ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

လမ္းေဖာက္သူမွသည္ လမ္းသစ္ထြင္သူမ်ားအေၾကာင္း

လမ္းေဖာက္သူမွသည္ လမ္းသစ္ထြင္သူမ်ားအေၾကာင္း
ျမတ္ဗုဒၶ၏သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကို တပည့္သာ၀က အဆက္ဆက္တို႔က လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ပုိး ထမ္းရြက္ေစာင့္ေရွာက္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၂ ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဤႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၂ ႏွစ္ကာလအတြင္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ျပင္ပမွ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးဟန္႔တား သူ မ်ားလည္းေကာင္း၊ အတြင္းမွပူသတ္ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ရင္ဆုိင္ႀကဳံ ေတြ႔ ခဲ့ၾကရသည္။

မည္သို႔ေသာ အတြင္းအျပင္ အႏ ၱရာယ္ေပါင္းစုံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရေစကာမူ ဓမၼကသာ အႏုိင္ယူ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိုင္ခဲ့စၿမဲျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ သီရိဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီး လက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒု႒ဂါမဏိမင္း လက္ထက္တြင္လည္း ေကာင္း၊ အေနာ္ရထာ က်န္စစ္သားမင္းလက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အဓမၼအားၿပိဳင္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾက သည္။ ၄င္းအားၿပိဳင္မႈမ်ားတြင္ ဓမၼဘက္ေတာ္သားမ်ားကသာ ေအာင္ပြဲခံ အႏုိင္ရယူခဲ့ၾကသည္။ ဤ သည္မွာ သမုိင္းသာဓက အခုိင္အမာရွိခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည္။

လမ္းေဖာက္သူ

သိဒၶိတၳမင္းသားဘ၀မွ ေဂါတမဗုဒၶအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအား လံုး၊ ေလာကသားအားလံုးတို႔၏ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္သည္ ေလာကသားအား လံုးတို႔ ေဘးမသီရန္မခ ဒုကၡအလံုးစုံတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္ေသာ လမ္းမႀကီးတစ္ခုကို ေဖာက္ လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုလမ္းမႀကီးကား မဇၩိမပဋိပဒါကို အေျခခံကာ မဂၢင္ရွစ္ပါး အခက္အလယ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။

ယခုေခတ္ကာလလမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ေက်ာက္ခဲ၊ သဲ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ကတၱရာစေသာ အေျခခံကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား အခ်ဳိးညီညီထည့္သြင္းအသံုးျပဳၾကရသလို ေဂါတမျမတ္ဗုဒၶသည္ လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶ သာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီးေဖက္လုပ္ရာတြင္ နန္းစည္းစိမ္အပါအ၀င္ စည္းစိမ္ ဥစၥာရတနာ မ်ားစြာကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိအသက္ႏွင့္ထပ္ထူ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရေသာ ဇနီးယားသမီးသား ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ေသြးသားေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ရင္းႏွီးေပးဆပ္ၿပီး ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္လမ္းမႀကီး အဓြန္ရွည္တည့္တံ့ေရးအတြက္ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာက်င့္သံုးရမည္ နည္းလမ္း သံုးသြယ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္လမ္းမႀကီး မပ်က္စီးမတိမ္ေကာေစရန္ ဒီလိုေန၊ ဒီလိုေျပာ၊ ဒီ လုိသြား၊ ဒီလိုစား၊ ဒီလုိမလုပ္နဲ႔ အဲဒီလုိ လုပ္ရင္လမ္းမႀကီး ပ်က္စီးတိမ္ေကာသြားလိမ့္မယ္ စသည္ ျဖင့္ နာရမည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းလမ္းၫႊန္ခဲ့ေသာ၀ိနည္း နည္းလမ္းတစ္ သြယ္။
ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီးေပၚေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့အခါ ဒီလိုအျပစ္ေတြက်ဴးလြႏ္လွ်င္ ဒီ လုိဆိုးျပစ္ဒဏ္ေတြ ခံရလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေကာင္းက်ဳိးဆက္ေတြကို စံစားရလိမ့္မယ္ စသည္ျဖင့္ ေကာင္းကံ မေကာင္းကံ အေျခခံၿပီး အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ခံရ၊ စံရပုံမ်ား ထုတ္ေဆာင္ၿပီးေဟာေျပာ လမ္းၫႊန္ျခင္းဟူေသာ သုတၱန္နည္းလမ္းတစ္သြယ္။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီးေပၚေလွ်ာက္လွမ္းၾကတဲ့အခါ ေပ်ာက္ေသာလမ္း မွာစမ္းတ၀ါး၀ါးမျဖစ္ဖို႔၊ လမ္းေပၚမွာလမ္း မေပ်ာက္ေစဖို႔၊ လမ္းဆံုးေရာက္ေအာင္ သြားႏုိင္မည့္ နည္း လမ္းအသြယ္သြယ္ႏွင့္ လမ္းဆံုးေရာက္လွ်င္ ရရွိခံစားႏုိင္မည့္ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ားကို ေဟာၾကား လမ္းၫႊန္ထားေသာ အဘိဓမၼာနည္းလမ္းတစ္သြယ္။

၄င္းနည္းလမ္းသံုးသြယ္ကို ဘုရားရွင္၏ တပည့္သာ၀ကအဆက္ဆက္တို႔ က်င့္သံုးလုိက္နာ ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီးႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၂ ႏွစ္ ကလာၾကာေအာင္ ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာတည္တံ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းေဖာက္ခဲ့သူက ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားႏွင့္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ မမွန္စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက် မေလွ်ာက္ လွမ္းပါက လမ္းမႀကီးပ်က္စီးၿပီး မိမိတုိ႔သြားလိုရာပန္းတုိင္ကိုလည္း ေရာက္မည္မဟုတ္ ပါ။ လမ္းေဖာက္သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လွမ္းေလွ်ာက္သူ၏ ဦးတည္ခ်က္တို႔ ထပ္တူက်ဖို႔လိုပါ သည္။။

လမ္းေလွ်ာက္သူ

လမ္းေဖာက္သူကေတာ့ အက်ဳိးလိုလားေသာ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ေစတနာ မွန္မွန္ေဖာက္လုပ္ေပး ခဲ့သည္။ လမ္းေလွ်ာက္သူတုိ႔ကလည္း ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ ေကာင္းက်ဳိးလိုလားေသာ စိတ္ထားတုိ႔ ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔ လုိပါမည္။

လမ္းေလွ်ာက္သူ မိမိေၾကာင့္ လမ္းေဖာက္သူ၏ နာမည္ ဂုဏ္သိကၡာ မထိခုိက္ မနစ္နာေစ ေရး၊ လမ္းေလွ်ာက္သူ မိမိေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီးမပ်က္စီ မတိမ္ေကာ ေစေရး အထူးဂရုျပဳၾကရပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္သူမိမိေၾကာင့္ လမ္းေဖာက္သူ မထိခိုက္ မနစ္နာ ေစသင့္။

လမ္း- ဟူသည္မွာ မိမိသြားလိုက သြားႏုိင္ၿပီး၊ မသြားလို မေလွ်ာက္လွမ္းလိုပါကလည္း မိမိ သေဘာဆႏၵအတုိင္း လြတ္လပ္စြာေနလို႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖာက္ထားေသာလမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆိုပါက ထိုလမ္းႏွင့္စပ္ၿပီး ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာၾက ဖို႔လိုပါသည္။ လူအမ်ားစုတို႔သြားလာေနၾကေသာ ေလာက၏ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ သြားလာေန ၾကေသာ လူႏွင့္ယာဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ျဖတ္သန္းသြားလာလို႔ရသည့္ေနရာ၊ တန္ခ်ိန္သတ္မွတ္ ခ်က္၊ လမ္းျဖတ္သန္းသြားလာခစေသာ စည္းစမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို လုိက္နာၾကရသည္။

ထို႔အတူ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္လမ္းမႀကီးေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသူတုိ႔သည္လည္း လမ္းေဖာက္သူ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တုိင္ ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာဟူ ေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို မတိမ္းမေစာင္းလုိက္နာၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔လုိက္နာပါမွ လည္း မိမိတို႔ သြားလိုရာခရီးကို အခက္အခဲမရွိေရာက္ရွိႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ လမ္းေဖာက္သူ ျမတ္ဗုဒၶ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာျခင္းမရွိပါက အရွင္ေဒ၀ဒတ္ကဲ့သို႔ အရိပ္ေနေန အ ခက္ခ်ဳိးခ်ဳိး လမ္းဖ်က္သမား အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ပါသည္။

လမ္းဖ်က္သူ

ျမတ္ဗုဒၶေဖာ္ထုတ္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္လမ္းမႀကီးကို အသံုးခ် ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး လူနတ္ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာသုခမ်ား ခံစားခဲ့ၾကသူမ်ား မေရမတြက္ႏုိင္ ေအာင္ပင္ရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႔အတူ လမ္းဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ ၀ိနည္းစည္းကမ္းကို မလိုက္နာ၊ သုတၱန္စည္းကမ္းကို အသိမွတ္မျပဳ၊ အဘိဓမၼာစည္းကမ္းကို မယုံၾကည္ေသာ လမ္းဖ်က္သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူး၊ ရွိေနဆဲျဖစ္ ပါသည္။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းစည္းကမ္းကို မလိုက္နာ မယုံၾကည္ေသာ ရွင္ေဒ၀ဒႏွင့္ သုပၸဗုဒၶမင္း စသူတို႔သည္ လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ အ၀ီစီငရဲတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရ သည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။

မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဖာက္လုပ္ထား ေသာ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ သြားလာသူတို႔ အေနျဖင့္ လမ္းစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မိပါက ပစၥကၡအေျခအ ေနတြင္ ပင္ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည္ကို ႏႈိင္းခ်ိန္စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္။

၀ိနည္းစည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္၊ သုတၱန္စည္းကမ္းကို မယုံၾကည္၊ အဘိဓမၼာစည္းကမ္းကို မလုိက္နာသူတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္သံသရာႏွစ္ျဖာေသာ ဘ၀တြင္ ထုိက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က် ခံၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေကာက္ရုိးမီး ထေတာက္သလုိ ေခတၱခဏ အဆင္ေျပႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေနတာကို သာယာယစ္မူးမေနသင့္ေပ။ ဆုိးက်ဳိးေတြ ေရာက္မလာခင္ အေကာင္းေတြက ျဖား ေယာင္း လွည့္စားေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ ကုသိုလ္ကံကုန္ဆံုး၍ ေကာက္ရုိးမီးၿငိမ္း သြားပါက အကုသိုလ္အထုပ္အပုိးမ်ား မိမိအေပၚ ဖိစီးက်ေရာက္လာမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စဥ္း စားထားသင့္သည္။

ဓမၼလမ္းေၾကာင္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳျငင္းဆန္ၿပီး အဓမၼလမ္းေၾကာင္းကို အေကာင္းမွတ္အမွန္ ထင္ၿပီး ဖက္တြယ္ေလွ်ာက္လွမ္းမိပါက လမ္းစည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္သူ၊ လမ္းဖ်က္သူ ရွင္ေဒ၀ဒတ္၏ အေဖာ္အေပါင္းအသင္းအျဖစ္ သံသရာဘ၀မလွမပျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္

လမ္းျပင္သူ

ပထမသဂၤါယနာတင္မွ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ထိ သံဃာေတာ္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ သဂၤါယနာတင္ပြဲဆင္ႏႊဲျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္မရွိ အလုပ္ရွာ အားလို႔ထလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီးပ်က္စီးခ်ဳိ႕ယြင္းကာ သြားလာမေကာင္းျဖစ္ေနသည္ကို အ ခ်ိန္ကုန္ခံ အပင္ပန္းခံၿပီး ျပင္ဆင္ဖားေထးေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္လမ္းမႀကီးတြင္ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ လြဲမွားေသာ အယူ၀ါဒဆိုးမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်ဳိင့္(ဂ်ဳိင့္)၊ က်င္း၊ ခလုတ္၊ ကန္သင္း၊ အညစ္အေၾကးမ်ား ျဖစ္ေပၚက်ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ သဂၤါယနာအထပ္ထပ္တင္ၿပီးသန္႔ရွင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပင္ ဆင္မြမ္းမံ ခဲ့ၾကရသည္။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ႀကီးမ်ားကလည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာ ေတာ္လမ္းေပၚမွာ မတိမ္းမေစာင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ေလွ်ာက္လွမ္းနည္းမ်ား၊ မတိမ္ေကာ မပ ေပ်ာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ နည္းမ်ားကို သြန္သင္ဆံုးမ ပုိခ်ေပးေနၾကသည္။

ပဋိပတၱိတရားရိပ္သာမ်ားကလည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီးေပၚ ေလွ်ာက္ လွမ္းရင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းမေပ်ာက္ရေလေအာင္၊ လမ္းဆုံးပန္းတုိင္ အေရာက္ေလွ်ာက္ လွမ္းႏုိင္ေအာင္ မာလိန္မွဴးႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ လမ္းၫႊန္ျပသေပး ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ ပရိယတၱ ပဋိပတိၱ ႒ာနမ်ားသည္ လမ္းျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းနည္း၊ အရွည္ခံ့တည္တံ့ေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နည္း၊ လမ္းဆံုးပန္းတုိင္ေရာက္ ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းနည္းတို႔ကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်လမ္းၫႊန္ေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္သား (၀န္ထမ္း) မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္စဥ္အခါက မည္မွ်ေကာင္းမြန္ေန သည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုလမ္းမႀကီးေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျပဳ ျပင္မြမ္းမံသူမရွိပါက လမ္းေဖာက္ရက်ဳိးနပ္မည္မဟုတ္ပါ။
ထုိ႔အတူ ထိုလမ္းမေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားလာသူတို႔အား လမ္းဆံုးေရာက္ေအာင္ မည္သို႔ သြားရ မည္ကို ၫႊန္ၾကားျပသေပးမည့္သူ မရွိလွ်င္လည္း လမ္း ေဖာက္သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ ဆႏၵမ်ားျပည့္၀မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေၾကာင့္ ေထရ၀ါဗုဒၶသာ သနာေတာ္ လမ္းမႀကီးမပ်က္စီး မတိမ္ေကာဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ လမ္းျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ပရိယတၱိလုပ္သား(၀န္ထမ္း) မ်ား လမ္းဆံုးပန္းတုိင္ ေရာက္ေအာင္ မည္သို႔မည္ပုံ သြားရမည္ကို ၫႊန္ၾကားျပျပသေပးမည့္ ပဋိပတၱိလမ္းၫႊန္လုပ္ သား(၀န္ထမ္း) မ်ား မျဖစ္မေနလိုမပ္ပါသည္။

အရာ၀တၳဳတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အစဦးဆံုး တီထြင္ဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့ သူ (သို႔မဟုတ္) စြန္႔ဦးတီထြင္ လမ္းေဖာက္သူသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေရာက္လွ်င္ ေလာကကို ေက်ာခုိင္းစြန္ခြာ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ စြန္႔ဦးတီထြင္ လမ္းေဖာက္ခဲ့တို႔၏ ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာ ေသာ လမ္းမႀကီးကို စိတ္ေကာင္းရွိ၍ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လမ္းျပင္ လုပ္သား(၀န္ထမ္း) မ်ား မျဖစ္မေန လုိအပ္ပါသည္။ ပရိယတိၱ စာသင္တုိက္ႀကီးမ်ားမွ စာခ်စာသင္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ကိုယ္တုိင္လမ္းျပလုပ္သား(၀န္ထမ္း) မ်ား ျဖစ္သလုိ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာ သနာေတာ္ လမ္းျပင္လုပ္သား(၀န္ထမ္း) မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရာ သာသနာျပဳ ဗဟိုဌာနႀကီးမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

လမ္းထြင္သူ

အရာ၀တၳဳတစ္ခုကို ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ အရည္အေသြးျမင့္သထက္ျမင့္ ေအာင္ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကို ပ်ံ႕ႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔ ေရး၊ တုိင္းႏုိင္ငံေနရာေဒသအႏွံ႔အျပားသို႔ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ျပဳလုပ္ေနၾကသူမ်ားမွာ လမ္းသစ္ ထြင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေထရ၀ါဒျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္လမ္းမႀကီး တုိင္းႏုိင္ငံေနရာ ေဒသအႏွံ႔အျပားသို႔ ေရာက္ ရွိေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူ လမ္းျပင္သူမ်ား လိုအပ္သလို လမ္းသစ္ထြင္သူမ်ားလည္း လိုအပ္ ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ ျမန္မာျပည္တြင္မက ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမ ႀကီး ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာစြာ ေပါက္ေရာက္ေနျခင္းမွာ လမ္းသစ္ထြင္သူမ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ဟု ေျပာလွ်င္ မွားအံ့မထင္ပါ။

ဦးစႁႏၵမဏိ၊ ဦးသူရိယ၊ ဦးကိတၱိမာ၊ ဦးတိကၡိႃႏၵိယ တုိ႔မွသည္ လက္ရွိ မိဂဒါ၀ုန္ျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ (အဂၢမဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ) ဦး၀ဏၰဓဇ တုိ႔သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ခ်စ္စိတ္ကို အရင္းခံၿပီး အစားဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲ၊ အတုိက္အခုိက္၊ အေႏွာင့္အယွက္ဒဏ္ မ်ားစြာခံၿပီး မဆုတ္ မနစ္ ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး စြန္႔စြန္႔စားစား လမ္းသစ္ထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ထည္၀ါခန္႔ျငားစြာတည္ေဆာက္ထားေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗာရာဏသီရွိ မိဂဒါ၀ုန္ ျမန္မာ ေက်ာင္းေတာ္၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀) ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္လမ္းမႀကီးေပါက္ ေရာက္ေရး အတြက္ လမ္းသစ္ထြင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကရာတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗာရာဏသီရွိ မိဂဒါ၀ုန္ျမန္မာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ေရွးဦးအ က်ဆံုးဟု ဆိုရပါမည္။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ သားေကာင္းရတနာမ်ား ပီသစြာ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးစားျခင္း ၀ီရိယ၊ ဆင္းရဲမႈအ မ်ဳိးမ်ဳိး အတိုက္အခိုက္ အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သည္းခံရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း ခႏီၱ၊ ေရွ႕ ေနာက္ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္စဥ္းစားႏုိင္းခ်ိန္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ပညာ၊ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါအေပၚ သနား ၾကင္နာ စိတ္ႀကီးမားစြာ ထားရွိျခင္းေမတၱာ တရားတို႔ကို လက္ကိုင္ထားၿပီး သာသနာ့တာ၀န္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းတုိက္တည္ အာဒိကမၼကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ မိဂဒါ၀ုန္ျမန္မာေက်ာင္းတုိက္ႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာျပည့္သည့္ အခ်ိန္ထိလက္ရွိတာ၀န္ယူ ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ မိဂဒါ၀ုန္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဦး၀ဏၰဓဇ စေသာ လမ္းသစ္ထြင္သူ သာသာနာျပဳ သာသနာ့သူရဲေကာင္း အရွင္ျမတ္တို႔ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့လုိက္ရပါသည္။ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ကမၻာေနသို႔ လင္းပါေစ ။

အံ့ၾသေအာင္

မွတ္ခ်က္။ ။ မိဂဒါ၀ုန္ ရာျပည့္ေအာင္ ႏွင့္ ဂုဏပူဇာမဂၢဇင္း မွ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

Views: 123

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service