ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အေလာင္းေတာ္၏ တိရစၧာန္ဘဝ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ဘုရားရွိခိုး (သို႔) အဘယဇာတ အင္း

ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ တိရစၧာန္ဘ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ဘုရားရွိခိုး

(သို႔) အဘယဇာတ အင္း

 

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ပါရမီျဖည့္က်င့္စဥ္ တိရစၧာန္ဘဝ၌ (၁၃၆)ၾကိမ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုတိရစၧာန္ဘဝေပါင္း (၁၃၆)ဘဝကို ေရွးပညာရွိမ်ားက ကဗ်ာလကၤာျဖင့္ စပ္ဆို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါသည္။

 

ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ဘုရားရွိခိုး လကၤာ။ ။

 

“ ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ ဗုဒၶကုၤရ၊ ေလာင္းျမတ္လွသည္၊ အစၾကိဳးၾကာ၊ ဆယ့္ေျခာက္ခါႏွင့္၊ ဟသၤာကိုးျဖစ္၊ ေျခာက္ျဖစ္ကားခို၊ က်ီးညိဳ သံုးခါ၊ သံသာက်ဴးထိပ္၊ ကရဝိက္ ငါး၊ ေလးကားကိႏၷရီ၊ စာမရီဆယ့္ငါး၊ ေမ်ာက္ကားတဆယ္၊ ဆင္ဝယ္ဆယ့္တစ္၊ ႏြားျဖစ္ဆယ့္ေလး၊ ဧေကး သိႏၶဝ၊ ကြၽဲ အ႒ႏွင့္၊ သံျမသာေညာင္း၊ ဥေဒါင္း ႏွစ္ခါ၊ သာလိကာ သတၱ၊ ဒြါဒသ ၾကက္၊ ဝက္ကား ဆယ့္သံုး၊ ေပါင္း႐ံုးမ်ားစြာ၊ တရာသံုးဆယ္၊ ေျခာက္ျဖစ္ဝယ္ကို၊ အႏၲရာယ္မရွိ၊ ေဘးမထိသည့္၊ မုနိျမတ္ေလာင္း၊ ျဖစ္ေတာ္ေပါင္းဟု၊ ေအာက္ေမ့သဒၶါ၊ ၾကည္ညိဳစြာျဖင့္၊ ခါခါျမတ္ႏိုး၊ လက္စံုမိုးကာ၊ ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။ “

 

ဤလကၤာအရ ဘုရားအေလာင္းေတာ္  ျဖစ္ခဲ့ေသာ တိရစၧာန္ဘဝမ်ားမွာ..

 ၾကိဳးၾကာ (၁) ၊ ခါ (၁၆) ၊ ဟသၤာ (၉) ၊ ခုိ (၆) ၊ က်ီးညိဳ (၃) ၊ ကရဝိတ္ (၅) ၊ ကိႏၷရီ (၄) ၊ စာမရီ (၁၅) ၊ ေမ်ာက္ (၁ဝ) ၊ ဆင္ (၁၁) ၊ ႏြား (၁၄) ၊ သိေႏၶာ (၁) ၊ ကြ်ဲ (၈) ၊ ဥေဒါင္း (၂) ၊ သာလိကာ (၇) ၊ ၾကက္ (၁၂) ၊ ဝက္ (၁၃) ၊ စုစုေပါင္း ဘဝေပါင္း (၁၃၆) ရွိပါသည္။

 

ႏုမွာငါးရာ ရင့္မွာတစ္က်ိပ္

 

ဘုရားရွင္၏ ဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ဇာတကပါဠိေတာ္ အ႒ကထာမ်ားတြင္ ဇာတ္ဝတၳဳေပါင္း (၅၄၇) ရွိပါသည္။ ထုိဇာတ္ေတာ္မ်ားသည္ ပါရမီျဖည့္စဥ္က ဘဝမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုျပဆုိသည့္ (၅၄၇) ဘဝထဲတြင္ ပါရမီရင့္ခ်ိန္ ဘုရားျဖစ္ခါနီး ဆယ္ (၁ဝ)ဘဝလည္း ပါသည္။ ထို(၁ဝ)ဘဝကို ‘‘ရင့္မွာ တစ္က်ိပ္’’ ဟုေခၚသည္။ က်န္ေသာဘဝ (၅၃၇)၊ (၅၄၇-၁ဝ=၅၃၇) ဘဝမ်ားကား ဘုရားျဖစ္ဖုိ႔ ေဝးေနေသးေသာေၾကာင့္ ပါရမီႏုေသးသည္ဟု ဆုိသည္၊ ထိုပါရမီႏုစဥ္က ဘဝမ်ားကို မွတ္လြယ္ေအာင္ ‘‘ႏုမွာ ငါးရာ’’ ဟု ဆုိပါသည္။ ဘုရားေလာင္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ တိရစၧာန္ဘဝမ်ားသည္လည္း ပါရမီႏုစဥ္က ဘဝမ်ားပင္တည္း။

 

ထိုသို႔ ဘုရားေလာင္းသည္ တိရစၧာန္ဘဝမ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားေလာင္း မျဖစ္ႏုိင္ေသာ တိရစၧာန္ဘဝမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 'ဘုရား ဧကန္ ျဖစ္ေတာ့မည္'ဟု ဘုရားတစ္ဆူဆူဆီက ဗ်ာဒိတ္ရသည့္ ဘဝကစျပီး ငုံးေအာက္ ေသးငယ္ေသာ တိရစၧာန္မ်ိဳး၌ မျဖစ္ႏုိင္သလုိ ဆင္ထက္ ၾကီးေသာ တိရစၧာန္မ်ိဳး၌လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါေပ။ ထိုဘုရားအေလာင္းေတာ္တုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ရာ ဘဝအမ်ိဳးအစား(၁၈) ခုရွိပါသည္။ (ေဗာဓိသေတၱာ ဣမာနိ အ႒ာရသ အဘဗၺ႒ာနာနိိ န ဥေပတိ)၊ အ႒ာရသ အဘဗၺ႒ာန ဟုေခၚသည္။ ထုိ (၁၈) ရပ္ကို သုတၱနိပါတ္ ခဂၢ၀ိသာဏသုတ္ အ႒ကထာ ႏွာ (၄၅) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

ဘုရားေလာင္းမ်ား မျဖစ္ႏုိင္ရာ ဌာနမ်ား

 

ကန္း- ပင္း- ရိ- ဆြံ႕၊ ရူး- ရိုင္း- ကြ်န္၊ ဒိ႒္-ပန္- သတ္- ငုံး- ႏူ၊

စက္- သုဒ္- ပါယ္-မာရ္၊ ၿပိတ္ႏွင့္ျပန္၊ အမွန္ဆယ့္ရွစ္ယူ။

ယင္းအ႒ာရသ္၊ ေဗာဓိသတ္၊ လြတ္လြတ္ကင္းေတာ္မူ၊

နိပါတသုတ္၊ ပါ႒ဂုတ္၊ ဖြင္႔ထုတ္က်မ္းထြက္ဟူ။ (ကင္းဝန္မင္းႀကီး)


ကဗ်ာ အစဥ္အရ—

၁။ ကန္း = ဘုရားေလာင္းသည္ မ်က္စိကန္းသူ အျဖစ္ မေမြးဖြားျခင္း၊ (န ဇစၥေႏၶာ ေဟာတိ)

၂။ ပင္း = ဘုရားေလာင္းသည္ နားပင္း ဆြံ႔အသူ အျဖစ္ မေမြးဖြားျခင္၊ (န ဇစၥဗဓိေရာ ေဟာတိ)။

၃။ ရိ = ဘုရားေလာင္းသည္ သြားရည္ ရိယုိေသာ သူအျဖစ္ မေမြးဖြားျခင္း၊ (န ဧဠမူေဂါ ေဟာတိ)။

၄။ ဆြ႔ံ = ဘုရားေလာင္းသည္ ဆြံ႕အ စကားမေျပာတတ္သူ အျဖစ္ မေမြးဖြားျခင္း၊ (န ပီဌသပၸီ ေဟာတိ)။

၅။ ရူး = ဘုရားေလာင္းသည္ အရူး အနမ္းအျဖစ္ မေမြးဖြားျခင္း၊ ( န ဥမၼတၱေကာ ေဟာတိ)၊

၆။ ရိုင္း = ဘုရားေလာင္းသည္ လူရိုင္း အျဖစ္ မေမြးဖြားရျခင္း၊ ( န မိလကၡဴသု ဥပၸဇၨတိ)

၇။ ကြ်န္ = ဘုရားေလာင္းသည္ ကြ်န္မ်ိဳးတြင္ မဖြားျမင္ရျခင္း၊ ( န ဒါသိကုစၧိယာ နိဗၺတၱတိ)။

၈။ ဒိ႒္ = ဘုရားေလာင္းသည္ နိယတ မိစၧာဒိ႒ိ အယူရွိသူအျဖစ္ မျဖစ္ရျခင္း၊ (န နိယတ မိစၧာဒိ႒ိေကာ ေဟာတိ)။

၉။ ပန္ ( ပဥ္ ) ဘုရားေလာင္းသည္ ပဥၥာနႏၲရိယ ကံ မလြန္က်ဴးသူ ျဖစ္ရျခင္း၊ (န ပဥၥာနႏၲရိယ ကမၼာနိ ကေရာတိ)။

၁ဝ။ သတ္ = ဘုရားေလာင္းသည္ အသညသတ္ ျဗဟၼာအျဖစ္ မေမြးဖြားရျခင္း၊ (ရူပါဝစေရသု န အသညီဘေဝ)။

၁၁။ ငုံး = ဘုရားေလာင္းသည္ ငုံးေအာက္ငယ္ေသာ တိရစၧာန္မ်ိဳး၌ မျဖစ္ရျခင္း၊ ဆင္ထက္ၾကီးေသာ တိရစၧာန္မ်ိဳးလဲ မျဖစ္ရျခင္း၊ (န တိရစၧာနေယာနိယံ ၀ဋၬေတာ ပစၦိမတၱဘာေဝါ ေဟာတိ)

၁၂။ ႏူ = ဘုရားေလာင္းသည္ ႏူနာ ေရာဂါမျဖစ္ရျခင္း၊ (န ကု႒ီ ေဟာတိ)။

၁၃။ စက္ = ဘုရားေလာင္းသည္ စၾက၀ဠာတစ္ပါးသို႔ ေျပာင္း၍ မျဖစ္ရျခင္း၊ (န အညံ စကၠဝါဠံ သကၤမတိ)

၁၄။ သုဒ္ = ဘုရားေလာင္းသည္ သုဒၵါဝါသျဗဟၼာဘုံ၌ မျဖစ္ရျခင္း၊ ( န သုဒၶါဝါသဘေဝသု ဥပၸဇၨတိ)။

၁၅။ ပါယ္ = ဘုရားေလာင္းသည္ အပါယ္ ငရဲ၌မက်ရျခင္း၊ အဝီစိငရဲႏွင္႔ ေလာကႏၲရိတ္ငရဲ၌ မျဖစ္ရျခင္း (န ဝီစိနိရေယ၊ န ေလာကႏၲရိိေကသု ဥပၸဇၨတိ)

၁၆။ မာရ္ = ဘုရားေလာင္းသည္ ကာမာ၀စရဘုံတြင္းက မာရ္နတ္ မျဖစ္ရျခင္း၊ (ကာမာဝစေရသု န မာေရာ ေဟာတိ)။

၁၇။ ၿပိတ္ = ဘုရားေလာင္းသည္ ၿပိတၱာမ်ိဳး၌ မေမြးဖြားရျခင္း၊ ဆုိလိုသည္မွာ ၿပိတၱာတြင္ ခုပၸိပါသ၊ နိဇၥ်ာမတဏိွက မျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ အသုရာတြင္ ကာလကဥၥိက မျဖစ္ရျခင္း၊ (န ခုပိၸပါသိက နိဇၥ်ာမတဏွိက ေပေတသု ဥပၸဇၨတိ၊ န ကာလကဥၥိကာသုေရသု)

၁၈။ ျပန္ = လိင္ျပန္ရိုး မရွိျခင္း၊ ေယာက္်ားဘဝ အၿမဲျဖစ္ရျခင္း။ (နာႆ လိဂၤ ံ ပရိဝတၱတိ)။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤအစဥ္သည္ ကဗ်ာလကၤာအရ စဥ္ထားေသာ္လည္း အ႒ကထာ အစဥ္ႏွင့္ကား ေရွ႕ေနာက္ အနည္းငယ္ လြဲေနပါသည္။

ရင့္မွာတစ္က်ိပ္

 

‘ရင့္မွာတစ္က်ိပ္’ဟူသည္  ဘုရားျဖစ္ခါနီး ေနာက္ဆံုး ပါရမီ ျဖည့္က်င့္ရာ ဘဝဆယ္ခုကို ဆုိလုိပါသည္။ ထုိဘဝ ဆယ္ခုတုိ႔၏ ဇာတ္ေၾကာင္း အစဥ္ကို ေအာက္ပါ လကၤာအက်ဥ္းျဖင့္ သိအပ္ပါ၏။

 

“ေတ၊ ဇ၊ သု၊ ေန၊ မ၊ ဘူ၊ စန္၊ နာ၊ ဝိ၊ ေဝ” ဟု အစဥ္အလိုက္ျဖစ္ေအာင္ အတိုေကာက္ မွတ္သားၾကေလ့ရွိသည္။ 


ထုိဇာတ္ဆယ္ဘြဲ႔မွာ..

၁။ ေတ- ေတမိယဇာတ္ 

၂။ ဇ- မဟာဇနကဇာတ္ 

၃။ သု- သုဝဏၰသာမဇာတ္ 

၄။ ေန- ေနမိဇာတ္

၅။ မ- မေဟာသဓာဇာတ္ (ပ၊ဒု)

၆။ ဘူ- ဘူရိဒတၱဇာတ္

၇။ စန္- စႏၵကုမာရဇာတ္ 

၈။ နာ- နာရဒဇာတ္

၉။ ဝိ- ဝိဓူရဇာတ္ 

၁ဝ။ ေဝ- ေဝႆႏၲရာဇာတ္ 

 

မွတ္ခ်က္။ ။  “ႏုမွာငါးရာ ရင့္မွာတစ္က်ိပ္”တြင္ ပါဝင္ေသာ ဘုရားအေလာင္း ပါရမီျဖည့္က်င့္ရာ ဘဝမ်ားတြင္ တိရစၧာန္ဘဝေပါင္း မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း ‘‘အစၾကိဳးၾကာ၊ ဆယ္ေျခာက္ ခါႏွင့္’’ ဆုိေသာ လကၤာမ်ားအရ တိရစၧာန္ဘဝေပါင္း(၁၃၆)ကိုသာ ဆုိထားပါ၏။ အေလာင္းေတာ္ျမတ္၏ ပါရမီလမ္းတြင္ ထင္ရွားသည့္ တိရစၧာန္ဘဝမ်ားစြာ က်န္ေသးေၾကာင္းကို ပိဋကတ္ေတာ္ၾကည့္လွ်င္္ သိသာ၏၊ ဥပမာ-ယုန္မင္းတုိ႔ ဖြတ္မင္းတုိ႔လုိ ဘဝမ်ိဳးျဖစ္သည္။  

 

အဘယဇာတ အင္း (ျဖစ္ေတာ္စဥ္ အင္း)

 

ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ တိရစၧာန္ဘဝ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ မ်ားစြာထဲမွ (၁၃၆)ဘဝကိုသာ ယူ၍ ဘုရားရွိခိုး လကၤာအျဖစ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖြဲ႔ဆုိထားရသနည္း။ အခ်ိဳ႕က ပေဟဠိသဖြယ္ ျဖစ္ေနၾက၏။ အမွန္မွာ.. ထိုဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ တိရစၧာန္ဘဝ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ဘဝမ်ားစြာထဲမွ အဘယဇာတ= ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် မက်ေရာက္ဘဲ၊ အသက္ အႏၲရာယ္ မၾကံဳရဘဲ၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ရေသာ (၁၃၆)ဘဝကိုသာ ယူ၍ လကၤာဖြဲ႔ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အဘယဇာတအင္း (ျဖစ္ေတာ္စဥ္အင္း)တြင္ အသံုးျပဳရန္ စီရင္ရန္ အင္းဆန္အျဖစ္ စနစ္က်စြာ ဖြဲ႔ႏြဲ႔စီရင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 
စစ္ကုိင္းနယ္တြင္ရွိေသာ ေတာင္ဖီလာ ေဘးမဲ့ေတာ၏ နယ္နမိတ္ေက်ာက္တုိင္ထက္၌ ထို`အဘယ ဇာတကအင္း´ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါ၏။ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးက ေက်ာက္တုိင္ထက္၌ ထို`အဘယ ဇာတကအင္း´ကုိ ထြင္းထု၍ ေတာင္ဖီလာေတာကုိ နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ ေက်ာက္တုိင္ စုိက္ထူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း႐ွိ တိရစၧာန္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ နယ္နမိတ္ ေက်ာက္တုိင္ထက္မွာ`အဘယဇာတကအင္း´ကုိ စီမံၿပီ ထြင္းထုထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

႐ွင္ေတာ္ျမတ္စြာဘုရား ပါရမီျဖည့္စဥ္ကာလက ဘဝေပါင္း (၁၃၆)ဘဝတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္း႐ွင္းစြာ ပါရမီျဖည့္က်င့္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ဘဝမ်ား၌မူ အႏွိပ္စက္ အညႇင္းပန္း ခံခဲ့ရ႐ုံမွ်မက အသက္ကုိပင္ အႏၲရာယ္ျပဳ ရန္႐ွာခံခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိရပါသည္။

ထုိသို႔အႏၲရာယ္ကင္းေသာ (၁၃၆) ဘဝကုိရည္စူးၿပီး``အစႀကိဳးၾကာ ၁၆ ခါ´´အစခ်ီေသာ ဘုရား႐ွိခုိး လကၤာကို ေရွးဆရာတို႔ ဖြဲ႔စီရင္ထားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထိုဘုရား႐ွိခိုးေသာ လကၤာကုိ အေျချပဳၿပီး `အဘယဇာတကအင္း´ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ သို႔မဟုတ္ မူလကတည္းက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ `အဘယဇာတကအင္း´အတြက္ ေရးသားစီရင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

"အစၾကဳိးၾကာ.ဆယ့္ေျခာက္ခါ"(၁၆)
"ဟသၤာကုိးျဖစ္"(၉)
"ေျခာက္ျဖစ္ကား ခို"(၆)
"ေက်းညိဳ သုံးခါ"(၃)
"သံသာက်ဴးဟိတ္.ကရဝိတ္ငါး"(၅)
"ေလးပါး ကိႏၷရီ"(၄)
"စာမရီဆယ့္ငါး"(၁၅)
"ေမ်ာက္ကား တစ္ဆယ္"(၁ဝ)
"ဆင္ဝယ္ ဆယ့္တစ္"(၁၁)
"ႏြားျဖစ္ဆယ့္ေလး"(၁၄)
"ဧေကးသိႏၶာ"(၁)
"ကြၽဲအ႒ႏွင့္သံျမၾကာေညာင္း"(၈)
"ဥေဒါင္းႏွစ္ခါ"(၂)
"သာလိကာ သတၱ"(၇)
"ဒြါသၾကက္"(၁၂)
"ဝက္ကားဆယ့္သုံး"(၁၃)
ေပါင္း႐ုံးမ်ားစြာ.တစ္ရာသုံးဆယ္ေျခာက္ျဖစ္ဝယ္၌ အႏၱရာယ္တစ္စီ ေဘးမ႐ွိသည္.မုနိျမတ္ေလာင္း
ျဖစ္ေတာ္ေပါင္းကုိ ၫႊတ္ေပ်ာင္းတုပ္ကြ.ပဏာမျဖင့္ ၾကည္ဆြသဒၶါ ႐ွိခုိးပါ၏....။

ထုိဘုရား႐ွိခုိးလကၤာအရ ပါ႐ွိေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အင္းကြက္ (၁၆)ကြက္ထဲတြင္ ရထားသြား နည္းျဖင့္ အင္းဆံ သြင္းလုိက္ပါက`အဘယဇာတကအင္း´ရ႐ွိပါသည္..။

ထူျခားခ်က္မွာ…အင္းဆံ(ကိန္းဂဏန္းမ်ား)ကုိ အလ်ားလုိက္ (ဘယ္ ညာ) ေလးကြက္ျဖစ္ေစ...။ ေဒါင္လုိက္ (အေပၚ ေအာက္) ေလးကြက္ျဖစ္ေစ...။ နီးစပ္ရာေလးကြက္ျဖစ္ေစ..။ ေပါင္းလုိက္ပါက. အေပါင္းရလာဒ္မွာ (၃၄)ကုိသာ ရ႐ွိျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္...။ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေပစြ။

ဤ‘အဘယဇာတ’အင္းသည္ ေဘးရန္အေပါင္း၊ ရန္အေပါင္း၊ အႏၲရာယ္အေပါင္းတို႔မွ ကင္းေဝး လြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္ေသာ လြန္စြာမွ အစြမ္းထက္သည့္ အင္းျဖစ္ပါသည္။ သြားေလရာ ယူေဆာင္သြားပါက ေဘးရန္ကင္းၿပီး အႏၲရာယ္႐ွင္းေၾကာင္းကုိ သာဓကမ်ားစြာ ျပႏုိင္ပါသည္။

ေနအိမ္ ဘုရားစင္၌ ထားပါကလည္း အတြင္းရန္ အျပင္ရန္မ်ား မက်ေရာက္ႏုိင္ပါ။ ပေယာဂ၊ စုန္းပူး၊ သရဲပူးမ်ားကုိလည္း ထုိ`အဘယဇာတကအင္း´ႏွင့္ ကုသႏုိင္ပါသည္။ မေကာင္းဆုိးဝါးမ်ားကို လြန္စြာ ႏုိင္ေလသည္။

အရွင္ဥကၠံသ သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼာစရိယ M.A. (Buddhism)

Views: 1250

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service