ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သုဂတိလက္မွတ္၀ယ္ထားၾကသူမ်ား

သုဂတိလက္မွတ္၀ယ္ထားၾကသူမ်ား

 

သတၱ၀ါမ်ားေရာက္ေနရသည့္ ဘံုဘ၀ ျဖစ္ေနရသည့္ ဘံုဘ၀ကို ဂတိဟုေခၚသည္။ ထိုဂတိသည္ မေကာင္းေသာ ဒုဂၢတိ၊ ေကာင္းေသာ သုဂတိဟုႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ အပါယ္ (၄) ဘံုကို ဒုဂၢတိေခၚ၍ လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု ျဗဟၼဘံုကိုသုဂတိဟုေခၚသည္။ အပါယ္(၄)ဘံုသည္ လူ နတ္ ျဗဟၼာတို႔ကို ေထာက္ေသာ္ စား ၀တ္ ေနေရးမ်ား ေအာက္တန္းက်ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ကို ရႏုိင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမႈ ကုသုိလ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခြင့္နည္းပါးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေအာက္တန္းက်ေသာဘ၀မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဒုဂၢတိအမည္ရၾကသည္။


လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံုတို႔ကား အပါယ္ (၄)ဘံုကိုေထာက္၍ အရာရာမွာျပည့္စံုေသာ ဘ၀မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ကို ရယူႏုိင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအားလံုးကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္ ရယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အဆင့္ျမင့္ေသာ ဘ၀မ်ားျဖစ္သျဖင့္ သုဂတိအမည္ရၾကသည္။

ဒုဂၢတိဘံုသည္ ဒုစ႐ုိက္သမားတို႔၏ က်င္လည္ရာဘံုျဖစ္သည္။ ဒုစ႐ုိက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဒုဂၢတိ ဘ၀မ်ားသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ပို႔ႏုိင္ေသာ ဒုဂၢတိလက္မွတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤဒုဂၢတိ သုဂတိ လက္မွတ္ ႏွစ္မ်ဳိးတြင္ မိမိတုိ႔၀ယ္ယူေနသည့္ လက္မွတ္မ်ားသည္ မည္သည့္  ဂတိသုိ႔ပို႔ေပးမည့္ လက္မွတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ ဆိုတာကို မိမိကုိယ္တိုင္သာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အသိပညာမွန္ကိုသာ ေရွး႐ႈဦးတည္၍ လမ္းစအနည္းငယ္မွွ်တင္ျပပါသည္။

၁။ အပုိလာဘ္မစားဘဲ အမ်ားအက်ဳိးကိုသာ သယ္ပိုးသူမ်ား။
၂။ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ား မနစ္နာရေအာင္ မွန္ကန္စြာစီးပြားရွာၾကသူမ်ား။
၃။ သူတစ္ပါးကို ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ ပညာျပ ႏွိပ္စက္နည္းကို မသံုးသည့္သူမ်ား။
၄။ ေက်းဇူးကန္းသည့္ အလုပ္မ်ဳိးမလုပ္ဘဲ တံု႔ျပန္ေက်းဇူးဆပ္တတ္သူမ်ား။
၅။ မိဘ ဆရာ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားအား ႐ိုေသေလးစားတတ္ၾကသူမ်ား။
၆။ ငါးပါးသီလကို လံုၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္း က်င့္သံုးသူမ်ား။
၇။ စြန္႔ႀကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းေရး၌ ၀ါသနာပါသူမ်ား။
၈။ အျပစ္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွာ ရွက္တတ္ေၾကာက္တတ္သူမ်ား။
၉။ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ၌ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ မွ်တစိတ္ထားၾကသူမ်ား။
၁၀။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကုသုိလ္သုစ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား စုေဆာင္းေနသူမ်ား။

အခ်ိန္ရွိသမွ် ကုသုိလ္ရဖို႔အေရးကိုသာ အာ႐ုံစုိက္၍ ကုုသိုလ္ရွာေနၾကသူမ်ားသည္ သုဂတိ လက္မွတ္ လက္၀ယ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပိဋကက်မ္းစာမ်ားက ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ရယူေနသူ မ်ားသည္ ေကာင္းက်ဳိးေပးမည့္ သုစ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳေနေသာေၾကာင့္ မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြားကို ရယူေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုဂတိဘံုသုိ႔ေရာက္မည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ပိတ္ေနေသာသုဂတိဘ၀ တံခါးကို ဖြင့္ရန္ ေသာ့ရထားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အတိအက်ဖြင့္ျပထားသည္။

လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု


၁။ လူ႔ဘံု။ ။ လူတို႔ေနရာျဖစ္ေသာဘံုကိုလူ႔ဘံု ဟုေခၚသည္။ ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ား၌လူ႔ဘံုကို မႏုႆဘူမိ ဟုျပဆိုထားသည္။ မႏုႆ = ပါဠိစကား၏အနက္အဓိပၸါယ္ကုိလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ပါဠိနည္းအရေဟာျပခ်က္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာဖြင့္ျပေလသည္။
က။ ကုသိုလ္မွန္း၊ အကုသိုလ္မွန္းကိုခြဲျခားၿပီး သိနားလည္သူမွ လူ = မႏုႆ။
ခ။ အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်ကိုဆင္ျခင္တိုင္းထြာတတ္မွ လူ = မႏုႆ။
ဂ။ အျပစ္ကင္းမကင္း၊ အက်ဳိးရွိမရွိကိုခြဲျခားသိတတ္မွ လူ = မႏုႆ။
ဃ။ အလုပ္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာမွာ ထက္ျမက္ေသာစိတ္မ်ဳိးရွိမွ လူ = မႏုႆ။

မိမိရထားေသာ လူ႔ဘ၀၏တန္ဖိုးရွိပံုျမင့္ျမတ္ပံုကို သိနားလည္တတ္ေသာဉာဏ္ရွိသူတိုင္းသည္ လူဟူေသာ စကားလံုး၏အနက္အဓိပၸါယ္တို႔ကို အထူးစဥ္းစားထိုက္ေပသည္။ လူေတြထဲမွာ လူရယ္လို႔ျဖစ္ခဲ့ရလို႔ လူလို႔ငါ့ကိုေခၚေနၾကတာလား။ ေဖာ္ျပထားတဲ့အနက္အဓိပၸါယ္နဲ႔ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္လို႔ လူလို႔ေခၚၾကတာလားလို႔ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ျဖစ္ရဦးမည့္ဘ၀မ်ားကို ျပတ္ေအာင္ ျဖတ္ႏုိင္ေသာတရားကို ေရေသးသမွ်ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ဘ၀ေတြ ငါ့မွာရွိေနေသးကလားဟု အသိ တရား ၀င္လာခဲ့လွ်င္ သုဂတိဘ၀ကူးလက္မွတ္ကို ၀ယ္ယူသူတစ္ေယာက္ ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဒုဂၢတိဘ၀၏ဆင္းရဲမ်ဳိးစံုကို အမွန္သိနားလည္သူသည္ အပါယ္လက္မွတ္ကို ၀ယ္လိုစိတ္မရွိႏုိင္ပါ။ သုဂတိလက္မွတ္ကား ကုသုိလ္သုစ႐ုိက္မ်ားတည္း။ အပါယ္လက္မွတ္ကား အကုသုိလ္ ဒုစ႐ုိက္မ်ားတည္း။

၂။ နတ္ဘံု ။ ။ လူေတြခံစားေတြ႔ႀကံဳအပ္ေသာ လူ႔စည္းစိမ္။ လူ႔ကာမဂုဏ္အာ႐ုံတို႔ထက္ အရာရာမွာ သာလြန္ေတာက္ေျပာင္ ျမင့္မားေသာ ကုသုိလ္ကံအဟုန္ေၾကာင့္ ဘြားခနဲ ကိုယ္ထင္ရွား ျဖစ္ၾကရေသာ နတ္တို႔၏ ေနရာဘံုတို႔ကို နတ္ဘံုဟုေခၚသည္။ ေနေရးအတြက္ေနစရာဗိမာန္ကို ကံကပင္ဖန္တီးေပးသည္။ စားေရးအတြက္နတ္သုဒၶါကို ကံကပင္စီမံေပးသည္။ ၀တ္ေရးအတြက္ အဆင္တန္ဆာမွန္သမွ်ကို ကံကပင္ စီမံေပးသည္။ နတ္သားမ်ား အသက္ႏွစ္ဆယ္အရြယ္ နတ္သမီးမ်ား အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ ပင္ကုိယ္အလွမပ်က္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ အ၀တ္မ်ား၊ ပန္ဆင္ထားေသာပန္းမ်ားမညႈိးမႏြမ္း အၿမဲတမ္း လန္းဆန္းေတာက္ေျပာင္လ်က္ပင္ ရွိၾကသည္။

၃။ ျဗဟၼာ့ဘံု ။ ။ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ကို ရၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အသက္တမ္းရွည္ၾကာစြာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရျခင္းစေသာ ထူးျခားေသာဂုဏ္မ်ားျဖင့္ လူေတြ နတ္ေတြထက္ အဆင့္အတန္း ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာသူမ်ားကို ျဗဟၼာဟုေခၚသည္။ ထိုျဗဟၼာတို႔၏ေနရာဘံုသည္ ျဗဟၼာ့ဘံု မည္၏။ ျဗဟၼာတို႔၏ဗိမာန္ ပေဒသာပင္ ဥယ်ာဥ္စေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကား နတ္တို႔ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္လွသည္။ ျဗဟၼာ့ဘံုသုိ႔စ်ာန္ကို ရထားသူမ်ားမွ ေရာက္ႏုိင္သည္။ လူေတြ နတ္ေတြကဲ့သုိ႔ အစားအစာကိုစားသံုး၍ အသက္ရွည္ၾကသည္မဟုတ္။ စ်ာန္သမာပတ္တို႔ကို ၀င္စား၍ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာေခၚ ျဗဟၼ၀ိဟာရတရားမ်ားကုိ အခ်ိန္ရွိသမွ် ပြားမ်ားလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေက်နပ္မႈပီတိျဖင့္သာ ေနၾကရသည္။


ျဗဟၼ၀ိဟာရတရားဟူသည္ စ်ာန္သမာပတ္ကိုရၿပီးေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ ေနေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္သည္။ ျဗဟၼာ့၀ိဟာရတရားတုိ႔ကိုသာ အခ်ိန္ျပည္ ပြားမ်ားအားထုတ္ေနၾကေသာ ျဗဟၼာႀကီး မ်ားသည္ ကိေလသာအပူ ကင္းစင္ၿပီးေသာ ေယာဂီပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ အလြန္သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္စြာ ေနၾကေပသည္။ ျဗဟၼာႀကီးမ်ားသည္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီ၍ အသက္တမ္းရွည္ၾကာၾကသည္။

ခ်မ္းသာသံုးမ်ဳိးႏွင့္ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ
ေထရ၀ါဒပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ား၌ ခ်မ္းသာသုခကို ေအာက္ပါအတိုင္းသံုးမ်ဳိးဟုေဖာ္ျပထားသည္။
၁။ လူခ်မ္းသာ ။ လူျဖစ္ရျခင္း၊ လူ႔စည္းစိမ္ကို ခံစားရျခင္း။
၂။ နတ္ခ်မ္းသာ = နတ္ျဖစ္ရျခင္း၊ ျဗဟၼာျဖစ္ရျခင္း၊ နတ္စည္းစိမ္ကိုခံစားရျခင္း။
၃။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ = ဘ၀ဒုကၡအားလံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ( သႏၱိသုခ )။


ဤခ်မ္းသာမ်ားကို ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳသူစုေဆာင္းသူမ်ားသာ ရႏုိင္သည္။ သုဂတိဘံုမ်ား၌သာ ဤခ်မ္းသာမ်ားရွိသည္။ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ဒုစ႐ုိက္သမားမ်ားသည္ ဘ၀အဆက္ဆက္၌ ဤခ်မ္းသာမွ အလြန္ကြာေ၀းၾကေပသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏တရားေတာ္အရ ဘ၀ထဲမွာ က်င္လည္ ေနၾကရေသာ သတၱ၀ါမ်ားသည္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ဘ၀တစ္ခုထဲမွာ ကိစၥၿပီးဆံုးႏုိင္သည္မဟုတ္။ ေနာက္ေနာင္ ဘ၀ဆက္ေတြ အမ်ားအျပားရွိေနေပသည္။

 

ေနာက္ဘ၀ေတြမွာ ခ်မ္းသာသုခ ရဖို႔အာမခံ ေပးႏုိင္သည္မွာ မိမိျပဳအပ္ေသာ ကုသုိလ္မ်ား သာျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ခ်မ္းသာကို ရယူလိုပါက ကုသုိလ္သုစ႐ုိက္ျဖင့္ပင္ရယူႏုိင္သည္။ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ေငြေၾကးပိုက္ဆံ၊ လက္နက္အင္ အား အေျခြအရံမ်ားျဖင့္ ရေအာင္ယူလို႔မရႏုိင္။ ဤသေဘာတရားမ်ားကုိ အဓိ႒ာန္က်က်နား လည္ေအာင္ ဆင္ျခင္ရမွာက မိမိတာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကား ပိဋကတ္ စာေပလာအေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

သုဂတိလက္မွတ္မ်ားကို ၀ယ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ။
ပါဠိဂုဏ္ထူး - ဦးေအာင္ခုိင္ (န-ပ-သ၊ ဘိ-တြဲပါေမာကၡ)
အပၸမာဒ ဓမၼရသမဂၢဇင္း ၂၀၀၂ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။

Views: 131

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service