ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဘုရားအေလာင္း ငရဲ က်သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း

ဘုရားအေလာင္း ငရဲ က်သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း
( ပုထုဇဥ္မ်ား မိမိ၀စီကံကို ဆင္ျခင္ဖြယ္)


နိယတဗ်ာဒိတ္ရၿပီးတဲ့ ဘုရားအေလာင္းသည္ အဝီစိငရဲႏွင့္ ေလာကႏၲရိက္ငရဲတုိ႔၌ မျဖစ္ေတာ့ ေစကာမူ သာမာန္ငရဲတုိ႔၌မူ ျဖစ္တတ္, က်တတ္ပါတယ္။ ကိေလသာ မကင္းေသး၍ မေကာင္းမႈေတြ ျပဳမိေသာေၾကာင့္ သာမာန္ ငရဲက်ရပါတယ္။ ဘုရားအေလာင္းရဲ႔ ငရဲ၌ ဆင္းရဲခံစားခဲ့ရတဲ့ ဝတၳဳဇာတ္လမ္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

ကႆပဘုရားရွင္ကုိ ဘုရားအေလာင္း ေဇာတိပါလလုလင္က “ဦးျပည္းရဟန္းအား အဘယ္မွာ သဗၺၫုတ ဉာဏ္ကုိ ရပါ့မလဲ? သဗၺၫုတဉာဏ္ဆုိတာ အလြန္ရခဲတဲ့ တရားျဖစ္တယ္”လုိ႔ နွိမ့္ခ်ေျပာဆုိခဲ့တဲ့မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ အရာမက ဘဝမ်ားစြာ ငရဲဆင္းရဲအစရွိသည္တုိ႔ကုိ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း အပဒါန္ပါဠိေတာ္, ယင္းအ႒ကထာ(ခု၊ ၃၊ ၃၄၉။ အပဒါန္၊ ႒၊ ၁၊ ၁၂၈)တုိ႔၌ လည္းေကာင္း,

လြန္ေလၿပီးတဲ့ ဘဝတစ္ခု၌ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ေသေသာက္ၾကဴးျဖစ္၍ သဗၺာဘိဘူ ဘုရားရွင္ရဲ႔ တပည့္ နႏၵအမည္ရွိတဲ့ တပည့္ရဟန္းေတာ္အား “ဤရဟန္းသည္ သီလမရွိ, ယုတ္မာတဲ့အက်င့္ရွိတယ္" စသည္ ျဖင့္ စြပ္စြဲ ေျပာ ဆုိမိတဲ့ အကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ အႏွစ္ တစ္ေသာင္းတုိ႔ပတ္လုံး ငရဲ၌ ခံရေၾကာင္း အပဒါန္ပါဠိေတာ္ (ခု၊ ၃၊ အပဒါန၊ ၃၄၇)၌ လည္းေကာင္း,


အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ပင္ ဘုရားအေလာင္းဟာ မုနာဠိအမည္ရွိ အရက္သမားျဖစ္၍ သုရဘိ အမည္ရွိေတာ္မူတဲ့ ပေစၥကဗုဒၶါအား “ဤရဟန္းသည္ ဒုႆီလဘဲ၊ ယုတ္မာတဲ့အက်င့္ရွိတယ္" လို႔ ဆဲေရးမိတဲ့ အကုသုိလ္ဝစီကံေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္အေထာင္တုိ႔ပတ္လုံး ငရဲ၌ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း အပဒါန္ပါဠိေတာ္ (၁၊ ၃၄၇), အပဒါန္အ႒ကထာ (၁၊ ၁၃၃) တုိ႔၌ လည္းေကာင္း,

အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ပင္ ဘုရားအေလာင္းဟာ ပုဏၰားမ်ဳိး၌ျဖစ္၍ ရေသ့ျပဳလုပ္ကာ တပည့္မ်ားကုိ မႏၲန္ပုိ႔ခ်ေနစဥ္ အဘိညာဥ္ငါးပါး သမာပတ္ရွစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စုံတဲ့ ရေသ့တစ္ပါးအေပၚမွာ မနာလို ဣႆာပြါးလ်က္ “ဤရေသ့သည္ ကာမဂုဏ္ခံစားေနသူဘဲ" ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိမိတဲ့ အကုသုိလ္က ံအက်ဳိးအားျဖင့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္တုိ႔ပတ္လုံး ငရဲ၌ ခံစားခဲ့ရ ေၾကာင္း အပဒါန္ပါဠိေတာ္ (၁၊ ၃၄၇-၃၄၈)ႏွင့္ အပဒါန္အ႒ကထာ (၁၊ ၁၃၄)တုိ႔၌လည္းေကာင္း,

အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ပင္ ဘုရားအေလာင္းဟာ ဘတူမိကြဲ ညီငယ္ကုိ ေက်ာက္ျဖင့္ ထုသတ္ခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈ အက်ဳိးအားျဖင့္ ငရဲစသည္တုိ႔၌ အေထာင္မကေသာႏွစ္တုိ႔ပတ္လုံး ဆင္းရဲ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း အပဒါန္ပါဠိေတာ္ (၁၊ ၃၄၈) ႏွင့္ အပဒါန္အ႒ကထာ (၁၊ ၁၃၅)တုိ႔၌လည္းေကာင္း,

အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ပင္ ဘုရားအေလာင္းဟာ မထင္ရွားတဲ့ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ ငယ္႐ြယ္စဥ္က လမ္းမေပၚဝယ္ ကစားေနတုန္း ဆြမ္းခံၾကြလာတဲ့ ပေစၥကဗုဒၶါကုိ ျမင္၍ “ဤဦးျပည္းရဟန္းက အဘယ္သုိ႔ သြားမည္နည္း?” လိ႔ု ေျပာဆုိကာ ေက်ာက္စရစ္ခဲျဖင့္ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ရဲ႔ ေျခဖမုိး၌ ပစ္ခဲ့တယ္၊ ေျခဖမုိးအေရ ျဖတ္ခြဲ၍ ေသြးထြက္ခဲ့တယ္၊ ထုိမေကာင္းမႈေၾကာင့္ အေထာင္မက မ်ားစြာေသာႏွစ္တုိ႔ပတ္လုံး ငရဲ၌ ႀကီးစြာဒုကၡ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း အပဒါန္အ႒ကထာ (၁၊ ၁၃၆-၁၃၇)၌ လည္းေကာင္း,

အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ပင္ ဘုရားအေလာင္းဟာ ဆင္ထိန္းျဖစ္စဥ္ ဆင္စီးလ်က္ လာေသာအခါ ခရီးလမ္းမ၌ ပေစၥကဗုဒၾၶြါကုိ ေတြ႔ျမင္၍ “ဤဦးျပည္းကား အဘယ္မွ လာသနည္း?”လို႔ ထိပါးလုိစိတ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ ဆင္ျဖင့္ ထိပါးခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈေၾကာင့္ အပါယ္တုိ႔၌ အေထာင္မကေသာ ႏွစ္တုိ႔ ပတ္လုံး ဆင္းရဲခံစားခဲ့ရေၾကာင္း အပဒါန္အ႒ကထာ (၁၊ ၁၃၇)၌ လည္းေကာင္း,

အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ပင္ ဘုရားအေလာင္းဟာ ပစၥႏၲရစ္မင္းျဖစ္၍ သူယုတ္မာတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္မိ သျဖင့္ တစ္ေန႔မွာ သန္လ်က္လက္စြဲလ်က္ ၿမိဳ႔တြင္း၌လွည့္လည္ကာ အျပစ္မဲ့သူေတြကုိ သံလ်က္ျဖင့္ သတ္ခဲ့တယ္၊ ထုိမေကာင္းမႈ အက်ဳိးအားျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာနွစ္တုိ႔ပတ္လုံး ငရဲ၌ က်က္ခဲ့ရေၾကာင္း အပဒါန္ပါဠိေတာ္ (၁၊ ၃၄၉)ႏွင့္ အပဒါန္ အ႒ကထာ (၁၊ ၁၃၈)တုိ႔၌ လည္းေကာင္း,

အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ပင္ ဘုရားအေလာင္းဟာ တံငါမ်ဳိး၌ ျဖစ္၍ တစ္ေန႔မွာ အျခားတံငါသည္ေတြႏွင့္ အတူ ငါးမ်ားသတ္ျဖတ္ရာဌာနသြားရာ ငါးေတြ သတ္ေနတာကုိ ျမင္တဲ့အခါ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္မိတယ္၊ ထုိအကုသုိလ္ကံ ေၾကာင့္ အပါယ္ေလးဘုံ၌ ဆင္းရဲခံစားခဲ့ရေၾကာင္း အပဒါန္အ႒ကထာ (၁၊ ၁၃၈-၁၃၉)၌ လည္းေကာင္း,

အတိတ္ဘဝတစ္ခု၌ပင္ ဘုရားအေလာင္းဟာ မထင္ရွားတဲ့ အမ်ဳိး၌ျဖစ္၍ မုိက္မဲသည့္အေလ်ာက္ ဖုႆဘုရားရွင္ရဲ႔ တပည့္ရဟန္းေတာ္မ်ား, ေကာင္းျမတ္တဲ့ ဆြမ္း, အေဖ်ာ္, သေလးေဘာဇဥ္ စသည္မ်ားကုိ ဘုဥ္း ေပးေနသည္တုိ႔ကုိ ျမင္ရလွ်င္ “ဟယ္ ဦးျပည္းရဟန္းတုိ႔ မေယာၾကမ္းကုိ စားၾကကုန္ေလာ့, သေလးေဘာဇဥ္ကုိ မစားၾကနဲ႔" လုိ႔ ဆဲေရးမိခဲ့တယ္၊ ထုိအကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ အေထာင္မက မ်ားစြာေသာႏွစ္တုိ႔ပတ္လုံး အပါယ္ေလးပါး၌ ဆင္းရဲခံစားရေၾကာင္း အပဒါန္ အ႒ကထာ (၁၊ ၁၃၉)၌ လည္းေကာင္း လာရွိပါတယ္။

အဲဒီ အပဒါန္ပါဠိေတာ္ ပုဗၺကမၼပိေလာတိကဗုဒၶအပဒါန္, အ႒ကထာ ဗုဒၶအပဒါန္အဖြင့္တုိ႔၌ လာရိွ ေသာေၾကာင့္ နိယတဗ်ာဒိတ္ရ ဘုရားအေလာင္းပင္ ငရဲက်ေၾကာင္းကုိ သိရပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ သာမာန္ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔မွာမူ ငရဲ၌ ဘယ္ႏွစ္ခါ က်ခဲ့ဘူးတယ္-ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ မလြယ္ပါ။

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတာလကၤာရ
ဓမၼာနႏၵ ဝိဟာရ

Views: 210

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service