ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါး The Nine Attributes of the Buddha 佛的九個屬性


ဣတိပိ ေသာ ဘဂ၀ါ -
၁။ အရဟံ၊
အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ = အပူေဇာ္ခံထုိက္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္၊
Araham : Being absolutely unblemished by defilements (kilesas), he is of
the purest morality.
Araham : 是绝對無瑕疵的由汙穢(kilesas),他是最純淨的道德。
1. 他是聖潔的(Araham)

၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊
သမၼာသမၺဳေဒၶ ဂုဏ္ေတာ္ = မေဖာက္မျပန္ အမွန္သိဂုဏ္ေတာ္၊
Sammasambuddho: He knows all there is to be known.
Sammasambuddho : 他知道所有那裡將知道。
2. 他充分地自已被啟迪(Sammasambudho)

၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ = အသိအက်င့္ ျပည့္စုံဂုဏ္ေတာ္၊
Vijjacaranasampanno: He is endowed with all kinds of psychic power and is invincible.
Vijjacaranasampanno : 他拥有各種各樣精神力量並且是戰無不勝的。
3. 他是熟練的在知識和品行Vijjacaranasampanno)。

၄။ သုဂေတာ၊
သုဂတ ဂုဏ္ေတာ္ = နိဗၺာန္ႂကြသြား ဂုဏ္ေတာ္၊
Sugato : For the good of all beings he goes to any place, at all times.
Sugato : 為了所有生存他去所有地方,一直。
4. 他是welfarer (Sugato)

၅။ ေလာက၀ိဒူ၊
ေလာက၀ိဒူ ဂုဏ္ေတာ္ = ေလာကအေၾကာင္းသိ ဂုဏ္ေတာ္၊
Lokavidu : He knows all about the world and is wise as to the affairs of
the world.
Lokavidu : 他知道所有關於世界並且是明智的至於世界的事理。
5. 他知道所有世界(Lokavidu)

၆။ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ၊
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ဂုဏ္ေတာ္ = ဆုံးမတတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္၊
Anuttaro purisa dammasarathi : He is in comparable in taming beings.
Anuttaro purisa dammasarathi : 他是在可比較在馴服的生存。
6. 他是馴服人的一個绝世的戰車的御者(Anuttaro purisa damma sirathi)。

၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ၊
သတၳာေဒ၀မႏုႆာန ဂုဏ္ေတာ္ = လူ, နတ္တုိ႔၏ ဆရာျဖစ္ဂုဏ္ေတာ္၊
Satthadevamanussanam : He is the Leader of men, devas and brahmas.
Satthadevamanussanam : 他是人、devas和brahmas領導。
7. 他是神和人(Satthadevamanusssanam)的老師

၈။ ဗုေဒၶါ၊
ဗုေဒါၶ ဂုဏ္ေတာ္ = သစၥာေလးပါးကုိ သိေစတတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္၊
Buddho : He makes others understand the Truth most clearly.
Buddho : 他做其他最清楚瞭解真相。
8. 他知道真相(Buddho)。

၉။ ဘဂ၀ါ”တိ။
ဘဂ၀ါ ဂုဏ္ေတာ္ = ဘုန္းေျခာက္ပါးရွိ ဂုဏ္ေတာ္။
Bhagava : He is the Most Exalted One.
Bhagava : 他是最高尚一個。
9. 他是光彩的(Bhagava)。


လယ္တီမူ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါးအနက္

ေသာ ဘဂ၀ါ၊ ထုိအကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆရာ ျမတ္စြားဘုရားသည္ -

၁။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ ျဗဟၼာ, နတ္, လူ သုံးဘုံသူတုိ႔၏ ၾကည္ျဖဴေကာ္ေရာ္
ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံထုိက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သီလဂုဏ္, သမာဓိဂုဏ္, ပညာဂုဏ္,
၀ိမုတၱိဉာဏဒႆနဂုဏ္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေပေသာေၾကာင့္လည္း။ အရဟံ၊ အရဟံ
မည္ေတာ္မူေပ၏။

၂။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ သစၥာေဉ ယ် ဓမၼအပုံ အလုံးစုံကုိ အကုန္မက်န္
ျမတ္ေ႐ႊဉာဏ္ျဖင့္ အမွန္ထုိးသြင္း အလင္းထင္ေပၚ
သိျမင္ေတာ္မူေပေသာေၾကာင့္လည္း။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူေပ၏။

၃။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ စရဏအျပား တစ္ဆယ့္ငါးတည့္ သုံးပါးရွစ္ျဖာ
ဉာဏ္၀ိဇၨာတုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းစြာျပည့္စုံေတာ္ မူေပေသာေၾကာင့္လည္း။
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊ ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူေပ၏။

၄။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ သႆတဒိ႒ိ၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိ၊ မကပ္ၿငိဘဲ၊ မဇၩိမပဋိပတ္၊
ေကာင္းျမတ္ေျဖာင့္တန္း မဂၢင္လမ္းျဖင့္ ေ႐ႊနန္းပူရီ ေဘးမဲ႔ျပည္သုိ႔
ႂကြခ်ီဆုိက္ေရာက္ေတာ္ မူေပေသာေၾကာင့္လည္း။ သုဂေတာ၊ သုဂတ မည္ေတာ္မူေပ၏။

၅။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ ကာမ ႐ူပ အ႐ူပဟု ေလာကအျပင္ ဘုံတစ္ခြင္ကုိ
ကုန္စင္ခပင္း မက်န္ႂကြင္းေအာင္ အလင္းထင္ေပၚ သိျမင္ေတာ္
မူေပေသာေၾကာင့္လည္း။ ေလာက၀ိဒူ၊ ေလာက၀ိဒူ မည္ေတာ္မူေပ၏။

၆။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ ဇာတိမာန္, ပုညမာန္, ဂုဏမာန္, ဗလမာန္, ဣဒၶိမာန္,
ပညာမာန္တုိ႔ျဖင့္ မုိးစြန္ႂကြားႂကြား ငါတကားဟု ႀကံဳး၀ါးခက္ထန္
အဆိပ္လွ်ံသည့္ နေႏၵာပနႏၵ, အဂၤုလိမာလ, သစၥကႏွင့္ ဗကျဗဟၼာ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ
ေဒသနာသံ ဆိတ္ဘံၿငိမ္ေဆး အျမန္ေပး၍ ယဥ္ေက်းေအာင္ျပဳ ဆုံးမမႈ၀ယ္ အတုမရွိ
လြန္ကဲဘိေသာေၾကာင့္လည္း။ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ၊ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ
မည္ေတာ္မူေပ၏။

၇။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအမ်ား ေသာင္းတုိက္သားတုိ႔၏
၀ပ္တြား႐ုိေပ်ာင္း ၫႊတ္ေညာင္းခယ ဆုံးမခံရာ ဆရာသခင္ ဦးထိပ္တင္ႀကီး
ျဖစ္ေတာ္မူေပေသာေၾကာင့္လည္း။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ၊ သတၳ ေဒ၀မႏုႆာန မည္ေတာ္မူေပ၏။

၈။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ သစၥာေလးရပ္ တရားျမတ္ကုိ လူ, နတ္အမ်ား သိထင္ရွားေအာင္
ေဟာၾကားထုတ္ေဖာ္ သိေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္လည္း။ ဗုေဒၶါ၊ ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူေပ၏။

၉။ ဣတိပိ၊ ဤသုိ႔လွ်င္ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ
တန္းခုိးေတာ္အနႏၲ ႀကီးျမတ္လွ၍ ေလာကသုံးပါး လူအမ်ားတုိ႔ ေလးစားဂ႐ု
ခ်ီးပမႈေၾကာင့္လည္း။ ဘဂ၀ါ၊ ဘဂ၀ါ မည္ေတာ္မူေပ၏။

တံ၊ ထုိအရဟံအစ ဘဂ၀ါအဆုံး ဘ၀ဂ္ခ်ဳံးမွ် ဘုန္းရွိန္ႀကီးမား ဂုဏ္ကုိးပါးႏွင့္
ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ။ အဟံ၊ ခႏၶာအာယတန ဓာတ္စုမွ်ကုိ ကာယသမုတ္
အကၽြႏု္ပ္သည္။ ၀ႏၵာမိ၊ သဒၶါစိတ္ေဇာ အာ႐ုံေျပာ၍ မေနာ, ၀စီ, ကာယညီလ်က္
ဦးခ်ီလက္မုိး ၾကာငုံၿဖိဳးသုိ႔ ရွိခုိးပါ၏ဘုရား။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကုိးပါးသ႐ုပ္

၁။ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ = အပူေဇာ္ခံထုိက္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္၊
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶ ဂုဏ္ေတာ္ = မေဖာက္မျပန္ အမွန္သိဂုဏ္ေတာ္၊
၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ = အသိအက်င့္ ျပည့္စုံဂုဏ္ေတာ္၊
၄။ သုဂတ ဂုဏ္ေတာ္ = နိဗၺာန္ႂကြသြား ဂုဏ္ေတာ္၊
၅။ ေလာက၀ိဒူ ဂုဏ္ေတာ္ = ေလာကအေၾကာင္းသိ ဂုဏ္ေတာ္၊
၆။ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ဂုဏ္ေတာ္ = ဆုံးမတတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္၊
၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာန ဂုဏ္ေတာ္ = လူ, နတ္တုိ႔၏ ဆရာျဖစ္ဂုဏ္ေတာ္၊
၈။ ဗုေဒါၶ ဂုဏ္ေတာ္ = သစၥာေလးပါးကုိ သိေစတတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္၊
၉။ ဘဂ၀ါ ဂုဏ္ေတာ္ = ဘုန္းေျခာက္ပါးရွိ ဂုဏ္ေတာ္။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားျခင္းအက်ဳိး

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ ႐ြတ္ဆုိပြားမ်ား ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္သူအား ရရွိႏုိင္ေသာ
အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ၀ိသုဒၶိမဂ္၌ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားေလသည္။

၁။ ရာဂ, ေဒါသ, ေမာဟ ကိေလသာ မျဖစ္ပြားျခင္း။
၂။ စိတ္အစဥ္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း။
၃။ ဘုရား၌ ႐ုိေသျခင္း။
၄။ သဒၶါ, သတိ, ပညာ, ပုည ျပန္႔ေျပာျခင္း။
၅။ ပီတိ ပါေမာဇၨ မ်ားျပားျခင္း။
၆။ ေဘးရန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သည္းခံႏုိင္ျခင္း။
၇။ ဘုရားႏွင့္အတူေနရသကဲ႔သုိ႔ ထင္မွတ္ျခင္း
(ဘုရားႏွင့္နီးစပ္၍ အကုသုိလ္အျပစ္ နည္းပါးသည္ဟူလုိ)။
၈။ ေစတီအလား ပူေဇာ္ထုိက္ျခင္း
(ဗုဒၶါႏုႆတိပြားမ်ားသူတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာသည္ ေစတီအလား ပူေဇာ္ထုိက္သည္ဟူလုိ)။
၉။ ဘုရား၌ စိတ္ၫႊတ္ျခင္း
(ဘုရား၌ စိတ္ေရာက္ေန၍ အျပင္ အပ အကုသုိလ္အာ႐ုံမ်ား မ၀င္ႏုိင္ျခင္း)။
၁၀။ အရွက္အေၾကာက္ျဖစ္ျခင္း
(အကုသုိလ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္စရာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ႔ေသာ္ ဘုရားအာ႐ုံထင္ျမင္လာ၍ ဟိရိၾသတၱပၸ အရွက္, အေၾကာက္၀င္ၿပီး မလြန္က်ဴးျခင္း)။
၁၁။ နတ္႐ြာစေသာ သုဂတိသုိ႔ေရာက္ျခင္း။
(ဤဘ၀၌ မဂ္, ဖုိလ္ မရေသးေစကာမူ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ဒုဂၢတိမက်ႏုိင္)။

(၀ိသုဒၶိမဂ္၊ ပထမအုပ္၊ ၂၀၆။)

ေဆာင္ပုဒ္ကဗ်ာ

၁။ ကိေလာမေႏွာင့္၊
၂။ စိတ္စဥ္ေျဖာင့္၏၊
၃။ ဘုန္းေခါင့္႐ုိေသ၊
၄။ သဒၶါေစြ၍၊
၅။ ႏွစ္ေထြပီတိ၊
၆။ သည္းခံခ်ိ၏၊
၇။ ေစတီပုံလား၊
၈။ ဘုရားႏွင့္ေန၊
၉။ ထင္ေပဟိေရာတ္*၊ (*ဟိ႐ြတ္ဟု ဖတ္ပါ။ ဟိရိၾသတၱပၸဟု ဆုိလုိသည္။)
၁၀။ စိတ္ၫြတ္ခ်စ္ရွင္၊
၁၁။ မဂ္စဥ္မပြား၊ နတ္႐ြာလားသည္၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပြားက်ဳိးတည္း။

(၀ိသုဒၶါ႐ုံလကၤာ)

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ား၍ အက်ဳိးရေသာ သာဓက၀တၳဳမ်ား

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ား၍ ေလာကီေလာကုတၱရာအက်ဳိးမ်ား ခံစားရပုံကုိ ျပဆုိေသာ
သာဓက၀တၳဳတုိ႔ကား မ်ားစြာပင္ရွိေလသည္။ အနည္းငယ္ နမူနာ ထုတ္ျပရေသာ္ -

၁။ ပုဂံေခတ္ မိဖုရားေစာလုံ ၀တၳဳ (ဦးကုလား၊ မွန္နန္း)
၂။ ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ား၍ ေရေပၚအိပ္ျပႏုိင္ေသာ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္း႐ြာသူ ေဒၚခင္ပု၊ (၁၉၄၈-သံေတာ္ဆင့္လြတ္လပ္ေရး စာေစာင္)
၃။ မြန္အမ်ဳိးသမီးကေလး တလေထာ၊ (၀ံသဒီပနီ၊ ဟာဗီ၏ ျမန္မာရာဇ၀င္)
၄။ ဗုဒၶါရမၼဏပီတိေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ႀကီး ေကာင္းကင္သုိ႔ ေျမာက္တက္သြားေသာ သီဟုိဠ္သူ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး၊ (အ႒သာလိနီ)
၅။ အသႏၶိမိတၱာ မိဖုရား၀တၳဳ၊ (ဒီ၊ ႒၊ ၂၊ ႏွာ၊ ၄၄)
၆။ ကာဠီအမ်ဳိးသမီး၀တၳဳ၊ (အံ၊ ႒၊ ၁၊ ႏွာ၊ ၃၅၁)
၇။ အနာထပိဏ္သေဌးႀကီး၀တၳဳ၊ (သံ၊ ၁၊ ႏွာ၊ ၂၁)
၈။ ထင္းေခြသမား သားအဖ၀တၳဳ၊ … စသည္တုိ႔မွာ ဗုဒၶါႏုႆတိ ပြားမ်ားဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးသုခရရွိပုံ သာဓက ၀တၳဳမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ၀တၳဳမ်ားကုိေထာက္ထား၍ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားဆင္ျခင္လွ်င္
ရန္ေဘးကင္း၍ သုဂတိလမ္းသုိ႔ ေျဖာင့္တန္းစြာ သြားႏုိင္ေၾကာင္း အေျဖရွာ၍
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ႀကိဳးစားပြားမ်ားသင့္ၾကေပသည္။


的九個屬性


Sayagyi UHtut Kyaw

Abhidhamma演講被給在『Myinjusaka议院』大學大道,
仰光,緬甸ဗုဒၶဂုေဏာ အနေႏၱာ

ဓမၼဂုေဏာ အနေႏၱာ

သံဃဂုေဏာ အနေႏၱာ

မာတာပိတုဂုေဏာ အနေႏၱာ

အာစရိယဂုေဏာ အနေႏၱာ

ဣေမပဥၥဂုဏံ အဟံ ၀ႏၵာမိ သဗၺဒါ။


Pali詩歌:

"Buddhaguno ananto,

Dhammaguno ananto,

Samghaguno ananto,

Matapituguno ananto,

Acariyaguno ananto,

Aham vandami sabbada."


英文译文:

的善行是無限的;

的善行是無限的;

的善行是無限的;

我們的父母善行是無限的;

我們的老師善行是無限的;

我們對他們总是表示我們的尊


Buddha ,Dhamma和Samgha,叫作「三顆寶石」和我們的父母和我們的老師是我們的五個了不起的恩人。 在我們贈送的慈善行為由他們是無數的。 為此我們對他們总是表示尊敬。


佛教徒一直背誦上面Pali詩歌並且使他們的孩子靠记意學會它。 他們相信,如果你的每日责任其間,一負擔它在头脑里,一個可能克服所有危險一也許遇到。 根據佛教傳統,每當有場合欣喜的或哀痛的,那些作用或儀式总是被執行在我們的五個了不起的恩人之下光顧。


是他們的孩子的首先老師的父母教他們,當他們是年輕的时,那Buddha, Dhamma和Samgha,是三顆寶石,父母和老師是他們無限善行的了不起的恩人。


從片刻構想在我們是在她的關心之下的我們的母親的子宮之內發生。 然后,從我們的誕生時,我們長大在我們的父母之下嫩關心。 到我們設定我們自己的一個分離的家庭之時我們從他們的保護不是自由。 父母是的確,力量柱子他們的孩子的。


同样地,老師教,告誡並且訓練孩子,當他們仍然是年輕人和在學校时學習,以便他們會成為負責任的公民,當他們長大时。 他們被教,在這種情況下他們來知道什麼他們以前不知道並且沒有獲取新的技能。 對于知識和技能的達到,老師也是力量柱子我們的。


但是,我們是否真正地瞭解Buddha、Dhamma和Samgha,比所有其他寶石珍貴的三顆寶石無限善行?

拥有是知名的不僅在人的世界,而且在世界各地devas和brahmas的九個屬性。 所有佛教徒體會並且接受事實這九個屬性是值得的並且僅附屬對Buddhas的那些。


在我們向菩薩表示敬意時候我們背誦包含菩薩的九個屬性,從Araham開始和結束以Bhagava的段落。 在所有謙卑和以對菩薩的交付尊敬和熱愛我們考慮並且冥想那些九個屬性。 這些屬性為据措施或評估,一個人也許要求:

怎麼來擁有他如此需要的這些慈善屬性? 怎麼他來在世界各地被讚譽被啟迪的一個人?」


是出生超过2600年前作為一個普通的人。 但是,由於他的十完美(給完美被帶來的十主要美德的履行由Bodhisattas),能明顯地領會真實的Dhamma追尋由許多人民。 因此,來拥有不可限量的力量、不可限量的好kamma和不可限量的智慧。 他是的確,

『不能比較的人』。『不能比較的人』由那些天的人讚譽,真實地被啟迪的一個,菩薩。 他們充滿信心地接近了他,信念和高興。 為什麼如此是它?
他們為什麼做了那?


1. Araham屬性

的出現以前這個世界的,有一Uruvela Kassapa,一千個禁慾主義者領導,声称他自已是『Araha』,由其他也演講作為「Araha」。 在啟示的達到以後,首先提供了他的演講到『Pancavaggi』,小組五bhikkhus,然後到Yasa一位富有的客商的兒子和之後到Yasa的
五十四個朋友。 所有獲得了arahatship,並且那裡因而出现於這個世界六十一arahats包括菩薩。


單獨地然後派出了他們獲取了的那些六十arahats對世界的四個處所,為dhamma促進和傳播的目的。 ,進行教设法的與精神力量的示範一起轉換Uruvela Kassapa和他的一千個禁慾追隨者Uruvela森林他們dhamma。 竟管菩薩的精神力量Uruvela Kassapa的dhamma和示範的教學陳述了,

「它是真實的Gotama是強有力的,但是他不是像我的一araha」。


期 限『araha』來自Pali詞『arahanta』。 它意味放棄了汙穢的一個人(kilesas)貪婪、仇恨、自負和錯誤看法。 Araha, arahatta, rahanta是一階段一階段改變了的詞。 這里, arahat或rahanta是相同的象araha。
在被啟迪的一個,情況下,在arahat汙穢停止了正。 但是他未放棄他的從過去存在的習性。
雖然他從汙穢現在是自由,講話行動和方式以前獲取了他從汙穢不是自由在他自己之內仍然保持。
他,因此,倾向于根據那習性行動或講話,雖然他現在是arahat。


Ven。 Sariputta,橫跨一條小小河,一次無思想跳躍的菩薩的首要門徒,當他在圓时他的施捨去。 這是,因為他是一隻猴子在他的一過去存在中。 他的過去的習性未被放棄和仍然不放置固有在他的自然。 它在的這個帳戶,當原始的行為(猴子)突然發生了, Ven。
Sariputta有些無意地行動了不適當對他的位置。


, 是值得的口號『Araha』,與他們的固有自然一起完全地放棄了所有汙穢。 沒有留心,所有他的物理行動、口頭行動和精神行動-從未是,他們总是升起與智慧有關係。
完全地被放棄這些汙穢,即,貪婪、仇恨、迷惑、自負和錯誤看法,他的道德是最純淨。 並且『Araham』他的屬性出來是知名的通过世界。


2. Sammasambuddha屬性

Sammasambuddha 是一自已完全被啟迪的一個,拥有Sabbannuta Nana,知道所有dhammas。 期限『Sabbannu』是二個词的組合, 『Sabba』和『nu』。 『Sabba』意味所有,即所有dhammas,並且『nu』意味知道或瞭解,即,十分地知道或瞭解。
這個Pali詞『sabbannu』在以前的时期,實際上,是用途廣泛。
在那些日子裡,許多人民實踐了用他們自己的方式並且建立了不同的他們自己的信條或派別並且声称自己是『sabbannus』,全知部分。


這些『各種各樣的信條的sabbannus』和專家问許多問題; 對他们的每一個問題,能無誤給一個全面答復。 知 道在這個世界應該知道的更多比什麼那些人民知道並且一切。 除這些人以外有從人的世界的國君,從deva世界的國君,從brahma世界, bhikkhus,婆羅門,富有的一家之主,客商,領域民工,並且貧寒的富有的國君,來付敬禮到菩薩,问他許多問題並且举起許多問題。
對所有他們的問題和問題菩薩給了令人滿意的答復和解答。


所以,他们全都熱讚譽了他「dhamma知識是绝對的一誰知道所有dhammas,一個。 他廣泛被稱讚了和「Sammasambuddha」他的屬性,一個誰知道所有那裡將知道,世俗,並且遠離塵世,在世界各地变得知名。


3. Vijjacarana Sampanna屬性

因此,赋 予『Araham』屬性,最純淨在道德或字符和『Sammasambuddha屬性,完善的自已啟示,是最後的在智 慧。 但是,在這個人的世界,非常有在人之中的反對和競爭,一個的能是一個完善的避難所,生存保護者,這兩個資格不是我充足。
在好字符的人和學者之中,我們可以說將沒有敵手和敵人?
為了使人进來所有他們的謙卑和尊敬到作為一個安全避難所他需要拥有各種各樣力量能克服所有危險,保護生存企業所有敵人。
,實際上,有所有這些力量。


由於這些力量,那些天的人们熱讚譽了他「一個拥有防護力量(Vijjacaranasampana)。 這個期限在那些日子裡在一般。

『Vijja』是vijja panna,实现一個人給力量的示範的知識。 『Carana』是品行或實踐基本方式在採取之下由一個,以便獲取vijja或力量。


以前的时期,有是關於三vedas的專家和人们通过各種各樣的caranas的熟練的實踐獲得了jhana abhinnas的婆羅門學者(精神吸收和特別統覺)。


凭 這些jhanas,有獲取了vijja panna与非凡力量相关例如Dibbacakkhu Nana的人们,視域, Dibbacakkhu Nana,聽力的神的力量的神的力量; Pubbenivasa Nana,過去存在知識; Iddhivida
Nana,非凡精神力量與哪個揮動各種各樣的種類非凡力量; Cetopariya Nana,其他的頭腦的知識。
那些人民通过carana实践獲取了這些各種各樣的力量。


履行了carana实践這條路線在與专业知识和技巧的最了不起的程度上不將被懷疑。 他的Vijja Panna的達到通过carana实践是不能比較的。


的按Samgha的顺序, Ven。 Maha Moggallana是那個沒有在那些之中的敵手拥有非凡力量。 但是他不可能執行Yamaka patihariya、火雙胞胎像菩薩的奇蹟和水。 其外,有可能由Buddhas只執行的許多奇蹟。

通過這样奇蹟菩薩轉換了從他們邪惡的方式的許多人民。


那些天的許多人民來听说此, 『』在世界各地变得的Vijjacarana sampanna的屬性知名。

因此,與這三個屬性,即, 『Araham』屬性,最純淨的道德; 『Sammasambuddha』屬性,最後在智慧; 『Vijjacarana sampanna』屬性,捐贈屬性與各種各樣的種類的力量,也許大膽地宣稱, 「在這個世界,我是只自已完全被啟迪的那個」。 他是的確,一誰赋予是值得的我們的尊敬和我們避難在他的屬性。


應該Buddhas,即使他們獨自是值得的這樣尊敬,逗留舒適地和得意洋洋在孤零零隱居? 不,他們不應該。

Buddhas 將必須教他們知道並且看見了對所有生存的dhamma。 他們會必須設定Samghas命令從在他們的追隨者之中的。 他們也將必須給予dhamma的知識對人,到devas和到brahmas,以便無知的黑暗將消失,並且dhamma的光將出现並且帶領生存『安全岸』
Nibbana。


怎麼解決完成那些重要任務? 依然是的屬性怎麼在世界各地來是知名的甚而至今? 讓我們繼續和发现。


4. Sugato屬性

Buddhas的同情往有感覺力的生存的是無限的。 智慧的眼睛他搜尋了應該解放的那些人和可能從圓重生被解放的那些人(Samsara)。 從他的對过世的他的时期的啟示時,是最堅硬的工作者。


划 分天,從黎明開始這天破曉次日,入三部分,他為了满足他們的需要的生存工作了,物理和精神。 當去在施捨圓,以後有他的膳食,他會做时該當在地方施捨圓被解放的那些人在Sotapatti magga在sarana
gamana委任自己和phala等等或者委任自己或者觀察道德規範。 在修道院他教了常駐bhikkhus凝思实践方法。
以后,他會提供演講到來付敬禮到他的被放置的門徒。
然后,當夜下跌,再會提供参与凝思实践再幫助他們在他們的努力到Magga和Phala的演講到bhikkhus。
在大约午夜,當是所有單獨devas,並且brahmas將來到菩薩和他將回答他們的問題並且解決他們的問題。
僅是在最后注意的最后三期間會去睡,持續大约一個小時和二十分鐘的期間; 既使如此不沒有留心和領悟。


然后充满他的為了全世界和所有人的慾望搜尋了,用偉大的同情,該當從重生圓被解放的那些人。 在天之前或在夜之前,會去所有地方,無論如何; 通過jhana或徒步,如果需要。 如果它是為了某人,並且,如果它需要親自由完成,他總是會去完成它。


在雨季撤退(vassa)期間,在每年,在一個地方僅會停留。 在保持期間,九個月他到各種各樣的提供他的演講的鎮和區廣泛會旅行,因而做有益于人民。 這他不退讓地,直到他通過了在他變老八十。


為此,為了他有這样称赞的话和認同: 「吉利的菩薩的確來到我們,好和! 是相當真實的,無論哪裡他去,只有好結果將出现!」 因此,廣泛被稱讚了,並且的這個屬性, 『Sugata』,在世界各地來是知名的。


5. Lokavidu屬性

在他成為了之後,自已完全被啟迪的一個,通过他的四高尚的真相的認識在Bo樹之下的,的主要宗旨是有感覺力的生存的解放的從samsara dukkha的工作。 那個目標不是容易達到根據那些天複雜的社會系统。


有Titthiyas (異端者)各種各樣的派別,與一大跟隨禁慾主義者,声称的其中每一是『啟迪了一』。 也有敵手國王,是獨立王國的統治者; 也幫助和(bramanas和khattiyas)屬於高世襲的社會等級的戰士; 並且農夫和民工(vessas和suddas)更低的世襲的社會等級。


在他的與人各種各樣的類的往來,未 曾有所有栓。 他總是接受了一個邀請,它沒有任何分別,是否是從禁慾主義者、婆羅門、國王、一家之主、客商或者農夫。 他會去他被邀請的所有地方。 如果他由國王邀請,他會知道他們的傳統和風俗,如果他由他會知道他的情况和他的思维方式的一個贫困者邀請。 他瞭解人民的社會地位並且那些國王。


他知道所有關於與它的人、devas和brahmas的世界並且是明智的至於事理他們全部。 他他們的自然技巧成熟的穿透的知識或未成熟和智力、他們的習性和性格和他們的慾望,是無敵的。 因此,他廣泛被稱讚了,並且『Lokavidu』他的屬性在世界各地变得知名。


6. Anuttaro purisa dammasrathi屬性

在引導和告誡某人根據他的需要,或者根據也他的自然技巧和智力成熟,是無敵的。 由于他由他自己的智力知道,每個個體的慾望和固有性格,和箴言給的演講是不能比較的。


劇烈和像Angulimala的殘酷,虽然他們是在是誘捕,像Alavaka的人,像Nandopananda的devas和動物龍,當他們來了到菩薩的存在並且聽見了他的聲音,總是变得溫順和聽殷勤地的箴言

所以,他被讚譽了『不能比較一個』在馴服該當被馴服的那些人。 並且『Anuttaro purisa dammasarathi』他的屬性变得知名不僅在人世界,而且在動物世界和brahmas世界。


提供了他的演講在人世界並且在devas和brahmas世界,並且來有一大跟隨arahat bhikkhus命令bhikkhus (Samgha)和放置門徒。 实际上他能堅定地組織和設定Samgha的大量订购與學科符合規則Samghas的。

事實是,很成功在他的領導归结于:

(i)他被赋予『Sugata』屬性的,從所有國家、鎮和村莊的許多人民熱心地讚譽他有這個聲明的: 「來臨菩薩是的確,為了我們自己利益」。


(ii)他被赋予Lokavidu屬性的,他的世界知識,與它的人, devas和brahmas,與他們的慾望和性格一起,是無敵的。

(iii)他被赋予『Anuttaro purisa dammasarathi屬性的』,由於哪些他是不能比較的在馴服該當被馴服的那些人。

總是行使了這些屬性的力量; 是在這個帳戶他是很成功的。

也是由於的這些不能比較的值得的屬性從所有社會地位的人们表示尊敬對,在所有謙卑和以交付尊敬。


7. Satthadeva manussanam屬性

Pali詞『Acariya』和『Sattha』通常被翻譯作為老師。 所以, 『Satthadeva manussanam的屬性被翻譯作為『人、devas和brahmas的老師』。 就此而論,我們應該如用於在Pathika Digha Nikaya Vagga的Pasadika Sutta注意到『Sattha的』意思。


期間有名字是Nigantha Nataputta某些學派的領導。 當他死了那裡出现了齟齬,並且在他的門徒和學派之中的混亂破坏。 看見此, Cunda,的門徒,变得惶惑同一種命運也許在通過的他的以後降臨的門徒。 憂慮和憂慮, Cunda接近了並且提出了他的问题。
解釋了給他有,實際上,二种『Sattha』,即, Sammasambuddha
Sattha』,一誰知道所有那裡將知道,並且『Asammasambuddha Sattha』,一個誰不知道所有那裡將知道。


因此根據那Sutta, 『應該解釋Sattha』作為『所有知道的菩薩』。 因此,如果我們解釋的屬性『Satthadeva manussanam』作為『尊敬值得的,是人、devas和brahmas領導,我認為它比『老師』適當,完全和意味深長的。


Ven.Sariputtas 母親,婆羅門夫人,是一個誰崇拜Brahma。 在通過(Parinibbana) Ven之前。 Sariputta他在參觀去他的母親房子。 當他在那裡时有些devas和brahmas在晚上來了到Ven。 付尊敬的Sariputta到他。
他的母親,看見他們的婆羅門夫人询问了她的兒子关于他們,並且他回答说他們是devas和brahmas。 然后只有她體會,
『我的兒子,的門徒,現在是一個誰甚而由devas崇敬和brahmas!』
以巨大敬畏的感覺她在,當場立即,來有在 ,她的兒子的教師的充分的信心和信念,並且避難。


如果devas和brahmas付尊敬到的首要門徒,不可能有他們,不偶爾地,而且每晚的疑義,將付尊敬到以最巨大的尊敬。 所以, 「Sattha deva manussanam」這個屬性在世界各地來是知名的。Titthiyas,是 敵手,不可能幫助聽力對此和觸擊了充满敬畏。


8. Buddho屬性

在那些日子裡,雖然Titthiya領導喜歡Makkhali Gosala,並且Purana Kassapa,與有很大數量的追隨者,声称自己是Buddhas,崇敬的人数,在聽見他的演講天天之後增長。 有在大家的同情,好像他他自己的孩子,沒有区分高世襲的社會等級和低世襲的社會等級之间的、國王和婆羅門、富人和贫困者。
的bhikkhu門徒也,雖然他們跟隨了他從人各種各樣的類和地層,在Samgha的命令之內不是不同的。
通过设定學科和品行規則設定了Samgha的命令所有的,不用任何歧視。


在Kevatta Sutta, Silakkhanda Pali, Kevatta對说,如果將請求bhikkhu展示某些超自然或魔力,許多人民,更許多時間比當前,會成為佛教徒。 是然後給了在三個方法的演講贏取在人Kevatta如下:

(i) Iddhipatihariya -- 贏取在由可能與gandhari知識混淆)的展示的人不可思議或超自然的力量(;

(ii) Adesanapatihariya -- 贏取在由驚奇的力量展示的人通过(可能與Cintamani知識混淆)的知識其他人頭腦;

(iii) Anusasanipatihariya -- 贏取在由什麼是適當的,並且什麼的指示和解釋的人不是適當的(是誠實和無過失的方法)。


在贏取在有這個誠實和無過失的Anusasanipatihariya方法的人,是無敵的,並且因此, 『Buddho』他的屬性变得知名通过世界。


那時,持有他們自己的不同的观点的人们搜尋真相,但是他們都沒有發現方式對從存在的解放,导致Nibbana的認識的真相。 是發現真相的唯一的人。 它是引導人只有的和縝密闡明對他們他由他自己的智力和洞察知道的dhamma,並且給了他們必要的指示和教導。


因而被引導關於四Ariya真相和親自被實踐Dhamma,許多人民獲得了Magga和Phala (洞察和實現)。 可能使他們不知道前面的人知道dhamma,他可能讲清楚對沒有dhamma的清楚的領悟的那些人,他可能解釋和給在所有問題的指示,使大家確信。


所以,人们評論了: 「他是,在行為,一位高尚的要人,一誰可能使他們以前不知道的人知道dhamma; 他是真實的!」 因此,他們評論了以尊敬的一個深深的感受,並且許多人民來有在的充分的信心和信念。 像出來光的閃光,因為太陽打破黑暗,人们來有dhamma的清楚的領悟。

程度他們的領悟可能是這樣一個可能幾乎大声呼喊與這自發話語: 「視覺出现了,智慧出现了,知識出现了,特別知識出现了,光出现了」。


由于他可能使人知道dhamma他們不知道,在和,因為他可能引導,解釋和顯示光對人在黑暗,許多人民继续談和之前, 『Buddho』的屬性在世界各地变得知名。


上面八個屬性與的智力僅有關,达到由他自己無敵的智力和洞察。 出生在人的世界和,當人赋予了物理和精神聚集體,五khandhas。 我們看了的令人敬佩,高尚的精神質量和崇敬他。 我們現在將學習 的体格。


9. Bhagava屬性

在接受確定以后預測Buddhahood作為Sumedha隱士,,為了獲得啟示,被履行了實踐paramis (完美)四asankheyyas的和十萬永久。 由於這些paramis他的前存在的出生作為Sakyans的Suddhodana国王的兒子,在khattiyas高尚的世襲的社會等級。
他的父母,除是高尚的世襲的社會等級以外是最高在是的社會一個重要王國的國王和女王/王后。
既使一個孩子,由他的物理標誌和標記,它被預言,如果他將在外行的生活中保持他肯定會成為整體宇宙(Cakkavala)的國王,或者,如果他將留下位置
生活和帶領禁慾主義者的無家可歸的生活他肯定會成為被啟迪的一個,最高尚在人之中。


放棄國王的皇家生活,他佔去了嚴肅實踐六年和以后中间方式和最後獲得了啟示。 拥有這样屬性的象一個了不起的人的三十二個特徵與八十個較小標記一起按照Lakkhana Pathika Vagga Sutta所述,看極端可敬和令人尊敬。 因為他完全地放棄了所有汙穢,他的教職員聪慧和清楚和尊嚴。
upadhi,外形的由任何人的是未被超越的並且不可能被比較。


看見在他的人充滿信心地被啟發和聲望和本能地付敬禮到他。 所有圣人,國王或婆羅門或者bhikkhus,是否也會付敬禮到,當他們看見他。


因此人们继续談論的屬性『Bhagava』和他在世界各地变得知名與這個屬性。

主要與外形『bhagava』的屬性(rupakaya)有關的 不可能由任何人全面记述,不甚而由一個與十百萬條舌頭。


因此,無數的屬性.of這九在世界各地回響傳播的。 這些屬性在Nikayas一再被提及了。 他們真實地反射他的智力、他的能力贏取在人和他的工作能力的偉大!


人艱苦努力被啟迪。 在被啟迪,即,在成為,他教他由他自己的智力和洞察认识的Dhamma。

這 dhamma是真實的dhamma,解放一從圓重生的dhamma (samsara)。 通过這dhamma,人,但是不僅devas和brahmas也獲得了從samsara的解放。 雖則Dhamma的教學,
Samgha的命令來堅定地建立,在某種程度上命令存在由這天決定,超过在Parinibbana (困境)以後的二千五百年。 今天,Pali文本, Pitakas,在他們原始的純淨仍然依然是。


是否怎麼處理了對主要tam教學為了人類這樣很長时间?


三個小組屬性

如果一個人小心地考慮的屬性,由全世界那么廣泛讚譽,一個人发现他們落入三個小組。

小組一: 包括前三個屬性。 他們是必须由一個擁有的屬性誰声称是。 三個屬性是:


(i) Araham : 是绝對無瑕疵的由汙穢(kilesas),他是最純淨的道德。

(ii) Sammasambuddho : 他知道所有那裡將知道。

(iii) Vijjacaranasampanno他拥有各種各樣精神力量並且是戰無不勝的。

小組二: 包括下三個屬性,描述 的能力贏取在人。 三個屬性是:

(i) Sugato : 為了所有生存他去所有地方,一直。

(ii) Lokavidu : 他知道所有關於世界並且是明智的至於世界的事理。

(iii) Anuttaro purisa dammasarathi : 他是在可比較在馴服的生存。

小組三: 包括宣稱對世界那-的前三個屬性

(i) Satthadevamanussanam : 他是人、devas和brahmas領導。

(ii) Buddho : 他做其他最清楚瞭解真相。

(iii) Bhagava : 他是最高尚一個。


通过因而分類的屬性入三個小組和就他們而論根據採取的角色為了Sasana和人類福利,一個人將體會和一個意志達到的成功的偉大,來臨尊敬他和由於那個緣故崇敬他。


沉思和實踐

因而,如果,與牢固的信念和清楚的領悟,一個舉行的屬性最高的聲望的一將明顯地體會什麼責任一在這個世界應該佔去。


1. Araham : 通过恆定記住和一再冥想的屬性Araham (即,他是最純淨的道德),一明顯地意识到一個必须艱苦努力維護一個更高的道德标准。


2. Sammasambuddho : 並且,通过恆定記住和一再冥想的屬性Sammasambuddho (即,他知道所有將知道),一明顯地意识到,你的道德標準得到更高,一個必须艱苦相應地努力是能幹,聰明和消息靈通的在任何重要地位這一個也許是。


3. Vijjicarana sampanno : 並且,通过恆定記住和一再冥想Vijjacarana sampanno的屬性(即他拥有各種各樣力量並且是戰無不勝的,一個不僅將有在你的工作的高道德標準、智力和能力,但是明顯地也意识到一個必须有大膽的勇氣面對所有危險和能力克服所有障礙。


4. Sugato : 並且,通过恆定記住和一再冥想的屬性Sugato (即,如果它是為了所有生存,他去所有地方,一直),一明顯地意识到它是你的義務不疲倦去任何地方和佔去所有活動與你的能力符合為了人民。

5. Lokavidu : 並且,通过恆定記住和一再冥想Lokavidu的屬性(即,他知道所有關於世界並且是明智的至於世界的事理),一個人明顯地意识到在執行的福利和社交活动,它是站立你的義務嘗試和下人民的傳統、習性和利益。


6. Anuttaro並且purisa dammasarathi,通过恆定記住和一再冥想的屬性Anuttaro purisa dammasarathi (即,他是不能比較的在馴服的生存),一明顯地意识到在執行的福利和社交活动,訓練你的義務愚蠢是明智的和明智是更加明智的是非常重要的。


7. Sattha deva manussanam : 並且,通过恆定記住和一再冥想的屬性Sattha deva manussanam (即那他是人、devas和brahmas領導),一個人明顯地意识到在執行的福利和社交活动,一個必须艱苦努力以便获得人民的多數的熱心支持從所有社會地位的。


8. Buddho並且,通过恆定記住和一再冥想的屬性Buddho (即,他做其他最清楚瞭解真相),一明顯地意识到在執行的福利和社交活动一將通过做其他僅成功看真相不通過使用當局或通过給賄款以現金或種類的形式或者由正式位置諾言。


9. Bhagava並且,通过恆定記住和一再冥想的屬性Bhagava (即,他是最高尚一個),一將明顯地體會那赢得從其他的尊敬,它對一個是非常重要有尊嚴由是適當的在你的禮服、講話和行為。
閣下的九個至尊屬性


Aung Thein Nyunt被履行十完美(paramis)在重生期間的一個不計其數的數字,我們的閣下最後獲得了完美的最高水平。 他教了dhamma哪 些他體會他自己。 他引導了他自己踐踏了真相的真正的道路的人,帶領完成從世間的痛苦的解放,哀痛和苦難。 這展示了他無邊的愛和偉大的同情。 他的啟示,然而,不設置其他從罪孽解脱,而是僅僅引導他們在完全解放真正的道路。 嚴格上講他沒有通过他的力量保存任何人。

寧可其中每一我們有責任從世間的痛苦釋放自己在的優秀教學的帮助下(dhamma)。 因此,避難在他的dhamma和聽見他的至尊屬性,我們付尊敬到他作為我們了不起的老師,值得榮譽和非常受尊敬由所有佛教徒。 我們的閣下擁有了九個至尊屬性:-

1. 他是聖潔的(Araham)

2.充分地自已被啟迪(Sammasambudho)。

3. 他是熟練的在知識和品行Vijjacaranasampanno)。

4. 他是welfarer (Sugato)

5. 他知道所有世界(Lokavidu)

6. 他是馴服人的一個绝世的戰車的御者(Anuttaro purisa damma sirathi)。

7. 他是神和人(Satthadevamanusssanam)的老師

8. 他知道真相(Buddho)。

9. 他是光彩的(Bhagava)。

被提出的註釋這裡意欲阐明這些屬性的意思。


(1)閣下從所有汙穢和雜質是完全地自由,因為他通过自然傾向和日常行動根除了他們。 他沒有行動像吹噓關於他們的美德世界的那些傻瓜,仍然秘密地做恶行為避免喘氣他們自己在不適的聲望。 他不採取風雨棚做恶行。 他的想法一直是完全純淨的。 因此他是值得的榮譽、奉獻物和尊敬。 他被尊敬作為「Arahanta並且被讚美作為「聖潔那個」。


(2)閣下發現了所有最後現實(dhammas),他們真正地。 應該由所有人類明顯地體會這担忧他們自己的福利。 啟示的這個形式,必须充分地體會,称「Neya dhamma」在Pali。

它包括五個跟隨的類型:

1.知覺和精神concomitants -精神作為被編組的現象和物質質量「適應了」Nipphanna Rupa (Samkhara)

2.可變的物質質量(Vikara Rupa)

3. 物質質量(Lakkana Rupa)的四個特徵

4. 所有名字和期限包括那些人、神等等(Panntti)

5. Nibbana,最终目标,即可以由熱衷的所有形式完全破壞獲取的dhamma

沒人帮助閣下體會他自己逐步恰當地體會他們的這五Neya dhammas。 這是原因為什么他由至尊屬性提到「充分地自己被啟迪的一個」


(3)閣下拥有知識和品行。 有三种知識(Vijja)即, :-


1.要記住自已和其他的過去生活的知識(Pubbenivasanussati)

2. 神的眼睛(Dibbacakku)

3.要求的知識熄滅遠離塵世激情(Asavakkhaya)。

後者也許再詳盡闡述作為知識的八種类型:-

1.洞察知識(Vipassana)

2.知識飛行通过空氣,走在水,劃分地球,創造形式等(Iddhividha)

3. 神的耳朵(Dibbasota)

4. 神的力量辯明其他的想法(Cetopariya)

5. 智力創造在自己身體(Manomayiddhi)之內的一件更小的複製品

上述三也許加做八種類知識。

有十五貞潔品行(carana)即, :-

(1)在kamma的信念

(道德因果關係法律)和它的結果、三倍寶石,未來的生活等; (Saddha)

(2)在執行配受獎賞的行為的留心; (Sati)

(3)羞辱做罪惡; (Hiri)

(4)要做罪惡的恐懼; (Otappa)

(5)努力執行配受獎賞的行為; (Viriya)

(6)寬廣知識; (太陽)

(7)智慧(Panna)克制了

(8)知識適當地節食; (bhojanamattannu

(9)對警報(Jagariyanuyoga)的熱愛

(10)守衛感覺教職員的門; (Indriyasamvara)

(11)克制通过美德; (Sila)

(12)第一Jhana集中; (Pathamajjhana)

(13)秒Jhana集中; (Dutiyajjhana)

(14)第三Jhana集中; (Tatiyajjhana)和

(15)第四Jhana集中; (Catutthajjhana)。


閣下拥有知識(vijja)和十五貞潔品行casanas的)三種或八種类型是相互依賴和相互關連。 是真實的正确的知識总是导致正确的品行。 只有閣下有能力在這個世界的這样的至尊質量上。


(4)閣下,通过三十完美的履行和通过走正確道路沒有偏離往eternalism極端或那annihilationism通过避免在肉欲的樂趣的嗜好或自已羞辱從他的承諾時在DipankaraBuddha的腳直到那的他的啟示走正確道路,並且為全世界的福利和幸福工作了。 他是,因此,命名「福利」他確實也講了話,在適當的時候是適當的詞在適當的地方和尊敬與浪潮「完善的報告人」(Sugada)。*


(5)有所有世界完全知識,閣下菩薩叫作「世界的Knower」。 他知道; 體驗和擊穿世界關於它的單獨精華,升起,停止和方式對它的停止。 這知識被劃分成三部分:


1. 世界生存(Satta Loka)

2. 世界形成(Samkhara Loka)

3. 世界地點(Okasa Loka)。


所有生存生物是生存「世界」。 閣下知道所有生存生存習性,固有傾向,敏銳和愚鈍的才幹。 因而他的「世界的知識是」是完全的。

「形成世界」意味所有精神和物質質量、名字和期限的暫時和暫時。 物質質量包括無數,微小的單位問題(Rupa Kalapas)。 他們不能被看見。 雖然也許說科學家能審查問題微粒與顯微鏡的,從未有僅一個唯一微粒,但是總是一彙集的他們。 在閣下的詞,微粒子由八不能分離的物質質量組成: 扎實、流動性、熱、行動、形式、氣味、口味和營養精華。 這些不可能被科學分析有差別地。


然而,閣下知道所有這一类微粒並且他們根導致升起,他們的特徵和作用。

而且,有包括問題許多微粒在人所謂的身體包含的精神現象。 通过力量的精神現象我們對事是神志清楚的例如視域、聲音、氣味、口味、接觸和其他可識別的對象。 閣下完全地瞭解他們升起和他們的作用的起因。

通过無所不知的力量,他也知道地點「世界」。 他知道不計其數的宇宙的存在包括星、行星,他們的衛星等。 因為它不有助于從重生的週期和Nibbana的最终目标的達到的解放他,然而,不強調在他的教學的這知識


(6)閣下馴服人的一個绝世的戰車的御者。 沒人可以与他比较,並且因而他至尊。 他超過全世界在道德屬性和在集中、認識、解放、解放智慧和視覺的突出的特徵。 他由早先被啟迪的部分僅合計。 正一位老練的大象教練員只能驾驶一頭狂放的大象,追逐他一個方向的,閣下指南人並且告誡他們重生的週期的危險。
必须所有馴服明智和愚蠢窮和富有,高尚和平凡和告誡與他們的自然倾向和屬性符合。


包括動物,神和精神,沒有被文明化,而是適合被馴服,在美德三個避難所和規範設置了非人生存從激情解脱,從汙穢被釋放了,並且建立了,被磨練由各種各樣的
規則和章程。 而且,他也開化了已經被馴服了的那些人,帶領他們更高的水平洗淨,包括那小河優勝者,一次利潤,非利潤等等。


(7)閣下是所有神和人的老師。 作為他們的老師,他此後指出當前生活的好處的生活和的Nibbana。 他贈送他的在所有的祝福神,人和動物有能力在進展上。 這样他类似從沙漠的危險帶領他的追隨者安全土地的有蓬卡車領導。 他從極端可怕的狀態帶領所有生存生存,即是samsara旋渦到导致Nibbana的平安的道路的週期重生、朽爛和死亡


(8)閣下是全知和啟迪與是解放果子的知識。 他發現了也許知道的一切,特别是四高尚的真相:-


1. 痛苦或Dukkha

2. Dukkha的起源

3. Dukkha的停止

4. 對Dukkha的停止的方式


他啟迪其他關於四高尚的真相。 他也是四高尚的真相的發現者。 這样標題,(knower)变得突出在宗教的歷史。


(9)閣下告诉「光彩」,因為他同榮耀联系在一起。 這裡詞榮耀被用于提到六超自然的力量: 主權、Dhamma、名望、輝煌、願望和努力; -他有主權的至尊力量在他自己的頭腦的,例如:-


(1)做他的身體分鐘,一样小象原子(生命的大小

(2)做他的身體光和快速(Laghima);

(3)使他的身体碩大(Mahima);

(4)到達他希望去的地方(Patti);

(5)生產什麼他通过解決想要等等(Pakamma);

(6)自已精通和主權(Isita);

(7)精通神奇的力量(Uasita),

(8)直接成就的力量在他的願望的,當執行案件时(Yathakamavasayita)。


這裡Dhamma意味九遠離塵世dhammas包括四個高尚的道路(Magga),四高尚的實現(Phala)和最终目标(Nibbana)。 閣下的極端純淨的名望通过三世界Kama、Rupa和Arupa傳播了。 所有他的肢體是光芒四射地,精采和完善在每個方面。 他有他的願望,即,什麼他祝願,當場立即,將被履行與他的願望符合。 他有是原因的堅定不移的努力和正确的努力為什么全世界高度尊敬他。


佛教崇拜閣下真心實意的圖像,當深深地记住所有上述的屬性时。 當集中他們时,頭腦不可能由汙穢佔據心思例如貪婪、仇恨,無知等。 结果崇拜者的想法過程成為純淨的乾旱的槽櫪。 這提升真正的和平和幸福,並且鎮定身體和智力障碍。


知覺頭腦或一指的這寧靜赡养有福的和平狀態的崇拜者,並且可能設置他們自由從生死的不盡的週期的奴役是samsara。

总而言之,必须承認所有閣下的上述的屬性是僅簡明的博覽會。 他們用這種方式被提出對保存空間和允許讀者掌握重点。


渴望更加完全的解釋的那些是對介绍的提到的Buddhagosha的Visuddhi - magga (洗淨道路第VII章)和Parajikanda Atthakattha。 实际上,的至尊屬性的描述在幾乎所有被找到佛教標準文本。 他們不可能所有講話一致坐。 您越深深地認為他們,您越清楚將來认可他獨特的資格。*有六种講話; (l)虛假工作,不利和不喜歡對其他; (2)真相的詞,但是不利和不喜歡對其他; (3)真相的詞,有利,但是不喜歡對其他; (4),不利,但是喜歡對其他的虛假的詞; (5)真相,但是喜歡的詞對其他; 並且(6)真相的詞,有利和喜歡對其他。
這裡適當的講話從六當中意味二种講話(3)和(4),說出由Buddhas為whold世界的目的,與發生的情況符合。

THE NINE SUPREME ATTRIBUTES OF THE LORD BUDDHA
Having fulfilled the ten perfections (paramis) during a countless number of rebirths, our Lord Buddha finally attained the highest possible level of
perfection. He taught the dhamma which he had realized by himself. He
guided people on the real path of truth which he himself had trod, leading to
complete liberation from worldly suffering, sorrow and misery. This
demonstrated his boundless love and great compassion. His Enlightenment,
however, does not set others free from sin, but merely guides them on the real
path of complete liberation. Strictly speaking he did not save anyone through
his power. Rather each of us has the responsibility to free ourselves from
worldly suffering with the aid of the Buddha's excellent teachings (dhamma).
Thus, taking refuge in his dhamma and hearing his supreme
attributes, we pay homage to him as our great Teacher, worthy of honor and
highly respected by all Buddhists. Our Lord Buddha possessed nine supreme
attributes:—

1. He is Holy (Araham)

2. He is fully self-enlightened (Sammasambudho).

3. He is proficient in knowledge and conduct Vijjacaranasampanno).

4. He is a welfarer (Sugato)

5. He knows all worlds (Lokavidu)

6. He is a peerless charioteer to tame men (Anuttaro purisa damma sirathi).

7. He is a teacher of Gods and men (Satthadevamanusssanam)

8. He knows the Truth (Buddho).

9. He is glorious (Bhagava).


The exegesis presented here is intended to illuminate the meanings of these attributes.

(1) The Lord Buddha is entirely free of all defilement and impurity because he eradicated them through natural inclination and habitual action. He did not act like those
fools in the world who boast about their virtue, and yet commit evil deeds
secretly for fear of puffing themselves in ill repute. He takes no shelter to
do evil deeds. His thoughts are totally pure at all times. For these reasons he
is worthy of honor, offerings and homage. He is honored as an
"Arahanta' and lauded as the "Holy One."

(2) The Lord Buddha discovered all ultimate realities (dhammas) as they really are. This should be clearly realized by all mankind concerned with their
own welfare. This form of enlightenment, which must be fully realized, is
called "Neya dhamma" in Pali.

It consists of the five following types:

1. Consciousness and mental concomitants - mental phenomena and material qualities grouped as the "conditioned" Nipphanna Rupa (Samkhara)

2. Mutable material qualities (Vikara Rupa)

3. Four characteristics of material qualities (Lakkana Rupa)

4. All names and terms including those of men, gods, etc. (Panntti)

5. Nibbana, the ultimate goal, i.e. the dhamma which can be gained by the complete destruction of all forms of craving.

No one helped the Lord Buddha to realize these five Neya dhammas He himself realized them correctly step by step. This is the reason why he is
referred to by the supreme attribute "The Fully Self- Enlightened
One"

(3) The Lord Buddha is endowed with knowledge and conduct. There are three kinds of knowledge (Vijja), namely:-

1. Knowledge to remember past lives of self and Other (Pubbenivasanussati)

2. The Divine Eye (Dibbacakku)

3. Knowledge required to extinguish the supramundane passions (Asavakkhaya).

The latter may again be elaborated as eight types of knowledge:-

1. Insight knowledge (Vipassana)

2. Knowledge of flying through the air, of walking on water, of dividing the earth, creating forms etc. (Iddhividha)

3. The divine Ear (Dibbasota)

4. The divine power to discern the thoughts of others (Cetopariya)

5. The mental power to create a smaller replica within one's own body (Manomayiddhi).

The above mentioned three may be added to make eight kinds of knowledge.

There are fifteen virtuous conducts (carana), namely:-

(1) Faith in kamma

(Law of moral causation) and its results, Triple Gems, Future lives etc; (Saddha)

(2) Mindfulness in performing meritorious deeds; (Sati)

(3) Shame to do evil; (Hiri)

(4) Fear to do evil; (Otappa)

(5) Endeavour to perform meritorious deeds; (Viriya)

(6) Broad-Knowledge; (Sun)

(7) Wisdom (Panna) restrained

(8) Knowledge of properly diet; (bhojanamattannu

(9) Devotion to alertness (Jagariyanuyoga)

(10) Guarding the doors of sense faculties; (Indriyasamvara)

(11) Restraint Through virtue; (Sila)

(12) First Jhana Concentration; (Pathamajjhana)

(13) Second Jhana Concentration; (Dutiyajjhana)

(14) Third Jhana Concentration; (Tatiyajjhana) and

(15) Fourth Jhana Concentration; (Catutthajjhana).

The Lord Buddha is endowed with three or eight types of knowledge (vijja) and fifteen
virtuous conducts casanas), all of which are interdependent and
interrelated. It is true that right knowledge always leads to right conduct.
Only the Lord is capable of such supreme qualities in this world.

(4) The Lord Buddha, through the fulfillment of the thirty perfections and through following the correct path without deviating towards either the extreme
of eternalism or that of annihilationism by avoiding indulgence in sensual
pleasures or self-mortification from the time of his pledge at the feet of the
DipankaraBuddha until that of his Enlightenment has followed the correct
path, and therefore worked for the welfare and happiness of the entire world.
He is, therefore, named the "Welfare" He also spoke rightly, that is
the proper words in the proper place at the proper time, and is honoured with
the tide "Perfect Speaker" (Sugada).*

(5) Having complete knowledge of all worlds, the Lord Buddha is known as "Knower of the World." He has known; experienced and penetrated the
world with respect to its individual essence, arising, cessation and the way to
its cessation. This knowledge is divided into three parts:

1. The world of Beings (Satta Loka)

2. The world of Formations (Samkhara Loka)

3. The world of location (Okasa Loka).

All living creatures are of the "World of Beings." The Lord Buddha knows the habits, inherent tendencies, keen and dull faculties of all living
beings. Thus his knowledge of the "World of Being" is complete.

"The World of Formations" means the impermanence and transitoriness of all mental and material qualities, names and terms. Material quality
consists of uncountable, tiny units of matter (Rupa Kalapas). They
cannot be seen. Although it may be said that scientists can examine particles
of matter with microscopes, there is never only a single particle, but always a
collection of them. In the words of the Lord Buddha, the tiniest particle is
composed of eight inseparable material qualities: solidity, fluidity, heat,
motion, form, odor, taste and nutritive essence. These cannot be analyzed
discriminatively by science. However, the Lord Buddha knows all such minute
particles and also their root-causes of arising, their characteristics and
functions.

Moreover, there are mental phenomena contained in the so-called body of a person which consist of numerous particles of matter. Through the power, of
mental phenomena we are conscious of things such as sight, sound, smell, taste,
touch and other cognizable objects. The Lord Buddha understands completely the
root causes of their arising and their functions.

Through the power of omniscience, he also knows the "World of Locations". He is aware of the existence of countless universes including
stars, planets, their satellites etc. He does not, however, emphasize this
knowledge in his teaching, because it is not conducive to liberation from the
cycle of rebirth and the attainment of the ultimate goal of Nibbana.

(6) The Lord Buddha a peerless charioteer to tame men. No one can be compared with him, and thus he is supreme. He surpasses the entire world in the
attributes of morality and in the eminent characteristics of concentration,
realization, deliverance, wisdom and vision of deliverance. He is equalled only
by the previous Enlightened Ones. Just as an experienced elephant trainer can
drive away a wild elephant, chasing him in only one direction, the Lord Buddha
guides men and admonishes them of the dangers of the cycle of rebirth. The wise
and the foolish the poor and the rich, the noble and the ordinary must all be
tamed and admonish in accordance with their natural tendencies and attributes.
Even non-human beings, including animals, gods and spirits, who are not
civilized but are fit to be tamed, were set free from the passion, were freed
from defilement, and established in the three refuges and precepts of virtue,
being disciplined by various rules and regulations. Moreover, he also cultured
those who had already been tamed, leading them to higher levels of
purification, including that of the stream-winner, once returner, non-returner
and so forth.

(7) The Lord Buddha is the teacher of all gods and men. As their teacher, he points out the advantages of the present life, of the life hereafter and of
Nibbana. He bestows his blessings on all of the gods, men and animals
who are capable of progress. In this way he is similar to a caravan leader who
leads his followers from the dangers of the desert to a safe land. He leads all
living beings from extremely fearful states, i.e. the cycle of rebirth, decay
and death which is the whirlpool of samsara to the peaceful path leading
to Nibbana.

(8) The Lord Buddha is omniscient and enlightened with the knowledge that is the fruit of
liberation. He has discovered everything that may be known, especially the Four
Noble Truths:—

1. The suffering or Dukkha

2. The origin of Dukkha

3. The cessation of Dukkha

4. The way to the cessation of Dukkha.

He enlightens others concerning the Four Noble Truths. He is also the discoverer of the Four Noble Truths. In this way the title, Buddha (knower) has
become prominent in the history of religions.

(9) The Lord Buddha is called "The Glorious" because he is associated with glory. Here the word glory is used to refer to six supernatural powers:
Lordship, Dhamma, Fame, Splendor, Wish and Endeavor ;— He has the
supreme power of lordship over His own mind, such as:—

(1) making his body minute, as small as the size of an atom (Anima

(2) making his body light and swift (Laghima);

(3) making his body gigantic (Mahima);

(4) arriving where he would like to go (Patti);

(5) producing what he wants by resolving and so on (Pakamma);

(6) self-mastery and lordship (Isita);

(7) mastery of miraculous powers (Uasita), and

(8) power of immediate accomplishment at His wish while performing a case (Yathakamavasayita).

Dhamma here means nine supramundane dhammas including the Four Noble Paths (Magga), the Four Noble Fruitions (Phala) and Ultimate Goal
(Nibbana). The extremely pure fame of the Lord Buddha spread
through the three worlds—Kama, Rupa and Arupa. All His limbs were
radiantly, splendid and perfect in every aspect. He has his wish,
that is, whatever He wishes will, then and there, be fulfilled in
accordance with His wishes. He has the steadfast endeavour and right
effort which is the reason why the whole world highly respects Him.

Buddhist worship the image of the Lord Buddha wholeheartedly while keeping all of the above mentioned attributes deeply in mind. While concentrating on them,
the mind cannot be obsessed by defilements such as greed, hatred, ignorance
etc. Consequently the thought processes of the worshiper become pure arid
stable. This gives rise to genuine peace and happiness, and calms bodily and
mental disturbances. This tranquility of mind or one-pointedness of
consciousness maintains worshipers in a state of blissful peace and can set
them free from the bondage of the endless cycle of birth and death which is
samsara.

In conclusion, it must be admitted that all of the above mentioned attributes of the Lord Buddha are only concise expositions. They are presented in this
fashion to save space and to allow the reader to grasp the most important
points.

Those desiring more complete explanations are referred to Chapter VII of Buddhagosha's Visuddhi - magga (The Path of Purification) and to
the introduction to Parajikanda Atthakattha. In fact, descriptions of
the Buddha's supreme attributes are found in almost all of the canonical texts
of Buddhism. They cannot all be spoken of at one sitting. The more deeply you
think of them, the more clearly you will come to recognize his unique
qualifications.


* There are six kinds of speech; (l) The works of untruth, disadvantageous and not pleasing to others; (2) the words of truth but disadvantageous and not pleasing to others;
(3) the words of truth, advantageous but not pleasing to other; (4) the words
of untruth, disadvantageous but pleasing to others; (5) the words of truth but
pleasing to others; and (6) the words of truth, advantageous and pleasing to
others. Suitable speech here means two kinds of speech (3) and (4), out of Six,
uttered by Buddhas for the benefit of the whold world, in accordance with the
situation that occurs.
Aung Thein NyuntViews: 317

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Pyaephyoaung is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 4
oplihon posted blog posts
Aug 20
oplihon is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
A Maris updated their profile
Aug 18

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service