ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ရိကၡာမပါ လိုရာမၿပီး

ရိကၡာမပါ လိုရာမၿပီး

 

အရာခပ္သိမ္းအတြက္ ရိကၡာသည္ အမွန္တကယ္ လိုုအပ္ေသာ အရာျဖစ္ သည္။ ရိကၡာမပါလွ်င္ လိုရာမၿပီး ခရီးမေရာက္နုိင္၊ စစ္တုိက္သြားရာမွာ ျဖစ္ ေစ၊ တနယ္တေက်း ခရီးေဝးသြားရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ ရိကၡာ အလြန္လိုအပ္သည္။ သံသရာခရီး၊ နိဗၺာန္ခရီး မည္သည္႔ခရီးမဆုိ သက္ဆုိင္ရာ ရိကၡာသည္ အေရးပါေသာ အခန္းမွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ဤအရာ၌ စာေရးသူတင္ျပ လိုရင္းကား ပိဋကတ္ ျပင္က်ယ္ ပင္လယ္သမုဒၵရာခရီးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ရိကၡာ သာ ျဖစ္ေပသည္။


ပိဋကတ္ရိကၡာ


ဓမၼ အတၳ ေဒသနာ ပဋိေဝဓ ၄-မ်ဳိးတုိ႔ျဖင္႔ နက္ဝွမ္းက်ယ္ေျပာလွေသာ ပိဋကတ္ျပင္က်ယ္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာခရီးကုိ တစ္ဘက္ကမ္းေရာက္ တတ္ ေျမာက္နုိင္ဖုိ႔ရန္-
၁။ ပဒသရူပ ၂။ ပဒမာလာ ၃။ ဝါက်နယ ဤရိကၡာ ၃-မ်ဳိးသည္ မရွိမျဖစ္ မသိမျဖစ္ အမွန္လုိအပ္ေသာ ရိကၡာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ၃-မ်ဳိးေသာ ရိကၡာထုပ္ မပါလွ်င္ ပိဋကတ္ခရီးဝယ္ တြင္က်ယ္မႈ မျဖစ္နုိင္။


မွန္၏၊ က်မ္းဂန္ဟူသည္ ဝါက်တုိ႔ျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ အရာျဖစ္ သည္။ ဝါက်ကုိလည္း အကၡရာ ပုဒ္တုိ႔ျဖင္႔ တည္ေဆာက္ထားရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင္႔-
“ အကၡရသမူေဟာ ပဒံ၊
ပဒသမူေဟာ ဝါက်ံ၊
ဝါက်သမူေဟာ ဂႏံ ၳ” ဟူ၍လည္းေကာင္း


“အကၡရာ ဝဏၰ၊ ပုဒ္ ဝါက်၊ ဂႏ ၳ အစဥ္သိ” ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရွး ဆရာ မ်ားက မိန္႔ဆုိခဲ႔ၾကသည္။
ပဒသရူပ ပဒမာလာ ၂- ျဖာေသာ ရိကၡာမပါလွ်င္ ပိဋကတ္ေတာ္၌ အခက္ ေတြ႔ရေၾကာင္းကုိ- “ပုဒ္ေနပုဒ္ထား၊ ပုဒ္သြားပုဒ္လာ၊ ပုဒ္မွာ ပုဒ္ထပ္၊ ပုဒ္ေဟာစပ္၍၊ တတ္အပ္မျမင္၊ မသိလွ်င္ပဲ၊ အၿမဲမွန္စြာ၊ ရွည္ၾကာ ညဥ္႔ ေန႔၊ အားထုတ္၍လည္း၊ မေတြ႔ဓိပၸါယ္၊ အနက္ျပယ္လိမ္႔” ဟူ၍လည္းေကာင္း-


“ပဒသရူပ ပဒမာလာ ၂-ျဖာေသာရိကၡာ ပါျငားေသာ္လည္း ဝါက်နယရိကၡာ ခ်ဳိ႕တဲ႔ေနပါလွ်င္ လုိရာမေရာက္နုိင္ေၾကာင္းကုိ- “ပုဒ္ဝယ္ဆုံးျဖတ္၊ ဆတ္ဆတ္ မုခ်၊ သိပါကလည္း၊ ဝါက်သုိထား၊ စကားသြားကုိ၊ မမွားဧကန္၊ မသိျပန္ေသာ္၊ အာေဘာ္မသိ၊ က်မ္း မမိတည္႔” ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရွးဆရာမ်ား မိန္႔ဆုိ ထားခဲ႔ၾကေလသည္။


ပိဋကတ္ေတာ္ဝယ္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ဆုိခဲ႔ၿပီးသည္႔ ရိကၡာ၃-မ်ဳိး အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ပါဠိပညာေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဆရာေတာ္မ်ားနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ပထမျပန္စာေမးပြဲ၌-
၁။ ပဒရူပသိဒိၶက်မ္း
၂။ ဋီကာေက်ာ္က်မ္း ဤနွစ္က်မ္းတုိ႔ကုိ ထည္႔သြင္း ျပ႒ာန္းထားခဲ႔သည္။
(ရူပသိဒိၶက်မ္းသည္ ပဒသရူပ ပဒမာလာ ရိကၡာ ၂-မ်ဳိးအတြက္ ကိစၥၿပီးသည္။ ဋီကာေက်ာ္က်မ္းသည္ ဝါက်နယ ရိကၡာအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳနုိင္ေသာ က်မ္းဂန္ျဖစ္သည္။)


ဋီကာေက်ာ္က်မ္းသည္ ဝါက်အသြားအလာ လွပသည္။ ေခ်ာညက္သည္။ ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာက်မ္းဂန္မ်ားသို႔ တက္လွမ္းရန္ သက္ဝင္ရန္ ဝါက်နယ ဥာဏ္ကုိ တုိတုိက်ဥ္းက်ဥ္းနွင္႔ မီးေမာင္းထုိးျပေနသကဲ႔သုိ႔ျဖစ္သည္။ မန္လည္ ဆရာေတာ္သည္ ဋီကာေက်ာ္ နိယာမ္က်မ္းျဖင္႔ ေနွာင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဝါက် နယူပေဒသကုိ ျဖန္႔ေဝခဲ႔သည္။


ေရွးေရွးဆရာေတာ္မ်ားလည္း စာသင္သားမ်ား ဝါက်နယဥာဏ္ ရင္႔သန္ ေစရန္ ဋီကာေက်ာ္ကုိ ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ စာခ် စာသင္ ေထရ္အရွင္တုိ႔သည္ ပါဠိဘာသာကုိ တတ္ကၽြမ္းၾကေသာ္လည္း ပါဠိဘာသာ ျဖင္႔ မေရးသား မေျပာဆုိနုိင္ၾကကုန္။


အေၾကာင္းကား-
ပါဠိဘာသာျဖင္႔ ေရးသားေျပာဆုိမႈ အေလ႔အက်င္႔ နည္းပါးျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ သည္။ ပါဠိဘာသာျဖင္႔ ေရးသားတတ္လုိလွ်င္ ပါဠိဘာသာျဖင္႔ ေရးသားမႈကုိ မ်ားမ်ား ေလ႔က်င္႔ေပးပါ၊ ပဒမာလာကုိ ေလ႔လာပါ၊ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း ဋီကာေက်ာ္က်မ္းတုိ႔၏ ေရးနည္းေရးဟန္ကုိ နမူနာယူပါ။ ယင္းသုိ႔ ေလ႔လာ ျခင္းအားျဖင္႔ ပါဠိဘာသာကုိ ေကာင္းေကာင္း ေရးသားတတ္လာမည္။

ဋီကာေက်ာ္


ဋီကာေက်ာ္က်မ္းကုိ သီဟုိ႒္ကၽြန္း၌ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္႔ ဝိနယ သဂၤဟအ႒ကထာ၊ သာရတၳဒီပနီဋီကာ၊ အဂၤုတၱရဋီကာ၊ မဂၤလသုတ္ဋီကာ၊ ပဥၥိကာလကၤာရဋီကာ၊ ဝိသုဒိၶပထက်မ္း၊ ကမၼ႒ာနသဂၤဟက်မ္း၊ အဘိဓမၼတၳ သဂၤဟ သီဟုိဠ္နိႆယ စသည္တုိ႔ကုိ စီရင္ေသာ အရွင္ သာရိပုတၱရာ၏ တပည္႔ အရွင္သုမဂၤလသာမိေထရ္သည္ သာသနာေတာ္နွစ္ ၁၇၀၀-နွင္႔ ၁၈၀၀- အတြင္း စီရင္ခဲ႔သည္။ က်မ္းအမည္ကုိ အဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီဋီကာဟု အမည္ေပးေလသည္။


ထုိအရွင္သည္ အဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီ မည္ေသာ အဘိဓမၼာဝတာရဋီကာကုိ လည္း ျပဳစီရင္ေသးသည္။
အဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီ ဋီကာကုိ ျပဳစီရင္ရာ၌ မိမိ၏ ဆရာ အရွင္သာရိပုတၱရာ ၏ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ သီဟုိဠ္ နိႆယကုိ အမွီျပဳ၍ ၂၄-ရက္ျဖင္႔ အၿပီး ျပဳ စီရင္ေၾကာင္း-
ဒိေနဟိ စတုဝီေသဟိ၊ ဋီကာ ယံ နိ႒ိတာ ယထာ-
( ၂၄-ရက္ျဖင္႔ ဤဋီကာက်မ္း ၿပီးစီးသကဲ႔သို႔) ဟူ၍ နိဂုံး၌ ဆုိထား၏။


ေရးသားဟန္ကုိလည္း- အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း၌ လွ်ဳိ႕ဝွက္တိမ္ျမဳပ္ငုပ္ေနေသာ ပုဒ္တုိ႔၏ အနက္ ကုိလည္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္ သိသင္႔သိထုိက္ ေသာ အဓိပၸာယ္ကုိလည္း မၾကြင္းမက်န္ေအာင္ တုိတုိ က်ဥ္းက်ဥ္းနွင္႔ လိုရင္း ေရာက္ေအာင္ ေရးသားထားေၾကာင္း-
တသၼာ လီနပဒါေနတၳ၊ သာဓိပၸါယ မဟာပယံ။
ဝိဘာေဝေႏ ၱာ သမာေသန၊ ရစယိႆာမိ ဝဏၰနံ။ ဟူ၍ က်မ္းအစ၌ ျပဆုိ ထားသည္။


အဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီ ဋီကာကုိ သန္႔ရွင္းေသာပုဒ္ သိလြယ္လွပေသာ ဝါက်တုိ႔ျဖင္႔ ေရးသားထားျခင္း ေၾကာင္႔ ဋီကာလွ- ဟု ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔ အဆုိရွိသည္။ တုိတုိက်ဥ္းက်ဥ္းနွင္႔ စီရင္ထားေသာေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ လက္သန္း အ႒ကထာ၏ အဖြင္႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း လက္သန္းဋီကာ (ဋီကာ လက္သန္း) ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။

 

ဋီကာေက်ာ္ အမည္ရပုံ


အင္းဝေနျပည္ေတာ္၌ သကၠရာဇ္ ၈၀၄-ခုနွစ္ နန္းတက္ေသာ ထူပါရုံေစတီ ဒါယကာ နာရပတိ မင္းႀကီး လက္ထက္ ပင္းယၿမိဳ႕ေတာင္ စကားအင္းရြာ လွ်င္ ဖြားရာဇာတိရွိသည္႔ ရွင္အရိယဝံသ မည္ေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ရွိသည္။ ထုိရဟန္းေတာ္သည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ထက္သန္လွေသာ လုံ႔လျဖင္႔ စာေပ က်မ္းဂန္ သင္ၾကားလာရာ မိန္းမတစ္ဦး သယ္ပုိးရြက္ေဆာင္နုိင္ ေလာက္မွ်ေသာ ေခါင္းတစ္ရြက္စာမွ် ေပစာျဖင္႔ ေရးသားထားေသာ ဂႏၳႏ ၳရ စာေပမ်ားကုိ နႈတ္တတ္ အာဂုံ ေဆာင္နုိင္ေသာ ဟူ၏။


ထုိရဟန္းေတာ္သည္ ထုိမွ်မ်ားျပားေသာ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ နႈတ္တက္ အာဂုံရေသာ္လည္း စာမတတ္ က်မ္းဂန္သေဘာမမိျဖစ္ေနသည္။ ထုိိေၾကာင္႔ သူသည္ စာေပက်မ္းဂန္သင္ၾကားမႈ သာသနာေဘာင္၌ ေနရမႈကုိပင္ ၿငီးေငြ႕ စိတ္ပ်က္စရာဟု ထင္လာသည္။


လူထြက္လုိ၍ အမႀကီးနွင္႔ တုိင္ပင္ရာ အမႀကီးက- “ေမာင္ေလးဟာ ဒီေလာက္ စာေတြ သင္ၿပီးမွ ဘာျဖစ္လို႔ လူ႔ေဘာင္သုိ႔ ေျပာင္းခ်င္ရသလဲ၊ လူ႔ေလာကဟာ ရႈပ္ေထြးဆင္းရဲလွပါတယ္” ဟု ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားေသာ အခါ-
ရဟန္းေတာ္က သူသည္ ႀကိဳးစားစာသင္ပါလ်က္ စာမတတ္ေသးေၾကာင္း ေျပာျပရာ အမႀကီးက-

“ ဒီလုိဆုိရင္ ေမာင္ေလးဟာ ဆရာ႔နည္းမရလို႔ပဲ ျဖစ္ လိမ္႔မယ္၊ ဆရာမျပ ငါးပိဖုတ္ေတာင္ နည္းမက်ဘူး ေမာင္ေလးရဲ႕၊ စစ္ကုိင္း ေတာင္ရုိး ပုညရွင္ေစတီေတာ္ ေျမာက္ဘက္ေတာင္ၾကားတြင္ ေနသည္႔ ေရငုံ ဆရာေတာ္ ဆုိတာရွိေလရဲ႕၊ ထုိဆရာေတာ္ဟာ စာေပက်မ္းဂန္ အလြန္ တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ အသင္အျပ ေကာင္းေၾကာင္း ၾကားရဖူးတယ္၊ ထုိေရငုံဆရာေတာ္ထံ သြား၍ နည္းခံသင္ၾကားပါဦးလား” ဟု အမႀကီးက လမ္းညြန္သျဖင္႔ ထုိရဟန္းေတာ္သည္ အားတက္သြားေလသည္။


ေရငုံဆရာေတာ္ထံ နည္းခံရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး စစ္ကုိင္းဘက္သုိ႔ ကူးသြားသည္။ ေရငုံဆရာေတာ္သည္ သူတစ္ပါးနွင္႔ ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား စကားမဆုိလုိသျဖင္႔ ေရကို ခံတြင္းျဖင္႔ ငုံလ်က္သာ အေနမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေရငုံဆရာေတာ္ ဟု ေက်ာ္ၾကားသည္။


ရွင္အရိယဝံသ ရဟန္းေတာ္သည္ ေရငုံဆရာေတာ္ထံ စာဝါေတာင္းမည္ဟု ႀကံ၍ ဆည္းကပ္သည္။ ၂ရက္ ၃-ရက္သြား၍ ဆည္းကပ္ေသာ္လည္း စကား ေျပာခြင္႔မရ၊ ဝတ္ျပဳ၍သာ ျပန္ခဲ႔ရသည္။ ၃-ရက္ ေျမာက္ေသာ ေန႔က်မွ ခံတြင္းက ေရကုိ ေထြး၍ အေၾကာင္းကုိေမးသည္။

 

မိမိ၏ အေၾကာင္းစုံကုိ ေျပာျပၿပီး က်မ္းဂန္သင္ၾကားလိုေသာေၾကာင္႔ လာရေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား ရာ- “ ငါ႔ရွင္.. ငါ႔မွာ အခ်ိန္မအားလပ္ တစ္ေန႔ စာ(၃)ဝါပုိ႔ခ်လ်က္ရွိသည္ ေနမြန္းလြဲေသာအခါ မွာလည္း ပုညရွင္ေစတီသုိ႔ တက္၍ တံျမက္လွည္းျခင္း စေသာ ေစတိယဂၤဏဝတ္ ရွိေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ငါ႔ရွင္သည္ မ်ားစြာ ေသာ က်မ္းဂန္တုိ႔ကုိ သင္ယူၿပီး ျဖစ္လ်က္ ဆရာနည္း မရရွိေသး၍ ငါ႔ထံသုိ႔ လာျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ငါသည္ အခုိက္တန္႔ ေစတိယဂၤဏဝတ္ကုိ အပ်က္ ခံဦးမည္။ အဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီ မည္ေသာ ဋီကာက်မ္းကုိ သင္ယူ ေလာ႔” ဟု ေရငုံဆရာေတာ္က အခြင္႔ျပဳသည္။


ရွင္အရိယဝံသ ရဟန္းေတာ္သည္ ေရငုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံ အဘိဓမၼတၳ ဝိဘာဝိနီမည္ေသာ ဋီကာက်မ္းကုိ သင္ယူရာ-
သင္ျပေပးေသာ ဆရာက လည္း အသင္အျပေကာင္းျခင္း၊
သင္ယူရာ အဘိဓမၼတၳ ဝိဘာဝိနီ ဋီကာက်မ္း ကလည္း ဝါက်အသြားအလာ အေနအထား ရွင္းလင္း လြယ္ကူလွျခင္း၊


သင္ယူေသာ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း အေျခခံ ျပည္႔စုံေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ပါရမီျပည္႔စုံ ေနသူသည္ ဘုရားရွင္ထံ တစ္လုံး တစ္ပါဒ နာယူရုံျဖင္႔ ရဟႏ ၱာ ျဖစ္နုိင္သ ကဲ႔သုိ႔ ၃-ရက္မွ် သင္ယူမိလွ်င္ပင္ နည္းရ၍ ေရငုံဆရာေတာ္ထံ မသြားေသးပဲ မိမိေနရာတြင္ ေန၍ ဋီကာအသြားအလာ အဖြင္႔သံဝဏၰနာ အလုံးစုံကုိ ဆင္ ျခင္ရာ သေဘာက်သျဖင္႔-


“ဋီကာ႔နွယ္ ေက်ာ္ေရာ ဋီကာ႔နွယ္ ေက်ာ္ေရာ” ဟု ဝမ္းေျမာက္နွစ္သက္ စိတ္ နွလုံးမွ ပုိလွ်ံတက္ၿပီး ရွင္အရိယဝံသ၏ နႈတ္ဖ်ားဝယ္ ဥဒါန္းစကား ထြက္ေပၚ လာသည္။
ေရငုံဆရာေတာ္လည္း ရွင္အရိယဝံသ စာတတ္မလာသျဖင္႔ ရဟန္းငယ္ တုိ႔ကုိ ေခၚ၍- “ပင္းယ ပဥၥင္းပ်ဳိသည္ ၃-ရက္ေျမာက္ စာသင္ၿပီးမလာ၊ မမာမက်န္း ရွိေလ သေလာ သြား၍ ေမးေခ်” ဟု ေစခုိင္းသည္။


ရွင္အရိယဝံသလည္း ဆရာ႔ထံသုိ႔ သြားအ႔ံဟု လာရာ ဆရာေတာ္ ေစခုိင္း လုိက္ေသာ ရဟန္းငယ္မ်ားနွင္႔ လမ္းတြင္ဆုံးမိ၍ ထုိရဟန္းငယ္မ်ားနွင္႔အတူ ေရငုံဆရာေတာ္ထံသို႔ သြားသည္။ ေရာက္ေသာအခါ ဆရာေတာ္က “အဘယ့္ေၾကာင္႔ (၂)ရက္ (၃)ရက္ စာလာ မတက္သလဲ” ဟု ေမးလွ်င္ ဆရာေတာ္ေပးအပ္ေသာနည္းကုိ အမွီျပဳ၍ ယခုအခါ အ႒ကထာ ဋီကာ သြားလာနည္းနွင္႔ တကြ အထူးသျဖင္႔ အဘိဓမၼတၳ ဝိဘာဝိနီ ဋီကာနည္းကုိ အကုန္အစင္ သိျမင္တတ္ေျမာက္ပါၿပီ။ ထုိေၾကာင္႔ ဆရာေတာ္ထံ စာတက္ မေရာက္လာေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလ၏။


ထုိအခါ ဆရာေတာ္က -
“ငါ႔ရွင္သည္ အဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီ ဋီကာက်မ္းကုိ အမွီျပဳ၍ က်မ္းဂန္အရာ၌ လိမၼာ တတ္ေျမာက္ ခဲ႔သည္၊ ထုိ အဘိဓမၼတၱဝိဘာဝိနီ ဋီကာက်မ္း၏ အဖြင္႔ သံဝဏၰနာကုိ စီရင္၍ ေက်းဇူးဆပ္ဘိေလာ႔” ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။


ရွင္အရိယဝံသသည္လည္း ေရငုံဆရာေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူတုိင္း ဝန္ခံ၍ အဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီ ဋီကာက်မ္း၏ အဖြင္႔ မဏိသာရမဥၨဴသာဋီကာ က်မ္းကုိ စီရင္ေလသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖင္႔ ရွင္အရိယဝံသေထရ္သည္ က်မ္းတတ္အေက်ာ္ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္သြားရသည္။ ရွင္အရိယဝံသသည္ ေအာက္ပါ က်မ္းမ်ားကုိ စီရင္ခဲ႔သည္။


၁။ မဏိသာရမဥၥဴ ဋီကာက်မ္း
၂။ မဏိဒီပက်မ္း (ဒြါရကထာ မူလဋီကာအဖြင္႔)
၃။ ဂႏ ၳာဘရဏ (သဒၵါငယ္က်မ္း)
၄။ မဟာနိႆယက်မ္း
၅။ ဇာတကဝိေသာဓနက်မ္း
ရွင္အရိယဝံသေထရ္၏ “ဋီကာ႔နွယ္ေက်ာ္ေရာ ဋီကာ႔နွယ္ေက်ာ္ေရာ” ဟူ ေသာ ဥဒါန္းစကားကုိ လည္းေကာင္း ဤအဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီ ဋီကာေၾကာင္႔ ေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရသည္ကုိ လည္းေကာင္း အစြဲျပဳ၍ ထုိအခါမွ စကာ အဘိဓမၼတၳဝိဘာဝိနီဋီကာကုိ ဋီကာေက်ာ္ ဟု အမႊန္းတင္ ေခၚေဝၚ ၾကေလသည္။


ရွင္အရိယဝံသေထရ္၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင္႔ ဋီကာေက်ာ္က်မ္းသည္ စာတတ္မႈ က်မ္းတတ္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးမ်ား သည္ကုိ ယုံမွားစရာမလိုေပ။ ဋီကာေက်ာ္ က်မ္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင္႔ က်မ္းဂန္ တတ္ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ၾကရသူမ်ားလည္း မနည္းေတာ႔ေပ။ ဋီကာေက်ာ္ က်မ္း၏ ဝိနိစ ၦယပုိင္း ဆုိင္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ဟာကြက္ ေပ်ာ႔ကြက္ရွိသည္ မွန္ ေသာ္လည္း ပါဠိနည္းနယ ဝါက်ဥာဏ္ ရင္႔သန္ေစနုိင္သည္မွာ ဧကန္ပင္ ျဖစ္သည္။

 

ပခုကၠဴမူ ဋီကာေက်ာ္ နိႆယသစ္
မျပင္မလွ ျပင္မွလွ
အနဝဇၨံ မုခေမာၻဇ-
မနဝဇၨာ စ ဘာရတီ။
အလကၤတာဝ ေသာဘေႏ ၱ၊
ကိ ံနု ေတ နိရလကၤတာ။ (သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္း)


အျပစ္ကင္း၍ နုဂုိယဥ္ ပင္ကုိယ္လွ လုံမပ်ဳိ၏ မ်က္နွာပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္မႈ မျပဳပဲ ထားက မတင္႔တယ္။ သနပ္ခါး ပန္းမာလ္ မ်က္နွာ ေခ် စသည္တုိ႔ျဖင္႔ ျပင္ဆင္ျခယ္သမွသာလွ်င္ ျမင္သူေငး၍ ရႈမဝေအာင္ လွပ တင္႔တယ္နုိင္သည္ ဟူေသာ အလကၤာဆရာ၏ အဆုိအရ ဋီကာ တစ္က်မ္း ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြင္႔ေကာင္း နိႆယေကာင္းတည္းဟူေသာ တန္ဆာ မပါလွ်င္ မတင္႔တယ္နုိင္၊ ၾကယ္တာရာအေပါင္း ခေညာင္းဝန္းရံေနေသာ ဖုိးလမင္းသည္ အလြန္တင္႔တယ္ သကဲ႔သုိ႔ အဖြင္႔ဋီကာ နိႆယေကာင္း တုိ႔ျဖင္႔ ဝန္းရံေနေသာ ဋီကာေက်ာ္က်မ္းသည္လည္း ပုိ၍ပင္ တင္႔တယ္ လွပ ေလေတာ႔သည္။


တနည္းဆုိရေသာ္-
လွပေက်ာ႔ရွင္းေအာင္ တန္ဆာဆင္ထားေသာ စင္ျမင္႔ေပၚမွ ေရႊမင္းသမီး ေလး၏ လွပေက်ာ႔ရွင္း ေနပုံသည္ ဆလိုက္မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္သည့္အခါ သိသာထင္ရွား လာသကဲ့သို႔ ပင္ကိုယ္က လွပ ေက်ာ့ရွင္းေနေသာ ဋီကာ ေက်ာ္က်မ္း၏ အလွသဘာဝကုိလည္း နိႆယေကာင္းတည္းဟူေသာ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္သည္႔အခါ ပုိ၍ပင္ လွပ ေက်ာ႔ရွင္းလာပါေတာ႔သည္။


ဤလိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည္႔စြက္ေပးေသာ အေနျဖင္႔ ပခုကၠဴဆရာေတာ္ အရွင္ ပညာေထရ္သည္ ဋီကာေက်ာ္နိႆယသစ္ကုိ ေရးသားခဲ႔ေလသည္။ ဆရာ ေတာ္သည္ ကုိယ္တုိင္က နိကာယပါရဂူ တံခြန္ထူသည္႔ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္႔ အတုိင္း ဆရာေတာ္၏ နိႆယသည္လည္း လက္ဖ်စ္တီး၍ အံ႔ခ်ီးေလာက္ပါ ေပသည္။


သမုဒၵရာကုိ ၾကည္႔လိုသူအား သမုဒၵရာကမ္းစပ္က ရပ္၍ လမ္းညိဳးညႊန္ျပ ေပးေနသူအလား ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာ အနု မဓု ေယာဇနာ က်မ္းစာ ရပ္ရပ္တုိ႔၌ ေတြ႔ႀကံဳရတတ္ေသာ အနက္ေယာဇနာပုံ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဋီကာ ေက်ာ္တည္းဟူေသာ ကမ္းစပ္တစ္ေနရာမွေန၍ ညြန္ျပေနသလားဟု ထင္ရ သည္။


နိႆယက်မ္းျပဳဆရာေတာ္သည္ စာသင္တပည္႔တုိ႔ နည္းနာနယ ရစိမ္႔ ေသာငွာ ကိုယ္တုိင္ပို႔ခ်ေနသကဲ႔သို႔ အစြမ္းကုန္ ေရသားထားသည္။
-ပုဗၺာပရာနုသေႏၶ က်မ္းရုိးတက္ ထြက္နည္း
-ကတၱား ၅-တန္ ျပန္လွန္ထုတ္ေဖာ္နည္း
-ပုစာၦဝါက် ဝိသဇၨနာဝါက်ခင္းနည္း ထုတ္နည္း
-ေစာဒကာေဘာဂါဒိ စတုကၠထုတ္နည္း
-ဥပမာ ေဟတုတုိ႔ကုိ ဂဗၻ ပိ႒ိျပဳ၍ ေယာဇနာနည္း
-သမာၻဝနာ ဂရဟာဝါက်ခင္းနည္း
-အႏြယသာ ရွိရာ၌ ဗ်တိရိက္လွန္၍ ေယာဇနာနည္း
-နီတတၳ ေနယ်တၳ ဥဇုဝုစ္ ဝကၤဝုစ္ ေဖာ္ထုတ္ ေယာဇနာနည္း
-ဂုဠတၳကုိ ဖြင္႔ထုတ္ေဖာ္လွစ္၍ ေယာဇနာနည္း
-ဝါက်အျပန္အလွန္ ေယာဇနာနည္း
-ဟိ စ ပန စေသာ နိပါတ္ပုဒ္တုိ႔၏ အနက္ကုိ က်နစြာ ေယာဇနာနည္း၊ ဝါက်အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၌ နည္းရေလာက္ေအာင္ ေယာဇနာနည္း
-လုိက္သင္႔ လုိက္ထုိက္ေသာ ပဒ ဝါက်တုိ႔ကုိ အလုိက္ခံ၍ စပ္ျခင္း


-ဝိဘတ်ႏ ၱမပ်က္ ဖြင္႔ျပလာေသာ သံဝ႑နာပုဒ္ပဒတုိ႔ကုိ မူလ သံဝေဏၰတဗၺ သုိ႔ ဝင္၍စပ္ျခင္း အတၱဝသာ ဝိဘတၱိဝိပရိဏာေမာ ဟူေသာ ပရိဘာသာနွင္႔ အညီ ပါဌေသသ ကတၱားစသည္တုိ႔၏ ဝိေသသန ျဖစ္လာပုံ၊ ဘာဝသမၺန္ တုိ႔ကုိ မက်န္ေစ႔ငုထည္႔သြင္း ေယာဇနာပုံ အလုိက္ခံျငား ကတၱားနွင္႔ကံ သမၺန္ႀကိယာ ဟိတ္ပါဌ္လာတုိ႔ကုိ ေစ႔ငွစုံလင္စြာ လုိက္စြက္လ်က္ အနက္ ေယာဇနာပုံ၊ ဝါက်အမ်ဳိးမ်ဳိး အစားစားတုိ႔ကုိ ပုံစံဥဒါဟရုဏ္နွင္႔တကြ ထုတ္ျပ ေသာ ေယာဇနာပုံ အတၳာဓိပၸါယ၊ ဝိနိစ ၦယတုိ႔ကုိ ထည္႔သြင္း၍ျပပုံ စသည္ တုိ႔ျဖင္႔ ဆရာေတာ္၏ နိႆယသည္ ေဝဆာလွသည္။


ဆရာေတာ္၏ နိႆယကုိ ၾကည္႔ရႈေနလွ်င္ ဆရာေတာ္ထံ စာဝါလုိက္ေနရ သကဲ႔သုိ႔ ထင္ရသည္။ စာခ် စာသင္ ေထရ္အရွင္တုိ႔ နည္းယူစရာ က်မ္း ေကာင္းတစ္က်မ္းျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင္႔ စာခ်တန္းဝင္ အရွင္တုိ႔သည္ ဤနိႆယကုိ လက္ကုိင္ျပဳကာ ၾကည္႔ရႈေလ႔လာပါလွ်င္ စာခ်တန္းနည္းအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ရ နုိင္ေလသည္။ ငယ္ လတ္ ႀကီး အရွင္တုိ႔ အတြက္မွာကား ဋီကာေက်ာ္၏ ဆုိလိုရင္းအဓိပၸာယ္ ပုိ၍ ေပၚလြင္ထင္ရွားမည္မွာကား အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။


အဓိပၸါယဝိဘာဝနတၳာ ဟိ အတၳေယာဇနာ (သီ၊ဋီ၊သစ္၊ပ၊ ၅၃)နွင္႔အညီ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸာယ္ ေပၚလြင္ ေအာင္ အနက္ ေယာဇနာျခင္းျဖစ္၍ နိႆယ ဆရာေတာ္သည္ အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္သည္ထက္ ေပၚလြင္ေအာင္ ထင္ရွား သည္ထက္ ထင္ရွားေအာင္ ဋီကာေက်ာ္နိႆယသစ္၌ အနက္ေယာဇနာ ထားသည္။


စာေရးသူသည္ ဋီကာေက်ာ္နိႆယသစ္၏ အဆီအနွစ္ကုိ ကုန္စင္ေအာင္ ျပနုိင္စြမ္းမရွိပါ။ စာရႈသူသည္ ဋီကာေက်ာ္နိႆယသစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ၾကည္႔ရႈ ေလ႔လာသုံးသပ္ျခင္းအားျဖင္႔သာ နိႆယသစ္၏ အၿမိဳက္ၾသဇာ အရသာကုိ သုံးေဆာင္ခံစားၾကည္႔ပါဟု စာေရးသူအေနျဖင္႔ ေနာက္ဆုံး တုိက္တြန္းလုိ ပါသည္။


နိႆယသစ္နွင္႔ စာေရးသူ


စာေရးသူသည္ မိမိ၏ ဆရာရင္းျဖစ္သည္႔ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ ကုိးေဆာင္တုိက္ႀကီးနွင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သရက္ေတာတုိက္ ပရိယတၱိမာမက သစ္ေတာ္ေက်ာင္းတုိက္ ႀကီးတုိ႔၏ ပဓာနနာယက ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဆရာေတာ္ အရွင္ေသာဘိတေထရ္၏ အမိန္႔အရ အရွင္အာစရ (ဓမၼစရိယ)နွင္႔ တြဲဘက္ ကာ ပုံနွိပ္စက္မတင္မီ ဋီကာေက်ာ္နိႆယသစ္ လက္ေရးစာမူကုိ က်မ္းရင္း ဋီကာေက်ာ္ပါဠိနွင္႔ တုိက္ဆုိင္ ၾကည္႔ရႈရျခင္း၊ ပုံနွိပ္ရာ၌လည္း သာသနာေရး ဦးစီးဌာန စာျပင္ စာစီ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔အား (က်မ္းျပဳဆရာေတာ္၏ ရာျပည္႔ပြဲအမီ လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္) အကူအညီ ေပးရျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ဋီကာေက်ာ္ နိႆယ အေၾကာင္း သိခြင္႔ရခဲ႔သည္။

 

သတိမထားမိေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားနွင္႔ ေက်းဇူးစကား


စာအုပ္အေၾကာင္းမွ်သာ သိခြင္႔ရခဲ႔သည္မဟုတ္။ စာျပင္ စာစီ ပုံနွိပ္စက္ဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား အေၾကာင္းကုိပါ သိခြင္႔ရခဲ႔သည္။ လူသားတုိ႔ ထမင္းတစ္လုပ္ စားရေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ား သည္ အဓိက ေက်းဇူးရွင္မ်ား ျဖစ္သကဲ႔သုိ႔ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား စာတစ္လုံးဖတ္ရေရးအတြက္ စာျပင္ စာစီ ပုံနွိပ္စက္ ဘက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဓိကေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။


သူတုိ႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင္႔သာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား လြယ္လြယ္ကူကူ စာေပ မ်ားကုိ အဆင္သင္႔ ဖတ္ရႈ ခြင္႔ရၾကသည္။ ဤဋီကာေက်ာ္ နိႆယသစ္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးနွင္႔ လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္ေရး အတြက္ သာသနာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးၾကည္ညႊန္႔နွင္႔ ဌာနစုမွဴး ဦးေသာင္းလြင္(BA ဓမၼာစရိယ)တုိ႔သည္ မ်ားစြာ အကူအညီေပးၾကသည္။ စာျပင္ဆရာႀကီးမ်ားနွင္႔ စာစီ ပုံနွိပ္စက္ဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားဆုိလွ်င္ မေနမနား ႀကိဳးစားေပးၾကသည္။


စာေရးသူေနာက္ဆုံး တင္ျပလုိသည္ကား ဤဋီကာေက်ာ္နိႆယသစ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင္႔ စာေပသုေတတီမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးမျဖတ္နုိင္ေသာ ရလာဒ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဒါန္းသြယ္မႈကုိ လက္စသတ္လုိက္ပါသတည္း။ (၁၉၇၈-ခု ၊ေအာင္တုိဘာလထုတ္၊ ပခုကၠဴဋီကာေက်ာ္ နိႆယသစ္မွ)

 

ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာကာဘိဝံသ (အင္းစိန္ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္)

Views: 349

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service