ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္သူ, မခ်စ္သူ။

မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္သူ, မခ်စ္သူ။

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေေနတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ေပသနဒီ ေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

အရွဘင္ုရား - ဆိတ္ၿငိ္ရမာအရပ္သို႔ ကပ္၍ တစ္ေယာက္တည္း ေန ေသာ အကြၽႏု္ပ္အား ''အဘယ္သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္သနည္း၊ အဘယ္သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္သည္ မည္သနည္း''ဟု စိတ္အၾကံသည္ ထရင္ွားျဖစ္ေပၚပါ၏၊

အရွဘင္ုရား ထို အကြၽႏု္ပ္အား ထိုအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္ပါ၏-''အၾကသင္ူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္, ႏွဳတ္ျဖင့္, စိတ္ျဖင့္ ေမကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မမည္။ မခ်စ္ေသာသူသည္ မခ်စ္အပ္ေသာသူ၏ အက်ဳိးငွါ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မိမိအက်ဳိးငွါ ကိုယ္တိုပင္င္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။

အၾကသင္ူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္, ႏွဳတ္ျဖင့္, စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏၊ ခ်စ္ေသာ သူသည္ ခ်စ္အပ္ေသာသူ၏ အက်ဳိးငွါ ျပဳ လုပ္အပ္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မိမိအက်ဳိးငွါ ကိုယ္တိုပင္င္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိ ကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏''ဟု (အၾကံ ျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး - ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊

မင္းႀကီး - အၾကသင္ူတို႔သည္ • ကိုယ္ျဖင့္ ေမကာင္းေသာအက်င့္ 'ကာယဒုစ႐ိုက္'ကို က်င့္ကုန္၏၊ • ႏွဳတ္ျဖင့္ ေမကာင္း ေသာအက်င့္ 'ဝစီဒုစ႐ိုက္'ကို က်င့္ကုန္၏၊ • စိတ္ျဖင့္ ေမကာင္းေသာအက်င့္ 'ေမနာဒုစ႐ိုက္'ကို က်င့္ကုန္၏၊

ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မမည္၊ ထိုသူတို႔သည္ 'ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္၏'ဟု အကယ္၍ ဆိုၾေကစကာမူ . . ထိုသို႔ဆိုကုန္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုမခ် စ္အပ္သည္ မည္၏။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေအၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ မင္းႀကီး - မခ်စ္ေသာ သူသည္ မခ်စ္အပ္ေသာ သူ၏ အက်ိဳးငွါ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မိမိအက်ဳိးငွါ ကိုယ္တိုပင္င္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။

မင္းႀကီး - အၾကသင္ူတို႔ကား • ကိုယ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ 'ကာယသုစ႐ိုက္'ကို က်င့္ကုန္၏၊ • ႏွဳတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ 'ဝစီသုစ႐ိုက္'ကို က်င့္ကုန္၏၊ • စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ 'ေမနာသုစ႐ိုက္'ကို က်င့္ကုန္၏၊

ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ 'ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္'ဟု အကယ္၍ ဆိုၾေကစကာမူ . . ထိုသို႔ဆိုကုန္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေအၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ခ်စ္ေသာသူသည္ ခ်စ္အပ္ေသာ သူ၏ အက်ဳိးငွါ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မိမိအက်ဳိးငွါ ကိုယ္တိုပင္င္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။

မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္၏ဟူ၍ အကယ္၍ သိျငားအံ့။ ထိုမိမိကိုယ္ကို ေမကာင္းမႈႏွင့္ မယွဥ္ေစရာ။ မွန္၏၊ ေမကာင္းမႈကို ျပဳေလ့ရွိေသာ သူသည္ ထိုခ်မ္းသာကို ရလြယ္သည္ မျဖစ္။

မွန္၏၊ ေသမင္း ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ လူ၌ ျဖစ္ေသာ ဘဝကို စြန္႔ေရသာ သူအား အဘယ္သည္လွ်င္ ထိုသူ၏ ဥစၥာျဖစ္သနည္း။ အဘယ္ကိုလွ်င္ ယူ၍ သြားရ သနည္း။ ထိုသူအား 'အရိပ္သည္ အစဥ္လိုက္သကဲ့သို႔' အဘယ္သည္လွ်င္ အစဥ္ လိုက္သနည္း။

ဤေလာက၌ သတၱဝါသည္ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ အၾကင္ ေကာင္းမႈကို လည္းေကာင္း၊ အၾကေမင္ကာင္းမႈကိုလည္းေကာင္း ျပဳ၏။ ထိုေကာင္းမႈ ေမကာင္းမႈသည္သာလွ်င္ ထိုသူ၏ ဥစၥာျဖစ္၏၊ ထိုဥစၥာကိုသာလွ်င္ ယူ၍ သြား၏။ အရိပ္သည္ အစဥ္လိုက္ သကဲ့သို႔ ထိုေကာင္းမႈ ေမကာင္းမႈ ႏွစ္ပါးသည္ သာလွ်င္ အစဥ္လိုက္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ တမလြန္၌ အက်ဳိးရွိေသာ ဆည္းပူးအပ္ေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳရာ၏၊ ေကာင္းမႈတို႔သည္ တမလြန္ေလာက၌ သတၱဝါတို႔၏ တ္ရညာ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

( ေကာသလသံယုတ္၊ ပိယသုတ္ )

Views: 193

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service