ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အေဝးက ေရွာင္ၾကေလာ့

    ဤခႏၶာကိုယ္သည္ မစင္ျဖင့္ျပည့္ေသာ သားေရအိတ္ႏွင့္ တူ၏။ ရင္၌ အိုင္းအမာႏွင့္ တူေသာ သားျမတ္ႏွစ္ခုသည္ အေရျဖင့္ဖြဲ႕၍တည္၏။ ထိုခႏၶာကိုယ္၌ ကိုးမ်ိဳးေသာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အရာဝတၱဳ  အလ်ဥ္တို႔သည္ “ကိုးေပါက္ေသာ ဒြါရ”တို႔မွ အစဥ္မျပတ္ ယိုစီးက်ေနေပ၏။
က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္၊ တံေတြး၊ ခြၽဲ၊ သလိပ္ စသည္ျဖင့္ ကိုးမ်ိဳးေသာ အလ်ဥ္ရွိသည့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ မေကာင္းေသာ အနံ႔ကို ျပဳတတ္၏။

စင္ၾကယ္ျခင္းကို အလိုရွိသူသည္ မစင္က်င္းႀကီးကို အေဝးမွ ေရွာင္ၾကဥ္သကဲ့သို႔ တရားႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္လိုသူသည္ထိုခႏၶာကိုယ္ကို ေရွာင္ရွားရာ၏။ ပညာနည္းပါးကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္၌ နစ္ျမဳပ္ၾကကုန္၏။ ႏြားအိုႀကီးသည္
ရႊံ႕ၫႊန္၌ နစ္ျမဳပ္သကဲ့သို႔ နစ္ျမဳပ္ၾကရေလ၏။

“ျမက္အိမ္ႏွင့္ တိုက္အိမ္”
••••••••••••••••••••
ဤေလာက၌ ေျခာက္ေသြ႕ ေဆြးေျမ့ေသာ ျမက္အိမ္၊ က်ဴ႐ိုးအိမ္တို႔ ရွိၾကကုန္၏။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ မီးတုတ္ကို ကိုင္လ်က္ ထိုက်ဴအိမ္၊ ျမက္အိမ္အား မီး႐ႈိ႕ေသာ္ လြယ္ကူစြာေလာင္ကြၽမ္းႏိုင္ေပ၏။ က်ဴအိမ္ ျမက္အိမ္၏ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဖီလာ၊
မည္သည့္အရပ္ မ်က္ႏွာမွျဖစ္ေစ လြယ္ကူစြာ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ေပ၏။

အုတ္၊ အဂၤေတတို႔ျဖင့္ ခိုင္ခံ့စြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အိမ္၊ ဇရပ္ တို႔လည္း ဤေလာက၌ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုခိုင္ခံ့ေသာ အိမ္၊ ဇရပ္တို႔ကိုမူ မီး႐ႈိ႕ၿမႇိဳက္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ အေရွ႕ အေနာက္ ေတာင္ ေျမာက္ ဖီလာ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတို႔မွ ဝင္ေရာက္၍ မီးတုတ္ျဖင့္ ႐ႈိ႕ၿမိႇဳက္ေသာ္လည္း လြယ္ကူစြာ မီးမစြဲႏိုင္ေပ။ ဤကား သိသာရန္ ဥပမာ စကားတည္း။

“မသိ၍ ေလာင္ကြၽမ္းျခင္း”
•••••••••••••••••••••
ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကို ျမင္ေလေသာ္ ထိုအဆင္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္သက္၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ မျဖစ္လွ်င္ အမ်က္ထြက္၏။

ခႏၶာကိုယ္၌ မထင္ေသာ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ယုတ္ည့ံေသာ စိတ္ရွိလ်က္ေန၏။ကိေလသာမွလြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္
အရဟတၱဖိုလ္ပညာကိုလည္း ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာမသိ။ ထို႔ျပင္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ နားျဖင့္အသံကို ၾကားေသာ္၊ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ကို နံေသာ္၊ လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လွ်က္ေသာ္၊ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိေသာ္၊ စိတ္ျဖင့္ သေဘာတရားကို ေတြးထင္ေသာ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္လွ်င္ တပ္မက္၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္မျဖစ္လွ်င္ အမ်က္ထြက္၏။

ခႏၶာကိုယ္၌ မထင္ေသာ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ယုတ္ည့ံေသာစိတ္ရွိလွ်က္ေန၏။ ကိေလသာမွလြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကိုလည္း ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာမသိ။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကိေလသာ စိုစြတ္သူမည္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား မာရ္သည္ကပ္ေရာက္ႏိုင္ေပ၏။

မ်က္စိမွလည္း ကပ္ေရာက္ႏိုင္၏။ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ တို႔မွလည္း မာရ္သည္ ကပ္ေရာက္ႏိုင္ေပ၏။ မီး႐ႈိ႕ၿမိႇဳက္ရန္ လြယ္ကူေသာ ေျခာက္ေသြ႕ေဆြးေျမ့သည့္ က်ဴအိမ္၊ ျမက္အိမ္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေပတည္း။

“သိ၍ မေလာင္ကြၽမ္းျခင္း”
••••••••••••••••••••••
ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကို ျမင္ေလေသာ္ထိုအဆင္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာျဖစ္လွ်င္ မတပ္မက္၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ မျဖစ္လွ်င္လည္း အမ်က္မထြက္။ ခႏၶာကိုယ္၌ ထင္ေသာသတိရွိသည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ေနရ၏။

ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကိုလည္း ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိ၏။ ထို႔ျပင္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ နားျဖင့္အသံကို ၾကားေသာ္ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ကို ႐ွု႐ိွုက္ေသာ္၊ လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လွ်က္ေသာ္၊ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိေသာ္၊
စိတ္ျဖင့္ သေဘာတရားကို ေတြးထင္ေသာ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္လွ်င္လည္း မတပ္မက္။ မႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္လွ်င္လည္း အမ်က္မထြက္။

ခႏၶာကိုယ္၌ ထင္ေသာ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ေန၏။ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကိုလည္း ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကိေလသာ မစိုစြတ္သူမည္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား မာရ္သည္ မကပ္ေရာက္ႏိုင္ေပ။ မ်က္စိမွလည္း မကပ္ေရာက္ႏိုင္။ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တို႔မွလည္း မကပ္ေရာက္ႏိုင္ေပ။
မီး႐ႈိ႕ၿမႇိဳက္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ အုတ္၊ အဂၤေတ တို႔ျဖင့္ ထူထဲ ခိုင္ခံ့စြာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္၊ ဇရပ္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေပတည္း။

- (“အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္”၏ ေဟာၾကားခ်က္)
(သဠာယတနသံယုတ္၊ အာသီဝိသတ္၊ အဝႆုတိပရိယာယသုတ္)

-【ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)၏ “လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီဝိပႆနာ အတြဲ-၈”မွ

ေကာက္ႏွဳတ္ပူေဇာ္မွ်ေဝပါသည္။】

Dhamma Dãna Source ► zahan mon &

Views: 143

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service