ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

တရားအားထုတ္စဥ္ မဂၢင္ (၈)ပါး စံုသလား

တရားအားထုတ္စဥ္ မဂၢင္ (၈)ပါး စံုသလား  

ေမး။ ။ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ ေလာကုတၱရာစိတ္တြင္ မဂၢရွစ္ပါး ပါဝင္ပါသည္။ မဂၢင္ရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္ကသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္သည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။


ဝိပႆနာ အားထုတ္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ သမာဓိမဂၢင္ ႏွင့္ ပညာမဂၢင္ငါးပါး ျပည့္စံုလွ်င္ သီလမဂၢင္သံုးပါးႏွင့္ ေပါင္းကာ မဂၢင္ရွစ္ပါး ျပည့္စံုရသည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ သီလမဂၢင္သံုးပါး ေပါင္းသည့္ကာလ၊ ေပါင္းသည့္အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းစြာ နားမလည္ေသးပါ။

(၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ ျမတ္ပန္းရဂံုတြင္ ပါရွိေသာ ဘိကၡဳသုည၊ ဘားအံ-၏ မဂၢင္ကိစၥ ေမးခြန္းသံုးပုဒ္ကို ေျဖၾကားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

 

ေျဖ။ ။ လမ္းခရီးကို ပါဠိလို မဂၢ-ဟု ေခၚပါသည္။ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္ရန္အေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဂၢရွစ္ပါး ျမတ္တရားကိုလည္း မဂၢ-ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုမဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္ရန္အေၾကာင္း လမ္းစဥ္ေကာင္း၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါရွစ္ပါးကို မဂၢ+အဂၤ=မဂၢဂၤ=မဂၢင္-ဟု ေခၚပါသည္။


ထိုမဂၢင္ရွစ္ပါးမွာ

(၁) သမၼာဒိ႒ိမဂၢင္ = မွန္ကန္ေသာ ဉာဏ္အျမင္၊
(၂) သမၼာသကၤပၸမဂၢင္=မွန္ကန္ေသာအၾကံအစည္၊
(၃) သမၼာဝါစာမဂၢင္=မွန္ကန္ေသာစကား၊
(၄) သမၼာကမၼႏၲမဂၢင္= မွန္ကန္ေသာအလုပ္၊
(၅) သမၼာအာဇီဝမဂၢင္= မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊
(၆) သမၼာဝါယာမမဂၢင္= မွန္ကန္ေသာ အားထုတ္မႈ လံုးလဝီရိယ၊
(၇) သမၼာသတိမဂၢင္= မွန္ကန္ေသာ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့မႈ၊
(၈) သမၼာသမာဓိ= မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ တို႔ျဖစ္၏။

 

ထိုတြင္ (၁) သမၼာဒိ႒ိ-ဟူသည္ သစၥာေလးပါးကို သိေသာ ဉာဏ္ အျမင္ကို ဆိုလို၏။
(၂) သမၼာသကၤပၸ-ဟူသည္ ဝတၳဳကာမ၊ ကိေလသာ ကာမတို႔မွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာအႀကံ၊ သူတစ္ပါးတုိ႔ကို မပ်က္စီးေစ လိုေသာ အၾကံ၊ မညႇဥ္းဆဲလိုေသာအၾကံကို ဆိုလို၏။
(၃) သမၼာဝါစာ- ဟူသည္ မုသာ-မိတ္ခြဲ-ဆဲေရး-ၿပိန္ဖ်င္းဟူေသာ ေလးသင္းေသာ ဝစီကံ တို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈကို ဆိုလို၏။


(၄) သမၼာကမၼႏၲဟူသည္ သက္သတ္-ခိုးမႈ-ကာေမသုဟူေသာ သံုးခုေသာ ကာယကံတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈကို ဆိုလို၏။


(၅)သမၼာအာဇီဝ-ဟူသည္ အထက္ပါ ကာယကံသံုးပါး၊ ဝစီကံေလးပါးဟူေသာ ဒုစ႐ိုက္ခုနစ္ပါးတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈကို ဆိုလို၏။
(၆) သမၼာဝါယာမ-ဟူသည္ မျဖစ္ေသးေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို မျဖစ္ေစရန္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ အကုသိုလ္တရား တုိ႔ကို ပယ္ရန္၊ မျဖစ္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ပြားေစရန္၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တိုးတက္ျဖစ္ပြားေစရန္ အားထုတ္မႈကို ဆိုလို၏။


(၇) သမၼာသတိ-ဟူသည္ ကိုယ္ကာယ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခံစားမႈ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္၌ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ နီဝရဏစေသာ တရားတို႔၌ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိစိတ္ တည္ေနေစရန္ မေမ့မေလ်ာ့ေနျခင္းကို ဆိုလို၏။
(၈) သမၼာသမာဓိ- ဟူသည္ ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္၊ စတုတၳစ်ာန္တို႔ကို ဆိုလို၏။
ထိုမဂၢင္ရွစ္ပါး ျမတ္တရားတို႔ကို သေဘာတူရာေပါင္း၍ အုပ္စုဖြဲ႔သည္ရွိေသာ္ သီလကၡႏၶ (သီလအုပ္စု)၊ သမာဓိကၡႏၶ (သမာဓိ အုပ္စု)၊ ပညာကၡႏၶ (ပညာအုပ္စု)ဟု သံုးခုျဖစ္လာ၏။

 

ထိုတြင္ သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇီဝ-ဟူေသာ မဂၢင္သံုးပါးသည္ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ ေသာေၾကာင့္ ဝိရတီမည္၏။ သီလ သေဘာရွိသျဖင့္ သီလအစု၌ ေရအပ္ေသာေၾကာင့္ သီလကၡႏၶမဂၢင္ ဟု ေခၚ၏။

သမၼာဝါယာမ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ-ဟူေသာ မဂၢင္သံုးပါးကို သမာဓိကၡႏၶမဂၢင္ ဟု ေခၚ၏။ (သမာဓိသည္ မိမိ၏သေဘာအားျဖင့္ တည္ၾကည္မႈ မရႏိုင္၊ သတိ ဝီရိယတို႔၏ အေထာက္အပံ့ရမွသာ တည္ၾကည္မႈ ရႏုိင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝါယာမ သတိ-တို႔ကို ေလ်ာ္ေသာ အေနအားျဖင့္ သမာဓိ၌ သြင္းယူသည္။)

 

သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ-ဟူေသာ မဂၢင္ႏွစ္ပါးကို ပညာကၡႏၶမဂၢင္ ဟု ေခၚ၏။ (သမၼာဒိ႒ိ-ဟူေသာ ပညာသည္ မိမိ၏သေဘာအားျဖင့္ အနိစၥ-ဒုကၡ-အနတၱဟု အာ႐ံုကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏုိင္၊ သမၼာသကၤပၸ ဟူေသာ ဝိတက္က အာ႐ံုသို႔ ေရွ႕႐ႈတင္ေပးမွ (ဝါ) အာ႐ံုကို တီးေခါက္ေပးမွ ဆံုးျဖတ္ျခင္းငွါ စြမ္းႏို္င္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာႏွင့္တူေသာ အေနအားျဖင့္ သမၼာသကၤပၸကို သမၼာဒိ႒ိႏွင့္အတူ ပညာကၡႏၶာ၌ သြင္းယူသည္။
(ပဏ္၊႒၊ ၁၊၂၆၀။ အဘိ၊႒၊၂၊၈၅)

 

ထိုမဂၢင္ရွစ္ပါးတို႔တြင္ “ဝိရတီေယာ ပန တိေႆာပိ ေလာကုတၱရ စိေတၱသု သဗၺထာပိ နိယတာ ဧကေတာဝ လဗၻႏၲိ၊ ေလာကိေယသု ပန ကာမာဝစရကုသေလသုေသြဝ ကဒါစိ သႏၵိႆႏၲိ ဝိသံု ဝိသံု။” ဟူေသာ သဂၤဟပါဠိႏွင့္အညီ မဂ္မရမီ ပုဗၺဘာဂမဂ္ဟု ဆုိအပ္ေသာ ေလာကီဘက္၌ ရွစ္ပါးလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ခ်ိန္တည္း မျဖစ္ႏိုင္ၾကကုန္။ အသီးအသီး တၿပိဳင္နက္ တြဲဖက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သမွ်သာ တြဲဖက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၾကကုန္၏။ ေလာကုတၱရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၌ ကား တၿပိဳင္နက္ တစ္ခ်ိန္တည္း ရွစ္ပါးလံုး တြဲဖက္ျဖစ္ေပၚၾက၏။

ေသာတာပတၱိမဂ္၏ ေရွးအဖို႔ျဖစ္ေသာ ပုဗၺဘာဂမဂ္၌ကား ဝိရတီ ဟု ဆိုအပ္ေသာ သီလမဂၢင္ သံုးပါးသည္ အာ႐ံုမတူေသာေၾကာင့္ တၿပိဳင္နက္ မျဖစ္ႏိုင္ၾကကုန္။ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ခိုက္ သမၼာဝါစာ သာျဖစ္၍ သမၼာကမၼႏၲ-စသည္ မျဖစ္။


ဤသို႔လွ်င္ သီလမဂၢင္သံုးပါးသည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး အာ႐ံုကြဲျပားသျဖင့္ ေလာကီ ဘက္၌ တၿပိဳင္နက္ အတူတကြ မျဖစ္ႏုိင္ၾက႐ံုမက ဝိပႆနာ႐ႈပြားခိုက္တြင္လည္း အာ႐ံုခ်င္း မတူေသာေၾကာင့္ ပါဝင္ျခင္းမရွိၾက။ မွန္၏။ ယင္းသီလမဂၢင္သံုးပါးသည္ ေလာကီစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲခိုက္ မလြန္က်ဴးအပ္ေသာ ဝတၳဳကို အာ႐ံုျပဳ၏။ ဝိပႆနာ႐ႈပြားရာတြင္ကား ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရတို႔ကိုသာ ႐ႈပြားရသျဖင့္ က်န္မဂၢင္ငါးပါးသာ ျဖစ္ေပၚၾက၏။

ထိုသို႔ မဂၢင္ငါးပါးသာ ရွိေသာေၾကာင့္ ပုဗၺဘာဂမဂ္ကို ပၪၥဂႋကမဂ္ဟု ေခၚ၏။


ထိုသို႔ မဂၢသစၥာကို ပြားမ်ားအားထုတ္ရာတြင္ အရိယာမဂ္ကို မရမီ ေရွ႕အဖို႔၌ မဂၢင္ငါးပါးကိုသာ ပြားမ်ားအားထုတ္ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ေလာကုတၱရာမဂ္ အခိုက္အတန္႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါတြင္မူ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို သမုေစၧဒဝိရတီျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္လိုက္ သျဖင့္ ဝိရတီသံုးပါးဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ သီလမဂၢင္သံုးပါးသည္ အတူတကြ ပါဝင္လာ၍ မဂၢင္ရွစ္ပါး အျပည့္အစံု ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
(ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲက်မ္း၊ ဒု၊ ၆၅၈)

 

ေမး။ ။ သမထျဖင့္ စ်ာန္ရၿပီးမွ ဝိပႆနာ႐ႈကာ ေသာတာပန္ စသည္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရေသာ မဂ္ကို ပထမစ်ာန္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေသာတာပတၱိမဂ္ စသည္ျဖင့္ ေခၚပါ၏။ (စ်ာန္ကို အားမထုတ္ဘဲ ဝိပႆနာသက္သက္ျဖင့္ မဂ္ရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မဆိုလိုပါ။) ထိုအခါ ပထမစ်ာန္မွထ၍ မဂ္ရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မဂၢင္ရွစ္ပါး ျပည့္စံုျခင္းကို ရွင္းပါေသာ္လည္း ဝိတက္ကိုပယ္ထားေသာ ဒုတိယစ်ာန္မွ ပၪၥမစ်ာန္ အထိရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖုိ႔ မဂၢင္ရွစ္ပါး မည္သို႔ ျပည့္စံုသည္ကို မရွင္းလင္းေတာ့ပါ။ ဝိတက္သည္ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ေျဖ။ ။ စ်ာန္-သမာပတ္-အဘိညာဥ္တို႔ကို ရရွိေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ သံုးမ်ိဳးသံုးစား ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သံုးမ်ိဳးမွာ-

(က) အရိယမဂ္ဖိုလ္ကို ရၿပီးမွ သမထကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းအားထုတ္သျဖင့္ ေလာကီစ်ာန္သမာပတ္ အဘိညာဥ္တို႔ကို ရၾကေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား။

 

(ခ) ပုထုဇဥ္အခိုက္ကပင္ ေလာကီစ်ာန္သမာပတ္ အဘိညာဥ္ တို႔ကို ရခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ အရိယာျဖစ္ၿပီးေသာအခါ သမထကမၼ႒ာန္းကို အသစ္စီးျဖန္းမႈ မျပဳရေတာ့ဘဲ ထိုပုထုဇဥ္အခိုက္က ရၿပီးေသာ ေလာကီစ်ာန္သမာပတ္တုိ႔ိကို အလြယ္တကူ ဝင္စားႏုိင္ၾကေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား။

(ဂ) ပုထုဇဥ္အခိုက္က ေလာကီစ်ာန္သမာပတ္ အဘိညာဥ္တို႔ကို မရရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေလာကုတၱရာ အရိယာမဂ္ဖိုလ္သို႔ ေရာက္သည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေလာကီစ်ာန္သမာပတ္အဘိညာဥ္တို႔ ရၿပီးေရာက္ၿပီး သားျဖစ္ၾကကာ အလိုရွိေသာအခ်ိန္မွာပင္ အလြယ္တကူ ဝင္စား သံုးေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္ၾကေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။
(မဟာဗုဒၶဝင္၊၃၊ ၃၈၃)

 

ေမးခြန္းရွင္ သိလိုေသာ ပုထုဇဥ္ဘဝက ဒုတိယစ်ာန္စသည္ကို ရရွိကာ ထိုဒုတိယစ်ာန္စသည္ကို အေျချပဳ၍ ဝိပႆနာ႐ႈသျဖင့္ မဂ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မဂၢင္ရွစ္ပါး မျပည့္စံုဟုပင္ မွတ္ရပါမည္။ မွန္ပါသည္။ ဒုတိယစ်ာန္စသည္တြင္ ဝိတက္မပါဝင္သျဖင့္ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္မပါ။ မဂၢင္ခုနစ္ပါးသာ ျဖစ္ပါသည္။
က်မ္းကိုး။ ။ ဒုတိယဇၥၽာနေတာ ဝု႒ာယ ဝိပႆႏၲႆ ဥပၸေႏၷာ မေဂၢါ ဒုတိယဇၥၽာနိေကာ ေဟာတိ၊ မဂၢဂၢၤါနိ ပေနတၳ သတၱ ေဟာႏၲိ။
(အဘိ၊႒၊ ၂၊ ၁၁၃)

 

သို႔ဆိုလွ်င္ ပါဠိေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္မဟုတ္ပါေလာ ဟူျငားအံ့။ ပါဠိေတာ္တြင္ “အ႒ဂႋေကာ”ဟု ဆိုထားျခင္းမွာ ဥကၠ႒နိေဒၵသ=အလြန္အားျဖင့္ ဆိုေသာနည္းျဖင့္ ဆိုထားျခင္းျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ မဆန္႔က်င္ပါဟု ေျဖအပ္၏။

က်မ္းကိုး။ ။ အယဥႇိ ေလာကုတၱရပဌမဇၥၽာနဝေသန ဥပၸဇၨမာေနာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ ေဟာတိ၊ အဝေသသဇၥၽာနဝေသန သတၱဂႋေကာ။ ဥကၠ႒နိေဒၵသေတာ ပနိဓ အ႒ဂႋေကာတိ ဝုေတၱာ။
(ပဏ္-႒၊၁။၁၁၂။ ပဏ္-ဋီ။၁။ ၂၀၃)

 

ေမး။ ။ ေနာက္ထပ္သိလိုသည္မွာ ႐ူပ၊ အ႐ူပဘံုရွိ ျဗဟၼာႀကီးမ်ားမွာ ပီတိကိုသာ စားသံုးေနၾကသျဖင့္ သမၼာအာဇီဝမဂၢင္ မည္သို႔ျပည့္စံုၾကပါသနည္း။ ႐ုပ္မရွိေသာ အ႐ူပျဗဟၼာႀကီးမ်ားသည္ သမၼာကမၼႏၲ၊ သမၼာဝါစာမဂၢင္မ်ား မည္သို႔ျပည့္စံုၾကပါသနည္း။

 

ေျဖ။ ။ ယခင္ (လူ႔)ဘဝက ေဆာက္တည္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ သီလတို႔၏ မပ်က္မစီးေသးေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘံုအလိုက္ ဝိရတီမရထုိက္သျဖင့္ ဝိရတီသီလမျဖစ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ျဗဟၼာတို႔အား သစၥဝါစာကို ေျပာခိုက္ ေစတနာသီလအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သီလမဂၢင္သံုးပါး ပ်က္စီးျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို စ်ာန္ျဖင့္ ပယ္ခြာထားေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း (ဝိကၡမၻနပဟာန္)၊ မဂ္ရခို္က္ ဒုစ႐ိုက္မႈျပဳျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ပယ္ျဖတ္ေသာအားျဖင့္ (သမုေစၧဒပဟာန္) သီလမဂၢင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႐ူပ-အ႐ူပဘံုတို႔၌ သီလမဂၢင္သံုးပါး ပါဝင္ႏုိင္ ျပည့္စံုႏိုင္၏-ဟုပင္ ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

 

မဃေဒဝလကၤာသစ္၌လည္း ဤသို႔ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိမွတ္သားရပါသည္။
“သီလဟူၿပီ၊ ပါရမီလည္း၊ ဝိရတီခ်ိဳ႕၊ ျဗဟၼာတို႔၌၊ သို႔ျဖစ္ေစကာ၊ ေစတနာျဖင့္၊ ဆယ္ျဖာအမိုက္၊ ဒုစ႐ိုက္ကို၊ ဘံုလိုက္အၿမဲ၊ ကြာ႐ွဲျပကေတ့၊ ဘဝေလ့တို္င္း၊ သိမ္ေမြ႕စင္စစ္၊ သီလျဖစ္၏။”
(ပိုဒ္ေရ၊ ၄၈၈)

သံသယဆူးခလုတ္ကို ႏႈတ္ပစ္ပယ္ေဖ်ာက္၍ နိဗၺာန္ေရာက္သည္ အထိ က်င့္ႀကံႀကိဳးစား ပြားမ်ားအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

 

အရွင္ေကာဝိဒ (ေယာ)

 

Views: 291

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service