန္ေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး လွ်ံတက္မသြားဖို႔အတြက္ ပညာရွိ ေယာက်္ားဟာ

ေရကန္ၾကီးရဲ႕ကန္ေဘာင္ကို ၾကိဳတင္ဆည္ထား ၊ ဖို႔ထားရတယ္ ။ အဲဒီလိုပဲ ဘိကၡဴနီမ်ား

မက်ဴးလြန္မေဖာက္ဖ်က္ပဲ အသက္ထက္ဆံုး လိုက္နာေရးအတြက္ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ငါဘုရားၾကိဳတင္ျပီး

ပညတ္ေတာ္မူထားျခင္းျဖစ္တယ္ “ စသည္ျဖင့္ မိန္႔ဆိုေတာ္မူပါတယ္ ။ အဲဒီစကားရပ္ကို စူဠ၀ဂၢပါဠိေတာ္ မွာ

ေတြ႔နိုင္ပါတယ္ ။ ဒါဟာ သာသနာေတာ္သက္တမ္းႏွင့္ စပ္၍ ရွင္ေတာ္ဘုရား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူတဲ့ “ မူလ “

စကားေတာ္ပါပဲ ။

               ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူတဲ့ စကားေတာ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈ ကို

အ႒ကထာဆရာ မေထရ္ျမတ္ ဖြင့္ျပထားတာၾကည့္ၾကဦးစို႔ ။

              မေထရ္ျမတ္က “ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၾကိဳတင္ပညတ္မႈမရွိဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ရွင္ရဟန္းျပဳခြင့္ေပးရင္

သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာပဲတည္မယ္ ။ ဂရုဓံရွစ္ပါးကို ၾကိဳ တင္ပညတ္ျပီးမွ ခြင့္ျပဳေတာ္မူတာျဖစ္လို႔

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းငါးရာတည္ဦးမယ္ ။ဒါေၾကာင့္ မူလအတိုင္းပဲ သာသနာေတာ္

ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္တည္မယ္လို႔ ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူလိုတာ ျဖစ္မယ္ “ လို႔ဖြင့္ဆိုေတာ္မူထားပါတယ္ ။

              အ႒ကထာဆရာကဆက္ျပီး “ ဘုရားရွင္မိန္႔ဆိုေတာ္မူတဲ့ ႏွစ္တစ္ေထာင္ဆိုတာ

ပုဂၢိဳလ္အားလံုးအတြက္ မိန္႔ဆိုတာမဟုတ္ဘူး ။ ပဋိသမၻိဒါေလးပါးကို ရရွိေတာ္မူတဲ့ ရဟႏၱာ အတြက္

ရည္ရြယ္မိန္႔ဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ စ်ာန္မရတဲ့ရဟႏၱာအေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ ေထာင္ဆက္တည္ဦးမယ္ ။

အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ၊ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္အေန ႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ၊

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ ဆက္တည္ဦးမယ္ ။ အားလံုး ေပါင္းရင္ ပဋိေ၀ဓသာသနာဟာ

ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္တည္လိမ့္မယ္ “ လို႔ဖြင့္ျပမိန္႔ဆိုထားပါ တယ္ ။ ဒါဟာ “ သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္ “

ဆိုတဲ့စကား ျဖစ္ေပၚလာတဲ့မူလေနရာပါပဲ ။

               စူဠ၀ဂၢအ႒ကထာဆရာရဲ႕ ဒီဖြင့္ဆိုမႈဟာ ခႏၶကဘာဏက ( ၀ိနည္းေဆာင္ )ပုဂၢိဳလ္ မ်ားရဲ႕

အယူအဆကိုျပဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ သာသနာသက္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အဂၤုတၱရ႒-ကထာ ပါတိက၀ဂၢ႒ကထာ

ဆရာမ်ားလည္း ဖြင့္ဆိုၾကပါေသးတယ္ ။ ဒီအဖြင့္အားလံုးဟာ တရားသိျမင္မႈအပိုင္းအျခားႏွင့္ပတ္သက္လို႔

အယူအဆအနည္းငယ္ကြဲလြဲၾကေပမဲ့ ႏွစ္ငါး ေထာင္ကို အေျခခံထားျပီး ဖြင့္ျပတာခ်င္းကေတာ့ အားလံုး

တူညီၾကပါတယ္ ။

              အ႒ကထာဆရာမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဒီေနရာမွာ သိထားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူတဲ့ တရားေတာ္မ်ားရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကို ေႏွင္းေခတ္လူမ်ား

အမွန္အတိုင္းသိျမင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုေအာင္ေဖၚထုတ္ေပးနိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အရွင္ျမတ္မ်ားဟာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဆိုလိုခ်က္ကို အထူးသိျမင္နိုင္စြမ္းရွိၾကသူေတြမို႔ 

“ ဗုဒၶမတၱညဴ “ လို႔ေမာ္ကြန္းတင္ခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

            ယခုကိစၥမွာလည္း “ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက ဓမၼကထာေဒသနာေတာ္အရ သာသနာ

ႏွစ္တစ္ေထာင္တည္လိမ့္မယ္ - လို႔မိန္႔ေတာ္မူတာဟာ ပဋိသမၻိဒါပတၱပုဂၢိဳလ္အတြက္ ရည္ရြယ္

မိန္႔ဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ဒုတိယ ၊ တတိယ စတဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ေတြမွာလည္း ဘယ္လိုတရားထူး မ်ားကို

ရရွိနိုင္ေသးတယ္ “ စသည္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုညႊန္ျပတာဟာ အ႒ကထာဆရာရဲ႕ အစြမ္းသတၱိ ပါပဲ ။

ဒီဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြဟာ သဘာ၀အရေရာ အေထာက္အထားအရပါ အလြန္သင့္ေလ်ာ္တာ မို႔

ပညာရွင္မ်ားအားလံုးလက္ခံတဲ့ အဖြင့္စကားေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

            သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္ဆိုတာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား တိုက္ရိုက္ေဟာစကားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။

အ႒ကထာအဖြင့္စကားျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀အရေရာ အေထာက္ အထားအရပါအလြန္သင့္ေလ်ာ္ျပီး

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရည္ရြယ္ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္အညီဖြင့္ဆိုတဲ့ စကားျဖစ္လို႔ ဘုရားေဟာစကားေတာ္လိုပဲ

ေလးေလးစားစား လက္ခံၾကရတဲ့ အဖြင့္စကားျဖစ္ ပါတယ္ ။

             ဒီေနရာမွာ ေမးသင့္တာတစ္ခုရွိပါေသးတယ္ ။ သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ငါးေထာင္

မေရာက္မီကြယ္သြားတာမ်ဳိး ၊ ႏွစ္ငါးေထာင္ထက္အလြန္တည္ရွိတာမ်ဳိး မျဖစ္နိုင္ဘူးလား - ဆို တဲ့ေမးခြန္းပါ ။

အလြန္ေမးသင့္ေမးထိုက္တဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္ ။ လူငယ္လူရြယ္ေတြစိတ္၀င္ စားၾက ၊ ေမးခ်င္ၾကမယ့္

ေမးခြန္းပါပဲ ။

             ဒီအေျဖအတြက္ နည္းနည္းေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ -

“ သာသနာေတာ္ႏွစ္တစ္ေထာင္တည္လိမ့္မယ္ “  ဆိုတဲ့စကားေတာ္ကို အေသအခ်ာေလ့လာ ၾကည့္ရင္ -

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ သံုးႏႈန္းေတာ္မူသလို “ ႏွစ္တစ္ေထာင္ တည္ေစ “ လို႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးတဲ့

စကားေတာ္မ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ပညတ္ေတာ္ မူတဲ့အခါ သံုးႏႈန္းေတာ္မူသလို

အမိန္႔အာဏာထားတဲ့ စကားေတာ္မ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ဓမၼကထာေဒသနာလို႔ေခၚတဲ့ စကားဆက္စပ္လာလို႔

အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ တဲ့ စကားေတာ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္ ။

              ျပီးေတာ့ - “ ဣေမ စ သုဘဒၵ ဘိကၡဴ သမၼာ ၀ိဟေရယ်ဳံ ၊ အသုေညာ ေလာေကာ အရဟေႏၱဟိ

အႆ = သုဘဒၵ - ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့အတိုင္း ေဟာေျပာညႊန္ျပျပီး

အျခားသူေတြကို ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေနမယ္ ။ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္

ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့အတိုင္း ေဟာေျပာညႊန္ျပျပီး အျခားသူ ေတြကို

သကဒါဂါမိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ အနာဂါမ္မိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေန မယ္ ။

မဂ္ဖိုလ္ရေရးအတြက္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ေနသူကလည္း မိမိသိျမင္ထားတဲ့ နည္းလမ္း ေတြကိုညႊန္ျပျပီး

အျခားသူေတြကို ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္ဥာဏ္ ရရွိေစေနမယ္ဆိုရင္ ကမၻာ ေလာကၾကီးမွာ

ရဟႏၱာမဆိတ္သုန္းနိုင္ဘူး “ လို႔ ရွင္ေတာ္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူတဲ့စကားေတာ္ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ မွာ

အထင္အရွားရွိပါတယ္ ။  ပဋိပတၱိစြမ္းအားကို အစြမ္းကုန္ေဖာ္ျပထား တဲ့ စကားေတာ္ပါ ။

အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္လြန္းတာမို႔ ရွင္ေတာ္ဘုရားဆိုလိုခ်က္ကို နားလည္ၾက လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္ ။

              ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြရွိေနလို႔ သာသနာေတာ္အေရး ေျမာ္ေတြးေၾကာင့္ၾကေတာ္ မူၾကတဲ့

မေထရ္ျမတ္ၾကီးမ်ားက “ အာဏာပိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဒကာ ဒကာမပိုင္းမွ တတ္စြမ္း

သမွ်အားေပးကူညီပံ့ပိုးေပးၾကမယ္ ။ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားဘက္ကလည္း အားၾကိဳးမာန္တက္

က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ သာသနာေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္မက တည္ရွိနိုင္ပါ တယ္ “ လို႔

အားတက္သေရာ အသိေပး မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

              ဒီေတာ့ စကားရပ္အားလံုးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္ရင္ “ သာသနာငါးေထာင္ “ ဆိုတဲ့ စကားဟာ

အ႒ကထာအဖြင့္စကားျဖစ္ေပမဲ့ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ရည္ရြယ္ေတာ္မူခ်က္နဲ႔အညီ ဖြင့္ဆိုတာမို႔

ဘုရားစကားေတာ္လိုပဲ ေလးေလးစားစားလက္ခံရမယ့္စကားျဖစ္ေၾကာင္း ။အထူး သျဖင့္ ဒီစကားဟာ

ပဋိေ၀ဓကို ရည္ညႊန္းတဲ့စကား ၊ လူ႔အေရအတြက္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကို ရည္ရြယ္တဲ့စကားျဖစ္ေၾကာင္း -

နားလည္နိုင္ပါျပီ ။

              ျပီးေတာ့ - “ ႏွစ္ငါးေထာင္ဆိုေပမယ့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ကူညီေထာက္ပံ့သူရွိေန ရင္

ႏွစ္ငါးေထာင္မက တည္နိုင္သလို ၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ကူညီေထာက္ပံ့သူ မရွိေတာ့ရင္

ႏွစ္ငါးေထာင္မေရာက္မီၾကားကာလမွာပင္ ကြယ္ေပ်ာက္နိုင္ေၾကာင္း “ နားလည္နိုင္ပါျပီ ။

              ဒီေတာ့ သာသနာေတာ္အေရးဟာ လက္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့

အေရးျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ စြမ္းေဆာင္မႈအားေကာင္းရင္ အားေကာင္း သေလာက္

ႏွစ္ငါးေထာင္မက တည္ရွိနိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။ စြမ္း ေဆာင္မႈအားနည္းရင္

အားနည္းသေလာက္ ႏွစ္ငါးေထာင္မေရာက္မီ ကြယ္ေပ်ာက္ဖို႔ တြန္း အားေပးရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္ ။

             ဒါေၾကာင့္ “ ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိ႒တု “ လို႔ရြတ္ဆိုေနရံု ေၾကြးေၾကာ္ေနရံုႏွင့္ေက်နပ္ အားရမေနဘဲ

ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ပါမွ ၊ ကူညီအားေပးပါမွ သာသနာေတာ္ ေရရွည္တည္တံ့

တိုးတက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သင့္ပါတယ္ ။     ။

 

က်မ္းကိုး -

အရွင္နႏၵေသနာလကၤာရ ( သာမေဏေက်ာ္ ၊ ဓမၼစရိယ ၊ မဟာဓမၼာစရိယ MA )

ဘာသာေရးအႏွစ္သာရမ်ားစာစဥ္ ( ၂ )

...........................................

Views: 81

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service